‘saç bakımı’ Etiketli Yazılar

Facebook Telefon Çıkarıyor !!

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,New York Times’?n haberine göre Facebook ak?ll? telefon donan?m? üretmek için Apple’?n eski mühendislerini ekibine katmaya ba?lad? bile. ?u ana kadar daha önce iPhone üzerinde çal??m?? yar?m düzineden fazla yaz?l?m ve donan?m mühendisi Facebook taraf?ndan i?e al?nd?.

Bu Facebook’un ak?ll? telefon üretimine yönelik üçüncü denemesi olacak. 2010 y?l?nda ba?lat?lan ilk proje rafa kald?r?lm??t?. Daha sonra Facebook’un HTC ile kod ad? “Buffy” olan bir ak?ll? telefon üzerinde birlikte çal??t??? ortaya ç?km??t?. Bu projenin hala devam etti?i bildiriliyor.

?imdi Buffy projesinde çal??an ekip ile Apple tecrübesi olan mühendisler, bir arada geni?letilmi? bir projede çal??acak.

Facebook’un motivasyonu asl?nda oldukça aç?k. Yeni halka aç?lm?? bir ?irket olarak gelir kaynaklar?n? zenginle?tirmeyi, mobil taraf?nda rakiplerinin gerisinde kalmamay? amaçl?yorlar.

Facebook bu projeyi gizli tutmak için büyük çaba sarf etti. ??e al?m sürecini oldukça gizli tuttu. Ancak biz bu haberi kaleme ald???m?za göre bu konuda Apple kadar ba?ar?l? olmad?klar? aç?k.

Peki bir yaz?l?m firmas?, donan?m alan?na geçti?inde ba?ar?l? olabilir mi? Yaz?l?m ve donan?m?n farkl? kültürlerini kar??t?rmak iyi sonuç verir mi? Apple’? bir kenara koyarsak bu alanda elimizde çok fazla iyi örnek oldu?unu söylemek zor.

Telefon üretmeyi deneyip çuvallayan elektronik devlerini de unutmamak gerekiyor. HP bunlardan biriydi. Keza Dell de. Sony hiç bir zaman bu alanda istedi?i noktaya gelemedi.

?lk dört nesil iPhone mühendislerinden olan Hugo Fiennes bunun nedenini özetliyor asl?nda:

“Telefon üretmek hemen üstüne atlayabilece?iniz bir ?ey de?il. Bir ak?ll? telefonda küçücük bir de?i?iklik yapars?n?z ve bu tüm antenlerin çal??ma ?eklini de?i?tirebilir. Belli bir süre bunu yapmadan ö?renmeniz mümkün de?il. Telefon i?ine girmek çok karma??k bir olay”

Facebook da kendi imkanlar?yla ve tecrübesiz bir ekiple donan?m üretemeyece?inin ayr?m?na varm?? gibi görünüyor. Facebook e?er bir ak?ll? telefon ç?karacak ise, bu Apple tecrübesini firmaya getiren mühendislerle olacak.

Facebook’un ba?ka opsiyonlar? da mevcut. Halka arzdan gelen para (16 milyar dolar), piyasa de?eri 6 milyar?n alt?na dü?en Blackberry üreticisi RIM’i almak için fazlas?yla yeterli. Google’?n Motorola’y? almas?na k?zan HTC’nin de 11.5 milyarl?k bir fiyat etiketine sahip oldu?unu ekleyelim.

?lgili Konular ;
– Facebook Telefon

Devamını oku..

Saç Düzleştiricilerinde Formaldehit Tehlikesi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,Bir çok bayan?n olmazsa olmazlar?n aras?na giren saç düzle?tiricileri sa?l??? tehdit ediyor!

Yap?lan ara?t?rmalarda saç düzle?tiricilerinde belirli kanser tiplerinin geli?imini tetikleyen formaldehit bulundu?u gösteriyor. Paketlerin üzerinde “formaldehit içermez” yazan bazen ürünlerde yine de bu maddenin bulundu?u tespit edildi.

Formaldehite maruz kald???nda insan vücudunda baz? tepkiler meydana geliyor. Bu belirtiler aras?nda ka??nt?, burun kanamas? ve ciltte tahri? yer al?yor.

Formaldehit nedir?

Formaldehit su ile çözünen likit bir gazd?r. Ancak yüksek s?cakl?klarla kar??la?t???nda buharla??r ve solunum yoluyla insan vücuduna girer.

Bilim adamlar? kuaförlerde kullan?lan pek çok ürünün formaldehit içerdi?ini ve toplat?lmas? gerekti?ini belirtiyor. Uzmanlar kulland??? ürünün garantisini verebilecek kuaförlerin tercih edilmesi gerekti?ini vurguluyor.

Devamını oku..

Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkat edin.

Teknolojiyle ha??r ne?ir, notebook kullanan biriyseniz ve ileri de ya da yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkatli olun.

Bilim adamalar? n?n ara?t?rmas?na göre 4 saat boyunca Notebook’un Wi-Fi ba?lant?s?na maruz kalan spermler ciddi hasar görüyor.

Ara?t?rmada konuyla ilgili ?öyle deniyor:

“Verilerimiz gösteriyor ki Wi-Fi ile internete ba?l? bir laptop erkek üreme organlar?na yak?n olacak ?ekilde (mesela kucakta) uzun süre durdu?unda sperm kalitesinin ciddi ?ekilde dü?mesine neden oluyor.”

Ara?t?rma henüz çok say?da denekle yap?lmam?? olsa da sonuçlar gösteriyor ki Wi-Fi ile ba?l? dizüstü bilgisayarl? söz konusu ?ekilde uzun süre kullanmak spermlere zarar vermekte ve erke?in üretkenli?ini kötü bir ?ekilde etkilemekte. Ayr?ca dna hasar? riskini art?rmakta ki bu da olas? bir bebe?in Sa?l?k sorunlar? ya?amas?na neden olabilir.

Devamını oku..

Saç kremleri işe yarıyor mu?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Son zamanlarda tüm ünlüleri harika saçlarla görüyoruz, saçlar?n sa?l?kl? ve do?al görünmesi eskiye oranla daha çok trend oldu. ??te bu yüzden saç?n?z? do?ru ?ekilde nemlendirmek için do?ru bir zamanday?z.

Saç kremleri i?e yar?yor mu?

?lk sorumuz; saç kremleri i?e yar?yor mu? Herkes saç?m?z?n saç derisinden ç?kt?ktan sonra ölü oldu?unu bilir, peki onu tekrar hayata nas?l döndürürüz? Evet, saç hiç bir zaman tekrar canlanamaz ama, onun daha iyi görünmesini sa?layabiliriz. Saç kremleri, i?e yarayan kand?rmacalard?r. Bir ço?u bir çe?it protein yap? ta?? olan amino asitler içerir. Bu madde saç?n?z? kaplar ve büyük bir ço?unlu?u suyla durulanmaz.

Saç kremleri saç? nemlendirebilir, güçsüz saçlar? güçlendirebilir, kolay taranmas?n? sa?layabilir, saçlara parlakl?k verebilir. ?yi durumdaki saçlar aynen genç k?zl???n?zdaki saçlar?n?za benzer. Yani; daha canl?, aynen sa?l?kl? bir cilt ve parlak gözler gibi… 30 ya??n üzerindeki herkes neden bahsetti?imi anlayabilir.

O eski görüntüyü sa?lamak için önce saç?m?z? nas?l h?rpalamamam?z gerekti?ini anlamal?y?z. Saç?n?za ?evkatle davran?n, nemlendirme en önemli anahtard?r. Sprey ürünlerini, saç ?ekillendiricilerini ve saç boyalar?n? çok fazla kullan?rsan?z saç?n?z? bir o kadar çok da nemlendirmeniz gerekir.

Saç?n?z?n durumu ço?unlukla onun yap?s?yla ilgilidir; örne?in k?v?rc?k saçlar daha kurudur ve k?v?rc?k saçlar için daha fazla ve daha etkili nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Öneri 1: E?er gerçekten kuru bir saç?n?z varsa saç kreminizi durulanan cinsten bile olsa çok fazla durulamay?n.

Öneri 2: Daha yo?un bir saç kremini sadece saç?n?z?n ucuna uygulay?n. Güzel bir saç ancak yumu?ak olur. Gerçekten yumu?ak saçlara sahip oluncaya kadar daha çok saç kremi kullanmaktan çekinmeyin.

Güzellik Notu: Hacim verdi?i söylenen ?ampuanlar ve saç kremleri saça hacim vermezler. Sadece saç?n?z? daha düz ve ya?l? yaparlar. E?er normal saçlara sahip iseniz sadece de?i?ik markalar deneyin ve kendinize en uygun saç kremini bulun. E?er saç?n?z y?kand?ktan sonraki ikinci gün hala güzel görünüyorsa size uygun saç kremini bulmu?sunuz demektir. Ve genellikle bu çok fazla para vermeniz gereken bir marka olmayacakt?r.

Durulanmayan saç kremleri ço?unlukla fazlas?yla kuru veya boyal? saçlar için en iyisidir. Yeni bak?ml? saçlar?n?z 60’lar?n ya da 70’lerin parlak ve kabar?k saçlar?na benzeyebilir. Ama ba? döndüren, güne?te parlayan, rüzgarla danseden saçlar bu y?l?n en önemli trendi. Bu yüzden saç kreminizi asla unutmay?n.

Devamını oku..

Parlak Saçlar İçin Ünlülerden Tavsiyeler

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,Saçlar?n?z ???l ???l nas?l parlar?

Güzellikleri için çal??an birçok dan??anlar? oldu?undan bu sorunun cevab?n? ünlülerden daha iyi kimse veremez herhalde…

??te Ünlü y?ld?zlardan baz?lar?n?n saç bak?m s?rr?:

Jennifer Lopez
S?rr?: Bira

Jennifer Lopez, parlak saçlar?n?n s?rr?n? itiraf etti: Bira. Lopez, biray? saçlar?n? durularken ya da saç maskesi olarak kullan?yor. Koyu renkli bira, saçlara daha iyi geliyormu?.

E?er saçlar?n?z çok kuru ise, biraya birkaç damla zeytinya?? ekleyin ve elde edilen kar???m? saç?n?za maske gibi uygulay?n.

Melanie Griffith
S?rr?: Badem ya??

Melanie Griffith, saçlar?na sa?l?kl? bir parlakl?k vermek için saf badem ya?? kullananlardan….

Catherine Zeta-Jones
S?rr?: Bira ve bal kar???m?

Parlak saçlar elde etmek için Catherine Zeta-Jones’un bak?m yöntemi de ilginç. Jones, bira ve bal? e?it oranda kar??t?r?p saçlar?na sürdükten sonra 30 dakika bekletip, duruluyormu?.

Marilyn Monroe
S?rr?: ?çme suyu

Efsane y?ld?z Marilyn Monroe, parlak saçlara kavu?man?n yolunu “su”da bulmu?. Monroe, hayatta oldu?u süre boyunca saçlar?n? sadece içme suyu ile y?karm??…

Angelina Jolie
S?rr?: Siyah çay

Angelina Jolie’nin parlak koyu renk saçlar?n?n s?rr? ise 2 tutam siyah çayda gizli. Jolie, siyah çay bitkisini kaynat?p, so?uduktan sonra saçlar?n? bu suyla duruluyormu?…

Kuru Saç, Parlak Saç Ve Mat Saçlar için Öneriler için t?klay?n…

Devamını oku..

Sağlıklı ve Güzel Saçlar İçin İpuçları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Kad?n olsun, erkek olsun herkes için gerek estetik gerekse imaj aç?s?ndan çok önemli olan saçlar, k?? aylar?nda so?uk hava, ya?mur ve kar gibi d?? etkenlerden çabuk etkilendi?i için ho? olmayan bir görünüme sahip oluyor. Oysa biraz özen göstermek suretiyle sa?l?kl? ve güzel saçlara kavu?mak mümkün…

Memorial Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Tu?ba Türe, saç sa?l???n?n korunmas? için yap?lmas? gerekenler hakk?nda bilgi verdi ve gerekli özen gösterildi?inde sa?l?kl? ve güzel saçlara kavu?man?n mümkün oldu?unu söyledi.

Öncelikle saçlar?n kökünden beslendi?i unutulmamal?. D??ar?dan uygulanan ürünler saçlara sa?l?k getirmez. Saçlar için gerekli olan vitamin ve mineraller ancak kan yolu ile saç köklerini besleyebilir.

Demir, çinko, vitamin B12, folik asit ve biotinden zengin beslenmek saç sa?l??? için gereklidir. (K?rm?z? et, yumurta beyaz?, kurubaklagiller…)

Dengeli ve düzenli beslenmek, sebze ve meyve gibi antioksidan yiyecekleri gerekti?i kadar tüketmek, düzenli uyku ve stresten uzak durmak saç sa?l??? için önemlidir. Dermatoloji uzman?na dan??madan saç sa?l??? için önerilen ilaçlar?n kullan?lmas? do?ru de?ildir.

Saç boyas? ve jöle saçlar? y?prat?r

Saç boyas?, renk aç?c?lar, jöle, köpük, sprey gibi kozmetik ürünlerin bilinçsiz kullan?m? saçlara zarar verebilir. Saç ?ekillendirici ürünler s?k kullan?mda ve saçtan temizlenmedi?inde saçta kal?nt? olu?turarak saç tellerinde zay?flama ve k?r?lmalara neden olabilirler.

Her gün y?kamak saça zarar verir

Saçlar gün a??r? ve ?l?k su ile y?kanmal?d?r. Ayr?ca ikisi bir arada ürünler yerine ?ampuan ve saç kreminin ayr? ayr? uygulanmas? daha do?ru olacakt?r. Saç kreminin saç uçlar?na sürülmesi yeterlidir.

S?cak fön kullanmay?n

Saçlar?n kaba ve sert bir biçimde taranmas? saçlar? y?pratabilir. E?er kuru ve zor taranan saçlara sahipseniz durulanmayan bak?m ürünlerini kullanarak saçlar?n?z? koruyabilirsiniz. Ayr?ca saçlar kurutulurken ve ?ekillendirirken çok s?cak uygulamalardan kaç?n?lmal?d?r.

Saç?n?z? s?k? toplamay?n

Özellikle al?n bölgesinde bant ?eklinde görülen saç dökülmelerinin en s?k sebebi s?k? toplanm?? saçlard?r. Bu tarz uygulamalar, zaman içerisinde k?l köklerinin zarar görmesine ve saç kay?plar?na neden olabilir.

Saç Bak?m?, Saç Rengi, Saç Renkleri, Saç Modelleri, Saç ?ekilleri konular? için t?klay?n…

Devamını oku..

Moisture Cure – Nem Yağmuru

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
K???n bu zorlu günlerinde saçlar?n?z?n kurulu?undan m? ?ikayetçisiniz? O halde saçlar?n?za nemini geri kazand?rma zaman? geldi demektir!

Ula??labilir fiyatla profesyonel bak?m elde etmek isteyenlerin favorisi olan TOTAL RESULTS 6 farkl? soruna 6 farkl? çözüm öneriyor. An?nda etki gösteren mucize ürünlerinin yard?m?yla hayalinizdeki saçlara ula?mak art?k çok daha kolay.
Moisture Nemlendirici Serisi’nin mucize ürünü Moisture Cure – NEM YA?MURU.
?çeri?indeki Kay?s? Ya?? ve Gliserin ile mavi ve beyaz katmanlar? çift etkili yo?un bak?m sa?l?yor. Kay?s? Ya?? içeri?iyle beyaz katman pürüzsüz ve parlak saçlar sa?larken Gliserin içerikli mavi katman yumu?ak ve neme doymu? saçlar elde etmenizi sa?lar. Moisture Cure – NEM YA?MURU ile Saçlar?n?z o kadar yumu?ak, dokunulas?, göz al?c? ve canl? olacak ki çevrenizdekiler saç?n?za dokunmaktan kendilerini alamayacak.

YUMU?AK, DOKUNULASI, GÖZ ALICI VE CANLI SAÇLAR ELDE ETMEN?Z? SA?LAYACAK NEM YA?MURU™

Moisture Cure – NEM YA?MURU sayesinde kuru ve cans?z saçlara nem kazand?rarak canl?, parlak saçlara kavu?mak art?k bir hayal olmaktan ç?k?yor. Saç?n?z? a??rla?t?rmadan nem kazand?ran bu mucize üründen asla vazgeçemeyeceksiniz. Saç?n?z? bu mükemmel ürünün sa?lad??? bak?m ile ödüllendirin ve hak etti?i sa?l?kl? görünüme kavu?mas?n? sa?lay?n.
NEM YA?MURU ?LE SON DOKUNU?, MUC?ZE SONUÇ!

Moisture Cure – NEM YA?MURU

– PARLAK
– DOKUNULASI
– GÖZ ALICI
– CANLI

Moisture-Cure

– Saç tellerini pürüzsüzle?tirir.

– Hafif içeri?iyle nemi saça hapseder

– Kolay taranabilen saçlar ve durulanmayan bak?m sa?lar

– Çevresel etkilere kar?? koruma sa?lar

 MATRIX ürünleri yaln?zca yetkili MATRIX salonlar?nda sat?lmaktad?r.

Güzellik & Bak?m & Kozmetikler için t?klay?n …

Devamını oku..

Sağlıklı Saçlara Nasıl Sahip Olunur?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Güzel bir portrenin en önemli ö?elerinden biri olan saçlar, ayn? zamanda k?? aylar?nda so?uk hava, ya?mur ve kar gibi d?? etkenlerden de çok çabuk etkilenmektedir. Dermatoloji Uzman? Dr. Tu?ba Türe, “Saç sa?l???n?n korunmas? için yap?lmas? gerekenler” hakk?nda bilgi verdi…

Sa?l?kl? saçlar kad?n erkek herkes için çok önemlidir. Saçtaki k?r?lmalar, matla?ma ve pullanmalar, çevresel faktörlere, beslenme al??kanl?klar?na ve yanl?? uygulamalara ba?l? olarak geli?ebilir. Saçlara gerekli özen gösterildi?inde sa?l?kl? saçlara kavu?mak mümkündür.

Sa?l?kl? beslenme sa?l?kl? saçlar?n alt?n kural?

Öncelikle saçlar?n kökünden beslendi?i unutulmamal?d?r. D??ar?dan uygulanan ürünler saçlara sa?l?k getirmez. Saçlar için gerekli olan vitamin ve mineraller ancak kan yolu ile saç köklerini besleyebilir. Demir, çinko, vitamin B12, folik asit ve biotinden zengin beslenmek saç sa?l??? için gereklidir. (K?rm?z? et, yumurta beyaz?, kurubaklagiller…)

Dengeli ve düzenli beslenmek, antioksidan yiyecekleri( sebze, meyve vb..) gerekti?i kadar tüketmek, düzenli uyku ve stresten uzak durmak saç sa?l??? için önemlidir. Dermatoloji uzman?na dan??madan saç sa?l??? için önerilen ilaçlar?n kullan?lmas? do?ru de?ildir.

Saç boyas? ve jöle saçlar?n zay?flamas?na, k?r?lmas?na ve matla?mas?na neden olabilir…

Saç boyas?, renk aç?c?lar, jöle, köpük, sprey gibi kozmetik ürünlerin bilinçsiz kullan?m? saçlara zarar verebilir. Saç ?ekillendirici ürünler s?k kullan?mda ve saçtan temizlenmedi?inde saçta kal?nt? olu?turarak saç tellerinde zay?flama ve k?r?lmalara neden olabilirler.

Her gün y?kamak saça zarar verir

Saçlar gün a??r? ve ?l?k su ile y?kanmal?d?r. Ayr?ca ikisi bir arada ürünler yerine ?ampuan ve saç kreminin ayr? ayr? uygulanmas? daha do?ru olacakt?r. Saç kreminin saç uçlar?na sürülmesi yeterlidir.

S?cak fön kullanmay?n

Saçlar?n kaba ve sert bir biçimde taranmas? saçlar? y?pratabilir. E?er kuru ve zor taranan saçlara sahipseniz durulanmayan bak?m ürünlerini kullanarak saçlar?n?z? koruyabilirsiniz. Ayr?ca saçlar kurutulurken ve ?ekillendirirken çok s?cak uygulamalardan kaç?n?lmal?d?r.

Saç?n?z? s?k? toplamay?n

Özellikle al?n bölgesinde bant ?eklinde görülen saç dökülmelerinin en s?k sebebi s?k? toplanm?? saçlard?r. Bu tarz uygulamalar, zaman içerisinde k?l köklerinin zarar görmesine ve saç kay?plar?na neden olabilir.

Saç?n?z?n sa?l?kl? olmas? için yapabilecekleriniz:

– Günlük olarak pahal? olmayan bir Vitamin al?n.

– Saç?n?z? fazla taramay?n. Sadece gerekti?inde ?ekil vermek için taray?n.

– Kaliteli bir tarak ya da f?rça kullan?n. Keskin metal ya da plastik uçlar saçlar?n?z?n uçlar?n?n k?r?lmas?na neden olur.

– Kaliteli saç ürünleri kullan?n. Ço?u al??veri? merkezlerinde sat?lan ?ampuan ve saç ürünleri asl?nda birçok kötü kimyasal maddeyi içlerinde bulunduruyor. Mesela ‘ammonium laurel sulfate’ , ya da silikon içeren ürünler saç?n?z? kurutarak daha kolay k?r?lmas?na neden olabiliyor. ?çlerinde birçok koruyucu madde bulundu?unu iddia eden bu ürünler saç?n?z için asl?nda en büyük tehlikeyi olu?turuyor.

– Saç?n?z? s?k? bantlarla toplamay?n. B?rak?n rahat kals?n. Bu tür toplama ?ekilleri de k?r?lmalara neden oluyor.

S?cak ya? tedavisi

Kurumu? ve y?pranm?? saçlar? en iyi canland?rma yöntemi zeytinya?? tedavisidir. Saçlar?n?za parlakl?k vermek ve beslemek için 2 çorba ka???? zeytinya??n? ?s?t?n. Bunu yava? yava? tüm saç derinize yedirin. S?cak suda ?slatt???n?z bir havluyu s?kt?ktan sonra bir türban gibi ba??n?za sar?n. Havlu so?urken bu i?lemi iki veya üç defa tekrarlayarak, ba??n ya?? iyice emmesini sa?lay?n. Sonra saçlar?n?z? y?kayarak, iyice durulay?n. Bu bak?m türü, özellikle çabuk k?r?lan saçlar için çok yararl?d?r.

Hintya?? tedavisi

Yar?m çay fincan? hintya??n? ?s?tt?ktan sonra ba? derinizi ovarak saç?n?z?n ya?? emmesini sa?lay?n. Yava? yava? tarayaca??n?z saçlar?n?z? kaynar suya bat?r?r?p s?kt???n?z havluyla sar?n. Bu i?lemi yapt?ktan sonra yar?m saat kadar bekleyip ?ampuanla y?kay?n. Bu tedavi, fazla ince, çabuk k?r?lan, kuru saçlara iyi gelir.

Zeytinya?? ve bal tedavisi

Yar?m çay fincan? ye?il zeytinya??yla bir çay fincan? süzme bal? kar??t?r?n. Bu s?v?y? iyice sallay?p çalkalay?n ve bir kaç gün dinlenmeye b?rak?n. Daha sonra bu kar???m? ba? derinize ovarak ve tarayarak yedirin. Ancak bu i?lemi yaparken tara??n di?lerinin ba? derinize batmamas?na özen gösterin. Ba??n?za bir naylon torba geçirerek, ba??n s?cakl???n? muhafaza etmeyi sa?lay?n. Kar???m? ba??n?zda yar?m saat beklettikten sonra, saçlar?n?z? bol suyla durulay?n. Bu i?lem, koyu renk saçlar?n ???lt?l? bir hal al?p parlamas?n? sa?lar.

Protein tedavisi

Yumurta ile yap?lacak protein tedavisi hemen hemen her tür saç için uygundur. ?ki yumurtay? ç?rp?n ve içine yava? yava? bir çorba ka???? zeytinya??, bir çorba ka???? gliserin, bir çorba ka???? sirke (mümkünse elma sirkesi) ilave edin. Saç?n?z? bir kez ?ampuanlad?ktan sonra saçlar?n?za bu kar???m? sürüp 15-20 dakika bekleyin. Saçlar?n?z? iyice durulad?ktan sonra saçlar?n?z?n çok k?sa sürede canland???n? fark edeceksiniz.

Kakao ya?? tedavisi

Koyu renk saçl? ki?ilerin uygulayabilece?i bir ba?ka bak?m yöntemi ise a?a??da anlat?lan bu kar???md?r. ?çinde su kaynayan geni?çe bir tencerenin içine daha küçük bir kab? oturtun. Yar?m çay fincan? ayçiçe?i ya??n?, 1 çorba ka???? kakao ya??n?, 1 çorba ka???? susuz lanolini bu ikinci kab?n içinde eritin. Bütün bu ya?lar eriyince, kab? kaynar suyun içinden al?n ve kar???m? iyice ç?rp?n. Bu kar???mdan 1 çorba ka???? kadar?n? alarak buna 1 çorba ka???? su kat?n, iyice kar??t?r?n. Bu s?v?y? ovarak ba??n?za sürün ve bu durumda 15 dakika ile yar?m saat aras?nda bekleyin. Ard?ndan saç?n?z? y?kay?p durulay?n. Bu tedavi koyu renk saçlara yeni bir canl?l?k ve parlakl?k verir.

Devamını oku..

Saçlarınız Dolaşıyor mu?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Kulland???n?z saç f?rças? k?ldan ya da ah?aptan olmal?. Bunu önlemek için saç?n?z? yumu?ak bir ?ekilde y?kay?n. Tarama a?amas?nda ise f?rçaya bir miktar saç kremi sürün. Krem, saç?n elektriklenip kabarmas?n? önler.

SAÇIM H?Ç FÖN TUTMUYOR

Gerçekten de baz? saçlarda uzun fönlerden sonra bile model hemen kayboluyor. Çok ince telli ya da çok kal?n telli olanlarda böyle bir sorun olabilir. Cosmotürk’ün haberine göre, e?er saç teliniz çok inceyse hacim katan ?ampuanlardan kullan?n. Ayr?ca y?kamada saç kremini ya hiç kullanmay?n ya da çok az kullan?n.

Kal?n telli saçlar da ?ekle girmekte zorlan?rlar. ?ampuandan sonra durulama gerektirmeyen saç kremleriyle bak?m uygulay?n. Fön çektirmeden önce saç?n?z? bir miktar köpükleyin.

SAÇLARIM ÇOK UZUN, H?ÇB?R ?EKLE G?RM?YOR

Uzun saçlara ?ekil vermek zordur. Biraz daha hacimli ve dalgal? görünmesini istiyorsan?z saçlar?n?z? y?kay?p nemini ald?ktan sonra bolca köpük sürün. Ard?ndan kal?n bigudilerle saç?n?z? sar?n. Yar?m saat beklettikten sonra bigudileri aç?n ve parmaklar?n?zla ?ekil verin.

SAÇLARIM ÇOK CANSIZ VE DÖKÜLÜYOR

Saçlar?n cans?z olmas?n?n en büyük nedeni yetersiz kan dola??m?. Bu, ayn? zamanda saçlar?n dökülmesine de yol aç?yor. Kan dola??m?n? art?rmak için günde iki kere saç derinize parmaklar?n?zla masaj yap?n. Faydas?n? göreceksiniz.

SAÇLARIM PARLAMIYOR

Saçlar?n?z birkaç ayda bir, ekstra bak?m yapmal?s?n?z. Çe?itli kozmetik firmalar?n?n yo?un bak?m maskelerini kullanabilirsiniz. Saç tipinize en uygun olan?n? kuaförünüze dan???n. Ancak yo?un bak?m? yaparken dikkat etmeniz gereken noktalar var. Mesela asla bak?m? saçlar?n?z? y?kad?ktan sonra yapmay?n. Çünkü fazla bak?m kremi saçlar? daha da matla?t?r?yor.

SAÇLARIM KIRILDI

Mutlaka bir- iki santim kestirmelisiniz. Bunun d???nda özel saç bak?m kremleri k?r?k uçlar? tamir eder. Saçlar?n?z?n k?r?lmas?n? önlemek için çok s?cak kurutmamal?. Ve havluyla nemini al?rken dikkatli olmal?s?n?z. Ayr?ca saç tokalar? da saçlar? k?r?yor.

SAÇIMIN BOYASI HEMEN AKIYOR

K?na, boya, ya da geçici boya, mutlaka her y?kamada biraz kan kaybediyor. Bunu engellemek için son durulama suyuna bir miktar sirke kar??t?r?n. Ek?i, boyan?n akmas?n? engelliyor.

Dola?m?? Saç Nas?l Aç?l?r?

Ke?ke saç bak?m? sadece ?ampuanlamaktan ve taramaktan ibaret olsayd?. Ama maalesef k?r?lmalar, saç?n kurumas?, a??r? ya?lanmas? ve zaman zaman herkesin ba??na gelen saç?n dola?mas? gibi problemlere oldukça s?k rastlanmakta. K?v?rc?k saçl? olanlar dola?m?? saçla daha çok kar??la??rken düzenli bak?m yap?lmayan her saçta bu sorun görülebilir. Dola?may? engellemek için saçlar?n?z? nemlendirmeli, do?al ya? seviyesini korumas?n? sa?lamal? ve dola?an bölgeleri açarken k?r?lmalar? engellemek için sakin olmal?s?n?z.

?imdi dola?m?? saç nas?l aç?l?r hakk?nda bilgilere geçelim. Du?tan sonra saçlar?n?z? yumu?atmak için bak?m kremi sürün. Kemin dipten uçlara kadar iyice yay?ld???ndan emin olun ve 1 dakika kadar bekleyin. Bol suyla bak?m kremini durulay?n ve saçlar?n?z? havluyla kurulay?n.

Fazla büyük olmayan tutamlar halinde saçlar?n?z? bölümlere ay?r?n ve tokayla tutturun. Piyasada dola??kl?k aç?c? saç spreyleri bulunmakta ancak bu tip spreyleri her kozmetikçide bulmak mümkün olmuyor. E?er böyle bir sprey bulabilirsiniz i?iniz daha kolay. Bulamad?ysan?z da sorun de?il, a?a??daki ad?mlar? takip edin.

Büyük dü?ümler için kal?n di?li bir tarak kullan?n. Acele etmeyin ve saçlar?n?z? mümkün oldu?unca az zorlamaya çal???n. Büyük dü?ümleri açt?ktan sonra saçlar?n?z? f?rçalayarak daha küçük dü?ümlerden kurutulabilirsiniz.

Dola?m?? saçlar? açarken dikkat etmeniz gereken saçlar?n nemli ve yumu?ak olmas?. Kuru saçlar? f?rçayla açmaya çal???rsan?z daha fazla zarar verirsiniz. Saçlar?n daha sonra dola?mas?n? engellemek için haftada en az bir kez nemlendirici bir saç bak?m maskesi yap?n.

Saç Bak?m?, Saç Rengi, Saç Renkleri, Saç Modelleri, Saç ?ekilleri için t?klay?n !

 

Devamını oku..

Saç Kırılmalarını Durdurun

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Saç k?r?lmas? herkesin sorunu mu yoksa sadece benim mi? Dedi?iniz oluyordur muhakkak.Sürekli saç bak?m? yapt?ram?yoruz elbette.Saçlar?m?za daha nazik davranarak k?r?lmlar?n? önleyebiliriz.Sadece biraz özveri biraz istikrar ve biraz da sab?rla mükemmel sonuçlar elde edebilirsiniz.Çok basit kurallarla kusursuz ve k?r?ks?z saçlar hepimizin hakk? de?il mi ama ?A?a??da ki 8 öneriye bi göz at?n.Belkide çözüm buradad?r.

1-Saç boyatmak kad?nlar?n vazgeçilmez al??kanl?klar?ndan. Bunu yaparken saç aç?c?lar?n? kullanmak saçlar?n k?r?larak kopmas?na neden olur. Bu yüzden saçlar?n?z? boyat?rken aç?c? kullanmay?n.

2-Saçlar?n?z? boyatmay? tercih ediyorsan?z e?er, kimyasal boyalar yerine, bitkisel boyalar tercih edin.

3-Saçlar?n?z? toplarken ve tararken daha nazik olmaya çal???n. Sert taraklar kullanmay?n ve s?k? lastiklerle toplamay?n.

4-Saçlar?n?z? çok s?k fön çektirmeyin. Fön i?lemi de saçlar? k?rmakta ve y?pratmaktad?r.

5-Saçlar?n?z? saç düzle?tiriciler ile s?k s?k düzle?tirmeyin. Düzle?tirmeyi tercih ediyorsan?z kaliteli bir düzle?tirici seçin.

6-Perma yapt?rmaktan kaç?n?n. Perma saçlar? k?ran unsurlar?n ba??nda gelir ve verdi?i zarar zor telafi edilir.

7-Gerekirse saçlar?n?z? belirli periyotlarda uçlar?ndan kestirin. Buda k?r?klara kar?? al?nacak iyi bir önlemdir.

8-Son olarak k?r?klar için saç?n?za bak?m yapt?r?n. Çünkü sa?l?ks?z ve bak?ms?z saç k?r?lmaya ba?lar.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.