Nane Çayında Ağrı Kesici Etkisi

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Bir bardak Brezilya nane çay?n?n, ba? ve mide a?r?s?ndan ate? ve gribe kadar birçok rahats?zl??a iyi geldi?ini do?ruland?.

Brezilya da birçok hastaya tavsiye edilen hyptis crenata çay?n? fareler üzerinde deneyen uzmanlar?n Acta Horticulturae dergisinde yay?mlanan ara?t?rmas?, çay?n faydalar?n?n yan? s?ra nas?l yap?lmas? ve ne kadar tüketilmesi gerekti?ini de ortaya ç?karmay? amaçlad?.

En yayg?n metotla, kuru yapraklar?n 30 dakika süreyle kaynat?lmas?yla yap?lan çay, so?uduktan sonra içiliyor ve tad?, bilinen nane tad?ndan çok adaçay?n?n tad?na benziyor.

Doktor Beverly Collett, hypties crenata üzerinde daha fazla ara?t?rma yap?lmas? ve içerdi?i moleküllerin tespit edilmesi gerekti?ini, bitkinin gelece?in a?r? kesicisi olabilece?ini söyledi.

Ara?t?rmaya kat?lan uzmanlardan Graciela Rocha da ilaçlar?n yüzde 50 sinden fazlas?nda temel maddeyi bitkilerin olu?turdu?unu ve insano?lunun, tarihin ba?lang?c?ndan bu yana bitkileri rahats?zl?klar?n? gidermede kulland?klar?n? hat?rlatt?.

Sponsor Reklam

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.