Nar Suyu Nasıl Yapılır?

Yazar: Admin 2 | 2 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Yemek Tarifleri kategorisinde ki Nar Suyu Nas?l Yap?l?r? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Uzmanlar taraf?ndan insan sa?l???na faydalar? kan?tlanm?? mucize içeceklerden biri de nard?r. Mevsimlik olarak Akdeniz bölgesinde yeti?tirilen nar önemli bir gelir kayna??d?r ve bölgedeki tar?m arazilerinin büyük bir k?sm?n? olu?turur. Meyve halinde sat??a sunuldu?u gibi suyu s?k?larak da çe?itli ?ekillerde sat??a sunulabilir. Yemeklerin yan?nda yap?lan salatalara nar ek?isi kullan?larak ayr? bir tat kat?labilir. Nar ek?isinin yan?nda sade haliyle içilebilmesi için nar suyu üretimi de yap?lmaktad?r. Çe?itli meyvelerle de kar??t?r?larak piyasaya sürülebilen nar suyunun insan sa?l???na birçok faydas? bulunmaktad?r.

Özellikle ileri ya?lardaki insanlar için ilaç niteli?i ta??yan nar suyu kan? temizler ve daha zinde ya?ama imkân? sunar. Kan?n p?ht?la?mas?ndan ya da kandaki asit miktar?n?n artmas?ndan kaynaklanabilecek hastal?klara önlem niteli?indedir. Damar t?kan?kl???n? da engelleyebilen do?al yollardan biridir. ?çerdi?i çok say?daki vitaminle ki?inin bünyesini zinde tutar ve k???n hastal?klardan korunmada yard?mc? olur. Bu derece yararl? bir içece?in üretimi de gayet kolayd?r. ?eker, su ve nar?n belirli oranlarda kar??t?r?lmas?yla elde edilir. Bu konuda sanayi kollar? da geli?mi?tir fakat ev han?mlar? evlerinde de bu i?lemleri rahatl?kla gerçekle?tirebilir.

Kendine güvenen ve nar suyu nas?l yap?l?r diye merak eden ev han?mlar? için ilk i?lem narlar?n temiz bir ?ekilde bol suyla y?kan?p bir tencereye koyulmas? olacakt?r. Daha sonra nar?n miktar?na göre su eklenir ve su ve nar kar???m? bir süre kaynat?l?r. Kaynatma i?leminden sonra nar tanelerinin çekirdek k?sm? hariç di?er k?s?mlar? yumu?ayaca?? için süzgeçte ezilerek çekirdekler ay?klan?r. Bu i?lem mercimek çorbas? yap?l?rken mercimek kabuklar?n?n kar??t?r?c? yard?m?yla al?nmas?na benzetilebilir. Suyunu içerken narlar?n çekirdeklerinin ki?iyi rahats?z etmemesi için bu i?lem titizlikle yap?lmal?d?r. Aksi takdirde nar suyunu s?kmak için harcanan emekler bo?una gidecektir. Çekirdeklerden ay?klama süreci de sonland?r?ld?ktan sonra tenceredeki kar???ma bir miktar da ?eker eklenir. Bu a?amadan sonra nar suyu haz?rd?r ve so?umaya b?rak?lmal?d?r.

Evde kolayca haz?rlanabilen nar suyu ?eker ve kolesterolü de dengeledi?i için doktorlar taraf?ndan s?kça tavsiye edilmektedir. Günümüz teknolojisi sayesinde yaz aylar?nda da tüketilebilen nar suyu k?? aylar?nda tüketildi?i takdirde vücudun direncini artt?r?r ve bir savunma mekanizmas? görevi üstlenir. Bu özelli?inden dolay? günlük beslenme listesinde mutlaka yer almas? gerekir. Özellikle okul öncesi ö?rencilerinin beslenme çantalar?nda muz, elma ya da üzüm gibi meyvelerin yerine nar? taneleyerek koymak çok daha ak?ll?ca bir tercih olacakt?r. Bu sayede küçük ya?taki çocuklar?n da vücut direnci artt?r?labilir.

http://www.putur.com/nar-suyu-nasil-yapilir/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.