‘cilt güzelliği’ Etiketli Yazılar

Makyaj temizleyicileri ve çeşitleri

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Makyaj temizleyiciler, adlar?ndan da anla??ld??? gibi, makyaj? silmeye yararlar. Yaln?zca gündelik makyaj?n tüm izlerini yok etmede de?il, ayn? zamanda tozlar? ve ölü hücreleri yok etmede de kullanmal?d?rlar. E?er bir gün makyaj yapmam?? bile olsan?z, makyaj temizleyicilerinin muhakkak kullan?lmas? gerekti?ini hat?rlamak gerekir. Bunlar temiz ve sa?l?kl? bir cildin temel maddeleridir.

Bile?imleri

• Hassas ve nazik olan kuru ciltler için, saf su ve (hayvansal veya bitkisel) ya?dan olu?an bir bile?im tercih edilir. Ya? içinde su türü bir kar???m ya? içinde da??lm?? su damlac?klar?ndan olu?ur.

• Ya?l? veya normal ciltler ?çin, su ?çinde ya? esasl? kar???m seçilir. Suyun içine da??lm?? az miktarda ya? damlac?klar?ndan olu?mu?tur.
Her iki ??kta da, kar???m?n molekülünde suda ve a?da eriyebilir bölümler bulunur.

De?i?ik ?ekillerde Makyaj Temizleyicileri

Makyaj Temizleyicileri çok de?i?ik ?ekillerde olabilirler.

• Süt ?eklinde: Yar? ak?c?, ak?c? veya kat? ve genellikle bitki özlüdürler. Suyla durulan?nca yumu?ak ve kaygan bir deri olu?turan killi sütler de bulabilirsiniz.
. Krem ?eklinde: Su ihtiva eden veya etmeyen, sözgelimi (azulenli) mad­delerden olu?mu? bir kar???m asl?nda mikrop öldürücü bir rol oynar. Bu kremlerden baz?lar?, nemlendirilmi? par­mak uçtanyla uygulan?r. Deri iletemas?nda s?v?la??rlar; bütün tahri? ve k?zar?kl?k tehlikesini ortadan kald?ran yumu?at?c? bir rol oynarlar.
• Pelte ?eklinde : Ak?c? ve ya?s?z.
• Krem sabun ?eklinde: Özünde, ken­dine özgü asitli ya? vard?r. Nemli bir yüze uygulan?r, köpürtülür ve suyla çalkalaya­rak ç?kart?l?r. Çok ya?l? ciltler için özellikle önerilirler, ama a??r? temizleyici olduklar?ndan her gün kullan?lmamal?d?r­lar.
• Hasta deriler için özel olarak haz?r­lanm?? çe?itli makyaj temizleyiciler vard?r.
. “Kirpikler ve göz kapaklar?” ?çin özel makyaj temizleyicileri oldu?u, gözlerdeki far? ve maskaray? ç?karmada kullan?ld??? unu­tulmamal?d?r. Bu makyaj temizleyicilere, cildin bu bölümünün çok hassas olma­s?ndan dolay? ihtiyaç duyulmu?tur.
• Dudak rujunun ba?l?ca maddesi olan eozini ç?karan ve eriten maddeler de bulabilirsiniz.

Not: Makyaj temizleme uygulamas?ndan sonra, bunu cildinizin hassasiyetine göre seçilmi? bir tonik ile takviye ediniz.

 

Devamını oku..

Cilt Kuruluklarından Korunma Yolları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
Ya?a ba?l? olmaks?z?n meydana gelen cilt kuruluklar? birçok nedenden dolay? olu?abilir. Ciltteki pullanma ve s?k?nt? verici bir gerginlik hissine neden olan kuru ciltlerden kurtulman?n yollar?n? merak ediyorsan?z i?te arad???n?z cevaplar…

Kuru cilt; tüm vücudumuzu bir film tabakas? ?eklinde örten hücrelerden olu?an stratum korneum denilen tabakadaki suyun kayb? sonucu olu?ur. Bu tabaka suyunu kaybedince esnekli?ini kaybeder, çatlar ve pullan?r.

Stratum korneum su tutan maddeler içerir ve cildin daha cildin alt k?s?mlar?ndan suyun s?zmas?n? engeller. Hücreler ve ya?dan olu?an bir film tabakas? içeren stratum korneum taraf?ndan su tutulur ve ciltten buharla?mas? engellenir.

Kuru, pullu cildi tetikleyen faktörler nelerdir?

Kuru cilt herhangi bir ya?ta ve bir çok nedenden dolay? olu?ur. Kuru cilde neden olan ko?ullar:

– Kuru hava, özellikle k?? aylar?ndaki dü?ük nem,

– Dü?ük nem bulunan yerler, özellikle merkezi ?s?tman?n oldu?u kapal? alanlar, ate?e veya ?s?t?c? fanlara yak?n oturma,

– Rüzgara maruz kalma,

– S?k y?kanma, du? alma ve yüzme, özellikle bol klorlu a??r? s?cak ve so?uk suda yüzme,

– ?drar söktürücü ilaçlar,

– Kal?tsal faktörler ve artan ya? ile sebum (ya?) gibi do?al nemlendiricilerin azalmas?,

– Atopik egzama, sedef ve ihtiyosis gibi cilt hastal?klar?,

– Metabolik faktörler, tiroid bezinin yeterince çal??mamas? veya a??r? kilo kayb?

– Sabun, deterjan ve çözücülere maruz kalma.

Ciltten su kayb? en s?k hangi durumlarda olur?

Ciltten su kayb?n? artt?ran di?er önemli bir faktör, ciltten banyo esnas?nda kaybedilen s?v?d?r. S?cak su ile y?kanma ve sabunlar, ciltteki koruyucu ya? tabakas?n? azalt?rlar. Banyoda azalan ya? e?er d??ardan uygulanan bir nemlendirici ve ya? ile dengelenmezse; ciltten su kayb? artar ve banyodan sonraki bir saat içinde, cilt normalde oldu?undan daha kuru bir hal al?r. Deterjanlar ve çözücüler de benzer ?ekilde, cildin ya? tabakas?n? kald?rarak cildi kuruturlar.

Cilt pullanmas? nas?l olu?ur?

Cilt pullanmas? stratum korneum dedi?imiz cilt yüzeyinden hücrelerin gözle görülebilir ?ekilde ayr??mas? ile olu?ur. Normal ciltte bu süreç gözle görülmez, çünkü hücreler tek tek dökülür. Pullu ciltte cilt hücreleri birbirlerinden ayr?lamazlar ve bu da gözle görülebilen kepeklenmeye neden olur. Bu durum kuru ciltte herhangi bir nedenle geli?ebilir; ayr?ca seboreik egzama, sedef ve ihtiyosis hastal???nda cilt hücrelerinin yap?s? bozuktur ve birbirlerinden kolay kolay ayr?lamazlar.

Kuru ciltten korunman?n yollar? nelerdir?

Herhangi bir nedenle kurulu?a e?ilim gösteren cildin, sabun ve su ile temas? azalt?lmal? ve nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

S?cak sudan ve a??r? su temas?ndan kaç?n?n. S?cak su cildin do?al ya?lar?n? ortadan kald?r?r ve cildi kurutur.

Banyo s?kl???n? azalt?n. ?ki günde bir veya daha seyrek banyo yap?n ve y?kanma s?kl???n?z? azaltmak için kirlenmemeye dikkat edin.

Banyo ve du? süresini k?sa tutun. K?sa bir du? ve banyo cildi nemlendirir, fakat cildi havlu ile ovu?turmak veya ciltten suyun buharla?mas? deriyi kurutur. Bu nedenle banyo ve du? süresi uzat?lmamal? ve ?l?k su ile y?kan?lmal?d?r.

Du?tan sonra cildinizi havlu ile ovu?turmay?n. Bunun yerine cilde havlu ile hafifçe dokunarak kurulan?lmal?d?r.

Hafif sabunlar kullan?n. Sabunlar cildi kurutur. Hafif, fakat fazla ya? içeren sabunlar veya sabunsuz temizleyiciler (pH seviyesi cildinizin pH seviyesine uygun (5.5) dermokozmetikler) kullan?lmal?d?r. Bu arada sabun kullan?m?n? da minimale indirilmelidir.

Banyodan sonra cildiniz hemen nemlendirin. Banyodan sonra cilt halen nemli iken, nemlendirici losyon ve kremleri uygulay?n?z. Banyo sonras?nda cildinizi tamamen kurularsan?z, cildin do?al nemi de buharla?arak deriden uzakla??r. Nemlendirici losyon ve kremler, gün içinde ihtiyaç oldu?unda kullan?lmal?d?r. Çok ?iddetli kuruluk oldu?unda laktik asit veya üreli nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Cilt kurulu?u cilt hastal?klar?na neden olabilir mi?

Baz? ki?ilerde cilt kurulu?u, dermatit (egzama) denen cilt hastal???na neden olabilir. Dermatit cildin inflamasyonuna verilen add?r. Bu durum alt bacaklarda egzema craquele; gövde, kollar ve bacaklarda ise numular dermatite neden olur. Bazen de ciltten herhangi bir döküntü olmadan ka??nt? görülebilir. Bu duruma ya?l?l??a ba?l? ka??nt? veya k?? ka??nt?s? denir. Dermatit geli?ti?inde dermatoloji uzmanlar? kortizon içeren kremleri reçete ederler. Kortizonlu kremler dermatit bulunan alanlara uygulan?r. Dermatit iyile?ti?inde uygulamaya son verilmeli, daha sonra dermatitin yenilenmesini engellemek amac?yla nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Cildin iyi nemlendirilmesi cilt kurulu?unu düzeltir, e?er cildiniz tüm kurallara uyulmas?na ra?men iyile?miyorsa dermatoloji uzman?na ba?vurunuz.

Devamını oku..

Cilt Lekelerine Ev Yapımı Maske Tarifi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Prof. Dr. Elif Güvelo?lu, cilt lekelerinden muzdarip olan bayan ve erkeklerin uygulamas? için do?an?n eczanesinde bulunan ?ifal? bitkilerden haz?rlanan bitkisel maske tariflerini veriyor. Cilt lekelerine iyi gelen bitkisel maske tarifleri ayn? zamanda cildinizin yorgunlu?unu da alarak daha canl? ve genç görünümlü bir cilde sahip olman?z? sa?l?yor…

Özel olarak bitkilerden haz?rlanan cilt lekelerine iyi gelecek muz maskesinden sizlere bahsetmek istiyorum. Cilt lekeleri için muz maskesi nas?l haz?rlan?r, nas?l uygulan?r ve haftada kaç kez kullan?lmal?d?r, tüm yan?tlar burada…

Gelelim cilt lekelerine bitkisel maske tarifinin malzemelerine. Malzeme olarak bir adet uzun yar?s?n?, bir yemek ka???? kadar kayma??, bir tatl? ka???? süzme bal? ve bir tatl? ka???? da ni?astay? kullanaca??z.

Yar?m muzu önce çatal?n arka taraf? ile iyice ezdiriyoruz. Muzu ezdirdikten sonra içine bal ve ni?asta ekliyoruz. Koyu bir k?vam alana kadar kar??t?r?yoruz. Ard?ndan içine kaya?? da ekleyerek maskemizi haz?r hale getiriyoruz.

Genellikle maskeleri göz altlar?na uygulamaktan kaç?nmam?z gerekti?i söylenir. Ancak Güvelo?lu muz maskesinin göz alt?na da uygulanabilecek bir özelli?i bulundu?unu söylüyor. Ancak göz çevresine uygularken kesinlikle gözünüze kaç?rmamal?s?n?z. Uygulama öncesi ise cildinizin temiz olmas? gerekir. E?er mümkünse önce peeling uygulay?n ve sonras?nda cilt lekelerini giderici bu maskeyi yüzünüze sürün.

Muz maskesi ciltte yar?m saat bekletildikten sonra ?l?k su ile temizlenmeli ve hemen ard?ndan cilde gül suyu ile tonik yap?lmal?d?r. Hem cilt lekelerini gidermede, hem cilde canl?l?k kazand?rmada hem ya?lanmay? önlemede hem de cildin kurumas?n? engellemede oldukça ba?ar?l? olan muz maskesi herkes taraf?ndan kullan?labilir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.