‘düz saça uygun modeller’ Etiketli Yazılar

Düz Saçların Bakımı

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , ,Saçlar?n?z uzun ve düzse etkileyemeyece?iniz kimse yoktur! Fakat bir de elektriklenme ve k?r?lma derdinden kurtulabilseniz!

?imdi sizlere 10 maddede düz bir saç?n bak?m?n? anlataca??z…

Y?kama
Dikkat! ?ampuan saçlar?n?z?n parlakl???n? azalt?rken, saç kremi de yanl?? uyguland??? takdirde iz b?rakabilir. Düz saçlar? y?karken ilk ad?m, y?kama öncesinde saç? haz?rlamakt?r. ?pucu ister misiniz? Öncelikle saç uçlar?n?z?n kurumas?n? önlemek için saç?n?z?n ucuna saç kremi sürün. Daha sonra sadece saç derisine ve köklerine ?ampuan uygulay?n. ?imdi saçlar?n?z? açma zaman?. Dikkat: Bunu yaparken mutlaka tarak kullan?n. Saç?n?z?n ürünü emmesi için birkaç dakika bekleyin ve iyice durulay?n. Saç?n?z? durularken su ?l?k olmal?d?r.

Sonsuza kadar parlak
Diyelim ki saçlar?n?z bak?ml? , güçlü ve sizi de çok mutlu ediyor (erkeklerden de sürekli iltifat al?yorsunuz). Ama… Saçlar?n?z? bu kadar parlak hale getirmek için ne kadar zamand?r u?ra??yorsunuz? Saç?n?z?n, Hollywood y?ld?zlar?n?nki kadar mükemmel görünmesi için size bir ipucu verelim: Saçlar?n?z? y?kamak için, geli?mi? formüllü ürünler kullan?n. Özetlemek gerekirse, göz aç?p kapat?ncaya kadar, ürünün bütün kal?nt?lar?n? temizleyebilir ve saçlar?n?z? yüzde yüz daha parlak hale getirebilirsiniz.

Dikkatli kurutma
Du?tan ç?kt???n?zda saçlar?n?z? havlu ile kurulay?n ama kesinlikle ovalamay?n. Yani havluyu saç?n?za kesinlikle M?s?r türban? gibi dolamay?n! Saç? havlu ile kurulaman?n do?ru yöntemi, havluyu yava?ça saç?n?z?n üzerine yerle?tirmek ve avuç içlerinize fazla suyu almakt?r. Sonuç olarak düz saçlar?n?z yumu?ak, hafif ve taranmaya haz?r olacakt?r.

Süper güçlü kokteyl
Düz ve sert terimleri bir arada kullan?lamaz. En az?ndan saç?n?zda. Bu nedenle saç?n?z?n kuru oldu?unu fark ederseniz, düz saçlar?n?z için uygun ürünler (?ampuan, saç ?ekillendirici ve saç kremi) kullanmaya ba?lamal?s?n?z. Özel olarak geli?tirilmi? formülü ile saçlar? yat??t?rarak düzlü?ü art?ran, saç teli üzerinde ya? tabakas? olu?turan ve böylece saçta daha homojen yüzey sa?layan ürünler seçmelisiniz. Sonuçta saçlar?n?zda pürüzsüz bir yüzey elde eder ve saç köklerine koruma sa?lars?n?z. Uygun saç kremleri, saç?n genel görünümünü, dokusunu, kayganl???n?, parlakl???n? ve kolayca ?ekil almas?n? sa?layacak ve böylece saç?n?z daha düzenli görünecektir. Kuru ve y?pranm?? bir saç istemezsiniz de?il mi? O zaman seçiminizi do?ru yap?n ve tanr?çalara yak??an sonsuz bir parlakl?k elde edin.

Ba??n?za silikon
E?er saçlar?n?z?n eski gücünü özlüyorsan?z belki de 4 numaral? öneriyi uygulam?yorsunuzdur. Her zaman silikon bazl? saç bak?m kremi ve maske kullan?n çünkü silikon saç? nemlendirir ve koruma sa?lar. Saç?n?z da do?al bir parlakl?k kazan?r. Ayr?ca, silikon gerçek anlamda sihir etkisi yarat?r. Çünkü saç? kökünden yat??t?r?r, saç telinin kapanmas?n? sa?lar ve termal ?ekillendirici aletler ve saç aras?nda bir bariyer olu?turur, sürtünmeyi ve ?s?n?n saça verdi?i zarar? azalt?r. Saçlar?n?za ??k ve günlük bak?m sa?layan silikonun faydalar?ndan yararlan?n.

Aletlerin bilinçli kullan?m?
Yanl?? kullan?lan saç kurutma makinesi, dümdüz saçlar?n?z?n en kötü dü?man? olabilir. Bu nedenle geli?mi? bir kurutma tekni?i, daha sa?l?kl? ve güzel saçlara sahip olman?za yard?mc? olur. Saç?n?z y?pranm??sa, düzle?tirmeden önce tamamen kurutman?z gerekti?ini unutmay?n. Saçlar?n?z?n sa?l?kl? m?? Cevab?n?z evet ise, saç?n?z?n sadece yüzde 70?ini kurutun ve “do?al” kurumaya b?rak?n. Kuaförünüzün saç?n?z? nas?l kurttu?una dikkat edin. Saç kurutma makinesinin a?z?n? (saç telinin düz kalmas?n? sa?lamak için) saç teli yönünde tuttu?unu fark edeceksiniz. Bu nedenle, hava ak???n? saç uçlar?na do?ru tutarsan?z, maksimum sonuç al?rs?n?z. Saç teli daha esnek olur ve sonuç olarak da saç?n?zda mükemmel bir düzlük olur. Harika!

Haval? ?ekillendirme
En karma??k saç modellerini yaparken bile saç tipiniz en önemli konudur. Do?al bir görünüm mü istiyorsunuz, ne çok tepeden ne de çok alçak olan bir atkuyru?unun sade ??kl???n? m?? ?ddias?z bir stil için organze kurdele ile ba?lamak da mükemmel bir yoldur. Saçlar?n?z? arkaya do?ru tarayabilir veya iddial? bir görünüm için yana ay?rarak daha çarp?c? hale getirebilirsiniz. Bonus ipucu: Ask?s?z, seksi bir elbise giyerek saç stilinizin etkisini art?r?n.

Tan? koruma
A??r? hassas ciltler gibi, düz saçlar da d?? etkenlere-kimyasal maddelere, f?rçalamaya, UV ???nlar?na aç?kt?r. Özellikle de ince telli saçlar. Bu faktörler saç?n daha da zay?flamas?na , mat görünmesine ve yo?unlu?unu kaybetmesine neden olur. Bu olumsuz etkileri ortadan kald?rman?n ve düz saçlar?n?z?n canl?l???n? koruman?n s?rr?, cildinizde oldu?u gibi nemlendirmektir. Aktif yumu?at?c? malzemeler ve ???k yans?tan mikro partikül ile fiber taraf?ndan emilen çift besleyici etkili ürünleri seçin. Bir tavsiye ister misiniz? E vitaminli ve filtreli ürünleri seçin. Çünkü bu ürünler koruma sa?layacak, hasar? onaracak ve saçlar?n?z?n ihtiyaç duydu?u bölgeleri düzle?tirecektir. Düz saçlar?n?za iyi bak?n! Düz saçlar?n?z? sevin!

Güne?in alt?nda bile modaya uygun
Sahilde veya havuz kenar?nda zaman geçirirken düz saçlar?n?z? ?ekle sokmak ve ideal görünümü yakalamak m? istiyorsunuz? ??te yapman?z gerekenler: Öncelikle saçlar?n?z? ?slat?n ve geriye do?ru taray?n. Daha sonra ortadan ikiye ay?r?n ve ayr? ayr? bükün. Son olarak, bükülmü? iki tutam? al?n, birlikte bükün ve uçlar?n?, üzerinde ta? veya deniz kabuklar? olan bir lastik toka ile ba?lay?n. Bu son moda görünümün daha uzun sürmesi için birkaç toka ile tutturun ve saç?n da??lmas?n? önlemek için biraz sprey s?k?n. Bu modelin faydas?, yüzünüzün aç?lmas?, stilli görülmesi ve kolayca yap?lmas?d?r. Ayr?ca, bu modeli ba?ar?l? bir ?ekilde uygulamay? ö?renirseniz, gün boyu kullanabilirsiniz.

Kuru saç kesimi
Mükemmel! Saç?n?z?n dokusu, çok istedi?iniz saç modelini denemeye müsait. Evet, o hep istedi?iniz saç kesimini yapman?n zaman? geldi. Ünlü saç tasar?mc?lar?na göre, düz saça ?ekil vermek çok kolay ve çok çe?itli seçenekler kullan?labilir. Bir modeli seçip kuaförünüze talimatlar? verdi?inizde, yüz ?ekliniz, tarz?n?z ve ya?am ko?ullar?n?z etkili olur. Ama ?u ayr?nt?y? da unutmay?n: Kuaförünüze saçlar?n?z? ?slatmadan kuru kesim yapmas?n? söyleyin. Böylece, kesim bitip nas?l göründü?ünü size göstermek için tuttu?unda ve “Nas?l olmu??” diye sordu?unda kötü bir sürprizle kar??la?mazs?n?z. Daha önce ba??n?zdan kötü bir deneyim geçti de?il mi?

ilgili konulara bakabilirsiniz…
K?v?rc?k Saçlar?n bak?m? için t?klay?n…
Dalgal? Saçlar?n bak?m? için t?klay?n…
Düz Saçlar?n bak?m? için t?klay?n…

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.