‘Uçaklar Filmi fragman’ Etiketli Yazılar

Uçaklar Filmi yorumları

Yazar: Admin 2 | 22 Eylül 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »
Etiketler:Animasyon sinemas?n?n geli?en grafik teknolojisi ile birlikte oldukça hareketli ve canl? bir hal almas?, birbiri ard?na ba?ar?l? yap?mlar?n meydana gelmesini sa?lam?? durumda. Sevilen animasyon Cars yani Arabalar filminin yap?mc?lar? bu seferde de Uçaklar filmi ile bu türün sevenlerini kar??l?yor.  Ba?ar?l? animasyon yönetmenlerinden Klay Hall’un görev yapt??? filmde seslendirmeleri ise Dane Cook, Stacy Keach ve Teri Hatcher gibi usta isimler üstleniyor.

Gösterime girdi?i ilk haftada yo?un ilgi alan Uçaklar filmi, izleyicisini maalesef Arabalar filmi kadar etkileyemiyor. Yay?nland??? y?lda pek çok gerçek görüntülü yap?m?n aras?ndan s?yr?l?p ödüllere lay?k görülen Arabalar’dan sonra daha üst düzey bir yap?m bekleyen yeti?kin kesim bu filmde beklentilerine tam anlam? ile kar??l?k bulam?yor.

Basit ve s?radan bir uçak olup tar?m i?lerinde kullan?lan Dusty, tüm bu s?k?c? i?ten usanm?? ve daha heyecanl? maceralara at?lmak isteyen birisidir. Bunun üzerine dünyan?n dört bir yan?ndan haval? ve modern uçaklar?n kat?ld??? bir gösteri yar??mas?na giren kahraman?m?z elemelerde ilk be?e ile giremez. Bu hezimetin üzerine mutsuz bir ?ekilde meydan? terk ederken ?ans bir anda yüzüne gülerek elemeleri geçip gerçek yar??maya kat?lmas?na olanak sa?lar.

Uçaklar filminin güldüren bir detay? ise kahraman?m?z Dusty’nin yükseklik korkusu olmas?. Hayat? boyunca tarlalar üzerinde çal???rken alçak irtifadan uçamaya al??m?? olan Dusty, bu yar??mada yüksek irtifalara ç?kmas? gerekti?inin fark?na var?r. Her ne kadar korksa ve endi?e duysa da bu onu y?ld?rtmayacak ve liderlik pozisyonuna yükselmesini engellemeyecektir. Ayr?ca tasar?m aç?s?ndan da eksikleri bulunan uçak, üstün bir bak?m onar?mdan geçerek bir anda izleyicileri büyüleyen bir hâl alacakt?r. Filmin önemli anlar?ndan sonra Türkçesi tozlu anlam?na gelen Dusty’nin tozlardan ar?narak yepyeni bir hale geldi?ini görünce izleyiciler ?a?k?nl?k ya?ayabilmektedirler.

Bu ayr?nt?lar? kendi ba??na halledemeyece?ini anlad?ktan sonra emekli bir sava? uça?? olan Skipper’?n yard?m?n? isteyen Dusty ilk ba?ta olumlu bir cevap ile kar??la?maz. Fakat sempatik tav?rlar? ve bu i?i yapmay? gerçekten çok istemesinden etkilenen sert tav?rl? Skipper yava?ça yumu?ar ve yard?m etmeyi kabul eder. Animasyonlarda görmeye al??t???m?z karakter duygu de?i?imleri bu yap?mda oldukça ön planda gözüküyor. Film boyunca daima sert tav?rl? ve uzla??lmaz görülen Skipper, sonlara do?ru gerçek yüzünü ortaya ç?kararak izleyiciye tebessüm ettirmeyi ba?ar?yor.

Üç boyutlu olarak izlenebilecek olan Uçaklar filmi bu teknolojiyi tam anlam? ile kullanmay? maalesef ba?aram?yor. Küçük ya?taki izleyicilerin oldukça ho?una gidiyor olsa da Arabalar filmini genç ya?lar?nda izleyip yeti?kin dönemlerinde ise Uçaklar filmi ile bir nevi nostalji yapmak isteyen seyirci kesimi filmden bir miktar hayal k?r?kl??? ile ayr?l?yor.

Türkçe dublaj?nda kahraman?m?z Dusty’i Mustafa Sandal’?n seslendirmesi pek çok hayran?n? memnun etse de bu konudaki amatörlü?ü beklenti seviyesi yüksek izleyiciler taraf?ndan ele?tirilen bir nokta. Orijinal seslendirmede izlemek isteyen ki?iler ise, bu yetene?in animasyonlarda ne kadar önemli oldu?unu bir kere daha tecrübe etme ?ans?n? elde ediyor. Profesyonel ses sanatç?lar? sayesinde baz? zamanlarda gerçekten çizgi karakterlerin gerçek seslerini dinledi?inizi hissederek filmin içine giriyor ve daha canl? biçimde yap?m? ya?ayabiliyorsunuz. Bu aç?dan Cars filmindeki ba?ar?y? Uçaklar filmi filminde de görmek mümkün oluyor.

Uçaklar Filmi Fragman?

Uçaklar Filmi yorumlar?

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.