‘deep web e nasıl girilir’ Etiketli Yazılar

Deep Web Nedir, Nasıl Girilir, Neler Yapılır?

Yazar: Admin 2 | 17 Eylül 2013 | Kategori: dizi | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , ,Deep Web ya da Undernet, google arama motorlar?nda ula??lamayan sitelere ula??m? sa?layan bir yöntemdir. Google arama motorlar?nda ula??lan haber siteleri, arama motorlar?, youtube vs. net bilgisinin sadece %10′unu olu?turmaktad?r. Geriye kalan %80′lik k?s?m ise bulmak istedi?iniz ya da istemedi?iniz yasal-yasal olmayan tüm bilgilerden olu?maktad?r.

Arama motorlar?n?n bu bilgileri yay?nlamay? istemedi?ini söylemek do?ru bir yorum olacakt?r. Çünkü bu bilgilerin ço?u ya yasad??? ya da kontrol edilemeyen içeriklere sahiptir. Arama motorlar? suça ortak olmamak ad?na bu siteleri payla?mamakta, böylece kendini korumaya alm?? olmaktad?r. Ancak bu tür siteler yay?n yapmaktad?r ve onlara ula?man?n da bir yolu vard?r.

Bu tür web siteleri ayn? zamanda arama motorlar? taraf?ndan bulunmak istemezler. Böylece sitenin varl???na ra?men kendini korumas? sa?lanm?? olur. Arama motorlar? taraf?ndan alg?lanmayan dinamik html kullanan bu siteler, karma??k uzant?lar kullanmaktad?r.

Silah veya uyu?turucu ticaretinden, gizli devlet bilgilerine kadar birçok bilgiye ula??m? sa?layan Deep Web, WikiLeaks’in de ç?k?? kayna??d?r. Türlü yasad??? ve uygunsuz içeri?e ra?men Derin ?nternet, birçok torrent ar?ivi, e-kitap, doküman, kaynak, makale, foto?raf, ki?isel bilgi, her konuda forumlar, çe?itli ilanlar bar?nd?rmaktad?r.

?nternet katmanlardan olu?maktad?r. 5 seviyeden olu?an internette 0 seviyesi bildi?imiz interneti olu?turur. 1 seviyesi e posta servisleri, a?lar gibi ortalaman?n üstünde kullan?c?lar?n kullanabildi?i katmand?r. Seviye 2 ftp sever kullanabilmek demektir. Seviye 3 ise Deep Web demektir. Seviye 4 Derin ?nternet’in devam? ?eklindedir ve daha fazla bilgi donan?m?na gereksinimi vard?r. Seviye 5 ile ilgili ise pek bilgi bulunmasa da Marianas Web ad?n? almas? bo?una de?il gibi görünmektedir.

Deep Web’e giri? için öncelikle “Tor Browser” adl? yaz?l?m gerekmektedir. Derin internete normal taray?c?larla ula?mak mümkün de?ildir ve kullanaca??n?z taray?c? Tor Browser olacakt?r. Uygulamay? yükledikten sonra “start tor browser” uygulamas?n? açarak, Tor a??na ba?lan?yoruz.

K?sa zaman sonra taray?c? aç?lmaktad?r. Buradaki sitelerin adlar? rastgele olu?turulmu? 16 rakamdan olu?an numaralardan olu?ur. Bildi?imiz sitelerin sonunda bulunan com, org, net gibi ifadeler bulunmaz.

Deep Web’e giri? için ba?ka bir yol da onion uzant?l? sitelere ula?makt?r. “Onion Browser” yüklemesi ile taray?c?s? vas?tas?yla bu sitelere ula?mak da mümkündür.

Deep Web giri?i bu sayede gerçekle?mi?tir. ?imdiki as?l sorun Deep Web’te neler yap?l?r, sorusunun cevab?n? bulmakt?r. Deep Web kullan?c?lar?n?n bilgiler payla?t???, sürekli aktif olan bir siteye girerek çok ?ey ö?renebilirsiniz. Bu site Hidden Wikki sitesidir. Sitenin adresi ise 7jguhsfwruviatqe.onion… Siteye kay?t olarak, buradaki bilgilerle kendinizi Deep Web‘te geli?tirebilirsiniz.

Derin ?nternet’te gezinirken görmek istemeyece?iniz birçok ?eyle kar??la?man?z mümkün… Bu nedenle herkesin kald?ramayaca?? bilgilerin oldu?unu söylemek do?ru olacakt?r. Burada ula??lan bilgiler ço?unlukla yasad??? oldu?undan bu ortamda bilgi payla??m? yapmak sak?ncal? olabilir. Bu ortamda yasad??? i?ler yapman?n bir suç oldu?u ve yakalan?labilece?i unutulmamal?d?r. Ula??lan içerikler oldukça tehlikelidir. Birçok gizli kayna?a, belgeye, görüntüye ula??labilen bu sistemi masumane kullanman?n sak?ncas? yoktur. Çok daha derin bir ara?t?rma yapmak için ise daha derin bilgiye ihtiyaç duyulmaktad?r. Deep Web internet dünyas?n?n karanl?k yüzüdür. Bu yüze bakman?z demek birçok uç fikir ve içerik ile kar??la?man?z demek olacakt?r. Bu payla??mlar?n gerçek ki?iler taraf?ndan yap?ld???n? unutmamal?s?n?z.

 

Deep Web Nedir, Nas?l Girilir, Neler Yap?l?r?

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.