Nöropatik Ağrı

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Beyin veya omurilikte bir hasar sonras? ortaya ç?kan bu a?r? türü, kendini genellikle önce bacak ve ayaklarda hissettiriyor

Nöropatik a?r?, merkezi ya da çevresel sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda ortaya ç?kan süre?en a?r?ya verilen isimdir. Nöropatik a?r?, çevresel ve merkezi sinir sistemi aras?ndaki karma??k etkile?imlerle ortaya ç?kar.

Nöropatik a?r?, hastalar taraf?ndan çe?itli ?ekillerde tan?mlanabilir. En s?k kullan?lan tan?mlay?c? sözcükler bat?c?, delici, saplan?c?, yak?c?, i?nelenme tarz?nda a?r?d?r. A?r? çok ?iddetli olabilir, uzun sürelidir ve standart a?r? kesici ilaçlara yan?t vermez. Nöropatik a?r?, di?er birçok a?r?n?n aksine genellikle geceleri artar. Nöropatik a?r?ya neden olan durumlar aras?nda ?eker hastal???, böbrek yetersizli?i, zona gibi enfeksiyon hastal?klar?, çe?itli damar hastal?klar?, alkolizm, baz? nörolojik hastal?klar ve kanser yer al?r. Bu gibi hastal?klar? olan ki?ilerde uzun süreli a?r? ortaya ç?kt???nda nöropatik a?r? olabilece?i dü?ünülmelidir. Nöropatik a?r? tan?s?nda a?r?n?n niteli?i, zaman?, da??l?m?, e?lik eden di?er belirtilerin dikkatle ara?t?r?lmas? önem ta??r. A?r?n?n de?erlendirilmesinde en güvenilir kan?t hastan?n bildirimidir. Nöropatik a?r?, sinir da??l?m?na uygun ?ekilde özel bir yerle?im sergiler, örne?in ?eker hastalar?nda çorap-eldiven tarz?nda a?r? olu?mas? tipiktir. Tan? konmas? için hastalar?n duysal yak?nmalar?n?n yan? s?ra sinirlerde hasar olu?tu?unun gösterilmesi yeterlidir.

Nöropatik a?r?ya neden olan hastal???n tedavi edilmesi gerekir, örne?in ?eker hastalar?nda kan ?ekerinin s?k? kontrol alt?nda tutulmas? önemlidir. Nöropatik a?r? tedavisinin temelini a??z yolundan al?nan ilaçlar olu?turmaktad?r. Nöropatik a?r?, standart a?r? kesici ilaçlara yeterince yan?t vermez, ancak günümüzde etkili ve güvenilir tedavi yöntemleri vard?r. Bunlar?n d???nda ça??n kabusu haline gelen stresi azaltmaya yönelik davran??sal terapilerin de a?r?n?n azalt?lmas?nda yararl? oldu?u bilinmektedir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.