Leyla ile Mecnun yayından neden kaldırıldı?

Yazar: Admin 2 | 21 Ağustos 2013 | Kategori: dizi

Haber kayna??: Leyla ile Mecnun yay?ndan neden kald?r?ld??

Ak?beti ne durumda?

Semercio?lu, TRT’de yay?nlanan “Leyla ile Mecnun” dizisinin ekibinin Gezi Park? olaylar?na destek veren oyuncular aras?nda oldu?unu söyleyerek, Gezi olaylar?nda aç?kça taraf olan ekiple TRT’nin aras?n?n aç?ld???n? iddia etti.

Belirsizlik sürüyor!

Semercio?lu yaz?s?nda, geçen sene devam edece?i aç?klanan dizinin yeni sezonda ak?betinin ne olaca??n?n belli olmad???n? belirterek, yeni bölümlerin çekilmesine günler kala TRT’den Eflatun Film’e bir aç?klama gelmedi?ini yazd?.

Yönetmen Onur Ünlü’nün ise dizi ekibiyle toplant? yapt??? ve dizinin ak?beti konusunda belirsizli?in sürdü?ünü söyledi?i iddia edildi.

Cengiz Semercio?lu’nun diziyle ilgili olarak kaleme ald??? bugünkü kö?e yaz?s? ?u ?ekilde:

Leyla ile Mecnun muamma

”TRT’de yay?nlanan Leyla ile Mecnun dizisinin ekibi, Gezi Park? olaylar?na destek veren oyuncular aras?ndayd?. Hatta bu konuyla ilgili çok aç?k taraf oldular ve Gezi Park?’yla ilgili bir video bile çektiler. Videoda dizinin oyuncular? Gezi Park?’yla ilgili komik bir muhabbet yap?yordu.

??te tüm bunlar?n Leyla ile Mecnun ekibiyle TRT’nin aras?n? açt??? söyleniyor. Dizinin ak?betinin ne olaca?? belli de?il.

Geçen sezon sonunda TRT yönetimi yeni dönemde dizinin devam edece?ini söylemi?ti ekibe… Yap?m ?irketi de buna göre setin ba?lang?ç tarihini 15 A?ustos olarak belirledi.

Çekimlere günler kala TRT’den hâlâ konuyla ilgili Eflatun Film’e herhangi bir aç?klama yap?lm?? de?il.

Belirsizli?in bu kadar güçlü olmas?n?n en büyük nedeni de Gezi Park? olaylar?ndan sonra dizinin tekrarlar?n?n TRT’den kald?r?lmas?. Dizinin tekrarlar? uzun süredir yay?nlanm?yor.

Bunun üzerine genel yönetmen Onur Ünlü geçti?imiz gün dizi ekibiyle bir toplant? yapt? ve:

“Dizinin kalkt??? dedikodular? kulaktan kula?a dola??yor. Devam edip etmeyece?imiz konusunda TRT’den bana herhangi bir bilgi verilmi? de?il. Dizinin ak?beti konusunda belirsizlik sürüyor. Kanal?n son karar?n? bekliyoruz. ?imdilik tek söyleyebilece?im bu” dedi.

Umar?m TRT en sevilen dizilerden birini son dönemde her yerde gördü?ümüz ‘intikamc?’ duyguyla yok etmeye kalkmaz.

Umar?m Leyla ile Mecnun, Gezi Park?’n?n son ma?duru olmaz.”

 

Devam haber http://www.diziler.com/haber/leyla-ile-mecnun-yayindan-kaldiriliyor-mu

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.