NİĞBOLU MEYDAN SAVAŞI

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

Ahmet Refik”in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Ni?bolu Sava?? bölümünden k?sa bir özettir. Sava??n nedenleri, geli?mesi ve sonucu hakk?nda bilgiler yer almaktad?r.

Kosova Meydan Sava??’nda kahramanl???n? kan?tlay?p “y?ld?r?m” unvan?n? alan ?ehzade Bayezid, babas?n?n ?ahadeti üzerine tahta geçmi?ti. Y?ld?r?m Bayezid’in kazand??? ba?ar?lar ve ha?metli yarat?l??ta olu?u S?rps?nd??? yenilgisinin intikam?n? almak isteyen Macarlar? da korku ve endi?eye dü?ürmü?tü. Özellikle Bulgaristan’?n Osmanl? Devleti’nin eline geçmesi Macar kral? Sigismond’u büyük bir endi?eye dü?ürmü?tü.

Osmanl?larla tek ba??na sava?may? gözüne yediremeyen Sigismond, bir çok Hristiyan devlete elçiler gönderdi. Bütün devletler H?ristiyanl???n müdafaas? için sava?a haz?r olduklar?n? beyan ettiler ve böylece elçiler sevinçli haberlerle Macaristan’a döndüler. Harekat?n 1396’da yap?lmas?na karar verildi

Özellikle yap?lan görü?melerin ard?ndan Fransa’dan bin ki?isi en seçkin askerler olmak üzere on bin ki?ilik bir kuvvetle Venedik’ten de Tomaça Nikon komutanl???nda büyük bir donanma al?nd?. Bütün askerler Macar ordusuna kat?ld???nda Haçl? ordusunun kuvveti 130.000 ki?iye ula?m??t?. Bundan sonra ba?komutan Sigismond, Budape?te kilisesinde bir de ruhani ayin yapt?rd?. Burada askerler aras?nda büyük bir güven kedini gösteriyordu. Bütün ordu; “Bize kar?? kim durabilir? Gök dü?se m?zraklar?m?z?n ucunda tutar?z!” diyordu.

Harekete geçen Haçl? ordusu Vidin kalesini alarak kaledeki bütün Osmanl? askerlerini ?ehit etti. Ard?ndan Ni?bolu önüne gelen Sigismond, kuvvetlerini ?ehrin iki yan?na yerle?tirdi. Bu s?rada Y?ld?r?m Bayezid, ?stanbul’u ku?atmakta oldu?u için ku?atmay? hemen kald?rmak istemedi. Ni?bolu’nun komutanl???nda ise Do?an Bey bulunmaktayd?. Ni?bolu ?ehrine birkaç kere hücum edildiyse de bu sald?r?lar?n tamam? püskürtüldü, ayr?ca dü?mana telefat verildi. Fakat yard?mc? kuvvete ihtiyaç oldu?undan Y. Bayezid’e haber gönderildi. O s?rada ?stanbul ku?atmas?nda bulunan Y. Bayezid, geceleyin kimseye görünmeden at?na binerek Ni?bolu’ya vard?. Do?an Bey’le görü?tükten sonra ona yard?mc? kuvvetin gönderilece?ini söyleyip geri döndü. Ordugaha geldi?inde komutanlar?yla toplanarak ?stanbul ku?atmas?ndan önce müttefik ordusuyla sava?man?n daha do?ru olaca??na karar verdi.

Ordusunu dü?man askerinin durumuna göre toplayan Y?ld?r?m Bayezid, önce ?stanbul ku?atmas?n? kald?rd?. Bunun ard?ndan Ordu-yu Hümayun ile birlikte önce Edirne’ye, sonra Filibe’ye ve ordan da T?rnova’ya ula?t?.

Bu s?rada Haçl? ordusunda içki alemleri ba?lam?? bulunmaktayd?. Hatta ke?if kuvvetlerinden birkaç ki?inin Osmanl?lar?n yakla?t???n? söylemelerine inanmay?p bunlar?n kulaklar?n? kestirdiler. Bununla birlikte Osmanl?lar?n yakla?m?? olabilece?i de dü?ünülmekteydi. Fakat böyle bir durumda Osmanl?lar?n kar??lar?na ç?kmaya cesaret edemeyeceklerine inan?yorlard?. ??te, Hazreti padi?ah dü?man bu ke?meke? içindeyken Ni?bolu önlerine varm?? ve ordugah?n? kurmu? bulunuyordu.

Ayn? gece etraf? ke?fettiren Y?ld?r?m Bayezid, ordusunun bütün haz?rl?klar?n? tamamlatt?. Bu s?rada müttefik ordusu da bütün haz?rl?klar?n? tamamlam?? ve sava? düzenini belirlemi?ti. Müttefik ordusu sabahleyin erkenden sava? düzeni al?r almaz, Frans?z ?övalyeleri harp meclisinde söylenenlerin tam aksi bir tav?rla sabredemeyerek hücuma geçtiler. Kuvvetler bütün nizam ve intizam? dikkate almadan Osmanl? saflar?na hücum etti. Buna kar??l?k dü?man?n geldi?ini görünce askerlerine emir vererek dü?man?n üzerine y?ld?r?m gibi at?ld?. Haçl?lar, Osmanl? ordusunun bu hücumu kar??s?nda peri?an bir halde firar etmeye ba?lad?lar. Macar ordusundan ilk önce firar eden de Sigismond oldu. Y?ld?r?m Bayezid ise dü?man? bir müddet takip edip geri döndü. Bu s?rada sava? meydan?nda yatan ?ehitleri görünce de gözya?lar?na halim olamad?.

Ni?bolu Zaferi, Osmanl? tarihini süsleyen en büyük zaferlerdendir. Bu zaferde de Osmanl?lar askeri harekat aç?s?ndan büyük bir maharet göstermi?lerdir. Osmanl?lar?n sava?? kazanmalar?nda gaza ruhunun etkisinin yan? s?ra askeri ba?ar? da önemli rol oynam??t?r. Bununla birlikte Haçl? ordusunun bu sava?? kaybetmesinde rol oynayan en önemli etkenlerden birisi ordunun de?i?ik milletlerden meydana gelmesi sonucunda birlik gösterememesi ve di?er bir etken de Frans?z ?övalyelerinin gurura kap?lmalar?d?r.

Ahmet Refik”in Osmanl? Zaferleri eserinin Ni?bolu Sava?? bölümünden Tarihçi Talha Gönülalan taraf?ndan özetlenmi?tir. www.bildigim.com

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.