‘neden yağ dökülen yerin üstüne tuz dökülür’ Etiketli Yazılar

Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Yazar: Admin 2 | 6 Kasım 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »
Etiketler: ,bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sektörel kategorisinde ki Ya? Lekesi Nas?l Ç?kar? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Günlük hayatta en çok kar??la??lan temizlik sorunlar?ndan biri de ya? lekeleridir. Günlük ya?ant?n?n olmazsa olmaz aksiliklerinden olan ya? lekeleri baz? durumlarda ki?ileri çok güç durumlara sokabilmektedir. Örne?in resmi bir toplant?ya kat?lacak olan herkes mutlaka ??k görünmeyi isteyecektir. Yap?lan bütün haz?rl?klara ra?men yemek esnas?nda gömle?e, pantolona, kravata vb. k?yafetlere bula?acak bir ya? lekesi bütün planlar? alt üst edecektir. Hele ki bu tür konularda oldukça titiz bir ki?i için gece o an bitmi? say?l?r.

Birçok sebepten kaynaklanabilen ya? lekelerinin de kendi aralar?nda dereceleri vard?r. Bu dereceler lekelerin bula?t?klar? yüzeylerden ç?kar?l?p ç?kar?lamama durumlar?na göre de?i?ir. Örne?in bir kuma?a dökülmü? olan gaz ya??n? kuma?tan söküp atmak hiç de kolay olmayacakt?r. Motor ve makine ya?lar? da bu kategoride yer al?r ve ç?kar?lmas? oldukça zordur. Bu nedenle bu tür ya?lar?n bula?abilece?i durumlarda e?ya kullan?l?rken dikkatli olunmal?d?r. Örne?in bir motor tamircisinin i?te giydi?i tulumdaki ya? lekelerini ç?karmak mümkün de?ildir. Çünkü her geçen gün daha da kat?la?m?? olan ya? tabakalar? kuma?a i?lemi?tir. Böyle bir kuma? kaç derece suda ya da nas?l bir deterjanla y?kan?rsa y?kans?n içine i?leyen ya? lekeleri ç?kar?lamayacakt?r.

Ev han?mlar?n?n da en büyük sorunlar?ndan biri olan ya? lekesi nas?l ç?kar diye dü?ünüldü?ünde akla ilk gelen çözüm lekenin bula?t??? kuma??n kuru temizlemeciye gönderilmesidir. Art?k say?s? gittikçe artan kuru temizlemeciler bu konunun uzmanlar?d?r ve kuma?lara bula?an lekelerin çok büyük bir ço?unlu?unu kolayca ç?karabilmektedir. Kuru temizlemenin yan?nda ya? lekeli bir kuma? temizlenmek istenirse kaliteli bir çama??r suyu kullan?lmal?d?r. Fakat çama??r suyuna ?slanan kuma??n ip ya da liflerinin yap?s?na da dikkat edilmelidir. Çünkü her kuma? çama??r suyuyla y?kand???nda olumlu sonuçlar vermez. Baz? kuma?lar çama??r suyuyla ovulduktan sonra y?pran?r ve ilk halinden farkl? bir görünüm al?r. Bu durumla kar??la?mak istemeyen ki?iler lekeli kuma?? çama??r suyuyla fazla y?pratmadan yava?ça ovmal?d?rlar.

Biraz ovulduktan sonra çama??r suyunun lekeye tam anlam?yla i?leyebilmesi için kuma? suda bir süre bekletilmelidir. Bu süre ma??n türüne, ya? lekesinin cinsine, kuma??n rengine ya da suyun s?cakl???na göre de?i?ebilir. Bu nedenle do?ru y?kama ko?ullar? hem kuma??n y?kama ko?ullar?ndan takip edilmeli hem de al?nan çama??r suyunun nerelerde kullan?laca?? bilinmelidir. Bekleme sürecinden sonra normal y?kama ?artlar?yla y?kanmas? gereken kuma? kurutma makinesinde de?il de aç?k havada kurutulmal?d?r. Aksi takdirde hava nüfus etmeyen leke az da olsa kuma??n yüzeyinde kalacakt?r.

http://www.putur.com/yag-lekesi-nasil-cikar/

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.