‘başlangıç teminatı’ Etiketli Yazılar

Vob Nedir

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
VOB nedir ? Ne kazan?l?r ? Ne kaybedilir ? Ne kadar sermaye ister ? Nerede hesap aç?lmal?d?r ? Nereden izlenir ? gibi basit ama öz olarak, hiç bilmeyenlerin anlayabilece?i bir dille izah etmeye çal??aca??m. Ayr?ca yeri geldikçe Forex piyasalar? ile farklar?ndan da bahsedece?imden az çok anlam?? olacaks?n?z. VOB yani Vadeli ??lemler Borsas?’n?n nas?l bir?ey oldu?unu. Akl?n?za tak?lan farkl? bir?ey olursa bir e-mail atman?z yeterli olacakt?r. Elimizden geldi?ince bu piyasa hakk?ndaki Pratik bilgilerimizi payla?maya çal??aca??z. Bundan sonras? size kal?yor…

Söze ba?lamadan sizi a?a??ya yazacaklar?m? okumaya zorlayacak bir örnekleme yaparak ba?layay?m. VOB’ta diyelimki 5000TL sermayeniz var ve “UZUN” pozisyon açt?n?z. (UZUN yani LONG demek ALIM YAPMAK Demektir ve borsa yükselirse kazan?rs?n?z. Dü?erse kaybedersiniz. ) Siz LONG yani ALIM yapt?ktan 1 hafta sonra Borsada yükseli?e geçmi? ve 5.000 puan ç?k?? ya?anm?? olsun. Bu durumda VOB denen piyasada Borsa denen piyasa ile göbekten ba?l? oldu?undan, a?a?? yukar? VOB’ta ayn? oranda yükselmi? olsun. Kazanc?n?z bu durumda taaaaam 5.000TL olur.Yani %100 eder buda.Sizde biliyorsunuz ki, Borsa hergün en az?ndan 1000 puana yak?n veya haftada da 4-5000 puanlara yak?n bir tarafa gidebiliyor.

Peki diyelimki ortada Kriz varm?? ve Hisseler kütür kütür dü?üyormu?. Ne al?nsa eller cepler yan?yormu?. Bu durumda tek adres yine VOB olacakt?r. Çünkü VOB’ta Borsa dü?erkende KAZANILAB?L?YOR. Bir üstteki örne?i ayn? oranlarda dü?ü? içinde hesaplayabilirsiniz. Tek yapman?z gereken ” Bu borsa dü?er daha ” diyebilmek ve bunu dedikten sonra VOB’ta SHORT, yani KISA pozisyon açmak olacakt?r. Bu seferde a?a?? 5000 puan borsa ve VOB karde?li?i dü?tü?ü anda kazanc?n?z yine 5.000TL olacakt?r. Ayn? FOREX gibi, hem dü?erken hemde ç?karken kazanma f?rsat?n? Ülkemizde bizlere sunan VOB piyasas?d?r.

Akl?ma gelmi?ken; ?imdi biriniz ç?k?p diyecek ki, bu vob’ta 5000TL ?artm? yani .? Hay?r tabiki de?il. VOB yapabilmek için hesab?n?zda min. 500TL olmas? ?art?ndan ba?ka ko?ul bulunmamaktad?r. Bu durumda siz sadece 1 kontrat pozisyon açabilirsiniz. ( VOB’ta LOT yerine kontrat tabiri kullan?l?r ve lot’larda oldu?u gibi fiyatla alakal? olarak, yok 100 lot ?u kadar, yok bin lot bu kadar gibi olmay?p, VOB fiyat? olarak gördü?ünüz a?a??da verdi?im kod larda yani ?MKB-30 04/02 yazan?n de?erinde 30.000 de dese, 70.000 de dese, sizin 1 kontrat pozisyon açabilmeniz için gereken tutar sabittir ve ?uan 500TL dir.10 kontrat açaca??m derseniz 500TLx10=5.000TL gerekir. 100 kontrat x 500TL =50.000TL gerekir. Bukadar basittir.

Ayn? ?ekilde 100kontrat SHORT açm?? olsayd?n?z ve VOB ile Borsa karde?lerde 5000 puan dü?se idi, sizin kazanc?n?z yine %100 yani 50.000TL KAR olacakt?.

Çok k?sa akl?n?zda kalacak KAR/ZARAR hesap ?eklinide vereyim. VOB fiyatlar? 30.000 iken siz bir kenara ” evet buradan short açt?m ” diyerek not etseniz ve fiyat?n teletexten veya yukar?da verdi?im linkten izlerken a?a?? yönde de?i?ti?ini görürseniz kardas?n?z, ama nekadar karday?m derseniz buyrun ..; 30.000 den 10 kontrat yani 5.000TL lik sanal olarak Satt?m yani short açt?m yani k?sa açt?m dediyseniz ( bu tabirlerin hepsi ayn? kap?ya ç?kar ) ve fiyat 29.900 e dü?mü? ise her 100 puanl?k farkta 100TL kazanm??s?n?z demektir. Çünkü short açt?n?z ve bu borsa dü?er arkada? dediniz. Ç?ksayd? zararda olacakt?n?z. Ancak ?ansa bakki dü?tü ve kazand?n?z.

Hesab? basit olsun diye 10 kontrat yani 5.000TL ile oynanmas? üzerine bir senaryo kuruyorum.

Vob’ta al??/sat?? fark? .25TL lik farklar’la ilerler.Yani al?? 30.100 / Sat?? 30.125 ?eklindedir.

10 kontratta her 25 puanl?k de?i?im, 25TL kar veya zarar ettirir. (

10 kontratta her 100 puanl?k de?i?im 100TL kar veya zarar ettirir.

10 kontratta her 1000 puanl?k de?i?im, 1000 TL’lik kar veya zarar getirir.

VOB, Vadeli i?lem ve Opsiyon Borsas? demektir. ?sminden de anlayaca??n?z gibi Vadeli i?lem diyor. Yani i?lem yapt???n?z yat?r?m arac?n?n bir vadesi vard?r ve vadesi geldi?inde tabiri caizse bozdurulur. Bir üst paragrafta VOB’u izleyebilmeniz için verdi?im yerde ?MKB-30 04/09 isimli ?ey dedi?im isimdeki rakamlara dikkat edin. Bunlar?n anlam?, VOB denen ?eyde bu isimde belirtilen süre sonuna kadar i?lem yapabilirsiniz, Al?r veya satarsan?z en fazla o tarih sonuna dek ta??yabilirsiniz. Hisse gibi alay?m 3-5 ay ta??yay?m gibi ?eyleri yoktur ve siz al?rs?n?z ama isimde belirtilen tarih geldi?inde yani ?MKB-30 sözle?melerinde, 04(4.aya son günü son mesai saatine kadar elinizde tutabilir veya al-satlar yapabilirsiniz, hemde sadece 2009 y?l? içinde, demektir bu isimdeki rakamlar ve k?saltlmalar.

Peki 04 yani 2009 y?l?n?n 4. ay? olan Nisan ay?n?n son günü geldi?inde ne olur.? O günkü uzla?? fiyat?ndan ama ben kafan?z kar??mas?n diye kapan?? fiyatlar? yak?nlar?ndan, siz elinizde unutsan?zda kurumunuz otomatikman pozisyonunuzu kapatacakt?r. Art?k o tarihte karda ya da zararda oldu?unuza bak?lmaz. Çünkü VOB’un süresi sadece 2 ay’d?r ve her 2 ay’da bir kere yeni söle?meler i?lem görmeye ba?lar. Örne?in ?uan ?ubat’?n 23 ündeyiz ve bu ay?n son gününde ?MKB-30 02/09isimli vob sözle?melerinde art?k i?lem yap?lamayacak ve bunun yerine yine ömrü 2 ay olan yenisi devreye girecek ki onunda ad? ?MKB-30 04/09 olacak. Bu böyle sürüp gidecek.. Bunlar hep ayr?nt?d?r. Bunlara tak?lmayan. Her daim en yak?n vadeli VOB sözle?melerinde yo?un i?lem olur.

Buraya kadar san?r?m azda olsa bir?eyler canlanm??t?r akl?n?zda. ?imdi dahada basitle?tirerek gidece?im anlat?m?ma..

VOB denen piyasa Bildi?iniz hisse senetlerinin i?lem gördü?ü hergün duydu?unuz ?MKB100 bugün dü?tü,?ukadar ç?kt? denen Borsaya göbekten ba?l?d?r. ?MKB 100 de?ilde ?MKB30 Borsa endeksine bakar ve aralar?nda sürekli de?i?en oranlarda korelasyon vard?r. Mesela bugün ?MKB30 bildi?iniz Borsa endexinin kapan??? 30.744 ten olmu?. Peki VOB’ta bunu takip etti?ine göre,ama a?a??s?ndan, ama yukar?s?ndan birbirleri ile biryerde yak?nla?acaklard?r. Çünkü yak?n akrabaar zaten. Neyse Bu gün VOB kapan?? fiyat? ise..: 30.625 ten olmu?. Gördü?ünüz gibi çok yak?nlar de?ilmi .?

* Tüm bunlardan ?unu anl?yoruz. VOB demek, Borsa demek gibi bir?eydir. Birinde agresif bir hareket olursa di?eride ona yakla?ma ihitimali içindedir denebilir.

* VOB demek ?MKB hisselerinden en babalar?n? içine alan bir fon gibi bile alg?lanabilir. Öyle de?ildir tabiki ama yap?s? gere?i böyle bir alg?laman?n sak?ncas?da yoktur san?r?m. Sonuçta büyük hisseler dü?üyorsa, Borsada dü?tü?üne göre ve Borsa dü?üyorsa VOB’ta dü?tü?üne göre zincirleme bir etkile?im aralar?nda tabiki vard?r. Ya da tam aksi, VOB yükseliyorsa Borsada bir süre sonra dayanamay?p yükselebilir.

* Siz iyice ö?renene kadar Ben anla??lmas? en kolay olsun diye u?ra??yorum..

* VOB’un en büyük avantaj? dü?ü?lerde de kazanabilme ihtimalidir. Ç?k??larda da avantaj? yüksektir tabiki.

* Hisse senetlerini al?p satt???n?z gibi VOB’tada i?lemlerinizi Bankan?zdan, arac? kurumunuzdan, isterseniz internetten, istersenizde telefon ile an?nda yapabilirsiniz. Gün içinde diledi?iniz kadar LONG diladi?iniz kadarda short pozisyon açabilirsiniz. Diyelim ki borsa ve VOB ç?kacak bugün dediniz ve 10 kontrat yani 5000TL lik LONG ( Uzun ) pozisyon 30.000?den açt?n?z. Fakat VOB aniden dü?meye ba?lad? ve sizde kanaat getirdinizki bugün ç?kmaz ama dü?ermi? me?er. Bu durumda hemen pozisyonunuzu zarar?n?z daha az ike kapat?r ve madem dü?ecekmi? piyasalar, ozaman hemen Short ( K?sa ) pozisyon açars?n?z ve vob 29.000 e dü?tü?ünde yani 1000 puan dü?tü?ünde, tüm borsada k?pk?rm?z?yken, herkes a?la??rken siz cebinize 1.000TL koymu? olursunuz çooooktan .! Bakt?n?z ki, bukadar dü?ü? me?er kand?rmacaym??, hemen orada tekrar long açars?n?z ve vob yine 30.000 e geldi?inde 1000TL daha kazan?rs?n?z. Ancak dikkat edin, yanl?? bir kararda verdi?im oranlarda da zarar edebilirsiniz.

* Al?m sat?m komisyonlar? Kurumdan kurma de?i?im gösterir ancak benim bildi?im oranlar 400kuru? ile 6TL aras?nda de?i?iyor. Yani baz? kurumlar 1 kontrat için sabit 400Kuru?,baz?lar? sabit 1TL baz?lar? sabit 600kuru? ve baz?lar?da 1kontrat için 4-5TL komisyon al?yorlar al?m sat?m i?lemlerinizden. Dolay?s? ile hesap açarken bunlara çok dikkat edin. Çünkü ald???n?z yere geri vererek pozisyonlar?n?z? kapatsan?z bile komisyonlar?n?z yüksek oldu?undan, yüksek zararla günü kapatm?? olabilirsiniz.Bana hangi kurum diye sormay?n ben söyleyemem. Lütfen çevrenizden ara?t?rman?z? kendiniz yap?n. Benden uyarmas? ..!

* VOB’ta i?lem saatleri sabah 09.15 ile 17.15 aras?ndad?r ve ö?len tatili yoktur.

* Ayr?ca VOB Ülkemizdedir. Tüm VOB yapt?ran ve Paralar?n?z? yat?rd???n?z kurumlar SPK yani Sermaye Piyasas? Kurumu taraf?ndan s?k? bir ?ekilde denetlenmektedir.

* Diledi?iniz an paran?z? çekebilirsiniz ve yat?rabilirsiniz. Bir güzelli?ide, Say?n yöneticilerimiz VOB’un te?viki için uzunca bir süredir VOB kazançlar?ndan Vergi almamaktad?rlar. Yani vergiden muaft?r tüm kazançlar.

* ??te tam burada da Otomatik sinyal sistemleri ve expert programlar? devreye giriyor. Sinyal Sistemlerimiz, expertlerimiz, indikatörlerimiz diyerek ana sayfam?zda tan?tt???m?z ve grafiklerle, Sinyal ekran görüntülerini ekledi?imiz resimlerlede detayland?rd???m?z programlar?m?z, tüm VOB ile i?lem yapanlar?n en Büyük yard?mc?lar?d?r.

Hem Yukar? ç?k??larda, hemde a?a?? dü?ü?lerde kazanma ihtimali ve f?rsat? sunan VOB’ta, ayn? zamanda da Zarar etme ihtimalide, kaybetme ihitmali ile neredeyse e?ittir. Dolay?s? ile siz VOB’un yükselece?ini, Gazetelerde, dergilerde veya izledi?iniz sitelerde okudu?unuz çe?itli ki?ilerin yorum ve yaz?lar?na dayanarak vermi? olabilirsiniz. Hatta yak?n?n?zda Borsac? bir dostunuz dahi olabilir ve oda size bu Borsa yükselir xxxx rakam?na kadar diyebilir. Üstüne birde ABD’den, Avrupa’dan, Japon ekonomisinden iyi haberleride duymu? olabilirsiniz. Bu durumda Beyniniz, tüm bu verileri i?leyip sizi ALIM yani VOB’ta LONG yapmak yönünde uyaracakt?r. ?lk f?rsatta LONG pozisyonunuzu açars?n?z ve bir süre sonra Borsada VOB’ta bir bakm??s?n?z a?a?? dü?ü?e geçmi?. Duygular?n?z öyle ön plandad?r ki, asla dü?ü?ün sertle?ebilece?ine ihtimal dahi vermezsiniz. Sab?r ve yo?un stres ile LONG pozisyonunuzu zarar etmenize ra?men, ” bu birazdan yukar? dönecektir ” beklentisi ile kapatmazs?n?z. Neden kapatas?n?z ki; Sürekli takip etti?iniz güvendi?iniz kö?e yazar?, site sahibi ve hatta arkada??n?z dahi ç?kacak demi?ti size.

Ancak tüm bunlar?n yan?nda Geçmi? Performans? yüksek olan bir Sinyal program?n?z olsayd? ve ekran?n?zda canl? olarak çal??arak size sonucu hakk?nda an?nda bilgi verseydi, yani sinyal verseydi, en az?ndan o zarar eden pozisyonunuzu ?srar ile tutmak konusunda yeniden dü?ünmeye sizi te?vik ederdi. Program sinyali demek, kullan?l?rsa kesinlikle kar edilir demek asla de?ildir. Ancak her?eyi daha büyümeden, ç??r?ndan ç?kmadan öngörebilme yetiniz’in geli?mesi demektir. Tüm sinyal expert programlar?’n?n ve indikatörlerin yegane görevi ve kullan?lma amac?da sizlere tarafs?z, duygusuz, dü?üncesiz, yorumsuz ve tamamen matematiksel hesaplamalar sonucunda olu?an robotik sinyalin yönü hakk?nda Bilgi vermektir.. Sonuçta hepsi matematiksel kod’lar dizinidir ve Dünyada kriz varm?? yokmu?, Dow dü?mü? ç?km?? bunlar onu bilmezler. Tek bakt?klar? ?ey o anki rakamlar?n, geçmi?teki rakamlara göre fark?d?r.

Dikkat edin, expert Sinyal Program?’n?n yönü hakk?nda bilgi verir.Piyasan?n yönü hakk?nda bilgi vermezler.

En basit bir örnek ile Hep 100 ile 120 aras?nda gezen bir fiyat aniden 160 lara yükselmi? ise, size yukar? yönde Sinyal üretecektir. Çünkü geçmi?teki fiyatlara göre bir yükseli? hesaplam??t?r ve ba?ka hiçbir?eyi bilmez, bakmaz. Duygusu yoktur, dü?ünemez, yorumlayamaz, bu sinyali pass geçeyim diyemez, ” yok can?m buradan ?imdi dü?er, bu yalanc? ç?k??t?r ” gibi dü?ünceleri yoktur. Hatta Borsada çal??an güvendi?i bir arkada??da yoktur. Rakamlar neyi gösteriyorsa, bunlar sadece onu söyler. Sözleri sinyaldir.

Dolay?s? ile avantaj?da ?udur, siz buradan dü?mez, çünkü haberlerde ?unu dinledim Ekonomi için harika bir haberdi. Ahmet, Mehmet’te böyle söylemi?ti zaten derken, fiyatlar seans içi belli bir oranda gev?edi?inde,duygular?n?z’?n esiri oldu?unuzdan kendinizi tek bir yöne ?artlam??s?n?zd?r.

Sinyal programlar? ise, kendileri için tan?mlanm?? gerekli matematiksel kriterler olu?mu?sa, gözünün ya??na bakmadan sinyalini ekrana yap??t?r?verir. Siz hala dü?mez, döner birazdan dersiniz ama birçok expert, indikatör ve program çoktan sinyalini vermi?tir bile. Sinyalini vermi? olmas? kimi zaman do?ru ç?kmasada, yinede sizi uyarm?? ve objektif bir ?ekilde bilgilendirmi? olmas? çok ama çok önemlidir.

Bu bilgileri al?p de?erlendirmek ise yat?r?mc?lar?n kendi tercihleridir. ??lem yapaca??n?zda ne kadar çok kriteri de?erlendirir ve yard?m al?rsan?z okadar do?ru yola yak?n kal?rs?n?z.

Bir yat?r?mc?’n?n en büyük dü?man? yine kendisidir. Bunu unutmay?n lütfen..!

Sayg?lar?mla

 
Kaynak : VOB Sinyalleri

“”VOB Ekran?n?zda, Sizin ?çin Dü?ünen Bir Program Var Art?k..!””
Okyanusu Hayal et ki, En Az?ndan Gölde Yüzebilesin.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.