‘cilt’ Etiketli Yazılar

Facebook Telefon Çıkarıyor !!

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,New York Times’?n haberine göre Facebook ak?ll? telefon donan?m? üretmek için Apple’?n eski mühendislerini ekibine katmaya ba?lad? bile. ?u ana kadar daha önce iPhone üzerinde çal??m?? yar?m düzineden fazla yaz?l?m ve donan?m mühendisi Facebook taraf?ndan i?e al?nd?.

Bu Facebook’un ak?ll? telefon üretimine yönelik üçüncü denemesi olacak. 2010 y?l?nda ba?lat?lan ilk proje rafa kald?r?lm??t?. Daha sonra Facebook’un HTC ile kod ad? “Buffy” olan bir ak?ll? telefon üzerinde birlikte çal??t??? ortaya ç?km??t?. Bu projenin hala devam etti?i bildiriliyor.

?imdi Buffy projesinde çal??an ekip ile Apple tecrübesi olan mühendisler, bir arada geni?letilmi? bir projede çal??acak.

Facebook’un motivasyonu asl?nda oldukça aç?k. Yeni halka aç?lm?? bir ?irket olarak gelir kaynaklar?n? zenginle?tirmeyi, mobil taraf?nda rakiplerinin gerisinde kalmamay? amaçl?yorlar.

Facebook bu projeyi gizli tutmak için büyük çaba sarf etti. ??e al?m sürecini oldukça gizli tuttu. Ancak biz bu haberi kaleme ald???m?za göre bu konuda Apple kadar ba?ar?l? olmad?klar? aç?k.

Peki bir yaz?l?m firmas?, donan?m alan?na geçti?inde ba?ar?l? olabilir mi? Yaz?l?m ve donan?m?n farkl? kültürlerini kar??t?rmak iyi sonuç verir mi? Apple’? bir kenara koyarsak bu alanda elimizde çok fazla iyi örnek oldu?unu söylemek zor.

Telefon üretmeyi deneyip çuvallayan elektronik devlerini de unutmamak gerekiyor. HP bunlardan biriydi. Keza Dell de. Sony hiç bir zaman bu alanda istedi?i noktaya gelemedi.

?lk dört nesil iPhone mühendislerinden olan Hugo Fiennes bunun nedenini özetliyor asl?nda:

“Telefon üretmek hemen üstüne atlayabilece?iniz bir ?ey de?il. Bir ak?ll? telefonda küçücük bir de?i?iklik yapars?n?z ve bu tüm antenlerin çal??ma ?eklini de?i?tirebilir. Belli bir süre bunu yapmadan ö?renmeniz mümkün de?il. Telefon i?ine girmek çok karma??k bir olay”

Facebook da kendi imkanlar?yla ve tecrübesiz bir ekiple donan?m üretemeyece?inin ayr?m?na varm?? gibi görünüyor. Facebook e?er bir ak?ll? telefon ç?karacak ise, bu Apple tecrübesini firmaya getiren mühendislerle olacak.

Facebook’un ba?ka opsiyonlar? da mevcut. Halka arzdan gelen para (16 milyar dolar), piyasa de?eri 6 milyar?n alt?na dü?en Blackberry üreticisi RIM’i almak için fazlas?yla yeterli. Google’?n Motorola’y? almas?na k?zan HTC’nin de 11.5 milyarl?k bir fiyat etiketine sahip oldu?unu ekleyelim.

?lgili Konular ;
– Facebook Telefon

Devamını oku..

Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkat edin.

Teknolojiyle ha??r ne?ir, notebook kullanan biriyseniz ve ileri de ya da yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkatli olun.

Bilim adamalar? n?n ara?t?rmas?na göre 4 saat boyunca Notebook’un Wi-Fi ba?lant?s?na maruz kalan spermler ciddi hasar görüyor.

Ara?t?rmada konuyla ilgili ?öyle deniyor:

“Verilerimiz gösteriyor ki Wi-Fi ile internete ba?l? bir laptop erkek üreme organlar?na yak?n olacak ?ekilde (mesela kucakta) uzun süre durdu?unda sperm kalitesinin ciddi ?ekilde dü?mesine neden oluyor.”

Ara?t?rma henüz çok say?da denekle yap?lmam?? olsa da sonuçlar gösteriyor ki Wi-Fi ile ba?l? dizüstü bilgisayarl? söz konusu ?ekilde uzun süre kullanmak spermlere zarar vermekte ve erke?in üretkenli?ini kötü bir ?ekilde etkilemekte. Ayr?ca dna hasar? riskini art?rmakta ki bu da olas? bir bebe?in Sa?l?k sorunlar? ya?amas?na neden olabilir.

Devamını oku..

Saç Düzleştiriciler Tehlike Saçıyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Bir çok bayan?n olmazsa olmazlar?n aras?na giren saç düzle?tiricileri sa?l??? tehdit ediyor!

Yap?lan ara?t?rmalarda saç düzle?tiricilerinde belirli kanser tiplerinin geli?imini tetikleyen formaldehit bulundu?u gösteriyor. Paketlerin üzerinde “formaldehit içermez” yazan bazen ürünlerde yine de bu maddenin bulundu?u tespit edildi.

Formaldehite maruz kald???nda insan vücudunda baz? tepkiler meydana geliyor. Bu belirtiler aras?nda ka??nt?, burun kanamas? ve ciltte tahri? yer al?yor.

Formaldehit nedir?

Formaldehit su ile çözünen likit bir gazd?r. Ancak yüksek s?cakl?klarla kar??la?t???nda buharla??r ve solunum yoluyla insan vücuduna girer.

Bilim adamlar? kuaförlerde kullan?lan pek çok ürünün formaldehit içerdi?ini ve toplat?lmas? gerekti?ini belirtiyor. Uzmanlar kulland??? ürünün garantisini verebilecek kuaförlerin tercih edilmesi gerekti?ini vurguluyor

Devamını oku..

Facebooka yeni özellik geliyor ! Kimler bakmış

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,Facebook, sürekli olarak denedi?i ve test etti?i özelliklere bir yenisini daha ekledi.

Bu özellik sayesinde, yükledi?iniz foto?raflara kimlerin bakt???n? görebileceksiniz.

Geçti?imiz aylarda gelen yeniliklerle birlikte, Facebook üzerinden yap?lan sohbetlerde yollan?lan mesajlar?n kar?? taraf taraf?ndan görülüp görmedi?i gibi özellikler devreye al?nm??t?.

Yine ayn? ?ekilde Facebook’taki sayfa yöneticileri de, yollad?klar? bir içeri?in kaç ki?i taraf?ndan görüldü?ünü görebiliyordu. ?imdi bu özellikler geli?meye devam ediyor ve art?k yüklenen foto?raflara kimlerin bakt???n? da görebileceksiniz.

Kimler bakm???

Facebook ilk ç?kt??? zamandan beridir bir efsane olan, “profilime kim bakm???” uygulamalar? ç?ksa da, bu tarz uygulamalar ya virüslü eklentiler içeriyordu ya da hiç i?e yaram?yorlard?. K?sacas? bu Facebook’un kendi içerisinde verdi?i bir rapor de?ildi.

Gelen yeni özellikle birlikte, Facebook’taki gruplarda yüklenen foto?raflar?n grubun hangi üyeleri taraf?ndan görüntülendi?i aç?kça yazacak.

Facebook test ediyor

Facebook, yeni özellikleri devreye almadan önce belli bir kullan?c? üzerinde bu özellikleri test ediyor ve gelen tepkilere göre yeni özellikleri geli?tirerek yay?na al?p almama karar? al?yor.

Sizce bu özellik gerekli bir özellik mi?
Sizin hangi foto?raflara bakt???n?z?n bilinmesini ya da sizin foto?raflar?n?za bakanlar?n listesini görmeyi ister misiniz?

Devamını oku..

Cilt Kuruluklarından Korunma Yolları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
Ya?a ba?l? olmaks?z?n meydana gelen cilt kuruluklar? birçok nedenden dolay? olu?abilir. Ciltteki pullanma ve s?k?nt? verici bir gerginlik hissine neden olan kuru ciltlerden kurtulman?n yollar?n? merak ediyorsan?z i?te arad???n?z cevaplar…

Kuru cilt; tüm vücudumuzu bir film tabakas? ?eklinde örten hücrelerden olu?an stratum korneum denilen tabakadaki suyun kayb? sonucu olu?ur. Bu tabaka suyunu kaybedince esnekli?ini kaybeder, çatlar ve pullan?r.

Stratum korneum su tutan maddeler içerir ve cildin daha cildin alt k?s?mlar?ndan suyun s?zmas?n? engeller. Hücreler ve ya?dan olu?an bir film tabakas? içeren stratum korneum taraf?ndan su tutulur ve ciltten buharla?mas? engellenir.

Kuru, pullu cildi tetikleyen faktörler nelerdir?

Kuru cilt herhangi bir ya?ta ve bir çok nedenden dolay? olu?ur. Kuru cilde neden olan ko?ullar:

– Kuru hava, özellikle k?? aylar?ndaki dü?ük nem,

– Dü?ük nem bulunan yerler, özellikle merkezi ?s?tman?n oldu?u kapal? alanlar, ate?e veya ?s?t?c? fanlara yak?n oturma,

– Rüzgara maruz kalma,

– S?k y?kanma, du? alma ve yüzme, özellikle bol klorlu a??r? s?cak ve so?uk suda yüzme,

– ?drar söktürücü ilaçlar,

– Kal?tsal faktörler ve artan ya? ile sebum (ya?) gibi do?al nemlendiricilerin azalmas?,

– Atopik egzama, sedef ve ihtiyosis gibi cilt hastal?klar?,

– Metabolik faktörler, tiroid bezinin yeterince çal??mamas? veya a??r? kilo kayb?

– Sabun, deterjan ve çözücülere maruz kalma.

Ciltten su kayb? en s?k hangi durumlarda olur?

Ciltten su kayb?n? artt?ran di?er önemli bir faktör, ciltten banyo esnas?nda kaybedilen s?v?d?r. S?cak su ile y?kanma ve sabunlar, ciltteki koruyucu ya? tabakas?n? azalt?rlar. Banyoda azalan ya? e?er d??ardan uygulanan bir nemlendirici ve ya? ile dengelenmezse; ciltten su kayb? artar ve banyodan sonraki bir saat içinde, cilt normalde oldu?undan daha kuru bir hal al?r. Deterjanlar ve çözücüler de benzer ?ekilde, cildin ya? tabakas?n? kald?rarak cildi kuruturlar.

Cilt pullanmas? nas?l olu?ur?

Cilt pullanmas? stratum korneum dedi?imiz cilt yüzeyinden hücrelerin gözle görülebilir ?ekilde ayr??mas? ile olu?ur. Normal ciltte bu süreç gözle görülmez, çünkü hücreler tek tek dökülür. Pullu ciltte cilt hücreleri birbirlerinden ayr?lamazlar ve bu da gözle görülebilen kepeklenmeye neden olur. Bu durum kuru ciltte herhangi bir nedenle geli?ebilir; ayr?ca seboreik egzama, sedef ve ihtiyosis hastal???nda cilt hücrelerinin yap?s? bozuktur ve birbirlerinden kolay kolay ayr?lamazlar.

Kuru ciltten korunman?n yollar? nelerdir?

Herhangi bir nedenle kurulu?a e?ilim gösteren cildin, sabun ve su ile temas? azalt?lmal? ve nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

S?cak sudan ve a??r? su temas?ndan kaç?n?n. S?cak su cildin do?al ya?lar?n? ortadan kald?r?r ve cildi kurutur.

Banyo s?kl???n? azalt?n. ?ki günde bir veya daha seyrek banyo yap?n ve y?kanma s?kl???n?z? azaltmak için kirlenmemeye dikkat edin.

Banyo ve du? süresini k?sa tutun. K?sa bir du? ve banyo cildi nemlendirir, fakat cildi havlu ile ovu?turmak veya ciltten suyun buharla?mas? deriyi kurutur. Bu nedenle banyo ve du? süresi uzat?lmamal? ve ?l?k su ile y?kan?lmal?d?r.

Du?tan sonra cildinizi havlu ile ovu?turmay?n. Bunun yerine cilde havlu ile hafifçe dokunarak kurulan?lmal?d?r.

Hafif sabunlar kullan?n. Sabunlar cildi kurutur. Hafif, fakat fazla ya? içeren sabunlar veya sabunsuz temizleyiciler (pH seviyesi cildinizin pH seviyesine uygun (5.5) dermokozmetikler) kullan?lmal?d?r. Bu arada sabun kullan?m?n? da minimale indirilmelidir.

Banyodan sonra cildiniz hemen nemlendirin. Banyodan sonra cilt halen nemli iken, nemlendirici losyon ve kremleri uygulay?n?z. Banyo sonras?nda cildinizi tamamen kurularsan?z, cildin do?al nemi de buharla?arak deriden uzakla??r. Nemlendirici losyon ve kremler, gün içinde ihtiyaç oldu?unda kullan?lmal?d?r. Çok ?iddetli kuruluk oldu?unda laktik asit veya üreli nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Cilt kurulu?u cilt hastal?klar?na neden olabilir mi?

Baz? ki?ilerde cilt kurulu?u, dermatit (egzama) denen cilt hastal???na neden olabilir. Dermatit cildin inflamasyonuna verilen add?r. Bu durum alt bacaklarda egzema craquele; gövde, kollar ve bacaklarda ise numular dermatite neden olur. Bazen de ciltten herhangi bir döküntü olmadan ka??nt? görülebilir. Bu duruma ya?l?l??a ba?l? ka??nt? veya k?? ka??nt?s? denir. Dermatit geli?ti?inde dermatoloji uzmanlar? kortizon içeren kremleri reçete ederler. Kortizonlu kremler dermatit bulunan alanlara uygulan?r. Dermatit iyile?ti?inde uygulamaya son verilmeli, daha sonra dermatitin yenilenmesini engellemek amac?yla nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Cildin iyi nemlendirilmesi cilt kurulu?unu düzeltir, e?er cildiniz tüm kurallara uyulmas?na ra?men iyile?miyorsa dermatoloji uzman?na ba?vurunuz.

Devamını oku..

Cilt Lekelerine Ev Yapımı Maske Tarifi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Prof. Dr. Elif Güvelo?lu, cilt lekelerinden muzdarip olan bayan ve erkeklerin uygulamas? için do?an?n eczanesinde bulunan ?ifal? bitkilerden haz?rlanan bitkisel maske tariflerini veriyor. Cilt lekelerine iyi gelen bitkisel maske tarifleri ayn? zamanda cildinizin yorgunlu?unu da alarak daha canl? ve genç görünümlü bir cilde sahip olman?z? sa?l?yor…

Özel olarak bitkilerden haz?rlanan cilt lekelerine iyi gelecek muz maskesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Cilt lekeleri için muz maskesi nas?l haz?rlan?r, nas?l uygulan?r ve haftada kaç kez kullan?lmal?d?r, tüm yan?tlar burada…

Gelelim cilt lekelerine bitkisel maske tarifinin malzemelerine. Malzeme olarak bir adet uzun yar?s?n?, bir yemek ka???? kadar kayma??, bir tatl? ka???? süzme bal? ve bir tatl? ka???? da ni?astay? kullanaca??z.

Yar?m muzu önce çatal?n arka taraf? ile iyice ezdiriyoruz. Muzu ezdirdikten sonra içine bal ve ni?asta ekliyoruz. Koyu bir k?vam alana kadar kar??t?r?yoruz. Ard?ndan içine kaya?? da ekleyerek maskemizi haz?r hale getiriyoruz.

Genellikle maskeleri göz altlar?na uygulamaktan kaç?nmam?z gerekti?i söylenir. Ancak Güvelo?lu muz maskesinin göz alt?na da uygulanabilecek bir özelli?i bulundu?unu söylüyor. Ancak göz çevresine uygularken kesinlikle gözünüze kaç?rmamal?s?n?z. Uygulama öncesi ise cildinizin temiz olmas? gerekir. E?er mümkünse önce peeling uygulay?n ve sonras?nda cilt lekelerini giderici bu maskeyi yüzünüze sürün.

Muz maskesi ciltte yar?m saat bekletildikten sonra ?l?k su ile temizlenmeli ve hemen ard?ndan cilde gül suyu ile tonik yap?lmal?d?r. Hem cilt lekelerini gidermede, hem cilde canl?l?k kazand?rmada hem ya?lanmay? önlemede hem de cildin kurumas?n? engellemede oldukça ba?ar?l? olan muz maskesi herkes taraf?ndan kullan?labilir.

Devamını oku..

Mükemmel Bir Cilt İçin…

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kuru ve karma ciltler için; ball? badem, süt, papatya, havuç, zeytinya??, kay?s?, yosun ve kil idealdir. Ya?l? ciltler; lavanta, biberiye, menek?e, zeytinya??, nane, kay?s?, kil ve yosunu tercih etmelidirler. Hassas ciltler ise; kay?s?, papatya, havuç ve zeytinya??ndan ?a?mamal?d?r..

Ayr?ca a?a??daki 20 bitki de cildi besleyerek pürüssüzle?tirmekte ve kullanan ki?iyi ?a??rtmaktad?r. Sa?l?kl? ve güzel ciltli günler!

1) Süt; içeri?indeki zengin proteinlerle cildi yuma?at?r ve besler.

2) Havuç; tüm cilt tipleri için uygun olmakla birlikte özellikle yüz temizli?i için idealdir. Beta-Carotene, A, B, C, D, E vitamini aç?s?ndan zengindir.

3) Kay?s?; havuç gibi tüm cilt tipleri için uygun olan di?er bitkidir. Akneleri temizler. Bünyesinde A vitamini ve mineraller içerir.

4) Kil; ölü derileri temizleyerek cildi canland?r?r ve yumu?at?r. Do?al lif uygulamas?yla birlikte tavsiye edilir.

5) Bu?day; E vitamini aç?s?ndan zengin oldu?undan y?pranm?? cildi onar?c? ve beslyici niteliktedir.

6 ) Menek?e; protein, mineral ve aminoasitler içerdi?inden antibakteriyel etki ta??r. Hassas ciltler dikkat etmelidir.

7) Papatya; cildi yumu?at?p rahatlatt???ndan yüz temizli?i için ideal bir üründür.

8 ) Biberiye; derinden temizlik sa?lar. Antibakteriyel etkidedir.

9) Yosun; selülitli bölgelere do?al lif yard?m?yla masaj yap?larak uygulanmal?d?r.

10) Zeytinya??; cildi yumu?atarak cildin genç görünmesine yard?mc? olur.

11) Avakado; A, B, D, E vitaminlerini içerir. Kuru cilt tipleri içindir.

12) Gül; yumu?at?c? ve rahatlat?c?d?r.

13) Lavanta; hassas veya ya?l? ciltler için uygundur. Akne tedavisine birebirdir.

14) Ayçiçe?i ya??; nemlendirici ve besleyici özelliktedir.

15) Hindistancevizi; cildi besler.

16) Portakal; kuru cildi besleyen çok iyi bir cilt toni?idir. Ayr?ca kokusu da ferahlat?c?d?r.

17) Hint ya??; cildi besler.

Devamını oku..

Cildi Onaran ve Yenileyen Havuç Maskesi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Kad?nlar?n ço?unlu?u güzelliklerine oldukça dü?kündürler. Güzel olmak u?runa her yolu denerler. Aynada kendilerini hep güzel ve bak?ml? görmek isterler…

Gerek geçen y?llar, gerek kozmetik ürünler, gerekse güne? ???nlar? gibi d?? etkenler cildi deforme eder. Ama sak?n üzülmeyin.

Dr. Elif Güvelo?lu, y?pranm?? ve deforme olmu? ciltler için, onar?c? ve toparlay?c? do?al bir cilt maskesi tavsiye ediyor. Bu maske, güzelli?inizdeki gölgeyi kald?racakt?r.

Cilt Onar?c? Bitkisel Maske :

Dr. Elif Güvelo?lu’nun önerdi?i bu maskeyi, her cilt tipi kullanabilir. Bu maske, cildinizdeki hasar? en k?sa zamanda onaracakt?r.

* 1 tatl? ka???? kadar do?al ve katk?s?z süzme bal,

* 1 yemek ka???? kadar katk?s?z, ev yap?m? yo?urt,

* 1 tatl? ka???? kadar badem ya??,

* 1 yemek ka???? kadar taze s?k?lm?? havuç suyu.

Önce maskeyi uygulayaca??n?z yüz ve boyun bölgenizi temizleyin.

Temiz bir kap içerisinde tüm malzemeleri iyice kar??t?r?n ve bu kar???m? yüz ve boyun bölgenize uygulay?n.

Uygulaman?n ard?ndan ortalama yar?m saat kadar bekleyin ve daha sonra ?l?k su yard?m? ile cildinizi ovalay?p, masaj yaparak temizleyin ve gül suyu sürün.

Uygulad???n?z, Havuç Maskesi sayesinde, cildinizin asit ve baz oranlar? dengelenecek. Hasarl? olan cildiniz onar?lacakt?r.

Bu maskeyi haftada 2-3 defa uygulay?n.

Devamını oku..

Sivilceler İçin Bitkisel Doğal Tonik

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,Sivilce, bir ba?ka ad?yla akne, günümüzde en s?k rastlanan cilt hastal?klar?ndan biridir…

Sivilce, ya? bezlerinin iltihapl? hastal??? olup, 30-35 ya?lar?ndan sonra geçer.

Sivicelerden kurtulman?n pek çok yolu olmakla birlikte, kozmetik ürünlere dikkat etmek gerekir. Çünkü, kozmetik ürünlerin sivilceyi besleyici özelli?i olabiliyor.

Ancak, bitkisel tedavi özellikle de, cilt uzman?n?n önerdi?i bitkisel tedavi ile sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.

Dr. Elif Güvelo?lu Sivilceler ?çin Bitkisel ve Do?al Tonik öneriyor.

Sivilceler ?çin Bitkisel ve Do?al Tonik :

* 1 çorba ka???? kuru papatya

* 1 tatl? ka???? kuru lavanta

* 3 sap kuru adaçay?

* 1 çorba ka???? kuru karaba? otu

* 1 çorba ka???? kuru ?s?rgan yapra??

Bu bitkileri, büyük bir kupan?n içine koyup, üzerine kaynar su dökün. Kupan?n kapa??n? kapat?p yar?m saat demlendirin. Ard?ndan süzün ve yüzünüzü bu tonikle gün içinde f?rsat buldukça silin.

Bu bitkiler, antiseptik özellikleri en yüksek olan bitkilerdir. Sivilce olu?umunun ana nedeni çe?itli sebeplerle cilt yüzeyinde, hatta, bazen derinlerinde mikrop üremesidir. Karaba? otunun faydas? büyüktür. Yaln?zca karaba? otunda 50?ye yak?n mikrop öldürücü madde tespit edilmi?tir.

Sivilceli Ciltler ve Çözümleri için t?klay?n…

Devamını oku..

Nev Center Kocaeli

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2008 y?l?nda 6 ki?ilik bir ekip ile hizmete giren Nev Kuaför 2012 y?l? sonunda Nev Güzellik Salonunu da bünyesine dahil ederek 16 ki?ilik ekip ile yeni yerini hizmete açm??t?r.

Ki?iye özel butik hizmet anlay???na sahip olan Nev Kuaför, Güzellik Salonunuda hizmete açarak Nev Center olarak hizmet vermektedir. Gelece?e yönelik projeleri halen devam etmektedir.

Nev Center , Nev Kuaför bünyesinde 2012 y?l?nda El & Ayak – Reflexoloji – Zay?flama ve Güzellik Salonu bran?lar?nda hizmete girmi?tir. Konusunda uzman kadromuz ve sahip oldu?umuz teknolojik alt yap? ile siz mü?terilerimize en do?ru hizmeti vermektedir.

Genel Bilgiler
Nev Center’da ki ba?l?ca hizmetlerimiz a?a??daki gibidir;
– El & Ayka Bak?m
– Reflexoloji
– Masaj uygulamalar?
– Cilt Bak?m uygulamalar?
– Accent Ultra ile Zay?flama ve vücut ?ekillendirme uygulamalar?

Nev Center
nevcenter.com
Nev Güzellik Salonu Facebook

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.