Makyaj temizleyicileri ve çeşitleri

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,

Makyaj temizleyiciler, adlar?ndan da anla??ld??? gibi, makyaj? silmeye yararlar. Yaln?zca gündelik makyaj?n tüm izlerini yok etmede de?il, ayn? zamanda tozlar? ve ölü hücreleri yok etmede de kullanmal?d?rlar. E?er bir gün makyaj yapmam?? bile olsan?z, makyaj temizleyicilerinin muhakkak kullan?lmas? gerekti?ini hat?rlamak gerekir. Bunlar temiz ve sa?l?kl? bir cildin temel maddeleridir.

Bile?imleri

• Hassas ve nazik olan kuru ciltler için, saf su ve (hayvansal veya bitkisel) ya?dan olu?an bir bile?im tercih edilir. Ya? içinde su türü bir kar???m ya? içinde da??lm?? su damlac?klar?ndan olu?ur.

• Ya?l? veya normal ciltler ?çin, su ?çinde ya? esasl? kar???m seçilir. Suyun içine da??lm?? az miktarda ya? damlac?klar?ndan olu?mu?tur.
Her iki ??kta da, kar???m?n molekülünde suda ve a?da eriyebilir bölümler bulunur.

De?i?ik ?ekillerde Makyaj Temizleyicileri

Makyaj Temizleyicileri çok de?i?ik ?ekillerde olabilirler.

• Süt ?eklinde: Yar? ak?c?, ak?c? veya kat? ve genellikle bitki özlüdürler. Suyla durulan?nca yumu?ak ve kaygan bir deri olu?turan killi sütler de bulabilirsiniz.
. Krem ?eklinde: Su ihtiva eden veya etmeyen, sözgelimi (azulenli) mad­delerden olu?mu? bir kar???m asl?nda mikrop öldürücü bir rol oynar. Bu kremlerden baz?lar?, nemlendirilmi? par­mak uçtanyla uygulan?r. Deri iletemas?nda s?v?la??rlar; bütün tahri? ve k?zar?kl?k tehlikesini ortadan kald?ran yumu?at?c? bir rol oynarlar.
• Pelte ?eklinde : Ak?c? ve ya?s?z.
• Krem sabun ?eklinde: Özünde, ken­dine özgü asitli ya? vard?r. Nemli bir yüze uygulan?r, köpürtülür ve suyla çalkalaya­rak ç?kart?l?r. Çok ya?l? ciltler için özellikle önerilirler, ama a??r? temizleyici olduklar?ndan her gün kullan?lmamal?d?r­lar.
• Hasta deriler için özel olarak haz?r­lanm?? çe?itli makyaj temizleyiciler vard?r.
. “Kirpikler ve göz kapaklar?” ?çin özel makyaj temizleyicileri oldu?u, gözlerdeki far? ve maskaray? ç?karmada kullan?ld??? unu­tulmamal?d?r. Bu makyaj temizleyicilere, cildin bu bölümünün çok hassas olma­s?ndan dolay? ihtiyaç duyulmu?tur.
• Dudak rujunun ba?l?ca maddesi olan eozini ç?karan ve eriten maddeler de bulabilirsiniz.

Not: Makyaj temizleme uygulamas?ndan sonra, bunu cildinizin hassasiyetine göre seçilmi? bir tonik ile takviye ediniz.

 

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.