‘cilt temizliği’ Etiketli Yazılar

Makyaj temizleyicileri ve çeşitleri

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Makyaj temizleyiciler, adlar?ndan da anla??ld??? gibi, makyaj? silmeye yararlar. Yaln?zca gündelik makyaj?n tüm izlerini yok etmede de?il, ayn? zamanda tozlar? ve ölü hücreleri yok etmede de kullanmal?d?rlar. E?er bir gün makyaj yapmam?? bile olsan?z, makyaj temizleyicilerinin muhakkak kullan?lmas? gerekti?ini hat?rlamak gerekir. Bunlar temiz ve sa?l?kl? bir cildin temel maddeleridir.

Bile?imleri

• Hassas ve nazik olan kuru ciltler için, saf su ve (hayvansal veya bitkisel) ya?dan olu?an bir bile?im tercih edilir. Ya? içinde su türü bir kar???m ya? içinde da??lm?? su damlac?klar?ndan olu?ur.

• Ya?l? veya normal ciltler ?çin, su ?çinde ya? esasl? kar???m seçilir. Suyun içine da??lm?? az miktarda ya? damlac?klar?ndan olu?mu?tur.
Her iki ??kta da, kar???m?n molekülünde suda ve a?da eriyebilir bölümler bulunur.

De?i?ik ?ekillerde Makyaj Temizleyicileri

Makyaj Temizleyicileri çok de?i?ik ?ekillerde olabilirler.

• Süt ?eklinde: Yar? ak?c?, ak?c? veya kat? ve genellikle bitki özlüdürler. Suyla durulan?nca yumu?ak ve kaygan bir deri olu?turan killi sütler de bulabilirsiniz.
. Krem ?eklinde: Su ihtiva eden veya etmeyen, sözgelimi (azulenli) mad­delerden olu?mu? bir kar???m asl?nda mikrop öldürücü bir rol oynar. Bu kremlerden baz?lar?, nemlendirilmi? par­mak uçtanyla uygulan?r. Deri iletemas?nda s?v?la??rlar; bütün tahri? ve k?zar?kl?k tehlikesini ortadan kald?ran yumu?at?c? bir rol oynarlar.
• Pelte ?eklinde : Ak?c? ve ya?s?z.
• Krem sabun ?eklinde: Özünde, ken­dine özgü asitli ya? vard?r. Nemli bir yüze uygulan?r, köpürtülür ve suyla çalkalaya­rak ç?kart?l?r. Çok ya?l? ciltler için özellikle önerilirler, ama a??r? temizleyici olduklar?ndan her gün kullan?lmamal?d?r­lar.
• Hasta deriler için özel olarak haz?r­lanm?? çe?itli makyaj temizleyiciler vard?r.
. “Kirpikler ve göz kapaklar?” ?çin özel makyaj temizleyicileri oldu?u, gözlerdeki far? ve maskaray? ç?karmada kullan?ld??? unu­tulmamal?d?r. Bu makyaj temizleyicilere, cildin bu bölümünün çok hassas olma­s?ndan dolay? ihtiyaç duyulmu?tur.
• Dudak rujunun ba?l?ca maddesi olan eozini ç?karan ve eriten maddeler de bulabilirsiniz.

Not: Makyaj temizleme uygulamas?ndan sonra, bunu cildinizin hassasiyetine göre seçilmi? bir tonik ile takviye ediniz.

 

Devamını oku..

Suna Dumankaya Siyah Noktalara Çözüm

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Suna Dumankaya Domates Maskesi

Güzellik uzman? herbalist Suna Dumankaya, “Siyah noktalardan kurtulmak için öncelikle yüzünüze s?cak su buhar? uygulayarak ve gözeneklerinizin aç?lmas?n? sa?lamal?s?n?z” diyor. Yüzünüzdeki gözenekler aç?l?p cildiniz nefes almad?kça maske etkili olmaz. Yüzümüzü temizleyip buhar yard?m? ile gözenekleri açt?ktan sonra maske tarifine geçelim.

Siyah Noktalara Domates Maskesi:

Malzemeler:

1 adet olgun dumates,
1 tatl? ka???? gliserin,
2 damla asilbent tentürü.

Haz?rlan??? ve Uygulan???:

Bir adet olgun domatesi ezerek bir tülbent ile süzün. Süzdü?ünüz domatesi, 1 tatl? ka???? gliserin ve 2 damla asilbent tentürüyle kar??t?r?n. Elde etti?iniz bu kar???m? siyah noktalar?n?z?n üstüne sürün. Bu formülü haftada en az 3 kere uygulay?n. Siyah noktalar?n?z?n azald???n? ve zamanla yok oldu?unu göreceksiniz.

Devamını oku..

Mükemmel Bir Cilt İçin…

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kuru ve karma ciltler için; ball? badem, süt, papatya, havuç, zeytinya??, kay?s?, yosun ve kil idealdir. Ya?l? ciltler; lavanta, biberiye, menek?e, zeytinya??, nane, kay?s?, kil ve yosunu tercih etmelidirler. Hassas ciltler ise; kay?s?, papatya, havuç ve zeytinya??ndan ?a?mamal?d?r..

Ayr?ca a?a??daki 20 bitki de cildi besleyerek pürüssüzle?tirmekte ve kullanan ki?iyi ?a??rtmaktad?r. Sa?l?kl? ve güzel ciltli günler!

1) Süt; içeri?indeki zengin proteinlerle cildi yuma?at?r ve besler.

2) Havuç; tüm cilt tipleri için uygun olmakla birlikte özellikle yüz temizli?i için idealdir. Beta-Carotene, A, B, C, D, E vitamini aç?s?ndan zengindir.

3) Kay?s?; havuç gibi tüm cilt tipleri için uygun olan di?er bitkidir. Akneleri temizler. Bünyesinde A vitamini ve mineraller içerir.

4) Kil; ölü derileri temizleyerek cildi canland?r?r ve yumu?at?r. Do?al lif uygulamas?yla birlikte tavsiye edilir.

5) Bu?day; E vitamini aç?s?ndan zengin oldu?undan y?pranm?? cildi onar?c? ve beslyici niteliktedir.

6 ) Menek?e; protein, mineral ve aminoasitler içerdi?inden antibakteriyel etki ta??r. Hassas ciltler dikkat etmelidir.

7) Papatya; cildi yumu?at?p rahatlatt???ndan yüz temizli?i için ideal bir üründür.

8 ) Biberiye; derinden temizlik sa?lar. Antibakteriyel etkidedir.

9) Yosun; selülitli bölgelere do?al lif yard?m?yla masaj yap?larak uygulanmal?d?r.

10) Zeytinya??; cildi yumu?atarak cildin genç görünmesine yard?mc? olur.

11) Avakado; A, B, D, E vitaminlerini içerir. Kuru cilt tipleri içindir.

12) Gül; yumu?at?c? ve rahatlat?c?d?r.

13) Lavanta; hassas veya ya?l? ciltler için uygundur. Akne tedavisine birebirdir.

14) Ayçiçe?i ya??; nemlendirici ve besleyici özelliktedir.

15) Hindistancevizi; cildi besler.

16) Portakal; kuru cildi besleyen çok iyi bir cilt toni?idir. Ayr?ca kokusu da ferahlat?c?d?r.

17) Hint ya??; cildi besler.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.