KURDEŞEN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık

Kaynak: KURDE?EN NED?R? BEL?RT?LER? VE TEDAV?S? NASIL YAPILIR?

Farkl? nedenler, farkl? alerjik durumlara neden olabilir. Halk aras?nda kurde?en olarak bilinen alerjik durumlardan ÜRT?KER bak?n neymi??
29.09.09 00:27

Alerji… Bu kelimeyi pek s?k duyar olduk son y?llarda. Güne? alerjisi… Çilek alerjisi…
Alerjik nezle… Alerjik ast?m…

—Güne?te kald?m her taraf?m k?zard?, kabard?.
—Çilek yedim, ka??nt?dan duram?yorum.
—Dondurma m?, aman beni peri?an ediyor.
—Hap??rmaktan gözlerimi açm?yorum.

Ürtiker “?s?rgan otu döküntüsü” ve kurde?en gibi bilinen alerjik bir deri döküntüsüdür. ?ki farkl? tipi vard?r: Akut Ürtiker s?k olarak alerji yapan bir madde taraf?ndan olu?turulur ve birkaç saat ile hafta aras?nda devam eder. Alt? haftadan uzun devam ederse art?k ad? Kronik Ürtiker olur.

Nedenleri Nelerdir?
Akut Ürtiker’e en s?k neden olanlar;
—Evcil hayvanlar( kediler, köpekler, atlar)
—Deniz mahsulleri(bal?klar, kabuklu deniz hayvanlar?)
—Kuruyemi?, meyve Süt ürünleridir
—Bal ar?s? veya e?ek ar?s? sokmas? Ürtiker’e neden olabilir
—Antibiyotikler gibi alerjen ilaçlar, aspirin.

Yüksek Ate? veya Hepatit B gibi belirli viral enfeksiyonlar ve kan nakilleri ve a??lar da neden olabilir. Belirli parazitlerin meydana getirdi?i infeksiyonlar, tansiyon ilaçlar? veya stres tetikleyebilir. Kronik Ürtiker’in ço?unlu?unun tan?mlamas? zordur.

—Belli Paraziter hastal?klar,
—Tansiyon ilaçlar? veya stres tetikleyicidir.
—Kronik Hastal?klar (idrar yolu enfeksiyonlar?, sinüzit, akci?er hastal?klar?)

Kronik ürtiker; derinin ?s?ya maruz kalmas?, so?uk, güne? ?????, titreme veya bas?nç gibi fiziksel faktörler taraf?ndan da tetiklenebilir. Baz? ki?iler o kadar hassas cilde sahiptir ki herhangi bir ovalama dahi dermografizm diye adland?r?lan ve deriden kabar?k k?rm?z? çizgilere neden olan kabart?lara sebep olabilir. Buda bir çe?it ürtikeryal olu?umdur.

—Tiroit hastal?klar?
—Kanser
—LUPUS gibi ba????kl?k sistemini tutan hastal?klar Ürtiker’i tetikleyebilir.

Belirtileri Nelerdir?
Döküntüye ba?l? bir say?da k?rm?z? çevrilmi? cilt lezyonlar?. Bu vücuduna yay?lmaya meyillidir. Kronik olgularda ka??nt?l? uykusuz gecelere neden olur bu durum depresyona bile neden olabilir. Hastal???n bulgular? aras?nda ka??nt?l?, deriden kabar?k, k?zar?k 0,5cm ila çok büyük ölçülerde deride plaklar bulunur. Bu plaklar?n baz?lar? birle?me e?ilimindedir. Plaklar?n s?n?rlar?n? net olarak çizmek her zaman mümkün olmaz. Lezyonlar genellikle birkaç saat içerisinde solar, yerine ba?ka alanlarda yenileri ç?kabilir. Ancak ortamda hastal?k gibi, ilaç gibi bir tetikleyici faktör varl???nda stres ve aspirin al?m? takiben aniden tekrar ortaya ç?kabilir.

Nedeni Nas?l Te?his Edilir?
Hastalarda iyi bir hastal?k öyküsü sonras?, alerji testlerini içeren ara?t?rmalar yan?nda di?er bahsi geçen hastal?klar?n ara?t?rmalar? yap?lmal?d?r. Altta yatan hastal???n tedavisi sonucunda genel olarak ürtiker kendili?inden geçer ve tekrar etmez. Ancak sebebi bilinmeyen ürtiker hastalar?nda antialerjik ilaçlardan faydalan?l?r. Bu hastalarda klasik olarak sabahlar? sedatif olmayan antialerjikler, ak?amlar? sedatif antiallerjikler ve H2 reseptör blokerleri birlikte kullan?l?r. H2 reseptör blokerleri as?l itibari ile mide asiditesini azaltmak için kullan?lan ilaçlard?r. Ancak derideki histamin reseptörlerinin % 20 kadar? H2 tipinde oldu?u için bu tür ilaçlar bu hastalarda faydal? olmaktad?r. Bunun d???nda bunlara cevap vermeyen hastalarda kortizon dahi kullan?labilir.

Al?nmas? gereken Önlemler Nelerdir?
Tetikleyici faktörler kaç?n?n.
Bu nedenle:
—Cildinizi serin tutun, egzersizden sak?n?n ve ?l?k du? al?n,
—Cildinizi sakinle?tirmesi için mentol krem uygulay?n,
—Tüm Aspirin ve Kodein içeren ilaçlardan kaç?n?n,
—?u anda kulland???n?z herhangi bir ilac?n yan etkilerinin listesini okuyun,
—Sodyum benzoat gibi koruyucular ve Tartrazine gibi g?da tatland?r?c?lar?ndan kaç?n?n,

Antihistaminiklerin yüksek dozlarda uygulamas? alt? haftaya kadarki uzun dönemlerde gerekli olabilir. Di?er alta yatan hastal?klar? aç??a ç?karmak için özel ara?t?rmalar gerekli olabilir.

Alerji Testi yapt?rmal? m?y?m?
E?er gözlem ile sebep ayd?nlat?lamazsa doktorunuz dü?ündü?ü sebeplere ili?kin tahliller isteyecektir. Gerek görülürse Prick Test de yap?lacakt?r. Her hastan?n yapt?rmas?na gerek yoktur. Özellikle çocuk yas grubunun (5 yas

Sonuç olarak,
Tedavi sorumlu etkenin ortadan kald?r?lmas? ile ba?lamal?d?r. Bununla beraber a??zdan alerji ilaçlar? (antihistaminik) ile tedavi söz konusudur. Tedaviye yetersiz yan?t?n söz konusu oldu?u durumlarda kortizonlu ilaçlarla a??zdan tedavi uygulanabilir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.