‘Bacak kıllarının dökülmesi’ Etiketli Yazılar

Bacak kılları neden dökülür

Yazar: admin | 19 Şubat 2012 | Kategori: Sağlık | 1 Yorum »
Etiketler: ,K?l dökülmesi saç dökülmesine nazaran çok daha az dikkat etti?imiz bir konu ancak fazlas?yla önem göstermemiz gereken bir konu. Bacak k?llar? vs. dökülmesi ya?ayan erkek ve kad?nlar?n yaz?y? dikkatli okumas?n? öneriyoruz.

K?llar?n Dökülme Sebepleri Kad?nlarda böbrek üstü bezlerinden salg?lanan az miktarlarda erkeklik hormonu vard?r. Bu bezin hastal???nda bazen fazla miktarlarda erkeklik hormonlar? salg?lan?r ve kad?nlarda erkek tipi vücut k?llanmalar?, sakal ve b?y?k ç?kmaya ba?lar. Bunun aksine had?m edilmi? erkeklerde k?llar dökülür ve kad?nla?ma hali meydana gelir.

K?llar?n s?kl?k veya seyrekli?inde, dökülmelerinde beslenmenin ve vitaminlerin de büyük önemi vard?r. Baz? B grubu vitamin eksikliklerindesaçlar?n dökülmesi s?k görülen bir olayd?r. Kans?zl?kda ve eritici hastal?klarda da k?llar vücutta seyrekle?ir. Normal bir insanda k?llar devaml? ?ekilde de?i?mekte, yani dökülüp yenileri ç?kmaktad?r. K?l kökleri bir a?aç kökü gibi yeni ve genç k?llar?n geli?mesini sa?lar. Baz? k?llar deriyi delip d?? yüzeye ç?kamad??? vakit derinin içinde büyüyerek etraf?n?n iltihaplanmas?na ve k?l kisti ismi verilen bozukluklara sebep olurlar. Bazen bunlar?n ameliyatla ç?kar?lmas? icap eder. K?llar?n s?hhatli ?ekilde ç?kmas?nda derinin ya?l?l?k derecesinin de önemi vard?r. Ya?s?z ve kuru derilerde k?llar zay?f ve seyrektir. K?l diplerinin kepeklenmesi de k?llar?n hastal???, bazen vitamin eksikliklerine i?arettir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.