‘sağlık’ Etiketli Yazılar

Facebook Telefon Çıkarıyor !!

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,New York Times’?n haberine göre Facebook ak?ll? telefon donan?m? üretmek için Apple’?n eski mühendislerini ekibine katmaya ba?lad? bile. ?u ana kadar daha önce iPhone üzerinde çal??m?? yar?m düzineden fazla yaz?l?m ve donan?m mühendisi Facebook taraf?ndan i?e al?nd?.

Bu Facebook’un ak?ll? telefon üretimine yönelik üçüncü denemesi olacak. 2010 y?l?nda ba?lat?lan ilk proje rafa kald?r?lm??t?. Daha sonra Facebook’un HTC ile kod ad? “Buffy” olan bir ak?ll? telefon üzerinde birlikte çal??t??? ortaya ç?km??t?. Bu projenin hala devam etti?i bildiriliyor.

?imdi Buffy projesinde çal??an ekip ile Apple tecrübesi olan mühendisler, bir arada geni?letilmi? bir projede çal??acak.

Facebook’un motivasyonu asl?nda oldukça aç?k. Yeni halka aç?lm?? bir ?irket olarak gelir kaynaklar?n? zenginle?tirmeyi, mobil taraf?nda rakiplerinin gerisinde kalmamay? amaçl?yorlar.

Facebook bu projeyi gizli tutmak için büyük çaba sarf etti. ??e al?m sürecini oldukça gizli tuttu. Ancak biz bu haberi kaleme ald???m?za göre bu konuda Apple kadar ba?ar?l? olmad?klar? aç?k.

Peki bir yaz?l?m firmas?, donan?m alan?na geçti?inde ba?ar?l? olabilir mi? Yaz?l?m ve donan?m?n farkl? kültürlerini kar??t?rmak iyi sonuç verir mi? Apple’? bir kenara koyarsak bu alanda elimizde çok fazla iyi örnek oldu?unu söylemek zor.

Telefon üretmeyi deneyip çuvallayan elektronik devlerini de unutmamak gerekiyor. HP bunlardan biriydi. Keza Dell de. Sony hiç bir zaman bu alanda istedi?i noktaya gelemedi.

?lk dört nesil iPhone mühendislerinden olan Hugo Fiennes bunun nedenini özetliyor asl?nda:

“Telefon üretmek hemen üstüne atlayabilece?iniz bir ?ey de?il. Bir ak?ll? telefonda küçücük bir de?i?iklik yapars?n?z ve bu tüm antenlerin çal??ma ?eklini de?i?tirebilir. Belli bir süre bunu yapmadan ö?renmeniz mümkün de?il. Telefon i?ine girmek çok karma??k bir olay”

Facebook da kendi imkanlar?yla ve tecrübesiz bir ekiple donan?m üretemeyece?inin ayr?m?na varm?? gibi görünüyor. Facebook e?er bir ak?ll? telefon ç?karacak ise, bu Apple tecrübesini firmaya getiren mühendislerle olacak.

Facebook’un ba?ka opsiyonlar? da mevcut. Halka arzdan gelen para (16 milyar dolar), piyasa de?eri 6 milyar?n alt?na dü?en Blackberry üreticisi RIM’i almak için fazlas?yla yeterli. Google’?n Motorola’y? almas?na k?zan HTC’nin de 11.5 milyarl?k bir fiyat etiketine sahip oldu?unu ekleyelim.

?lgili Konular ;
– Facebook Telefon

Devamını oku..

Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkat edin.

Teknolojiyle ha??r ne?ir, notebook kullanan biriyseniz ve ileri de ya da yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkatli olun.

Bilim adamalar? n?n ara?t?rmas?na göre 4 saat boyunca Notebook’un Wi-Fi ba?lant?s?na maruz kalan spermler ciddi hasar görüyor.

Ara?t?rmada konuyla ilgili ?öyle deniyor:

“Verilerimiz gösteriyor ki Wi-Fi ile internete ba?l? bir laptop erkek üreme organlar?na yak?n olacak ?ekilde (mesela kucakta) uzun süre durdu?unda sperm kalitesinin ciddi ?ekilde dü?mesine neden oluyor.”

Ara?t?rma henüz çok say?da denekle yap?lmam?? olsa da sonuçlar gösteriyor ki Wi-Fi ile ba?l? dizüstü bilgisayarl? söz konusu ?ekilde uzun süre kullanmak spermlere zarar vermekte ve erke?in üretkenli?ini kötü bir ?ekilde etkilemekte. Ayr?ca dna hasar? riskini art?rmakta ki bu da olas? bir bebe?in Sa?l?k sorunlar? ya?amas?na neden olabilir.

Devamını oku..

Saç Düzleştiriciler Tehlike Saçıyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Bir çok bayan?n olmazsa olmazlar?n aras?na giren saç düzle?tiricileri sa?l??? tehdit ediyor!

Yap?lan ara?t?rmalarda saç düzle?tiricilerinde belirli kanser tiplerinin geli?imini tetikleyen formaldehit bulundu?u gösteriyor. Paketlerin üzerinde “formaldehit içermez” yazan bazen ürünlerde yine de bu maddenin bulundu?u tespit edildi.

Formaldehite maruz kald???nda insan vücudunda baz? tepkiler meydana geliyor. Bu belirtiler aras?nda ka??nt?, burun kanamas? ve ciltte tahri? yer al?yor.

Formaldehit nedir?

Formaldehit su ile çözünen likit bir gazd?r. Ancak yüksek s?cakl?klarla kar??la?t???nda buharla??r ve solunum yoluyla insan vücuduna girer.

Bilim adamlar? kuaförlerde kullan?lan pek çok ürünün formaldehit içerdi?ini ve toplat?lmas? gerekti?ini belirtiyor. Uzmanlar kulland??? ürünün garantisini verebilecek kuaförlerin tercih edilmesi gerekti?ini vurguluyor

Devamını oku..

Bir kadın olarak spor fotoğrafçılığı Mine Kasapoğlu Puhrer

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Olimpiyat foto?rafç?l???n?n bilinmeyen yanlar?

Londra Olimpiyatlar?’n?n resmi foto?rafç?s? Mine Kasapo?lu Puhrer, ‘en iyi kare’yi yakalamak için mücadele eden foto?rafç?lar? anlatt?. ‘Olimpik bir spor’ olarak foto?rafç?l???n ince ayr?nt?lar?…

Londra 2012 Olimpiyatlar?’nda resmi foto?rafç?y?m. Görevim Türk Milli Tak?m?’n? takip etmek ve olimpiyatlar?n en heyecanl? anlar?n? görüntülemek. Belki de dünyan?n en büyük spor organizasyonunda foto?raf çekmeye çal???rken bas?n çal??an? ve foto?rafç? olarak bizler de ister istemez bir yar?? içinde oluyoruz. Zamanla, birbirimizle, trafikle, ekipman?m?zla… Olimpiyatlar biz foto?rafç?lar için de bir yar??. E?er foto?rafç?l?k bir ‘olimpik spor’ olsayd?, acaba hangi dallarda madalya verilirdi? Yakalamas? en zor foto?raf, en klasik foto?raf, foto?raflar?n? bas?na en h?zl? veren foto?rafç?, en k?sa zamanda lens/kart/pil de?i?tirme, en a??r ekipmanla ko?u yar??? ?

Olimpiyatlar?n slogan? ‘Citius, Altius, Fortius’ yani ‘daha h?zl?, daha yüksek, daha güçlü’. Olimpizmin en önemli uç de?erleri ise arkada?l?k, mükemmellik ve sayg?. Olimpiyat foto?rafç?lar?na madalya yok tamam ama olimpiyat ruhu ac?s?ndan foto?rafç?l??? bir ele alal?m, bakal?m.

Mine Kasapo?lu Puhrer kimdir ?

Profesyonel foto?rafç?, milli snowboardcu ve snowboard milli tak?m antrenörü. Koç Özel Lisesi’nden 1995 y?l?nda mezun oldu. 1999’da Pennsylvania’da Gettysburg College’den ve 2003’te Paris’te Speos Photographic Institute’ten mezun oldu. 2000 senesinden beri foto?raf çekiyor. 2007’de Apple profesyonel foto?rafç?lar?ndan biri seçildi. Uluslararas? düzeyde spor foto?rafç?l??? yap?yor. 2002 Salt Lake Olimpiyatlar?’nda organizasyon komitesi resmi foto?rafç?s? olarak çal??t?. 2004 Atina, 2006 Torino, 2008 Beijing Olimpiyatlar?’na foto?rafç? olarak kat?ld?.
Vancouver 2010 K?? Olimpiyat Oyunlar?’nda ve ilk defa düzenlenen Singapur 2010 ve 2012 Innsbruck K?? Gençlik Olimpiyat Oyunlar?’nda Uluslararas? Olimpiyat Komitesi’nin foto?rafç? kadrosunda yer ald?. Spor d???nda backstage ve portre de çekiyor. Türkiye ’de en çok Vogue Türkiye dergisi ile çal???yor.
www.minekasapoglu.com

Daha h?zl?: Citius

Benim ilk Olimpiyat?m olan 2002 Salt Lake’te hâlâ ço?u spor foto?rafç?s? film kullan?yordu. Çektikleri filmleri y?kamaya veriyor, saatler sonra geri al?yor ve taray?p yolluyorlard?. 90’larda mail daha yokken posta ile gidermi? gazetelere spor foto?raflar?. Art?k foto?rafç?lar foto?raf? çekiyor, bir dü?meye bas?p foto?raf hakk?nda ses kayd?yla bilgi veriyorlar, kartlar?n? bilgisayarlar?na tak?yorlar, çektikleri foto?raflar?n hepsi neredeyse an?nda bamba?ka ?ehirde olan bir editörün bilgisayar?na geliyor, editör en iyi kareleri seçiyor ve foto?raf altlar?n? yaz?yor ve foto?raflar çekildikten saniyeler sonra gazetelerin ve haber ajanslar?n?n kullanmas?na haz?r oluyor.

Altius

Daha yüksek: Altius

En iyi spor foto?raflar?n? çekebilmek için foto?raf makinenizin teknolojinin en yüksek noktas?nda olmas? gerekir. Makinenizin saniyede çekti?i kare say?s?, nemleme ayarlar?n?n kalitesi ve dü?ük ???kta verdi?i performans çok önemlidir. Uzaktaki aksiyonu yak?nla?t?ran telefoto lensler kullan?r?z. Futbol maçlar?nda kenarda kö?ede bu koca lenslerle çal??an arkada?lar?m? görebilirsiniz. Ben bu sene Canon’un yeni makinesi D1X’i kullan?yorum ve ?u ana kadar kulland???m bütün makinelerden çok farkl?, çok kaliteli. Mesela 100 metre finalinde bu makineyi kullanaca??m. Biti? çizgisinin kars?s?nda olaca??m. Sporcular biti? çizgisine daha gelmeden önce basaca??m deklan?öre. Saniyede 12 kare çekebilece?im.

Daha güçlü: Fortius

Profesyonel spor foto?rafç?l??? maalesef biraz da hamall?k gerektiriyor. Lensler çok a??r ve foto?rafç?lar üzerlerinde minimum üç, dört lens bulundururlar. Lens de?i?tirecek vakitleri olmad???ndan üzerlerinde minimum iki veya üç de gövde ile dola??rlar. Foto?rafç? olmak için de insan?n güçlü olmas? laz?m. Neredeyse 30–40 kg a??rl?kla bütün gün ko?turuyoruz. Hiçbirimizin asistan? yok. Günde defalarca kere bütün o ekipman? güvenlikten geçiriyor, kilometrelerce de yürüyoruz. Çekti?imiz foto?raflar için gerçekten çal???yoruz diyebilirim.

Spor Foto?rafç?l???n?n olmazsa olmazlar?

SAYGI
Foto?rafç?lar aras?nda yaz?l? olmayan çok güzel kurallar var, birbirine sayg? ve dayan??ma var. Kaç senedir büyük spor organizasyonlar?n? foto?rafl?yorum ve ?u ana kadar bir lens kapa??m bile kaybolmad?. Binlerce dolarl?k tak?m öylece yerlerde durur foto?rafç? bir yere kadar gidip gelirken ve kimse dokunmaz. Foto?rafç?lar aras?nda bir de hiyerar?i vard?r ayr?ca. Baz? seçkin haber ajanslar?n?n foto?rafç?lar? ve senelerdir bu i?i yapan foto?rafç?lar sayg? görürler.

ARKADA?LIK
Rekabet içinde olsak da, foto?rafç?n?n derdinden foto?rafç? anlar. Aç?l?? töreninde yepyeni makinemin nemleme ayarlar?nda bir bozukluk oldu. Ne yapaca??m? ?a??rd?m. Neyse ki yan?mda Porto Rikolu bir foto?rafç? durumumu fark edip bana yedek makinesini ödünç verdi. Bütün aç?l??? onun makinesi ile çektim. Bir ?ey gerekti?inde, bir sorum oldu?unda hep yan?mdakilere dan???r?m ve genellikle iyi niyetli cevaplar al?r?m. Olimpiyat ruhu belli ki biz foto?rafç?lar? da etkiliyor.

MÜKEMMELL?K
Foto?rafç?l?k, mükemmel bir kareye do?ru giden uzun bir engeller zinciridir. O engelleri ancak istek, deneyim ve konsantrasyonla tek tek a??p amaca ula?abilirsiniz. Spor foto?rafç?l??? da sporun kendisine çok benzer bu aç?dan. Sonunda o mükemmel kareye ula?mak biz foto?rafç?lara birer alt?n madalya alm???z hissini verir.

Bir kad?n olarak spor foto?rafç?l???
1.5 ya??nda bir k?z?m var. O da benimle Londra’da. Singapur Gençlik Olimpiyatlar?’n? çekerken ona hamileydim. Innsbruck Gençlik K?? Olimpiyatlar?’n? çekerken 11 ayl?kt?. Ben foto?raf çekerken o karlarda oynad?. Londra, ilk gerçek olimpiyat?. Ben foto?raf çekerken bütün gün babas?yla o park senin bu müze benim Londra’y? geziyorlar. Spor foto?rafç?lar?n?n yüzde 99’u erkek. Kad?n olarak bu i?i yapman?n bir dezavantaj?n? görmedim ve bana kal?rsa avantajlar? da var. Boyum k?sa oldu?undan di?er foto?rafç? arkada?lar?n önüne geçebiliyorum mesela. Daha önemlisi seyirciler ve sporcular bence kad?nlara daha çok duygu gösterebiliyorlar diye hissediyorum. Kad?nlar?n foto?rafç?l?ktaki gücü kars?s?ndakinin bir kad?na kendinden daha çok ?ey gösterebilmesi, payla?abilmesi. Bazen bir sporcu ile beraber duygulan?yorum, gözümden ya?lar gelirken çekti?im foto?raflar oluyor. Duygu yüklü bir i?, her?eye de haz?r olmak laz?m. Spor tarihini belgeliyoruz sonuçta.

Mine Kasapo?lu Puhrer

Mine_Kasapoglu_Puhrer

altius

citius


spor_fotografciligi

202538_224531607670366_389225374_o

219865_226602320796628_2000442008_o


259768_227334070723453_877948683_o

278761_225225737600953_1118539117_o

323917_224141417709385_1776702059_o


325058_227698927353634_1388889965_o

329314_226974920759368_1915368151_o

329356_226975134092680_888538243_o


334106_226236670833193_258581959_o

413187_226603387463188_18883954_o

413192_226975344092659_1121032743_o


415495_228329547290572_341341577_o

614698_226236874166506_252093204_o

616647_226236307499896_2137229657_o


616926_224533197670207_792365127_o

620491_227333810723479_362443657_o

621785_224142494375944_1962300003_o


621798_226224197501107_510711367_o

621993_228039280652932_734600150_o


Kaynak : Radikal

Devamını oku..

Facebooka yeni özellik geliyor ! Kimler bakmış

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,Facebook, sürekli olarak denedi?i ve test etti?i özelliklere bir yenisini daha ekledi.

Bu özellik sayesinde, yükledi?iniz foto?raflara kimlerin bakt???n? görebileceksiniz.

Geçti?imiz aylarda gelen yeniliklerle birlikte, Facebook üzerinden yap?lan sohbetlerde yollan?lan mesajlar?n kar?? taraf taraf?ndan görülüp görmedi?i gibi özellikler devreye al?nm??t?.

Yine ayn? ?ekilde Facebook’taki sayfa yöneticileri de, yollad?klar? bir içeri?in kaç ki?i taraf?ndan görüldü?ünü görebiliyordu. ?imdi bu özellikler geli?meye devam ediyor ve art?k yüklenen foto?raflara kimlerin bakt???n? da görebileceksiniz.

Kimler bakm???

Facebook ilk ç?kt??? zamandan beridir bir efsane olan, “profilime kim bakm???” uygulamalar? ç?ksa da, bu tarz uygulamalar ya virüslü eklentiler içeriyordu ya da hiç i?e yaram?yorlard?. K?sacas? bu Facebook’un kendi içerisinde verdi?i bir rapor de?ildi.

Gelen yeni özellikle birlikte, Facebook’taki gruplarda yüklenen foto?raflar?n grubun hangi üyeleri taraf?ndan görüntülendi?i aç?kça yazacak.

Facebook test ediyor

Facebook, yeni özellikleri devreye almadan önce belli bir kullan?c? üzerinde bu özellikleri test ediyor ve gelen tepkilere göre yeni özellikleri geli?tirerek yay?na al?p almama karar? al?yor.

Sizce bu özellik gerekli bir özellik mi?
Sizin hangi foto?raflara bakt???n?z?n bilinmesini ya da sizin foto?raflar?n?za bakanlar?n listesini görmeyi ister misiniz?

Devamını oku..

Nev Center Kocaeli

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2008 y?l?nda 6 ki?ilik bir ekip ile hizmete giren Nev Kuaför 2012 y?l? sonunda Nev Güzellik Salonunu da bünyesine dahil ederek 16 ki?ilik ekip ile yeni yerini hizmete açm??t?r.

Ki?iye özel butik hizmet anlay???na sahip olan Nev Kuaför, Güzellik Salonunuda hizmete açarak Nev Center olarak hizmet vermektedir. Gelece?e yönelik projeleri halen devam etmektedir.

Nev Center , Nev Kuaför bünyesinde 2012 y?l?nda El & Ayak – Reflexoloji – Zay?flama ve Güzellik Salonu bran?lar?nda hizmete girmi?tir. Konusunda uzman kadromuz ve sahip oldu?umuz teknolojik alt yap? ile siz mü?terilerimize en do?ru hizmeti vermektedir.

Genel Bilgiler
Nev Center’da ki ba?l?ca hizmetlerimiz a?a??daki gibidir;
– El & Ayka Bak?m
– Reflexoloji
– Masaj uygulamalar?
– Cilt Bak?m uygulamalar?
– Accent Ultra ile Zay?flama ve vücut ?ekillendirme uygulamalar?

Nev Center
nevcenter.com
Nev Güzellik Salonu Facebook

Devamını oku..

Cilt bakımı

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,K???n so?uk ve kuru hava, kapal? alanlarda fazlakal?nmas? nedeniyle cilt bak?m? daha da önem kazan?yor. K???n cildinizin yumu?ak ve pürüzsüz olmas?n? istiyoran?z öncelikle sa?l?kl? beslenmeye önem verin. Cildinizin gereksinim duydu?u vitaminleri, antioksidanlar?, mineralleri ve doymam?? ya?lar? vücudunuzun almas?na sa?lay?n. Beslenmenize dikkat etti?iniz taktirde k???n cildinizin bak?m?n? daha etkili hale getirirsiniz.

K?? mevsiminin meyveleri ve sebzelerle birlikte tah?ll? besinler de k???n cilt bak?m?n?n daha etkili olmas? için sa?l?kl? beslenme kurallar? aras?nda yer almaktad?r. Havalar çok so?uk diye uzun süre s?cak banyo yapmaktan kaç?n?n. 15 dakikadan sonra s?cakl?k cildinizin lipid tabakas?n? (nemin tutuldu?u ya? asitleri kompleksi) ele geçirmeye ba?lar. Cildinizdeki do?al ya?lar?n yok olmas?na neden olur. S?cakl??? dü?ürün ya da banyonuzun süresini k?salt?n. Daha sonra çok iyi kurumas?na dikkat edin. Islak kalan cilt de cilt kurulu?una neden olabiliyor.

K?? aylar?nda sabah ve ak?am düzenli yapt???n?z cilt temizli?i ve bak?m?nda, önce s?ca?a yak?n ?l?k su kullanman?z, cildinizi durularken sonlara do?ru so?uk su ile bitirmeniz cildinize ?ok etkisi yaratarak kan dola??m?n? hareketlendirir. Kan dola??m?n?n artmas? ya? ve ter bezlerini harekete geçirerek cilt yüzeyini yumu?at?r.

Ellerinizin el bak?m kremlerini sürdükten sonra 20-30 dakika streç film yada pudras?z cerrah eldiveniyle kapat?lmas? gece bak?m? ?eklinde cildimizi güçlendirir. Her el y?kamadan sonra ve d??ar?ya ç?karken ellerin kremlenmesi özellikle k?? aylar?nda önemlidir. Dudaklar?n gece kremle nemlendirilmesi önemlidir. Dudak çevresindeki çatlamalar? önler..

Dudaklar?n?z? yalamaktan ve yemekten kaç?nmal?s?n?z Sert sabunlar, cilt kurulu?unu artt?ran faktörler aras?nda yer almaktad?r. Bununla birlikte, pH de?eri yüksek olan kimyasallar da cilt kurulu?unun nedenleri aras?nda yer almaktad?r. Cilt kurulu?unun nedenlerinden bir ba?kas? da, elbette, deterjanlar ile çok fazla temas halinde olmakt?r. K???n cilt bak?m? yaparken, du? ve banyo sonras?nda cildinizi korumak için koruyucu losyon kullanman?z?n gereklili?ini de unutmaman?z önemlidir.

Yüz ve vücut deri tipine uygun nemlendiriciler(gliserin, vazelin, üre, laktik asit, hyaluronik asit içerenler) her banyodan sonra uygulanmal? ve kurulu?a engel olunacak ?ekilde nemlendiriciler daha s?k sürülmelidir.

K???n deri tipine göre s?kl??? ayarlanarak glikolik asit, retinoik asit veya salisilik asit içeren jel, krem veya maskelerle derinin ölü tabakas? yenilenmesi mutlaka sa?lanmal?d?r.

Cilt bak?m? hakk?nda sorular?n?z için t?klay?n…

 

Devamını oku..

Ünlü Güzellerin Güzellik Sırları

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Ünlü güzeller, saç ve cild bak?mlar? il ilgili püf noktalar?n? aç?klad?.Kimi annesinin tavsiyesine uyuyor, kimisi sa?dan soldan duydu?unu. Fakat ?unu söyleyebiliriz ki hepsinin püf noktalar? mutlaka i?e yar?yor. Denemekte yarar var :)

Ça?la ?ikel
Saçlar?ma s?k s?k tatl? badem ya?? bak?m? yap?yorum. Saçlar?m kurudu?unda ya da matla?t???nda dipten uca badem ya?? sürüp, en az 1-2 saat bekletiyorum. Ard?ndan iyice duruluyorum. Düzenli yap?ld???nda gerçekten çok i?e yar?yor.

Gülben Ergen
Cildim için do?al ürünler kullanmay? seviyorum. Çok daha sa?l?kl? ve güvenilir geliyor bana. Son dönemde uygulad???m bal maskesi de bunlardan biri. Bir miktar bal? yüzüme masaj yaparak uyguluyorum. Parlakl?k veriyor ve gerginlik sa?l?yor.

Yüksel Ak
Lavanta ya??, badem ya??, kakao ya??, kay?s? ya?? ve biraz da bebe ya??n? kar??t?r?p vücuduma sürüyorum. Bu kar???m çok ho? kokulu, harika bir nemlendirici haline geliyor. ?u an hamile oldu?um için çatlak önleyici vazifesi de görüyor.

Ceylan Çapa
Cildimi iyi temizlemek ve nemlendirmek benim için çok önemli. Cilt temizli?i sonras? yüzümü Hindistan cevizi ya??yla nemlendiriyorum. Hem do?al hem de hafif yap?s?yla cildime çok iyi geliyor.

Burcu Güne?
Do?al bak?m yöntemlerini s?kl?kla kullan?yorum. Limonu s?kt?ktan sonra kalan lifli k?sm?n? vücuduma sürüyorum; cildimi yumu?at?yor ve canland?r?yor. Bir di?er bak?m s?rr?m ise, deniz tuzu ve birtak?m aromatik ya?lar? kar??t?rmak. Yasemin, portakal, badem, lavanta, jojoba ya?? gibi ya?lar? deniz tuzu ile kar??t?r?p, vücuduma peeling yap?yorum. Bu yöntem sayesinde cildimden ölü deriyi atarken, ayn? zamanda da nemlendiriyorum.

Ahu Ya?tu
Haftada iki kez yüzümü sodayla y?k?yorum. So?uk soda cildimin canlanmas?n? ve gözeneklerimin s?k?la?mas?n? sa?l?yor.

Özge Özberk
Türk kahvesini içtikten sonra dibinde kalan telveyle ellerime peeling yap?yorum. Bu annemden ö?rendi?im bir s?r. Ellerinizin üstünü ve t?rnak diplerinizi kahve telvesiyle iyice ovu?turun ve ?l?k suyla durulay?n. Neredeyse krem sürmeye gerek kalmayacak kadar yumu?ad???n? göreceksiniz.

Pelin Karahan
Kivinin göz altlar?n? rahatlat?c? etkisini duymu?tum. Birkaç kez denedim, gerçekten de i?e yar?yor. ?nce dilim halinde gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz; gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de göz alt?ndaki koyu halkalar?n rengini al?yor. Bu yöntem kurtar?c?m oldu

Fatma Topba?
Saç bak?m?na her zaman özen gösteririm. Do?al maskelerin yan? s?ra, bu ara uygulad???m özel bir formülüm var. ?ampuan?m?n içine bir miktar bal koyuyorum ve kar??t?r?yorum. Bu kar???mla saçlar?m? y?k?yorum. Böylece saçlar?m hem besleniyor hem de nemleniyor.

Siren Ertan
Annemin tavsiyesini dinliyorum ve arada s?rada geceleri yatmadan önce yüzüme Bepanthen sürüyorum. Cildimi derinlemesine nemlendiriyor ve çok iyi hissettiriyor.

Devamını oku..

Büyük Göğüsler İçin ne yapmali

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,>Bayanlar?n d?? görü?ünü?leri ne kadar iyi olursa kendilerine güvenleri bi o kadar çok olur.Yeterli büyüklükle ve daha düzgün görünümlü gö?üslere sahip olmak için illa ki estetik yapt?rmak gerekmiyor.Hisar Intercontinental Hospital Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzman? Op. Dr. Hakan Özdemir, do?al g?dalarla nas?l daha büyük gö?üslere sahip olabilece?inizi anlatt?.??te daha dolgun ve daha iri görünen gö?üsler için tüketmeniz gereken g?dalar;

. Süt ürünleri ve soya daha büyük gö?üsler için etkilidir. Bir gün soya sütü, di?er gün soya peyniri kullan?n.

• Tavuk bageti tüketilmesi meme büyümesini art?r?r.
• Keten tohumu, akdar? ve arpa meme büyümesini; ayçiçe?i, kabak ve anason tohumlar? memelerdeki geli?meyi uyar?r.
• Barbunya, karnabahar, brokoli, pancar, salatal?k, havuç, domates, mantar, Brüksel lahanas?, mercimek, kereviz, ye?il fasulye, so?an, börülce, nohut, bezelye tüketimi vücut k?vr?mlar?n?n geli?mesi için etkilidir.
• Daha dolgun gö?üsler için elma, kiraz, ?eftali, üzüm, kavun, armut gibi meyveler tüketin.
• Tam bu?day, kahverengi pirinç, bu?day tohumu, fasulye filizi, zeytin, kuru erik, yulaf ezmesi meme sa?l??? için yararl?d?r.
• Çemen otu, rezene, çavdar, karanfil, zencefil, hintsafran? kar???m?n?n az miktarlarda kullan?lmas? meme boyutunu art?rmaya yard?mc? olur.

 

Devamını oku..

Migren Mükemmelliyetçi İnsanları Hedef Alıyor!

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,?iddetli ba? a?r?s? ve migren? Özellikle yo?un bir i? gününün sonunda ya da uykusuz kald???n?z bir gecenin sabah?nda ya?ad???n?z önemli bir sa?l?k sorunu? Olu?um nedenleri farkl? olsa da özellikle migrenin temelinde ço?u zaman mükemmeliyetçilik, a??r? duyarl?l?k ve titizlik yat?yor.

Hemen hemen herkes hayat?n?n bir döneminde de olsa ba? a?r?s? ?ikayeti ya??yor. Ancak baz?lar? için ba? a?r?s?, s?kl??? nedeniyle hayat? kabusa çevirebilen bir sorun haline geliyor. Öyle ki gerek acil servislere, gerekse polikliniklere ba?vuran hastalar?n aras?nda en s?k rastlanan yak?nma, ba? a?r?s?. Nöroloji Uzman? Prof. Dr. Erhan O?ul, en s?k görülen tiplerinden biri olan migrenin alt?nda genetik etkenlerin yan? s?ra titizlik, mükemmeliyetçilik ve al?nganl?k yatt???na dikkat çekiyor!

Ba? a?r?s? dinlenince geçer mi?

Tiplerine göre de?i?iklik göstermekle birlikte toplumun yüzde 90?? ba? a?r?s? sorunu ya??yor. Toplum sa?l??? aç?s?ndan bak?ld???nda ba? a?r?s?, günlük i? gücünü ve ya?am kalitesini bozuyor. Ancak bunun yan? s?ra ya?am? tehdit eden beyin tümörü, beyin kanamas?, menenjit ve beyin-damar sorunlar? gibi çok önemli hastal?klar?n da belirtisi olabiliyor. Bu nedenle ba? a?r?s? yak?nmas? olan ki?ilerin mutlaka çok iyi de?erlendirilmeleri ve gerekli tetkiklerin uzman bir hekim taraf?ndan yap?lmas? gerekiyor. En s?k görülen ba? a?r?s? tiplerinin ba??nda ise migren geliyor. Genellikle ba? a?r?s? tek tarafl?, ?iddetli ve zonklay?c? özellikte oluyor. Ço?u zaman bu a?r?ya bulant? ve kusma e?lik ediyor. Kriz ?eklinde gelen bu a?r? tipinde hastalar ???k ve sesten rahats?z oluyor. Kriz öncesinde ise görme bozukluklar? ya?anabiliyor.

Migren özel hayat? da i? ya?am?n? da tehdit ediyor

Migren, ki?inin i?, aile ili?kileri ve çal??ma performans?n? bozuyor. Bu nedenle de sadece sa?l?k de?il, sosyo-ekonomik bir sorun olarak da ortaya ç?k?yor. Yap?lan ara?t?rmalar gösteriyor ki ABD?de migrene ba?l? i? gücü kayb? y?lda 13 milyar, ülkemizde ise 200 milyon dolar civar?nda. Migrenin kad?nlarda görülme s?kl??? yüzde 15-20, erkeklerde yüzde 10, çocuklarda 7 ya? öncesinde yüzde 2,5, 7 ya? ile ergenlik aras?nda ise yüzde 5 dolay?nda seyrediyor. Ya??n ilerlemesi ile birlikte migren krizlerinde de azalma oluyor.

Mükemmeliyetçi ve titiz ki?iler risk alt?nda

Migren, özellikle hassas, al?ngan, d?? olaylardan fazla etkilenen, yapt??? i?i en iyi ?ekilde yapmak isteyen, mükemmeliyetçi ki?ilerde daha çok görülüyor. Ayr?ca stres, açl?k, kirli hava, lodos, uykusuzluk gibi sebepler de migreni tetikleyebiliyor.

Tedavisi mümkün

Migren, uzun y?llar tedavisi mümkün olmayan bir hastal?k olarak tan?mlan?yordu. Ancak son y?llarda migren tedavisinde yeni geli?meler ya?and?. Bunlar migren krizi esnas?nda yap?lan atak tedavisi ile migren krizinden korunma tedavisi olarak 2?ye ayr?l?yor. ?iddetli ba? a?r?s?, bulant? ve kusma yak?nmalar? ile gelen bir hastada ilk yap?lacak ?ey, a?r?y? durdurmak oluyor. A?r? kesiciler bu konuda fazla etki gösteremiyor. Son y?llarda triptanlar ba?l??? alt?nda kullan?ma sunulan ilaçlar ise migren ba? a?r?lar?n? dindirmekte oldukça yararl? oluyor. Özellikle ba? a?r?s? ?iddetlenmeden al?nd??? takdirde 20-30 dakikada a?r?y? dindiriyor. Migren krizlerinden korunmada ise kan suland?r?c? ilaçlar, beta bloker ve antidepresif ilaçlar migren krizlerinin s?kl???n? ve ?iddetini ciddi ölçüde azalt?yor. Tabi ki tüm bu ilaçlar?n uzman bir hekim taraf?ndan önerilmesi gerekiyor. Ayr?ca bu hastalarda davran?? terapileri de yararl? olabiliyor.

Gerilim tipi a?r?lar haftalarca sürebiliyor

Migrenin yan? s?ra gerilim tipi ba? a?r?lar? da son y?llarda s?kl?kla görülüyor. Bu tip a?r?lar?n en büyük sebebi ise stres. A?r? genellikle tüm ba?? sar?yor. Bazen a?r?ya bulant? da e?lik edebiliyor. Ancak kusma meydana gelmiyor. Gerilim tipi a?r?lar haftalarca sürebiliyor. Bu a?r? tipinde ???k ve gürültüden rahats?z olma ve irsiyet faktörü bulunmuyor. Antidepressif ilaçlar, bazen de kas gev?eticiler yararl? oluyor. ?natç? vakalarda ise bio-feedback ve gev?eme tedavilerinden de yararlan?labiliyor.

Ofis çal??anlar?n?n bitmez çilesi ba? a?r?s?

Son y?llarda bilgisayar ba??nda uzun süre çal??anlarda, boyun düzle?mesi, kireçlenmesi ya da boyun kaslar?n?n kas?lmas?na ba?l? ba? a?r?lar? da görülüyor. Burada ise özellikle boyun kaslar?n? güçlendirici gün içi egzersiz programlar? ve kas gev?etici ilaçlar yararl? olabiliyor.

Uluslararas? Ba? A?r?s? Derne?i?nin s?n?flamas?nda ba? a?r?lar? 14 ana ve onlarca alt ba?l?k alt?nda toplan?yor. Sebeplerine göre ise ba? a?r?lar? 2 grupta toplan?yor.

1) Primer Ba? A?r?lar? : (gösterilebilen yap?sal bir bozukluk saptanamayan)

-Migren (yüzde 16)

-Gerilim Tipi Ba? a?r?lar? (yüzde 30-80)

-Küme Ba? a?r?s? (yüzde0.1-0.4)

2) Sekonder Ba? A?r?lar?:

-Açl?k ba? a?r?s? (yüzde19), Sinüzit (yüzde 15)

-Kafa Travmas? sonras? ba? a?r?s? (yüzde 4)

-Beyin Damar Hastal?klar? ba? a?r?s? (yüzde1)

Migrenli Hastalara Ya?am Önerileri

? Çikolata dan uzak durun,

? Lodoslu havalarda zorunlu olmad?kça soka?a ç?kmay?n,

? Stresten mümkün oldu?u kadar kaç?n?n,

? Düzenli yemek yiyin.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.