Migren Mükemmelliyetçi İnsanları Hedef Alıyor!

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

?iddetli ba? a?r?s? ve migren? Özellikle yo?un bir i? gününün sonunda ya da uykusuz kald???n?z bir gecenin sabah?nda ya?ad???n?z önemli bir sa?l?k sorunu? Olu?um nedenleri farkl? olsa da özellikle migrenin temelinde ço?u zaman mükemmeliyetçilik, a??r? duyarl?l?k ve titizlik yat?yor.

Hemen hemen herkes hayat?n?n bir döneminde de olsa ba? a?r?s? ?ikayeti ya??yor. Ancak baz?lar? için ba? a?r?s?, s?kl??? nedeniyle hayat? kabusa çevirebilen bir sorun haline geliyor. Öyle ki gerek acil servislere, gerekse polikliniklere ba?vuran hastalar?n aras?nda en s?k rastlanan yak?nma, ba? a?r?s?. Nöroloji Uzman? Prof. Dr. Erhan O?ul, en s?k görülen tiplerinden biri olan migrenin alt?nda genetik etkenlerin yan? s?ra titizlik, mükemmeliyetçilik ve al?nganl?k yatt???na dikkat çekiyor!

Ba? a?r?s? dinlenince geçer mi?

Tiplerine göre de?i?iklik göstermekle birlikte toplumun yüzde 90?? ba? a?r?s? sorunu ya??yor. Toplum sa?l??? aç?s?ndan bak?ld???nda ba? a?r?s?, günlük i? gücünü ve ya?am kalitesini bozuyor. Ancak bunun yan? s?ra ya?am? tehdit eden beyin tümörü, beyin kanamas?, menenjit ve beyin-damar sorunlar? gibi çok önemli hastal?klar?n da belirtisi olabiliyor. Bu nedenle ba? a?r?s? yak?nmas? olan ki?ilerin mutlaka çok iyi de?erlendirilmeleri ve gerekli tetkiklerin uzman bir hekim taraf?ndan yap?lmas? gerekiyor. En s?k görülen ba? a?r?s? tiplerinin ba??nda ise migren geliyor. Genellikle ba? a?r?s? tek tarafl?, ?iddetli ve zonklay?c? özellikte oluyor. Ço?u zaman bu a?r?ya bulant? ve kusma e?lik ediyor. Kriz ?eklinde gelen bu a?r? tipinde hastalar ???k ve sesten rahats?z oluyor. Kriz öncesinde ise görme bozukluklar? ya?anabiliyor.

Migren özel hayat? da i? ya?am?n? da tehdit ediyor

Migren, ki?inin i?, aile ili?kileri ve çal??ma performans?n? bozuyor. Bu nedenle de sadece sa?l?k de?il, sosyo-ekonomik bir sorun olarak da ortaya ç?k?yor. Yap?lan ara?t?rmalar gösteriyor ki ABD?de migrene ba?l? i? gücü kayb? y?lda 13 milyar, ülkemizde ise 200 milyon dolar civar?nda. Migrenin kad?nlarda görülme s?kl??? yüzde 15-20, erkeklerde yüzde 10, çocuklarda 7 ya? öncesinde yüzde 2,5, 7 ya? ile ergenlik aras?nda ise yüzde 5 dolay?nda seyrediyor. Ya??n ilerlemesi ile birlikte migren krizlerinde de azalma oluyor.

Mükemmeliyetçi ve titiz ki?iler risk alt?nda

Migren, özellikle hassas, al?ngan, d?? olaylardan fazla etkilenen, yapt??? i?i en iyi ?ekilde yapmak isteyen, mükemmeliyetçi ki?ilerde daha çok görülüyor. Ayr?ca stres, açl?k, kirli hava, lodos, uykusuzluk gibi sebepler de migreni tetikleyebiliyor.

Tedavisi mümkün

Migren, uzun y?llar tedavisi mümkün olmayan bir hastal?k olarak tan?mlan?yordu. Ancak son y?llarda migren tedavisinde yeni geli?meler ya?and?. Bunlar migren krizi esnas?nda yap?lan atak tedavisi ile migren krizinden korunma tedavisi olarak 2?ye ayr?l?yor. ?iddetli ba? a?r?s?, bulant? ve kusma yak?nmalar? ile gelen bir hastada ilk yap?lacak ?ey, a?r?y? durdurmak oluyor. A?r? kesiciler bu konuda fazla etki gösteremiyor. Son y?llarda triptanlar ba?l??? alt?nda kullan?ma sunulan ilaçlar ise migren ba? a?r?lar?n? dindirmekte oldukça yararl? oluyor. Özellikle ba? a?r?s? ?iddetlenmeden al?nd??? takdirde 20-30 dakikada a?r?y? dindiriyor. Migren krizlerinden korunmada ise kan suland?r?c? ilaçlar, beta bloker ve antidepresif ilaçlar migren krizlerinin s?kl???n? ve ?iddetini ciddi ölçüde azalt?yor. Tabi ki tüm bu ilaçlar?n uzman bir hekim taraf?ndan önerilmesi gerekiyor. Ayr?ca bu hastalarda davran?? terapileri de yararl? olabiliyor.

Gerilim tipi a?r?lar haftalarca sürebiliyor

Migrenin yan? s?ra gerilim tipi ba? a?r?lar? da son y?llarda s?kl?kla görülüyor. Bu tip a?r?lar?n en büyük sebebi ise stres. A?r? genellikle tüm ba?? sar?yor. Bazen a?r?ya bulant? da e?lik edebiliyor. Ancak kusma meydana gelmiyor. Gerilim tipi a?r?lar haftalarca sürebiliyor. Bu a?r? tipinde ???k ve gürültüden rahats?z olma ve irsiyet faktörü bulunmuyor. Antidepressif ilaçlar, bazen de kas gev?eticiler yararl? oluyor. ?natç? vakalarda ise bio-feedback ve gev?eme tedavilerinden de yararlan?labiliyor.

Ofis çal??anlar?n?n bitmez çilesi ba? a?r?s?

Son y?llarda bilgisayar ba??nda uzun süre çal??anlarda, boyun düzle?mesi, kireçlenmesi ya da boyun kaslar?n?n kas?lmas?na ba?l? ba? a?r?lar? da görülüyor. Burada ise özellikle boyun kaslar?n? güçlendirici gün içi egzersiz programlar? ve kas gev?etici ilaçlar yararl? olabiliyor.

Uluslararas? Ba? A?r?s? Derne?i?nin s?n?flamas?nda ba? a?r?lar? 14 ana ve onlarca alt ba?l?k alt?nda toplan?yor. Sebeplerine göre ise ba? a?r?lar? 2 grupta toplan?yor.

1) Primer Ba? A?r?lar? : (gösterilebilen yap?sal bir bozukluk saptanamayan)

-Migren (yüzde 16)

-Gerilim Tipi Ba? a?r?lar? (yüzde 30-80)

-Küme Ba? a?r?s? (yüzde0.1-0.4)

2) Sekonder Ba? A?r?lar?:

-Açl?k ba? a?r?s? (yüzde19), Sinüzit (yüzde 15)

-Kafa Travmas? sonras? ba? a?r?s? (yüzde 4)

-Beyin Damar Hastal?klar? ba? a?r?s? (yüzde1)

Migrenli Hastalara Ya?am Önerileri

? Çikolata dan uzak durun,

? Lodoslu havalarda zorunlu olmad?kça soka?a ç?kmay?n,

? Stresten mümkün oldu?u kadar kaç?n?n,

? Düzenli yemek yiyin.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.