‘makyaj’ Etiketli Yazılar

Makyaj temizleyicileri ve çeşitleri

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Makyaj temizleyiciler, adlar?ndan da anla??ld??? gibi, makyaj? silmeye yararlar. Yaln?zca gündelik makyaj?n tüm izlerini yok etmede de?il, ayn? zamanda tozlar? ve ölü hücreleri yok etmede de kullanmal?d?rlar. E?er bir gün makyaj yapmam?? bile olsan?z, makyaj temizleyicilerinin muhakkak kullan?lmas? gerekti?ini hat?rlamak gerekir. Bunlar temiz ve sa?l?kl? bir cildin temel maddeleridir.

Bile?imleri

• Hassas ve nazik olan kuru ciltler için, saf su ve (hayvansal veya bitkisel) ya?dan olu?an bir bile?im tercih edilir. Ya? içinde su türü bir kar???m ya? içinde da??lm?? su damlac?klar?ndan olu?ur.

• Ya?l? veya normal ciltler ?çin, su ?çinde ya? esasl? kar???m seçilir. Suyun içine da??lm?? az miktarda ya? damlac?klar?ndan olu?mu?tur.
Her iki ??kta da, kar???m?n molekülünde suda ve a?da eriyebilir bölümler bulunur.

De?i?ik ?ekillerde Makyaj Temizleyicileri

Makyaj Temizleyicileri çok de?i?ik ?ekillerde olabilirler.

• Süt ?eklinde: Yar? ak?c?, ak?c? veya kat? ve genellikle bitki özlüdürler. Suyla durulan?nca yumu?ak ve kaygan bir deri olu?turan killi sütler de bulabilirsiniz.
. Krem ?eklinde: Su ihtiva eden veya etmeyen, sözgelimi (azulenli) mad­delerden olu?mu? bir kar???m asl?nda mikrop öldürücü bir rol oynar. Bu kremlerden baz?lar?, nemlendirilmi? par­mak uçtanyla uygulan?r. Deri iletemas?nda s?v?la??rlar; bütün tahri? ve k?zar?kl?k tehlikesini ortadan kald?ran yumu?at?c? bir rol oynarlar.
• Pelte ?eklinde : Ak?c? ve ya?s?z.
• Krem sabun ?eklinde: Özünde, ken­dine özgü asitli ya? vard?r. Nemli bir yüze uygulan?r, köpürtülür ve suyla çalkalaya­rak ç?kart?l?r. Çok ya?l? ciltler için özellikle önerilirler, ama a??r? temizleyici olduklar?ndan her gün kullan?lmamal?d?r­lar.
• Hasta deriler için özel olarak haz?r­lanm?? çe?itli makyaj temizleyiciler vard?r.
. “Kirpikler ve göz kapaklar?” ?çin özel makyaj temizleyicileri oldu?u, gözlerdeki far? ve maskaray? ç?karmada kullan?ld??? unu­tulmamal?d?r. Bu makyaj temizleyicilere, cildin bu bölümünün çok hassas olma­s?ndan dolay? ihtiyaç duyulmu?tur.
• Dudak rujunun ba?l?ca maddesi olan eozini ç?karan ve eriten maddeler de bulabilirsiniz.

Not: Makyaj temizleme uygulamas?ndan sonra, bunu cildinizin hassasiyetine göre seçilmi? bir tonik ile takviye ediniz.

 

Devamını oku..

Ünlü Güzellerin Güzellik Sırları

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Ünlü güzeller, saç ve cild bak?mlar? il ilgili püf noktalar?n? aç?klad?.Kimi annesinin tavsiyesine uyuyor, kimisi sa?dan soldan duydu?unu. Fakat ?unu söyleyebiliriz ki hepsinin püf noktalar? mutlaka i?e yar?yor. Denemekte yarar var :)

Ça?la ?ikel
Saçlar?ma s?k s?k tatl? badem ya?? bak?m? yap?yorum. Saçlar?m kurudu?unda ya da matla?t???nda dipten uca badem ya?? sürüp, en az 1-2 saat bekletiyorum. Ard?ndan iyice duruluyorum. Düzenli yap?ld???nda gerçekten çok i?e yar?yor.

Gülben Ergen
Cildim için do?al ürünler kullanmay? seviyorum. Çok daha sa?l?kl? ve güvenilir geliyor bana. Son dönemde uygulad???m bal maskesi de bunlardan biri. Bir miktar bal? yüzüme masaj yaparak uyguluyorum. Parlakl?k veriyor ve gerginlik sa?l?yor.

Yüksel Ak
Lavanta ya??, badem ya??, kakao ya??, kay?s? ya?? ve biraz da bebe ya??n? kar??t?r?p vücuduma sürüyorum. Bu kar???m çok ho? kokulu, harika bir nemlendirici haline geliyor. ?u an hamile oldu?um için çatlak önleyici vazifesi de görüyor.

Ceylan Çapa
Cildimi iyi temizlemek ve nemlendirmek benim için çok önemli. Cilt temizli?i sonras? yüzümü Hindistan cevizi ya??yla nemlendiriyorum. Hem do?al hem de hafif yap?s?yla cildime çok iyi geliyor.

Burcu Güne?
Do?al bak?m yöntemlerini s?kl?kla kullan?yorum. Limonu s?kt?ktan sonra kalan lifli k?sm?n? vücuduma sürüyorum; cildimi yumu?at?yor ve canland?r?yor. Bir di?er bak?m s?rr?m ise, deniz tuzu ve birtak?m aromatik ya?lar? kar??t?rmak. Yasemin, portakal, badem, lavanta, jojoba ya?? gibi ya?lar? deniz tuzu ile kar??t?r?p, vücuduma peeling yap?yorum. Bu yöntem sayesinde cildimden ölü deriyi atarken, ayn? zamanda da nemlendiriyorum.

Ahu Ya?tu
Haftada iki kez yüzümü sodayla y?k?yorum. So?uk soda cildimin canlanmas?n? ve gözeneklerimin s?k?la?mas?n? sa?l?yor.

Özge Özberk
Türk kahvesini içtikten sonra dibinde kalan telveyle ellerime peeling yap?yorum. Bu annemden ö?rendi?im bir s?r. Ellerinizin üstünü ve t?rnak diplerinizi kahve telvesiyle iyice ovu?turun ve ?l?k suyla durulay?n. Neredeyse krem sürmeye gerek kalmayacak kadar yumu?ad???n? göreceksiniz.

Pelin Karahan
Kivinin göz altlar?n? rahatlat?c? etkisini duymu?tum. Birkaç kez denedim, gerçekten de i?e yar?yor. ?nce dilim halinde gözlerinizin üzerine koyuyorsunuz; gözlerinizi hem dinlendiriyor hem de göz alt?ndaki koyu halkalar?n rengini al?yor. Bu yöntem kurtar?c?m oldu

Fatma Topba?
Saç bak?m?na her zaman özen gösteririm. Do?al maskelerin yan? s?ra, bu ara uygulad???m özel bir formülüm var. ?ampuan?m?n içine bir miktar bal koyuyorum ve kar??t?r?yorum. Bu kar???mla saçlar?m? y?k?yorum. Böylece saçlar?m hem besleniyor hem de nemleniyor.

Siren Ertan
Annemin tavsiyesini dinliyorum ve arada s?rada geceleri yatmadan önce yüzüme Bepanthen sürüyorum. Cildimi derinlemesine nemlendiriyor ve çok iyi hissettiriyor.

Devamını oku..

Genç Gösteren Makyaj Teknikleri

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Kulland???n?z makyaj malzemeleri ve renkleri kadar makyaj yap?m ?eklinize göre daha genç ya da oldu?undan daha ya?l? görünebilirsiniz.A?a??da okuyaca??n?z makyaj tekniklerinden +’ (art?)lar sizi ya?l?, -(eksi) ‘ler ise daha genç bir görünüme ula?t?racakt?r.Yeterki do?ru ve yerinde uygulama yap?n.

icreklam

 

Fondöteni her yere sürmek +5 ya?

Cildinizi renklendirmek için seçti?iniz fondöten ya da pudray? do?ru kullanmaman?n sizi ya?l? gösterece?ini hiç dü?ündünüz mü? O halde ?imdi dikkat: Ürünü kulaktan sonra burun kanatlar?na kadar her yere uygulamak, cildi matla?t?rabilir. Bu da sizi oldu?unuzdan 5 ya? kadar daha büyük gösterir. Bunun yerine daha çok burnunuza, yanaklar?n?za ve göz çevrenize dokunu?lar yaparak uygulayaca??n?z fondöten ya da pudray? hafifçe ve a??r?ya kaçmadan sürün.

Su bazl? fondöten seçmek -5 ya?

Su bazl? fondötenler, yüzünüze transparan ve nefes alan bir görüntü verir. Çünkü bu tür ürünler cildinizdeki yans?t?c? pigmentleri harekete geçirir. Bu da size 5 ya? daha genç bir görünüm kazand?r?r. Bu kadar basit!

 

All??? kötü uygulamak +8 ya?

Sizin de çantan?zda birden fazla all?k var ve birini aniden ç?kar?p hiç dikkat etmeden sürüyorsunuz, itiraf edin! Aman dikkat: toprak rengi all?klar? yanak oyuklar?na uygulamak, yüze kesinlikle sert ve so?uk bir ifade verir. Bu skaladaki renkleri bu bölgelere uygulamaktan mümkün oldu?unca uzak durmakta fayda var, bizden söylemesi.

Sonunda do?ru tonu bulmak -4 ya?

Zaman içinde maalesef cildin maalesef sar?la?maya ve solukla?maya e?ilimi oluyor. Bu, hemen ve an?nda belli olmaz. Ama durup dururken yanl?? bir kapat?c? tonu seçerek de pigmentleri yok etmeye çal??may?n. Cildinize ten renginizden yar?m ton sç?k fondötenle bir parça tazelik keyfi ya?at?n. Do?ru renk: bej ve krem. Cildin ?????n? yakalayacak ?ekillerde renklendirme yapmay? ihmal etmeyin.

Sedef gibi parlamak +6 ya?

35 ya??ndan itibaren cilt parlakl??? ortadan kaybolmaya ba?lar, bunu biliyoruz. Çizgiler aras?nda kaybolmaya ba?layan ???lt?n?z? yeniden kazanman?z ?art. Ama bunun için parlak ne varsa sürmekten ve bir fener gibi ???ldamaktan kaç?n?n.

Fondöteni profesyonel malzemeyle uygulamak -8 ya?

Fondöteni mutlaka f?rçayla uygulay?n. Bu, makyaj uzmanlar?n?n tercih etti?i bir hile. Bu teknik, fondöteni abartmadan uygulamay? sa?lar. Ayn? zamanda sirkülasyonu aktif hale getirerek cilt üzerindeki leke ve çizgileri daha iyi kapat?r. F?rçayla ürünü, do?ru ve orant?l? biçimde cildinize da??tarak hepsinin bir yerde toplanmas?n? engelleyin.

Pudra kullanmak +10 ya?

Kompakt ya da toz halindeki pudralar, yüzünüze do?ru gelen ????? keser. Siz fark bile etmeden gölgeler daha abart?l? hale gelir, çizgiler ortaya ç?kar. Ayr?ca pudran?n tanecikleri cildin kuru bölgelerine yap???r. Pudra kullanmak m?? Unutun gitsin!

Lekeleri gizlemek – 5 ya?

Bir ya da birçok leke (tabi ki do?um lekeleriniz hariç) tüm makyaj çabas?n? heba eder. Ne kullan?rsan?z kullan?n, hep ayn? yerde sinir bozucu bir halde dururlar. Bu lekelerden onlar? parma??n?z?n ucundaki fondötenle hafifçe vurarak kurtulmay? deneyebilirsiniz. Yani onlar? tam anlam?yla kamufle edebilirsiniz. Zaten cildin ?s?s? fondöteni emecektir ve fondöten derine i?leyecektir. Böylece stick kapat?c?lara nazaran, daha do?al bir sonuç elde etmi? olacaks?n?z.

Çok yo?un gündüz kremi seçmek +7 ya?

Ku?kusuz ki cildimiz kuruyor ve rahatlatmak için nemlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Ama yo?un kremleri kullan?nca ortaya ç?kan farkl? ve kaygan dokunun varl???n? da göz ard? edemeyiz. Yo?un bir gündüz kremi, cilt üzerindeki tabakan?n kaybolmas?na sebep olur ve böylece uygulad???n?z makyaj da kremi geçip bir türlü alta i?leyemez. Sonuç: akm??, makyaj? kabul etmeyen bir cilt. Ve hat?rlatal?m, gündüz kremleri çizgileri vurgulayan bir parlakl??a neden olur. Tam konfor için kremleri sadece gece kullan?n.

 

GÖTER??L? VE  DOLGUN DUDAKLAR  

Mat ruj kullanmak +5 ya?

N yaz?k ki mat ruj bütün ????? öldürür ve zaten incelmeye meyilli dudaklar? daha da ince gösterir. Tercihiniz özellikle mor, k?rm?z?, mürdüm, bordo gibi koyu renklerse, ya??n?za 5 y?l daha eklenebilir!

Yumu?ak, parlak renkler seçmek -3 ya?

Size önemli bir tavsiye: 35 ya??ndan sonra parlak, yumu?ak, su bazl? klasik rujlara abone olun. Parlak ama kesinlikle cartlak de?il. Duda??n?z? yeniden do?al olarak ?ekillendirecek kadar parlak ve sade olmas? yeterli.

Parlat?c? uygulamak +5 ya?

90’lar?n ba??ndan beri pek moda olan parlat?c?lar, saklamayal?m ki çok itici görünüyorlar. Var olan dudak ?s?s? zaten parlat?c?y? eritir. Görünürdeki fazla kaygan ya?, dudak büklümlerinden akar. D??ar?dan görüntünüz sanki ya?l? bir ?eyler at??t?rm?? ve a?z?n?z? y?kamay? unutmu?sunuz gibi olur. Böyle bir görüntüyü kim ister?

Kenarlara do?ru ruj sürmemek -8 ya?

Dudaklar?n?z? daha çekici göstermek için yapamayaca??m?z ?ey yok. O zaman klasik hareketinizden vazgeçmeyin ve ruju dudaklar?n ortas?ndan sürmeye ba?lay?n. Kesinlikle dudak kenarlar?na kadar sürmeyin. Bu, a?z?n sark?k durmas?n? engeller. Böylece k?sa yoldan daha küçük ve sempatik dudaklara sahip olursunuz.

 

ÇEK?C? BAKI?LAR

Kompakt pudrayla halkalar? matla?t?rmak -2 ya?

Canl? bak??lar? kim istemez? Ama göz çevrenizdeki halkalar bunu engeller. Halka giderici ürünlere nazaran pudra daha hafiftir desek? Hem pudra sayesinde kazaya?? bölgesine yüklenmemi? olursunuz. Pudra sat?n al?rken daha çok aç?k renkleri seçin ve makyaj uzmanlar?n?n kulland??? gibi profesyonel bir f?rçayla pudray? ?akaklara do?ru hafifçe yerdin. Göreceksiniz, halkalar ortadan kaybolacak.

?çten d??a maskara sürmek +5 ya?

Bu uygulama gözü a?a?? do?ru çeker. ?stemeden de olsa halkalar? ve k?r???kl?klar? ortaya ç?karan bir bölge olu?turur. Maskara ya da rimelinizi bu ?ekilde sürmeyi bugünden itibaren b?rak?n.

Eye primer ürün kullanmak -5 ya?

Makyaj bazl? bir ürün gibidir. Ama sadece göz ve konturu için üretilmi?tir. Bak?mdan sonra göz çevresine uygulay?n ve nas?l nem verdi?ine ?ahit olun. Bu sayede hafif k?r???kl?klar giderilir, far?n topaklanmas? engellenir ve makyaj?n?z gün boyu göz üzerinde da??lmadan kal?r.

Gün boyunca ayn? göz kalemini kullanmak +10 ya?

Bak??lar? sertle?tirmek, göz kapa??n? iyice a??rla?t?rmak istiyorsan?z ayn? göz kalemini kullanmaktan daha iyisi yok. Hele bir de ak?amsa, ya??n?za 5 ya? daha ekleyebilirsiniz.

Do?ru maskaray? seçmek -5 ya?

Size hemen bir tavsiye: gözü dü?ürerek hacim veren maskaralar? dü?ünmeyin bile! Onun yerine uzat?c? ve k?vr?m verici formül içerenleri seçin. Bunlar bak??lar?n?za yo?unluk ve derinlik verir. Aç?k ve canl? bak??lara sahip olaca??n?z? garanti ederiz.

Ka?la göz aras?n? renklendirmek -5 ya?

Özellikle ?ampanya renginde seçece?iniz az?c?k parlak bir krem farla, müthi? görünmek i?ten de?il. far? ka??n hemen alt?ndaki bölgeye sürerseniz ????? yakalay?p bak??? yukar? kald?rd???na ?ahit olabilirsiniz. Botoksa göre çok daha h?zl? ve do?al.

Pastel renkler +5 ya?

Bütün pastel renkli farlar, ne yaz?k ki ac?mas?zca bak??lar?n?z? derinlikten uzakla?t?r?r. Göz daha yuvarlak görünür. Kirpik ve ka?larsa zavall? bir hal al?r. K?sacas? pastel renkleri kullanmaktan olabildi?ince kaç?n?n

 

Devamını oku..

2013′ ün Makyaj Trendleri

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,2013 ‘ e girmemizle birlikte geçen y?l?n trendlerini ve modas?n? da eski y?lla birlikte geride b?rakt?k. Bu y?l?n makyaj trendlerini ve püf noktalar?n? makyaj uzman? Mustafa Revan sizler için anlatt?;

“Canl? fakat mat bir ten makyaj? ile gözlerdeki vurguyu belirgin eyeliner ile sa?laman?z? vekirpiklerinizi gecelerin vazgeçilmezi takmakirpiklerle desteklemenizi tavsiye ederim. Dudaklarda ise koyu renk tonlar?nda dudak kalemi kullanarak daha dolgun dudaklara sahip olmak mümkün. Yanaklara matkahverengi veya teninizin 3 ton koyusu renklerle yüzünüze gölgelendirme yaparakelmac?k kemiklerini biraz ortaya ç?kartarak makyaj?n?z tamamlay?n?z. Bu makyaj? her renk k?yafetinizle kullanabilir ayn? zamanda day?lba?? gecesi boyunca trendleri yüzünüzde ta??yabilirsiniz.’”

 

Dudaklar

2013 k?? makyaj sezonunda yüzün en dikkat çekici bölgesi olan dudaklar önemli bir rol üstleniyor. Koyu dudak trendi, Hollywood’un en güzel kad?nlar? da dahil olmak üzere ?imdiden etkisini göstermeye ba?lad?. K?? sezonunun tonlar? parlak mürdümden, ?ehvetli kahve-mordan ba?layarak, cesaretleri s?nayan pas renklerine kadar uzan?yor.

Bu sene beni en çok etkileyen makyajlardan birisi dudaklar, koyu ve mat gerçekten vurgulu renkler, koyu k?r?m?z? ve mora kaçan renkler ama kesinlikle koyu renkler tercih edilmeli. Ruj sürmeden önce dudak kalemiyle dudaklar?n?z? sanki ruj sürüyormu? gibi doldurun. Bu ?ekilde ruj sürdü?ünüzde dudak, hem dolgun gözükür hem de gün boyu rengini korur.

Gözler

2013 modern makyaj y?l? olacak. Gözlerden derinlik ve sanatsal bak??lar ön plana ç?kacak… Renklerde ayn? ton renklerin geçi?leri tercih edilmeli. Gözlerinizde sadelik isterseniz eyeliner kullanabilirsiniz.

Eyeliner sürerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; f?rça ucunun kirpik diplerine temas etmesini sa?laman?zd?r. Bu ?ekilde eyeliner sürmeniz simetriyi daha rahat sa?laman?za yard?mc? olur ve eyeliner?n?z? sürerken lütfen kuyruk k?sm?na gelindi?inde, çizginizi düz bir ?ekilde çizmeye özen gösterin.

Ka?lar ve kirpikler

Sert, taranm?? belirgin ka?larla beraber kirpikler göz al?c? bir ?ekilde ö plana ç?kart?labilir veya makyaj?n?z?n uygulan???na göre tam tersi olarak geri planda da b?rakabilirsiniz…

 

 

Ten makyaj?

Atletik bir parlakl?kla yüzün yap?s?n? ve kontürlerini ke?fetmek çok önemli. Ayd?nlatmadan çok gölgelerle derinlik vermek, yüzünüzde sanki bo?luk yarat?yormu? gibi kemik yap?s?n? sanata dönü?türmek gerekir. Unutulmamas? gereken en önemli ?ey, yüzde gölgelendirme yap?l?rken her zaman mat ürünler tercih edilmeli… Ayr?ca yüzünüzün iki ya da üç ton koyusu renkler kullanmak gölgelerde daha iyi sonuç alman?z? sa?lar.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.