‘cilt bakımı’ Etiketli Yazılar

Facebook Telefon Çıkarıyor !!

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,New York Times’?n haberine göre Facebook ak?ll? telefon donan?m? üretmek için Apple’?n eski mühendislerini ekibine katmaya ba?lad? bile. ?u ana kadar daha önce iPhone üzerinde çal??m?? yar?m düzineden fazla yaz?l?m ve donan?m mühendisi Facebook taraf?ndan i?e al?nd?.

Bu Facebook’un ak?ll? telefon üretimine yönelik üçüncü denemesi olacak. 2010 y?l?nda ba?lat?lan ilk proje rafa kald?r?lm??t?. Daha sonra Facebook’un HTC ile kod ad? “Buffy” olan bir ak?ll? telefon üzerinde birlikte çal??t??? ortaya ç?km??t?. Bu projenin hala devam etti?i bildiriliyor.

?imdi Buffy projesinde çal??an ekip ile Apple tecrübesi olan mühendisler, bir arada geni?letilmi? bir projede çal??acak.

Facebook’un motivasyonu asl?nda oldukça aç?k. Yeni halka aç?lm?? bir ?irket olarak gelir kaynaklar?n? zenginle?tirmeyi, mobil taraf?nda rakiplerinin gerisinde kalmamay? amaçl?yorlar.

Facebook bu projeyi gizli tutmak için büyük çaba sarf etti. ??e al?m sürecini oldukça gizli tuttu. Ancak biz bu haberi kaleme ald???m?za göre bu konuda Apple kadar ba?ar?l? olmad?klar? aç?k.

Peki bir yaz?l?m firmas?, donan?m alan?na geçti?inde ba?ar?l? olabilir mi? Yaz?l?m ve donan?m?n farkl? kültürlerini kar??t?rmak iyi sonuç verir mi? Apple’? bir kenara koyarsak bu alanda elimizde çok fazla iyi örnek oldu?unu söylemek zor.

Telefon üretmeyi deneyip çuvallayan elektronik devlerini de unutmamak gerekiyor. HP bunlardan biriydi. Keza Dell de. Sony hiç bir zaman bu alanda istedi?i noktaya gelemedi.

?lk dört nesil iPhone mühendislerinden olan Hugo Fiennes bunun nedenini özetliyor asl?nda:

“Telefon üretmek hemen üstüne atlayabilece?iniz bir ?ey de?il. Bir ak?ll? telefonda küçücük bir de?i?iklik yapars?n?z ve bu tüm antenlerin çal??ma ?eklini de?i?tirebilir. Belli bir süre bunu yapmadan ö?renmeniz mümkün de?il. Telefon i?ine girmek çok karma??k bir olay”

Facebook da kendi imkanlar?yla ve tecrübesiz bir ekiple donan?m üretemeyece?inin ayr?m?na varm?? gibi görünüyor. Facebook e?er bir ak?ll? telefon ç?karacak ise, bu Apple tecrübesini firmaya getiren mühendislerle olacak.

Facebook’un ba?ka opsiyonlar? da mevcut. Halka arzdan gelen para (16 milyar dolar), piyasa de?eri 6 milyar?n alt?na dü?en Blackberry üreticisi RIM’i almak için fazlas?yla yeterli. Google’?n Motorola’y? almas?na k?zan HTC’nin de 11.5 milyarl?k bir fiyat etiketine sahip oldu?unu ekleyelim.

?lgili Konular ;
– Facebook Telefon

Devamını oku..

Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkat edin.

Teknolojiyle ha??r ne?ir, notebook kullanan biriyseniz ve ileri de ya da yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkatli olun.

Bilim adamalar? n?n ara?t?rmas?na göre 4 saat boyunca Notebook’un Wi-Fi ba?lant?s?na maruz kalan spermler ciddi hasar görüyor.

Ara?t?rmada konuyla ilgili ?öyle deniyor:

“Verilerimiz gösteriyor ki Wi-Fi ile internete ba?l? bir laptop erkek üreme organlar?na yak?n olacak ?ekilde (mesela kucakta) uzun süre durdu?unda sperm kalitesinin ciddi ?ekilde dü?mesine neden oluyor.”

Ara?t?rma henüz çok say?da denekle yap?lmam?? olsa da sonuçlar gösteriyor ki Wi-Fi ile ba?l? dizüstü bilgisayarl? söz konusu ?ekilde uzun süre kullanmak spermlere zarar vermekte ve erke?in üretkenli?ini kötü bir ?ekilde etkilemekte. Ayr?ca dna hasar? riskini art?rmakta ki bu da olas? bir bebe?in Sa?l?k sorunlar? ya?amas?na neden olabilir.

Devamını oku..

Makyaj temizleyicileri ve çeşitleri

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Makyaj temizleyiciler, adlar?ndan da anla??ld??? gibi, makyaj? silmeye yararlar. Yaln?zca gündelik makyaj?n tüm izlerini yok etmede de?il, ayn? zamanda tozlar? ve ölü hücreleri yok etmede de kullanmal?d?rlar. E?er bir gün makyaj yapmam?? bile olsan?z, makyaj temizleyicilerinin muhakkak kullan?lmas? gerekti?ini hat?rlamak gerekir. Bunlar temiz ve sa?l?kl? bir cildin temel maddeleridir.

Bile?imleri

• Hassas ve nazik olan kuru ciltler için, saf su ve (hayvansal veya bitkisel) ya?dan olu?an bir bile?im tercih edilir. Ya? içinde su türü bir kar???m ya? içinde da??lm?? su damlac?klar?ndan olu?ur.

• Ya?l? veya normal ciltler ?çin, su ?çinde ya? esasl? kar???m seçilir. Suyun içine da??lm?? az miktarda ya? damlac?klar?ndan olu?mu?tur.
Her iki ??kta da, kar???m?n molekülünde suda ve a?da eriyebilir bölümler bulunur.

De?i?ik ?ekillerde Makyaj Temizleyicileri

Makyaj Temizleyicileri çok de?i?ik ?ekillerde olabilirler.

• Süt ?eklinde: Yar? ak?c?, ak?c? veya kat? ve genellikle bitki özlüdürler. Suyla durulan?nca yumu?ak ve kaygan bir deri olu?turan killi sütler de bulabilirsiniz.
. Krem ?eklinde: Su ihtiva eden veya etmeyen, sözgelimi (azulenli) mad­delerden olu?mu? bir kar???m asl?nda mikrop öldürücü bir rol oynar. Bu kremlerden baz?lar?, nemlendirilmi? par­mak uçtanyla uygulan?r. Deri iletemas?nda s?v?la??rlar; bütün tahri? ve k?zar?kl?k tehlikesini ortadan kald?ran yumu?at?c? bir rol oynarlar.
• Pelte ?eklinde : Ak?c? ve ya?s?z.
• Krem sabun ?eklinde: Özünde, ken­dine özgü asitli ya? vard?r. Nemli bir yüze uygulan?r, köpürtülür ve suyla çalkalaya­rak ç?kart?l?r. Çok ya?l? ciltler için özellikle önerilirler, ama a??r? temizleyici olduklar?ndan her gün kullan?lmamal?d?r­lar.
• Hasta deriler için özel olarak haz?r­lanm?? çe?itli makyaj temizleyiciler vard?r.
. “Kirpikler ve göz kapaklar?” ?çin özel makyaj temizleyicileri oldu?u, gözlerdeki far? ve maskaray? ç?karmada kullan?ld??? unu­tulmamal?d?r. Bu makyaj temizleyicilere, cildin bu bölümünün çok hassas olma­s?ndan dolay? ihtiyaç duyulmu?tur.
• Dudak rujunun ba?l?ca maddesi olan eozini ç?karan ve eriten maddeler de bulabilirsiniz.

Not: Makyaj temizleme uygulamas?ndan sonra, bunu cildinizin hassasiyetine göre seçilmi? bir tonik ile takviye ediniz.

 

Devamını oku..

Cilt Kuruluklarından Korunma Yolları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
Ya?a ba?l? olmaks?z?n meydana gelen cilt kuruluklar? birçok nedenden dolay? olu?abilir. Ciltteki pullanma ve s?k?nt? verici bir gerginlik hissine neden olan kuru ciltlerden kurtulman?n yollar?n? merak ediyorsan?z i?te arad???n?z cevaplar…

Kuru cilt; tüm vücudumuzu bir film tabakas? ?eklinde örten hücrelerden olu?an stratum korneum denilen tabakadaki suyun kayb? sonucu olu?ur. Bu tabaka suyunu kaybedince esnekli?ini kaybeder, çatlar ve pullan?r.

Stratum korneum su tutan maddeler içerir ve cildin daha cildin alt k?s?mlar?ndan suyun s?zmas?n? engeller. Hücreler ve ya?dan olu?an bir film tabakas? içeren stratum korneum taraf?ndan su tutulur ve ciltten buharla?mas? engellenir.

Kuru, pullu cildi tetikleyen faktörler nelerdir?

Kuru cilt herhangi bir ya?ta ve bir çok nedenden dolay? olu?ur. Kuru cilde neden olan ko?ullar:

– Kuru hava, özellikle k?? aylar?ndaki dü?ük nem,

– Dü?ük nem bulunan yerler, özellikle merkezi ?s?tman?n oldu?u kapal? alanlar, ate?e veya ?s?t?c? fanlara yak?n oturma,

– Rüzgara maruz kalma,

– S?k y?kanma, du? alma ve yüzme, özellikle bol klorlu a??r? s?cak ve so?uk suda yüzme,

– ?drar söktürücü ilaçlar,

– Kal?tsal faktörler ve artan ya? ile sebum (ya?) gibi do?al nemlendiricilerin azalmas?,

– Atopik egzama, sedef ve ihtiyosis gibi cilt hastal?klar?,

– Metabolik faktörler, tiroid bezinin yeterince çal??mamas? veya a??r? kilo kayb?

– Sabun, deterjan ve çözücülere maruz kalma.

Ciltten su kayb? en s?k hangi durumlarda olur?

Ciltten su kayb?n? artt?ran di?er önemli bir faktör, ciltten banyo esnas?nda kaybedilen s?v?d?r. S?cak su ile y?kanma ve sabunlar, ciltteki koruyucu ya? tabakas?n? azalt?rlar. Banyoda azalan ya? e?er d??ardan uygulanan bir nemlendirici ve ya? ile dengelenmezse; ciltten su kayb? artar ve banyodan sonraki bir saat içinde, cilt normalde oldu?undan daha kuru bir hal al?r. Deterjanlar ve çözücüler de benzer ?ekilde, cildin ya? tabakas?n? kald?rarak cildi kuruturlar.

Cilt pullanmas? nas?l olu?ur?

Cilt pullanmas? stratum korneum dedi?imiz cilt yüzeyinden hücrelerin gözle görülebilir ?ekilde ayr??mas? ile olu?ur. Normal ciltte bu süreç gözle görülmez, çünkü hücreler tek tek dökülür. Pullu ciltte cilt hücreleri birbirlerinden ayr?lamazlar ve bu da gözle görülebilen kepeklenmeye neden olur. Bu durum kuru ciltte herhangi bir nedenle geli?ebilir; ayr?ca seboreik egzama, sedef ve ihtiyosis hastal???nda cilt hücrelerinin yap?s? bozuktur ve birbirlerinden kolay kolay ayr?lamazlar.

Kuru ciltten korunman?n yollar? nelerdir?

Herhangi bir nedenle kurulu?a e?ilim gösteren cildin, sabun ve su ile temas? azalt?lmal? ve nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

S?cak sudan ve a??r? su temas?ndan kaç?n?n. S?cak su cildin do?al ya?lar?n? ortadan kald?r?r ve cildi kurutur.

Banyo s?kl???n? azalt?n. ?ki günde bir veya daha seyrek banyo yap?n ve y?kanma s?kl???n?z? azaltmak için kirlenmemeye dikkat edin.

Banyo ve du? süresini k?sa tutun. K?sa bir du? ve banyo cildi nemlendirir, fakat cildi havlu ile ovu?turmak veya ciltten suyun buharla?mas? deriyi kurutur. Bu nedenle banyo ve du? süresi uzat?lmamal? ve ?l?k su ile y?kan?lmal?d?r.

Du?tan sonra cildinizi havlu ile ovu?turmay?n. Bunun yerine cilde havlu ile hafifçe dokunarak kurulan?lmal?d?r.

Hafif sabunlar kullan?n. Sabunlar cildi kurutur. Hafif, fakat fazla ya? içeren sabunlar veya sabunsuz temizleyiciler (pH seviyesi cildinizin pH seviyesine uygun (5.5) dermokozmetikler) kullan?lmal?d?r. Bu arada sabun kullan?m?n? da minimale indirilmelidir.

Banyodan sonra cildiniz hemen nemlendirin. Banyodan sonra cilt halen nemli iken, nemlendirici losyon ve kremleri uygulay?n?z. Banyo sonras?nda cildinizi tamamen kurularsan?z, cildin do?al nemi de buharla?arak deriden uzakla??r. Nemlendirici losyon ve kremler, gün içinde ihtiyaç oldu?unda kullan?lmal?d?r. Çok ?iddetli kuruluk oldu?unda laktik asit veya üreli nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Cilt kurulu?u cilt hastal?klar?na neden olabilir mi?

Baz? ki?ilerde cilt kurulu?u, dermatit (egzama) denen cilt hastal???na neden olabilir. Dermatit cildin inflamasyonuna verilen add?r. Bu durum alt bacaklarda egzema craquele; gövde, kollar ve bacaklarda ise numular dermatite neden olur. Bazen de ciltten herhangi bir döküntü olmadan ka??nt? görülebilir. Bu duruma ya?l?l??a ba?l? ka??nt? veya k?? ka??nt?s? denir. Dermatit geli?ti?inde dermatoloji uzmanlar? kortizon içeren kremleri reçete ederler. Kortizonlu kremler dermatit bulunan alanlara uygulan?r. Dermatit iyile?ti?inde uygulamaya son verilmeli, daha sonra dermatitin yenilenmesini engellemek amac?yla nemlendiriciler kullan?lmal?d?r.

Cildin iyi nemlendirilmesi cilt kurulu?unu düzeltir, e?er cildiniz tüm kurallara uyulmas?na ra?men iyile?miyorsa dermatoloji uzman?na ba?vurunuz.

Devamını oku..

Suna Dumankaya Siyah Noktalara Çözüm

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Suna Dumankaya Domates Maskesi

Güzellik uzman? herbalist Suna Dumankaya, “Siyah noktalardan kurtulmak için öncelikle yüzünüze s?cak su buhar? uygulayarak ve gözeneklerinizin aç?lmas?n? sa?lamal?s?n?z” diyor. Yüzünüzdeki gözenekler aç?l?p cildiniz nefes almad?kça maske etkili olmaz. Yüzümüzü temizleyip buhar yard?m? ile gözenekleri açt?ktan sonra maske tarifine geçelim.

Siyah Noktalara Domates Maskesi:

Malzemeler:

1 adet olgun dumates,
1 tatl? ka???? gliserin,
2 damla asilbent tentürü.

Haz?rlan??? ve Uygulan???:

Bir adet olgun domatesi ezerek bir tülbent ile süzün. Süzdü?ünüz domatesi, 1 tatl? ka???? gliserin ve 2 damla asilbent tentürüyle kar??t?r?n. Elde etti?iniz bu kar???m? siyah noktalar?n?z?n üstüne sürün. Bu formülü haftada en az 3 kere uygulay?n. Siyah noktalar?n?z?n azald???n? ve zamanla yok oldu?unu göreceksiniz.

Devamını oku..

Mükemmel Bir Cilt İçin…

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Kuru ve karma ciltler için; ball? badem, süt, papatya, havuç, zeytinya??, kay?s?, yosun ve kil idealdir. Ya?l? ciltler; lavanta, biberiye, menek?e, zeytinya??, nane, kay?s?, kil ve yosunu tercih etmelidirler. Hassas ciltler ise; kay?s?, papatya, havuç ve zeytinya??ndan ?a?mamal?d?r..

Ayr?ca a?a??daki 20 bitki de cildi besleyerek pürüssüzle?tirmekte ve kullanan ki?iyi ?a??rtmaktad?r. Sa?l?kl? ve güzel ciltli günler!

1) Süt; içeri?indeki zengin proteinlerle cildi yuma?at?r ve besler.

2) Havuç; tüm cilt tipleri için uygun olmakla birlikte özellikle yüz temizli?i için idealdir. Beta-Carotene, A, B, C, D, E vitamini aç?s?ndan zengindir.

3) Kay?s?; havuç gibi tüm cilt tipleri için uygun olan di?er bitkidir. Akneleri temizler. Bünyesinde A vitamini ve mineraller içerir.

4) Kil; ölü derileri temizleyerek cildi canland?r?r ve yumu?at?r. Do?al lif uygulamas?yla birlikte tavsiye edilir.

5) Bu?day; E vitamini aç?s?ndan zengin oldu?undan y?pranm?? cildi onar?c? ve beslyici niteliktedir.

6 ) Menek?e; protein, mineral ve aminoasitler içerdi?inden antibakteriyel etki ta??r. Hassas ciltler dikkat etmelidir.

7) Papatya; cildi yumu?at?p rahatlatt???ndan yüz temizli?i için ideal bir üründür.

8 ) Biberiye; derinden temizlik sa?lar. Antibakteriyel etkidedir.

9) Yosun; selülitli bölgelere do?al lif yard?m?yla masaj yap?larak uygulanmal?d?r.

10) Zeytinya??; cildi yumu?atarak cildin genç görünmesine yard?mc? olur.

11) Avakado; A, B, D, E vitaminlerini içerir. Kuru cilt tipleri içindir.

12) Gül; yumu?at?c? ve rahatlat?c?d?r.

13) Lavanta; hassas veya ya?l? ciltler için uygundur. Akne tedavisine birebirdir.

14) Ayçiçe?i ya??; nemlendirici ve besleyici özelliktedir.

15) Hindistancevizi; cildi besler.

16) Portakal; kuru cildi besleyen çok iyi bir cilt toni?idir. Ayr?ca kokusu da ferahlat?c?d?r.

17) Hint ya??; cildi besler.

Devamını oku..

Cildi Onaran ve Yenileyen Havuç Maskesi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Kad?nlar?n ço?unlu?u güzelliklerine oldukça dü?kündürler. Güzel olmak u?runa her yolu denerler. Aynada kendilerini hep güzel ve bak?ml? görmek isterler…

Gerek geçen y?llar, gerek kozmetik ürünler, gerekse güne? ???nlar? gibi d?? etkenler cildi deforme eder. Ama sak?n üzülmeyin.

Dr. Elif Güvelo?lu, y?pranm?? ve deforme olmu? ciltler için, onar?c? ve toparlay?c? do?al bir cilt maskesi tavsiye ediyor. Bu maske, güzelli?inizdeki gölgeyi kald?racakt?r.

Cilt Onar?c? Bitkisel Maske :

Dr. Elif Güvelo?lu’nun önerdi?i bu maskeyi, her cilt tipi kullanabilir. Bu maske, cildinizdeki hasar? en k?sa zamanda onaracakt?r.

* 1 tatl? ka???? kadar do?al ve katk?s?z süzme bal,

* 1 yemek ka???? kadar katk?s?z, ev yap?m? yo?urt,

* 1 tatl? ka???? kadar badem ya??,

* 1 yemek ka???? kadar taze s?k?lm?? havuç suyu.

Önce maskeyi uygulayaca??n?z yüz ve boyun bölgenizi temizleyin.

Temiz bir kap içerisinde tüm malzemeleri iyice kar??t?r?n ve bu kar???m? yüz ve boyun bölgenize uygulay?n.

Uygulaman?n ard?ndan ortalama yar?m saat kadar bekleyin ve daha sonra ?l?k su yard?m? ile cildinizi ovalay?p, masaj yaparak temizleyin ve gül suyu sürün.

Uygulad???n?z, Havuç Maskesi sayesinde, cildinizin asit ve baz oranlar? dengelenecek. Hasarl? olan cildiniz onar?lacakt?r.

Bu maskeyi haftada 2-3 defa uygulay?n.

Devamını oku..

Sivilceler İçin Bitkisel Doğal Tonik

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,Sivilce, bir ba?ka ad?yla akne, günümüzde en s?k rastlanan cilt hastal?klar?ndan biridir…

Sivilce, ya? bezlerinin iltihapl? hastal??? olup, 30-35 ya?lar?ndan sonra geçer.

Sivicelerden kurtulman?n pek çok yolu olmakla birlikte, kozmetik ürünlere dikkat etmek gerekir. Çünkü, kozmetik ürünlerin sivilceyi besleyici özelli?i olabiliyor.

Ancak, bitkisel tedavi özellikle de, cilt uzman?n?n önerdi?i bitkisel tedavi ile sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz.

Dr. Elif Güvelo?lu Sivilceler ?çin Bitkisel ve Do?al Tonik öneriyor.

Sivilceler ?çin Bitkisel ve Do?al Tonik :

* 1 çorba ka???? kuru papatya

* 1 tatl? ka???? kuru lavanta

* 3 sap kuru adaçay?

* 1 çorba ka???? kuru karaba? otu

* 1 çorba ka???? kuru ?s?rgan yapra??

Bu bitkileri, büyük bir kupan?n içine koyup, üzerine kaynar su dökün. Kupan?n kapa??n? kapat?p yar?m saat demlendirin. Ard?ndan süzün ve yüzünüzü bu tonikle gün içinde f?rsat buldukça silin.

Bu bitkiler, antiseptik özellikleri en yüksek olan bitkilerdir. Sivilce olu?umunun ana nedeni çe?itli sebeplerle cilt yüzeyinde, hatta, bazen derinlerinde mikrop üremesidir. Karaba? otunun faydas? büyüktür. Yaln?zca karaba? otunda 50?ye yak?n mikrop öldürücü madde tespit edilmi?tir.

Sivilceli Ciltler ve Çözümleri için t?klay?n…

Devamını oku..

Cilt bakımı

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,K???n so?uk ve kuru hava, kapal? alanlarda fazlakal?nmas? nedeniyle cilt bak?m? daha da önem kazan?yor. K???n cildinizin yumu?ak ve pürüzsüz olmas?n? istiyoran?z öncelikle sa?l?kl? beslenmeye önem verin. Cildinizin gereksinim duydu?u vitaminleri, antioksidanlar?, mineralleri ve doymam?? ya?lar? vücudunuzun almas?na sa?lay?n. Beslenmenize dikkat etti?iniz taktirde k???n cildinizin bak?m?n? daha etkili hale getirirsiniz.

K?? mevsiminin meyveleri ve sebzelerle birlikte tah?ll? besinler de k???n cilt bak?m?n?n daha etkili olmas? için sa?l?kl? beslenme kurallar? aras?nda yer almaktad?r. Havalar çok so?uk diye uzun süre s?cak banyo yapmaktan kaç?n?n. 15 dakikadan sonra s?cakl?k cildinizin lipid tabakas?n? (nemin tutuldu?u ya? asitleri kompleksi) ele geçirmeye ba?lar. Cildinizdeki do?al ya?lar?n yok olmas?na neden olur. S?cakl??? dü?ürün ya da banyonuzun süresini k?salt?n. Daha sonra çok iyi kurumas?na dikkat edin. Islak kalan cilt de cilt kurulu?una neden olabiliyor.

K?? aylar?nda sabah ve ak?am düzenli yapt???n?z cilt temizli?i ve bak?m?nda, önce s?ca?a yak?n ?l?k su kullanman?z, cildinizi durularken sonlara do?ru so?uk su ile bitirmeniz cildinize ?ok etkisi yaratarak kan dola??m?n? hareketlendirir. Kan dola??m?n?n artmas? ya? ve ter bezlerini harekete geçirerek cilt yüzeyini yumu?at?r.

Ellerinizin el bak?m kremlerini sürdükten sonra 20-30 dakika streç film yada pudras?z cerrah eldiveniyle kapat?lmas? gece bak?m? ?eklinde cildimizi güçlendirir. Her el y?kamadan sonra ve d??ar?ya ç?karken ellerin kremlenmesi özellikle k?? aylar?nda önemlidir. Dudaklar?n gece kremle nemlendirilmesi önemlidir. Dudak çevresindeki çatlamalar? önler..

Dudaklar?n?z? yalamaktan ve yemekten kaç?nmal?s?n?z Sert sabunlar, cilt kurulu?unu artt?ran faktörler aras?nda yer almaktad?r. Bununla birlikte, pH de?eri yüksek olan kimyasallar da cilt kurulu?unun nedenleri aras?nda yer almaktad?r. Cilt kurulu?unun nedenlerinden bir ba?kas? da, elbette, deterjanlar ile çok fazla temas halinde olmakt?r. K???n cilt bak?m? yaparken, du? ve banyo sonras?nda cildinizi korumak için koruyucu losyon kullanman?z?n gereklili?ini de unutmaman?z önemlidir.

Yüz ve vücut deri tipine uygun nemlendiriciler(gliserin, vazelin, üre, laktik asit, hyaluronik asit içerenler) her banyodan sonra uygulanmal? ve kurulu?a engel olunacak ?ekilde nemlendiriciler daha s?k sürülmelidir.

K???n deri tipine göre s?kl??? ayarlanarak glikolik asit, retinoik asit veya salisilik asit içeren jel, krem veya maskelerle derinin ölü tabakas? yenilenmesi mutlaka sa?lanmal?d?r.

Cilt bak?m? hakk?nda sorular?n?z için t?klay?n…

 

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.