Manyak filmi yorumlari

Yazar: Admin 2 | 24 Temmuz 2013 | Kategori: dizi

Manyak filmini izledim ve oldukca begendim. Bu film hakkinda Internette buldugum profesyonel bir elestriyi sizlerle paylasmak istiyorum.

Manyak bir film…
F?rat Ataç

Kendi ülkesinde çekti?i kusursuza yak?n gerilim tecrübesi Haute Tension/Yüksek Tansiyon’dan sonra Hollywood’a transfer olan Frans?z yönetmen / senarist / yap?mc? Alexandre Aja, burada k?sa sürede ‘yeniden çevrimlerin prensi’ statüsüne yükseldi.  The Hills Have Eyes, Mirrors ve Piranha 3D ile hep belli bir seviyeyi tutturan ancak kelimenin tam anlam?yla “olmu?” bir filme imza atamam?? olan Aja, Haute Tension hakk?nda kulislerde dola?an ‘Dean R. Koontz’un roman? Intensity’nin resmi olmayan sinema uyarlamas?’ dedikodular?n?n gerçeklik pay? hakk?nda da bizi dü?ündürmeye ba?lad?. K?sacas? Aja, yönetmenlik yetenekleri konusunda olmasa da hikaye yarat?m? bak?m?ndan bizde ciddi hayal k?r?kl?klar? uyand?rd?.

Aja, yap?mc?l???n? ve senaristli?ini üstlendi?i yeni yeniden çevrim sunumu Maniac’da, yönetmenlik koltu?unu yak?n dostu Franck Khalfoun’a emanet ediyor. Daha önce P2’de de ayn? görev bölümünü yapan ikilinin, William Lustig’in 1980 tarihli ayn? adl? filmini delicesine sevdiklerini k?sa bir not olarak buraya ekleyelim. Sevdikleri filmi ele al?rken hem sayg?dan kusur etmeyip hem de bamba?ka bir deneyim sunduklar? için te?ekkürü hak ediyorlar.

Son y?llar?n en iyi aç?l?? sahnelerinden biriyle ba?layan (ah ?u k?rm?z? puntolar) Maniac, yaln?zl???n pençesindeki Frank’in hikayesi. Gündüzleri vitrin mankenleri restore edip, geceleri Los Angeles sokaklar?nda kad?n kurban av?na ç?kan Frank, annesinin uyu?turucu ve seks dolu ya?ant?s?n?n üzerinde yaratt??? çocukluk travmalar?ndan muzdarip. Psycho’dan beri gerilim filmlerinin bir numaral? kaç?? noktas? olan bu seçenek Maniac için amaç de?il araç niteli?i ta??yor. Zira bu yeniden çevrimin as?l hedefi seyirciyi bizzat gerçekle?en durumlar?n içine dahil etmek. Bunun amaç do?rultusunda her ?eyi katilin gözünden görmemizi sa?layan POV* tekni?inde karar k?l?nm??. Ne güzel de olmu?…

Öncelikle ?unu belirtmemiz gerekiyor ki Khalfoun’un POV anlay??? ile art?k iyice suyu ç?kan buluntu film POV kullan?m? aras?nda da?lar kadar fark var. Bir yönetmen olarak kendisini hiç zorlamayacak ve olu?abilecek muhtemel s?k?nt?lar? ucuzlu?uyla defedebilecek sallant?l? kameran?n yerinde yeller esiyor mesela. Bunun yerine, ruhumuzu hapsetmemizi istedi?i Frank’in bedeni ve zihnini bizim parçam?z haline getiriyor, odaklanma problemi ya?amam?za izin vermeden bizi cinayetlere ortak ediyor. Frank’in ya?ad??? panik atak krizlerinde daha sürreal bir tona geçen görsellerin de i?in kan banyosu taraf?ndaki seçimlerin de ortak bir noktas? var: Netlik ve kararl?l?k.

Tabii ki bu durum Maniac’? merak etmesine ra?men fiziksel ve psikolojik ?iddete kar?? dayanma limiti az olanlar için ciddi bir uyar?. Filmin herkeste ayn? duygusal tepkileri yaratmas?n? bekleyemeyiz. Kendini rahats?z hissetmek, sinirlenmek, geçmesini beklemek ve bunlar?n tam tersi konumda duran bo?lu?a dü?me hislerinin ufac?k bir 89 dakikaya s??ma ihtimali oldukça yüksek. Kaçma olana??n?z yok çünkü Frank’in ya?ad?klar?n? ya?amaya bizzat zorlanm?? durumundas?n?z.

Maniac’?n bu denli ba?ar?l? bir ?ekilde kotar?lm?? POV kullan?m? ile kötü bir film olma ?ans? zaten ortadan kalk?yor. Yine de süreklili?in yaratabilece?i muhtemel kopu? hissi film aç?s?ndan tehlike arz ediyor ki Khalfoun bu mevzuda da haz?rl?kl?. Bir kere elini ?iddet konusunda hiç korkak al??t?rm?yor. Frank’in tak?nt?s? haline gelmi? ‘kad?nlar?n kafalar?n?n saç k?sm?n? bedenden ay?rmak’ eylemi defalarca tekrarlan?yor, sizi irkiltiyor, uyand?r?yor. Bu anlar?n baz?lar?nda Frank’in bak?? aç?s?ndan kopup geni? aç?ya geçen kamerayla biraz rahatl?yor sonra tekrar oyuna dahil oluyorsunuz. Gerilimin dozunu dü?üren en büyük etkenlerden olan ‘tehlikenin bizzat kendimiz oldu?u’ gerçe?i ciddi handikaplar yaratabilecekken, az dozda aralara serpi?tirilen üçüncü ?ah?s bak?? aç?s? t?kanma anlar?nda günü kurtar?yor.

Hikayeyi de?il biçimi destanla?t?ran Maniac’?n daha önce de belirtti?imiz ‘çocukluk travmalar?’n? açma konusunda fazla derine inmedi?ini söyleyebiliriz. Kad?na kar?? kullan?lan bu abart?l? ?iddete kar?? tepkileri ise ?imdiden duyar gibiyiz. Bu tip bir filmin mesaj verme konusunda herhangi bir derdi olmad???na ad?m?z gibi emin olsak da 80’lerin muhafazakarl???n?n yine yerli yerinde durdu?unu net bir ?ekilde seçebiliyoruz. Kad?n seksüelli?inin bir zihne nas?l bu kadar hasar verebilece?ini ister istemez dü?ünüyor, bir aile bireyi üzerinden bütün kad?nlara kar?? yap?lan genel psikopat yakla??mdan rahats?zl?k duyabiliyoruz.

Henry: Portrait of a Serial Killer’? and?ran genel yap?s?, psikopat?n arabas?nda yapt???m?z yolculuklar?n getirdi?i kaç?n?lmaz Taxi Driver halet-i ruhiyesi, orijinal Maniac’?n ikonik posterine harika bir sahneyle selam durmas?, Elijah Wood’un sadece Frodo olmad??? konusunda Sin City’nin yan?na eklemlenmesi ve Rob’un kolayl?kla Drive ile yar??abilecek muazzam elektronik müzik kullan?m?yla de?erlendikçe de?erlenen filmin ‘iyi bir korku yeniden çevrimi ancak be? senede bir ortaya ç?kar’ ön yarg?s?n? yok etmesi aç?s?ndan da büyük bir önemi var. Yana kay Evil Dead, sana karde? geldi…

*editörün notu: POV (point of view) tekni?i, bir oyuncunun gözüyle bak?l?yormu? hissi uyand?ran çekimlere verilen ad.

Bu film ile ilgili olarak size onerebilecegim bir diger yorum ise:

Manyak yorumlar ve inceleme

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.