Nargile Zararlı mı?

Yazar: Admin 2 | 22 Eylül 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler:

Nargile Türk kültürünün y?llard?r vazgeçilmez parçalar? aras?nda bulunuyor. Nargile tiryakisi olan ço?u ki?i ba??ml? olmad?klar?n? sadece zevk için nargile içtiklerini belirtseler de, nargile de en az sigara kadar ba??ml?l?k yap?yor ve vücuda sigara kadar zarar veriyor.

Nargile; Balkanlar, Ortado?u ve Güney Asya’ya özgü bir tütün içme aletidir. Farsça’da “hindistancevizi” anlam?na gelen “ nargil “ sözcü?ünden türetilmi?tir. Hindistancevizinin içinin bo?alt?lmas? ile bir kam?? vas?tas? ile hintkeneviri içme al??kanl???ndan geli?mi?tir. Nargile bir hortum vas?tas? ile sudan geçen tütünün duman?n?n nargileyi içen ki?inin içine çekmesi mant???na dayan?r.

Halk aras?nda tütünün duman? sudan geçti?i için nargilenin sigaraya göre çok daha az zararl? oldu?u dü?üncesi vard?r. Ancak nargilede en az sigara kadar insan sa?l???na zararl?d?r ve ba??ml?l?k yapar. Nargilenin zararlar? yap?lan bilimsel çal??malar ile net bir ?ekilde ortaya ç?km??t?r.

Nargilenin içerisinde bulunan su bir nevi filtre görevi gördü?ü için nargile kullanan ki?iler sigara içen ki?ilere göre daha az risk ta??d?klar?na inan?yorlar. Yap?lan ara?t?rmalara göre nargilenin içerisindeki su filtre görevi görüyor ancak kullan?lan tütün özel bir tütün oldu?u için içerisinde sigara tütününe göre 10 kat daha fazla nikotin bar?nd?r?yor. Bu yüksek nikotin oran? da ba??ml?l?k oran?n? artt?r?yor.

Nargile içen ki?iler duman ile birlikte yanan kömürü de ci?erlerine çekmektedirler. Nargile duman?nda kömür ve a??r metaller de bulunmaktad?r ve nargileyi içen ki?i duman ile beraber bu zararl? maddeleri de ci?erlerine çekmektedir. Nargile içen bir ki?inin ci?erlerine çekti?i krom, kur?un, arsenik gibi metaller sigara içen bir ki?iye oranla çok daha fazlad?r. Ortalama bir saatlik bir nargile içimi, 5 paket sigaraya e? de?erdir. Bu da asl?nda az içildi?i ve su kullan?ld??? için çok zararl? olmad??? dü?ünülen nargilenin sigaraya göre çok daha fazla zarara sahip oldu?unu gösterir. ?ngiltere’de yap?lan bir ara?t?rmaya göre sigara ba??ml?s? bir ki?inin solu?unda ölçülen karbondioksit miktar?, nargile içen bir ki?iye oranla yar? yar?ya daha az oldu?u görülmü?tür.

Nargile duman?n?n insan sa?l???na zararlar?n?n yan? s?ra cafelerde içildi?i zaman bir günde birden çok ki?iye sunulan nargileler ayn? zamanda bula??c? hastal?k riski de ta??maktad?r. Kullan?m s?kl??? sigaraya oranla çok daha az olan nargileyi tüketiyor iseniz, sosyal ortamlarda içti?iniz nargileler çok steril olmad??? için bula??c? bir hastal?k kapma riski ile kar?? kar??yas?n?z demektir. Bat?da bula??c? hastal?k riski olmas? konusunda bilinçli davranan ki?iler bulunduklar? ortamlarda içebilmek için kendilerine özel nargileler sat?n almaktad?rlar. Böylece en az?ndan yabanc? bir ki?inin kulland??? nargileyi kullanarak bir hastal?k kapma ihtimallerini ortadan kald?rmak istemektedirler.

Sigara içme ya??n?n oldukça dü?mesi ile birlikte nargile içme ya?? da dü?mü?tür. Özellikle liseli gençler cafelerde otururken fazla zararl? olmad???n? dü?ündükleri nargileyi tüketmektedirler. Nargile tütününün ac? tad? son zamanlarda üretilen aromal? tütünler ile bast?r?ld??? için bu ac? tad? almayan gençler aromal? tütünler nedeni ile nargile içmeye özenmektedirler. ?çtikleri aromal? nargileler nedeni ile tütünün zararlar?n? alg?layamayan gençler, aileleri taraf?ndan nargilenin zararlar? konusunda bilinçlendirilmeli ve uyar?lmal?d?rlar. Nargile içilen kahvelere ise gençlerin al?nmas? yasaklanmal?d?r.

Nargile Zararl? m??

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.