Kusursuz Güzellik İçin İpuçları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Uzmanlar, daha güzel hatta mükemmel bir görünüme sahip olmak için gerek cerrahi gerekse cerrahi harici birçok seçene?in oldu?unu söylüyor. ??te uzmanlardan kusursuz güzelli?in ipuçlar?…

Amac?n?z giydi?iniz giysilerin içinde mükemmel görünmek, daha küçük bedenlerine s??mak, ç?plakken daha güzel görünmek ya da her ne olursa olsun, hedefe ula?mak için hem cerrahi hem de cerrahi olmayan çok say?da seçenek vard?r ve bunlar vücudunuzun güzelle?mesini, gençle?mesini kesinlikle sa?lar!

Kusursuz vücut neredeyse yoktur. Ve kusursuz bile olsa belirli bir süreye mahkumdur. Herkesin gidermek istedi?i bir kusuru vard?r. Günümüzdeki estetik yöntemleriyle bunlar?n büyük bölümü düzeltilebilir özelliktedir. Vücut ?ekliniz ve vücudunuzun her yerindeki cildiniz bu de?i?ik tedavi seçenekleriyle daha genç, lekesiz ve sa?l?kl? görünebilir.

Yap?lan en önemli hatalardan biri mesela yüz esteti?i yapt?rmaya kararl? bir kad?n?n ellerini, kollar?n? ve gö?üs bölgesini unutmas? oluyor. Bu k?s?mlar güne?in zararl? etkilerine do?rudan ve devaml? maruz kald?klar? için, kad?n?n ya??n? en etkili ?ekilde ortaya koyuyor.

Ya?lanma, güne? ve kimyasallara maruz kalman?n biriken etkileri ço?unlukla kahverengi lekelere ve pürüzlü pigmentasyona sebep oluyor. Yüzünü gerdirip en az 10 ya? gençle?en bir kad?n?n ellerindeki veya yüzündeki, gö?sündeki bu lekeler onun ya?? hakk?nda otomatik olarak fikir veriyor. Bugün yeni ve çok ileri lazer teknolojileri sayesinde kolay ve etkili bir ?ekilde yok edilen bu lekeler veya k?rm?z? lezyonlar yap?lan estetik operasyonun b?rakt??? etkiyi iki kat? güçlendiriyor!

Ço?unlukla cilt ya?lanmas?n? sadece yüz bölgesi için dü?ünmemiz bizi bu hataya sürükleyen en önemli sebep. Ancak modern yakla??mda günümüzde gençle?me operasyonlar? ne türlü olursa olsun bu kombine tedaviyle dü?ünülüyor. Bu tamamlay?c? tedaviler içinde en etkilisi ise ‘microdermabrasyon’dur. Bu, yüzeysel deri soyucu olarak çok bilinen bir tedavi ?eklidir.

Cilt üzerindeki ölü deriyi nazikçe soyarak cildi parlatmaktad?r, böylece lekeli alanlar? azaltmakta ve güne? hasarlar?n? hafifletmektedir. ‘Intense pulse light’ (IPL) sistemleri de ellerdeki, bacaklardaki ve gö?üsteki kusurlar?n azalt?lmas?nda ve derinin kolajen üretimini uyarmada kullan?lmaktad?r. Bu tedavilerin yararlar? özellikle de östrojen seviyesinin dü?tü?ü ve cildin kuruyup inceldi?i menopoz dönemine giren kad?nlarda cilt dokusunun ve ciltsel koyula?man?n geli?mesini içermektedir ki bunlar ya?la birlikte gelen kaç?n?lmaz sorunlarla sava??rlar.

Bir di?er yayg?n ?ikâyet de damar lezyonlar?yla ilgilidir, küçük, ince damarlar ciltte yüzeye yak?n yerde uzan?rlar ve kalçada, bald?rda ve ayak bile?inde k?rm?z?, mavi ya da pembe çizgiler halinde kümelenmi? gibi görünürler. Her ne kadar bunlar?n olu?umunu engelleyemezseniz de, en basit çözümleri skleroterapi ve lazerdir. Bu damar lezyonlar?n?n olu?umunda da pek çok faktör etkilidir; kal?t?m, hamilelik, hormon de?i?ikli?ine neden olan di?er faktörler, kilo al?m?, uzun süre ayakta durma ya da oturma, yüksek topuklu ayakkab? giyme vb.

Damar lezyonlar?

Bu damarlar?n tedavisinde en yayg?n metod, sklerotik solüsyonun buraya enjekte edilerek öbeklerin parçalanmas? ve sonras?nda yok olmas?d?r. Her seanstan sonra damarlar daha hafif görünmelidir. Genellikle, en iyi sonuçlar?n al?nmas? için iki ya da daha fazla seans yap?lmaktad?r. Hiçbir damar tedavisi ileride olu?abilecek damar lezyonlar?n? ?imdiden önleyemez. E?er vücudunuz bu öbekle?meye yatk?nsa, bunlar?n olu?umunu tekrar görebilece?inizi de bilmelisiniz. Tedavi edilen lezyonlar tamamen yok olurlar; fakat tedavi damarlar?n derecesine ve tedavi edilen damarlar?n say?s?na göre tekrarlanabilmektedir.

Damar lezyonlar?n?n tedavisinde olu?abilecek riskler kan p?ht?la?mas?, k?zar?kl?k, deri de?i?imi ve yaralar?, solüsyona kar?? olu?abilecek alerji ve pigmentasyon düzensizlikleri olarak s?ralanabilir. Damar lezyonu tedavisi basit bir i?lemdir, anestezi gerektirmez, bu nedenle de ayakta tedavi olunan her yerde bunu yapt?rabilirsiniz, mesela doktorunuzun ofisinde. Vücuda tam oturan çoraplar 72 saat ve daha uzun sürelerde kan p?ht?la?mas?n? önlemek için önerilmektedir. Çorap ç?kar?ld???nda, i?ne yap?lan yerlerde ezilme ve k?zarma görebilirsiniz. E?er bu olursa, ezikler ilk ay içinde azal?p kaybolur. Baz?lar?nda ise kahverengi pigmentasyon kal?nt?s? görülüyor, bu da bir y?l içinde tamamen gözden kayboluyor.

Varis damarlar?n?n tedavisi

Varis damarlar?, ?i?me özellikleri, daha büyük ve koyu olmalar?yla damar lezyonlar?ndan ayr?l?rlar. Ayr?ca çok daha fazla a?r?ya neden olurlar ve daha ciddi damar rahats?zl?klar?na yol açabilirler. Skleroterapi bazen varis damarlar?n?n tedavisinde kullan?lmaktad?r fakat cerrahi müdahale ço?unlukla gerekmektedir. Muayenede daha ciddi ‘derin damar’ problemlerinin ?i?me, ac?ma ya da ayak bile?indeki deri de?i?ikli?i gibi belirtileri için kontrolden geçersiniz. Elle tutulan Doppler ultrason cihaz?, toplardamar sitemindeki herhangi bir geri ak??? tespit etmede kullan?lmaktad?r. E?er ba?ka rahats?zl?klar da ç?karsa, daha kapsaml? ara?t?rma için estetik cerrah?n?z vasküler cerraha da görünmenizi isteyebilir.

Y?llarca, çatlak izlerinin tedavisinde çok az ümit vard?. Çatlaklar iç deride olu?tu?u için, cilt üzerindeki bir yerin tedavisinden daha zor olur. Ancak lazer teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde ?imdi, bu çatlaklardaki pigment olu?umu azalt?larak gözden kaybolmalar? sa?lanmaktad?r.

Dr. Ceyda ?ener

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.