Mohaç Meydan Savaşı

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: , ,

Ahmet Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Mohaç Meydan Sava?? bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r

Kanuni Sultan Süleyman’?n tahta ç?k??? Osmanl? Devletinin en muhte?em zaman?na rastlam??t?. Bir tak?m H?ristiyan krallar dahi Osmanl?lara s???n?yorlard?. Belgrad ve Rodos gibi son derece önemli ve zor kaleler ele geçirilmi?ti. Fransa kral? I. Fransuva da Kanuni’ye bir mektup göndererek ?arklen’in dikkatini Macaristan taraflar?na çekmek için bu tarafa bir hücumda bulunmas?n? istedi. ??te bu s?rada M?s?r’da bulunan sadrazam ?brahim Pa?an?n da ?stanbul’a dönmesiyle sava? haz?rl?klar? ba?lad?

Hazreti padi?ah, önce Eyüp Sultan hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Ard?ndan Edirne’de Ordu-yu Hümayuna kat?ld?. Bir hafta sonra ordu büyük bir ihti?amla Edirne’den ayr?ld? ve bir süre sonra da Filibe’ye ula?t?. Ard?ndan s?ras?yla Sofya’ya ve oradan da Belgrat önlerine gelen ordu burada mühimmat?n? tamamlad?. Bu s?rada Macarlar askeri harekat?n kendilerine yap?ld???n? bir türlü anlayamam??lard?. Bunun sebebi ise Osmanl?lar?n hangi devleti hedef seçti?ini belli etmemesinden kaynaklan?yordu. Fakat k?sa bir süre sonra Osmanl?lar?n hedefinin Macaristan oldu?u kesin olarak tahakkuk etmeye ba?lad?.

Osmanl?lar?n ilk önce Petervadin’e sald?racaklar? kesindi. Bunun için Budin’de toplanan sava? meclisinde Kral Lui, ordu komutanl???n? bizzat üzerine alaca??n? söyledi. Bu s?rada Osmanl? ordusunda da ?brahim Pa?a’ya k?rk bin ki?i verilerek Petervadin’i almas? emredildi. Emrindeki kuvvetlerle Macaristan’?n en sa?lam kalelerinden olan Petervadin’e gelen ?brahim Pa?an?n buray? ku?atmas? bütün Avrupa’da dikkat çekti. ?lk önce s?k ve ?iddetli hücumlarla kaleyi s?k??t?ran ?brahim Pa?a, zaman?n ilerlemesi üzerine kaleyi sand??? kadar kolay ele geçiremeyece?ini anlay?nca düzenli hücumlar yap?lmas?n? istedi. Kale birkaç gün sürekli top ate?ine tutuldu. Ard?ndan dü?man askerleri aras?nda bir kar???kl?k ç?k?nca genel hücum emri verildi. Osmanl?lar dü?mana büyük zaiyat verdiler. Dü?man ordusundan sadece doksan ki?i kald?. Bunlar da ?brahim Pa?a’ya teslim oldular. Kalenin al?nmas?ndan sonra Hazreti padi?ah da buraya geldi. Petervadin’de bir ordugah kuruldu.

Bu s?rada Macar ordusu da Budin’den yola ç?kt?. A?ustos ay?n?n on alt?s?nda Bata’ya gelen Macar ordusu, burada toplanan harp meclisinde Tomori’yi ba?komutan tayin etti. Ayr?ca karargah?n Mohaç ovas?nda kurulmas?na ve Osmanl?lara aç?k bir sahrada mukabele edilmesine karar verildi. Ordunun mevcudu yar?s? süvarilerden meydana gelmek üzere 28.000 ki?i idi. Yine ayn? zamanlarda Osmanl? kuvvetlerinin son derece yakla?t?klar? da gelen haberler aras?ndayd?. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman da Pusu Kilise’ye ula?t??? zaman Macar ordusunun Mohaç önünde sava?a haz?r halde bekledi?ini ö?rendi. Macarlar sava??n ba?lamas?n? sab?rs?zl?kla beklerlerken Osmanl? süvari birliklerinden birkaç ke?if kolunun ilerledi?ini gördüler. Macarlar, Osmanl?lar?n ilerlediklerini görünce hücuma geçtiklerini sanarak derhal sava?a ba?lad?lar

Osmanl? kuvvetlerinin içlerine girenler Osmanl? piyadelerinin ve top at??lar?n?n kar??s?nda çok zayiat verdiler. Bu etkileyici at??lardan kurtulmay? ba?aranlar ise deh?et içinde firar etmeye ba?lad?lar. Ard?ndan Osmanl?lar dü?man? iki taraftan müthi? bir ate? içinde b?rakt?lar. Firar eden Macarlar Tuna nehrine sürüklendi. Dü?man?n içine dü?tü?ü bu kar???kl?ktan sonra iki saat daha devam eden bir çarp??madan sonra dü?man? tamamen peri?an etmeyi ba?ard?lar. Sava? sonunda Macar ordusunun kayb? 25.000 iken Osmanl?lar?n kayb? ise sadece 150 ki?iden ibaretti. Bununla birlikte Tomori öldürülmü? ve firar eden Kral Lui, Budin’e do?ru kaçarken Çele suyu adl? nehirden sürüklenerek bir batakl???n içinde kaybolup gitmi?ti.

Mohaç Meydan Muharebesi, ifade etti?i mana ve ortaya koydu?u siyasi sonuç bak?m?ndan Osmanl? zaferlerinin en önemlilerindendir. Osmanl?lar?n ortaya ç?k??lar?ndan itibaren ola?anüstü bir dikkat ve gayretle ortaya konan askeri te?kilat ve tensikat?n bütün neticeleri bu sava?ta kendini göstermi?, iki saatlik bir mücadele neticesinde Macaristan gibi geni? bir ülke Osmanl?lar?n eline geçmi?tir.

Ahmet Refik”in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Mohaç Meydan Sava?? bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r. Tarihçi Talha Gönülalan taraf?ndan yap?lan bir özettir. ..

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.