‘aşk’ Etiketli Yazılar

AŞK, CİNSEL HAYAT VE SIRLAR

Yazar: admin | 29 Ağustos 2011 | Kategori: Genel | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,Merhabalar. Bu makalemizde cinsel hayat ve hayat s?rlar?na de?inmek istiyoruz. Derin ara?t?rmalar?m?z sonucu edindi?imiz bilgileri sizlerle payla?maktan gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki be?enirsiniz..

?li?kilerin temel ta?lar?ndan olan cinsel hayat insanlar?n olmazsa olmaz? konumundad?r. Do?an?n kanunu olarak kabul edilir. Peki, bir ili?kide yâda ?öyle söyleyelim mutlu bir ili?ki için cinsel hayat nas?l olmal?d?r? Bu konuya k?saca de?inmek istiyoruz.

?nsanlar, ili?kilere ba?larken genel olarak kafalar?nda cinsel dü?ünceler hâkim olmaktad?r. Erkeklerin kad?nlara bak?? aç?lar? genel olarak hep cinsel mant?kta oluyor. Peki, bu olumlu bir durum mu? Elbette ki rahats?z edici bir durum ancak hiç kimse bu durumun rahats?z edicili?ini dü?ünmüyor. Cinsel ili?kilere girerken asla aceleci olmaman?z size tavsiyemizdir.
Bayanlar ile beraber olurken onlar?nda bir kalbi oldu?unu ve kad?nlar?n sadece cinsel amaçl? kullan?lan varl?klar haline getirmemeliyiz. Mutlu bir ili?ki için cinsellik gecikmeli. Neden mi? Erken ya?anan gerçekler ili?kinin ömrünü k?salt?r. Örne?in; sevgili buldunuz ve ç?kmaya ba?lad?n?z.1.haftada cinsel ili?kiye girdiniz. Sizce o ili?kinin süresi nedir? S?k?lacaks?n?z.

Bir zaman gelecek o ki?i sizi tatmin etmemeye ba?layacak. Peki, bu durum sizin için olumlu bir durum olarak m? nitelik kazanacak? Hiç sanm?yorum. Hayatta her ?eyin bir zaman? oldu?unu unutmamak gerekti?ini savunuyoruz. Hayatta ya?anm??l?klar elbette ki olacakt?r. Ancak bu ya?anacaklar?n randevusunu ön bir zamanda alman?z size zarar verecektir.
Ki?isel sorunlar boy göstermeden asla boy a??r? i?lere kalk??maman?z? öneriyoruz. ?yi günler dileriz

Devamını oku..

AŞK DOKTORU KAVRAMI VE BİLGİLERİ

Yazar: admin | 28 Ağustos 2011 | Kategori: Genel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Merhabalar. Bu makalemizde A?k doktorlar? ve a?k doktorlu?una dâhil kavramlar? inceleyece?iz.

A?k, insanlar için en karma??k fakat en mutlu edici olayd?r. Her ne kadar bazen i?kence halini alsa da asl?nda hayat?n olmazsa olmazlar?ndan olan bir duygu selidir. Peki, A?k Doktorlar? Kimlerdir? A?k doktorlar?, â??k olup ancak aç?lamayan ki?ilerin ö?retmeni, yol göstericisi, ili?kiler hakk?nda belirli bir birikime ula?m?? ki?ilerdir. ?li?kinin, önceden nerelere gidebilece?ini bilen, ki?ileri iyi analiz edebilen ve konu?malardan ki?ilik tan?lamas? yapabilen ki?ilerdir.

Snakeskin Loveheart, Thrigby Hall

A?k doktorlar?, kad?nlar? yâda erkekleri ba?tanba?a iyi analiz ederler. A?k doktorlar?, ba?lar?ndan çok kötü ve iyi tecrübeler geçmi? ve bu tecrübeleri tam anlam?yla sizlere aktarabilen ki?iler olurlar genellikle. A?k doktorlar?, ?iir yazabilirler, bayanlar? yâda erkekleri kendilerine istedikleri ?ekilde ba?layabilirler.

Peki, A?k Doktorlar? çevremizde ne s?kl?kta bulunuyor. Çevrenizde gördü?ünüz her 2 insandan biri mutlaka a?k doktorudur. Asl?nda hepimiz bir a?k doktoruyuz. Hepimizin ba??ndan iyisi ile kötüsü ile bir ili?ki geçmi?tir. Bu ili?kiden mutlaka bir ders ç?kararak bir daha ki ili?kimize bu hatalara dü?memek kayd? ile ba?lar?z.

Ki?ilikleri kontrol ederek, ho?land???m?z ki?inin hal ve hareketlerini gözleyerek gelece?i önceden görmeye çal???r?z. Görebilir miyiz? Elbette ki görebiliriz. Çünkü Allah’?n bize bah?etti?i önsezi yetene?i ile ileride ne olaca??n? az çok tahmin edebiliriz. ?li?kiler içinde bu kesinlikle geçerlidir. ?li?kiye ba?lad?k diyelim, bu ili?kiyi sürekli sorgulama gere?i hissederiz. Bir tedirginlik söz konusudur. Ancak edindi?imiz tecrübelerin bizim arkam?zda oldu?u her zaman a?ikârd?r.

Bu sebeple hepimiz birer A?k Doktoruyuz. Hayat?n bize vereceklerine kar?? daima haz?rl?kl? ve alacak durumda haz?r bekliyoruz. Bizi tercih etti?iniz için te?ekkür ederiz. ?yi günler dileriz

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.