‘Ne işe yarar?’ Etiketli Yazılar

Web Siteleri ve Gelir elde etme yöntemleri

Yazar: Admin 2 | 8 Kasım 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , ,bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sektörel kategorisinde ki Web Siteleri ve Gelir elde etme yöntemleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Günümüz art?k internet ça??n? ya?amaktad?r. Bilgisayarlar tamamen hayat?m?za girmi? oldu?u bu zamanda, ?nternetin en önemli etmenlerinden olan Web siteleri ise eski dönemlere oranla daha de?erli hale gelmi?lerdir. Bir çok i?lemlerimizi pratik olarak Web sitelerinden yapabiliyoruz. Tamamen bir sektör haline gelen internet dünyas?nda, 2011 y?l? dünya para piyasas?n?n %41’i tamamen internet üzerinden gerçekle?mi?ti.

??te sizlerde bu ?nternet dünyas?nda bir kap? bularak kendinize gelir elde edebilece?iniz bir yap? in?a edebilirsiniz. Web sitelerinin bir çok kazanç yöntemleri vard?r. Temel olarak kazanç sa?laman?z için belli bir ziyaretçi potansiyelinin web sitelerinize çekebilmeniz gerekmektedir. Örne?in, bir dekorasyon sitesi tasalarad?n?z, sizlerin ziyaretçi kitlesi dekorasyon ile ilgili olan ki?iler, dekorasyonlar? merak ederek arama motorlar?ndan gelen ki?iler vs. olarak ço?alacakt?r. Yani belli ba?l? bir kelimeye yönelmek, ilk etaplarda daha do?ru bir çal??ma olacakt?r. ?nternet Sitelerinden para kazanabilmeniz için, önce kendinize ait bir internet sitesi açman?z gerekmektedir.

?nternet sitesi nas?l aç?l?r ?

Bir internet sitesi açmak için gereksinimler ; alan ad?, yer sa?layac?s? ( hosting ) ve script, yaz?l?md?r. Asl?nda günümüzde art?k bu üçünü ayn? firmadan temin edebiliyor, kolayla?t?r?lm?? web site builder programlar? arac?l??? ile be? ile yirmi dakika içerisinde kendinize ait bir web sitesi olu?turabiliyorsunuz. Web sitesi olu?turduktan sonra ne yapaca??m diye kendinize bir soru sorun ve bu soruyu ?öyle cevaplay?n ; Kendinizin en bilgili ve en ilgili oldu?u konuyu seçin, bu konu üzerine yaz?lar yazarak kendi sitenizde payla??n. ??te ?imdi bir web sitesi sahibi oldunuz fakat web sitenizi dünya üzerinde ki milyonlarca web sitesi aras?ndan farkl? k?lan nedir ?

Seo nedir, Ne i?e yarar?

??te burada devreye SEO Girmektedir, SEO ingilizce Search Engine Optimize kelimesinin k?salt?lmas?d?r. Türkçesi Arama motorlar? optimizasyonu olarak geçen bu terim ile web sitenize ziyaretçi gönderen arama motorlar?nda seçti?iniz kelimede yükselmenizi sa?lamaktad?r.  SEO Bir program veya yaz?l?m de?ildir. Temel olarak, kelimelerin arama motorlar?nda üst s?raya ç?karma u?ra?? olarakta k?salt?labilir. Sizlerin profesyonel bir seo uzman? olman?z? elbet kimse bekleyemez, fakat temel kavram?n? anlad???n?z bir i?i sizlerde yapabilirsiniz. Her arama motorunun farkl? algoritmalar?ndan yola ç?karak kendi SEO yöntemlerinizi olu?turarak, web sitenizin hedef kelimesinde yükselmesini sa?lamal?s?n?z.

Geliri nas?l elde edebilirsiniz…

Web sitenize ziyaretçiler gelmeye ba?lad?ktan sonra, belli bir kesimin art?k sitenizi sürekli ziyaret etti?ini göreceksiniz. ??te sizler bir kazanç kap?s? olu?turdunuz, art?k yava? yava? meyvelerini toplama zaman? gelmi?tir. Kullan?c?lar, web sitelerinizi dola??rken sizlerin ekledi?i reklamlar? görürler ve ilgilerini çekmesi durumunda, sizlerin arac?l??? ile o reklamlara giderler. ??te reklam politikas?n?n dünya üzerinde de?i?mesi ve internet reklamc?l???n?n da geli?mesi ile web site sahiplerine kazanç kap?lar? aç?lm??t?r. Web sitenize ekledi?iniz reklamlar üzerinden ayl?k binlerce liralar kazanabilirsiniz. ?nternet sitelerini dola?an bir ziyaretçinin t?klad??? reklamlarlar zincirleme bir a? gibidir, örne?in a sitesinde gördü?ü b sitesinin reklam?na t?klayarak gitti?inde bazen c sitesinin reklam?n? görüp c sitesine de gitmi?tir. Yani bir ziyaretçi sürekli bir gezme halinde oldu?u için, reklamlara olan ilgisi yüksektir. Bu sebeple sizler reklam verenlerin reklamlar?n?, belli bir kitleye hitap etti?iniz için yüksek fiyatlara reklam pazarlamas? yapabilir, kendinize ek gelir elde edebilirsiniz.

Google Adsense

En iyi çal??abilece?iniz, t?klama odakl? reklam firmas? ise dünya devi Google Adsense reklam program?d?r. Google adsense, google adwords ile birbirine ili?kili olarak çal??an bir reklam projesidir. Google’nin kendi sayfalar?nda ve çal??t?rd??? di?er site sahipleri ile, Adwords program?ndan reklam veren ?irketlerin, ki?ilerin reklamlar?n? sizlerin sitesinde ç?kmas?n? sa?lamaktad?r. Kullan?c?lar bu reklamlar? t?klamas? ile sizlere belli bir ücret verilmektedir. Bu program dünya üzerinde en çok kullan?lan reklam program?d?r, belli bir ba?vuru yap?ld?ktan sonra kabul görmeniz halinde kullanabilirsiniz. Adsense ile her ay?n 20’si ile 28’i aras?nda ödemenizin yap?lmas?n? istedi?iniz bankaya o ay kazand???n?z net tutar?n?z yat?r?lmaktad?r. Minimum ödeme almak için ayl?k 100$ ve üstü kazanc?n?z?n olmas? gerekmektedir. Bu kotay? a?amayan ki?iler ise, di?er aya önceki aylar?n gelirlerinin devri yap?ld?ktan sonra çal??maya devam edebilirler. Türkiyede pek do?ru kullan?lmasa da, google adsense hâla web site sahipleri için bir gelir kayna??d?r.

Tan?t?m yaz?s? Ve Link Sat???

Di?er bir gelir elde etme yöntemi ise, tan?t?m yaz?s? ve link sat??lar?d?r. Bu iki terimde, di?er web site sahipleri aras?nda kullan?lsalar da önemli bir gelir elde etme yöntemleri aras?nda bulunurlar.Web site sahipleri, kendi web sitelerini tan?tan yaz?lar?n di?er web sitelerinde yay?nlanmas? için bazen belli bir ücret verebilir. ??te burada sizler, kendi web sitenizin blo?unda veya anasayfas?nda yay?nlayaca??n?z bu tan?t?m yaz?lar? ile gelir elde edebilirsiniz. Bu gelir oran? reklam gelirlerine daha dü?ük olsada, reklam gelirinin yan?nda ekstra bir gelir olarakta kullan?labilir.

Link sat??lar? ise, web site sahiplerinin google pagerank de?erlerini yükseltebilmek ad?na di?er sitelerin alt k?s?mlar?nda kendi web sitelerinin isim ve hedefledi?i kelimeyi gösteren linkler sat?n al?rlar. ??te bu linkler, Google pagerank de?erlerine etki verdi?i ve SEO politikalar?nda önemli bir yere sahip oldu?u için, kaliteli ve özgün içerikli bir siteden link sat??? yapabilirsiniz.

Özgün içerik, Güncel bilgi..

Tüm bunlar?n hepsini yapabilmeniz için öncelikle web sitenizle ilgilenmeli ve güncel tutmal?s?n?z. Güncel ve özgün olmayan bir internet sitesi günümüzde arama motorlar? taraf?ndan d??lan?yor. Arama motorlar?n?n kullan?c?lar?na daha do?ru sonuçlar ç?karabilmek için sürekli çal??mas?, algoritmalar?n de?i?mesi, çöp sitelerin ön s?ralara ç?kmas?n? engellemi?tir. ??te burada sizler ön s?ralarda yer kapabilmek için, güncelli?e ve özgünlü?e önem vermelisiniz. Bu detaylar? do?ru bir ?ekilde devam  ettirdi?iniz bir web siteniz yakla??k olarak be? ay gibi k?sa bir sürede, günde on bin tekil ki?inin ziyaret etti?i bir hâl alacakt?r. Günde on bin tekil ziyaretçinin yakla??k olarak günlük getirisi, 80~150 türk liras? aras?ndad?r. Bu ayda yakla??k olarak 3000~4000 türk liras?na tekabül etmektedir. ??te neredeyse asgari ücretin 4 kat?na e?de?er bu rakamlar? kazanmak çok zor de?il.

Art?k yat?r?m olarak sektör de?i?ikli?i ar?yorsan?z, Web sitelerinden para kazanman?n do?ru ve kan?tlanm?? bir yöntem oldu?una inanmalas?n?z. ?nsanlar?n hâla baz? kat? ön yarg?lar?n? k?rmamalar? sebebi ile bir çok ki?inin projelerini ba?latmadan sonland?r?ld??? Türkiye’de sizlerde Bir web sitesi sahibi olarak ek gelir elde edebilirsiniz. Üstelik bir web sitesi sahibi olman?n herhangi bir yasa?? veya k?s?tlamas?da bulunmamaktad?r. Yakla??k olarak y?ll?k elli türk liras? masraf? olan bir web sitesinin sizlere bir y?lda milyarlar getirebilece?ini dü?ünürseniz, neden olmas?n ? Sizlerde çok kazananlar aras?nda yerinizi alabilirsiniz. Sadece yapman?z gereken, do?ru konu, do?ru proje, düzenli çal??ma kriterlerini kendinize benimseyerek düzenli bir çal??ma ile internet sitenizi geli?tirebilirsiniz.

http://www.putur.com/web-siteleri-ve-gelir-elde-etme-yontemleri/

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.