Migreni önlemenin 8 yolu

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Sonbahar Migreni Tetikliyor

Migren a?r?s? kimi hastalar?n günlük ya?ant?s?n? aksatacak kadar ?iddetli ve s?k olabiliyor. Üstelik sonbahar gibi mevsim geçi?leri migren ataklar?n? tetikleyebiliyor. ?iddetli ba? a?r?lar?ndan korunmak içinse öncelikle ö?ün atlamamak ve stresten uzak durmak gerekiyor.

Günlük ya?am aktivitesini önemli ölçüde etkileyen bir ba? a?r?s? çe?idi olan migren ülkemizde her 6 ki?iden birinde, kad?nlar aras?nda ise daha s?k olarak her 4 kad?ndan birinde ortaya ç?k?yor. Baz? hastalar?n günlük ya?amlar?n? aksatacak kadar ?iddetli ve s?k görülebilen migren ataklar?na özellikle sonbahar gibi mevsim geçi?lerinde daha s?k rastlan?yor. Bunun nedeni ise lodos rüzgar?n?n yol açt??? bas?nç nedeniyle olu?an halsizlik ve yorgunlu?un migren a?r?lar?n? tetiklemesi Nöroloji Uzman? Dr. Özlem Ahat ?ahin,mevsim geçi?lerinde migren ataklar?ndan korunmak için neler yap?lmas? ve nelerden kaç?n?lmas? gerekti?ini anlatt?.

Tek tarafl? ve zonklay?c? a?r?ya dikkat

Migren ataklar? genellikle 4 ile 72 saat aras?nda sürüyor ve ki?i ataklar aras?nda normal bir ya?am sürüyor. Ço?unlukla tek tarafl?, yo?un ve zonklay?c? tarzda bir ba? a?r?s? oluyor. Günlük ya?am kalitesini oldukça dü?ürebilen migrende ba? a?r?s?, belirtilerden sadece birini olu?turuyor. Bu hastal??a ayn? zamanda görme bozuklu?u e?lik edebiliyor. Parlayan ???klar, kör noktalar, görmenin bozulmas? veya zig zag ?ekiller görülmesi gibi yak?nmalar ortaya ç?kabiliyor. Aura, bir ba?ka deyi?le ön haberciler olarak adland?r?lan bu belirtiler migren hastalar?n?n sadece 10?unda e?lik ediyor. Ayr?ca bulant?, kusma veya ishal de görülebiliyor. Bunlar?n yan? s?ra ????a, sese ve kokuya kar?? a??r? hassasl?k geli?ebiliyor. Migrenli hasta boyun ve omuzlarda sertle?me, el ve ayaklarda kar?ncalanma, konsantrasyon güçlü?ü, konu?ma güçlü?ü ve nadir olarak da felç veya ?uur kayb? ile kar??la?abiliyor.

Genellikle mükemmeliyetçi ki?ileri hedef al?yor

Migren, özellikle hassas, al?ngan, d?? olaylardan fazla etkilenen, yapt??? i?i en iyi ?ekilde yapmak isteyen mükemmeliyetçi ki?ilerde daha çok görülüyor. Erkeklerde görülme s?kl??? yüzde 10 iken, bu oran kad?nlarda 15-20?ye yükseliyor. Kad?nlardaki migren a?r?lar?n?n bu kadar s?k görülmesi nedenleri aras?nda hormonal faktörler ve stres gibi çevresel faktörlerin etkisi oldu?u dü?ünülüyor. Ayr?ca 1. derece yak?nlar?nda migren rahats?zl??? olanlar?n, alerji ve ba? dönmesi sorunu ya?ayanlar?n da migrene daha yatk?n olduklar? görülüyor. Bunlar?n yan? s?ra ?ehirde ya?ayanlar, strese maruz kalanlar, e?itim durumu dü?ük ve gelir düzeyi yüksek olan ki?ilerde de bu hastal??a biraz daha s?kça rastlan?l?yor.

Migren Ataklar?ndan Korunman?n 8 Yolu

Nöroloji Uzman? Dr. Özlem Ahat ?ahin, her hastan?n migren ata??n? uyaran sebepleri tespit edip bu tetikleyici faktörlerden uzak durmas? gerekti?ini belirtiyor.

? Stresin sizi etkilemesine izin vermeyin, gerekirse uzman?ndan destek al?n.

? Parlak ???k, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun.

? Uykusuz kalmay?n veya çok fazla uyumay?n. Ki?isel farkl?l?klarla beraber günde yakla??k 6-8 saat aras? uyku tavsiye ediliyor.

? Kesinlikle ö?ün atlamay?n. Ö?ün atlanmas? hipoglisemiye (kan ?ekeri dü?üklü?üne) neden oldu?u için migren ataklar?n? tetikleyebiliyor.

? Lodoslu havalarda mümkün oldu?unca d??ar? ç?kmay?n. Lodos rüzgarlar?n?n getirdi?i rutubetli hava; halsizlik, bitkinlik ve vücuttaki elektrolitik dengeyi bozdu?u için migren atalar?n? tetikleyebiliyor.

? Çikolata, eski peynir, ya?l? yiyecekler, portakal, domates, muz, çi? so?an, salam, sosis, f?nd?k, Çin yemekleri ile alkolden uzak durun.

? Günde ortalama 2-3 litre su içmeye özen gösterin.

? Düzenli spor yapmay? ihmal etmeyin. Sporun her dal?nda salg?lanan seratonin hormonu stresten uzakla?mam?z? sa?l?yor. Bu nedenle haftada en az 3 kez yap?lmas? öneriliyor.

Ataklar?n s?kl??? ve ?iddetli azalt?labiliyor

Migren hastal???n?n tedavisi ?akut nöbet tedavisi? ve ?önleyici tedavi? olarak 2?ye ayr?l?yor. Ataklarda uygun tedaviye yan?t al?n?yor. Migren a?r?lar?n?n artt??? bulant?, kusma, ???k ve sesten etkilendi?i dönemde al?nan ilaçlar faydal? oluyor. Ancak bu tedaviler migrenin ataklar?n? önlemedi?i için profilaktif, (atak say?s?n?n azalt?lmas? amaçl? hergün kullan?lan ilaç) tedavi planlan?yor. Bu sayede migren ataklar?n?n s?kl??? ve ?iddeti azalarak hastan?n ya?am kalitesinin artmas? sa?lan?yor.

Migrene botoks ile 10 dakikada çözüm

? Yüz gençle?tirme operasyonlar? s?ras?nda yüzdeki sinirleri çevreleyen kaslara yönelik i?lem yap?ld???nda bu hastalar?n migren ataklar?nda ciddi azalma oldu?u, bir k?sm?n?n ilaç kullanmay? b?rakt??? tespit edilmi?. Ard?ndan bu yöntem üzerine bilimsel çal??malar yap?lmaya ba?lanm?? ve botoks?un migren tedavisinde etkili oldu?u ortaya konmu?.

? Al?n, ?akak ve ense bölgelerinde migren a?r?lar?n?n tetiklenmesine sebep olan sinirlerin s?k??t??? noktalar bulunuyor. Migrende a?r?lar bu noktalardan biri veya birkaç?nda ba?l?yor. Tedavide hastalardan al?nan bilgiler do?rultusunda, ataklar?n ba?lad??? lokalizasyonlar tespit ediliyor ve bu bölgelerde siniri s?k??t?ran kaslar?n etkisiz hale getirilmesi için botox uygulamas? yap?l?yor.

? Yakla??k 5-10 dakikal?k bir sürede tamamlanan botox uygulamas?n?n 6-8 ayda bir tekrarlanmas? yeterli geliyor.

Migrene neler yol aç?yor?

? Ö?ün atlamak,

? Fazla uyumak veya uyku eksikli?i, uyku düzeninde de?i?iklik,

? Temizlik maddeleri veya kokulu deterjanlar,

? Uçak yolculuklar?,

? Do?um kontrol haplar?,

? Sigara ve di?er tütün ürünleri,

? Su kayb?,

? Kad?nlarda adetle ilgili hormonal de?i?iklikler,

? Fazla karbonhidrat? bir anda almak gibi kan ?ekerinin dü?mesine neden olan durumlar,

? Fiziksel travma,

? Ba?a bas?nç uygulama (bazen migreni azalt?yor)

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.