‘ağrı kent telefon rehberi’ Etiketli Yazılar

Agri rehberi

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Baz?lar?m?z için a?r? çekmek neredeyse günlük hayat?m?z?n bir parças? haline gelmi?tir. A?r?yla ba?edebilmek için neler yapmal?s?n?z? ??te size yard?mc? olacak mini bir rehber.

Gerginli?e son verin

– Strese girmenize yol açan durumlar? belirleyin ve onlardan uzak durmaya çal???n. Çünkü stres tek ba??na bile a?r?y? ba?latan nedenlerden biri olabiliyor. ??, ailevi veya sosyal hayat?n?zla ilgili sorunlar?n?z? çözmek için gerekirse psikolojik dan??manl?k hizmeti de alarak gev?eme tekniklerini ö?renin.

Hareketlerinize dikkat edin

– Bel ve boyun a?r?lar?ndan yak?nmak istemiyorsan?z, günlük ya?ant?n?zda hareketlerinize dikkat etmelisiniz. Örne?in, koltuktan veya yataktan kalkarken ani hareketler yapmay?n. A??r bir e?ya kald?rmamaya da dikkat edin. E?yay? yere çömelerek kald?r?n, böylece omurgan?z?n do?al e?riliklerini korumu? olursunuz. Boyunuzu a?an bir yerde duran e?yay?, sandalyenin veya yükselmenizi sa?layan ba?ka bir nesnenin üzerine ç?karak raf?n hizas?na geldikten sonra al?n.

Ayakkab? seçimi…

– Bel, boyun ve eklem a?r?lar?ndan ?ikayetçiyseniz, uzun topuklu veya tam aksine topuksuz ayakkab? giymeyin. Ayakkab?n?z?n topuklar? normal, ökçeleri ise yumu?ak olmal?. Ayakkab? seçimini, ayaklar?n?z?n ?i?ti?i günün geç saatlerinde yaparsan?z, en do?ru karar? verebilirsiniz.

Masaj?n gücünden yararlan?n…

– Bedeninizi sihirli ellerin gücüne b?rak?n. Masaj, hem a?r?y? azalt?yor hem de kaslar? gev?etmeye yar?yor. Uzmanlar, vücudu h?rpalamadan yap?lan yumu?ak kas masajlar?ndan oldukça ba?ar?l? sonuçlar al?nd???n? belirtiyorlar.

??lere ara verin

– A?r?n?z ba?lad???nda i?lerinizi bir kenara b?rak?n ve istirahat edin. Ancak unutmay?n ki bel a?r?s?ndan ?ikayetçi iseniz sert yatakta yatmamal?s?n?z. Sert yataktan kastetti?imiz, üzerine yatt???n?zda ?ekli bozulmayan yataklar. Dolay?s?yla, bel a?r?n?z varsa, vücudunuzun ?eklini alabilen yataklar? tercih etmeniz gerekiyor.

S?cak so?uk

– Kompres yap?n ?çine birkaç adet buz koydu?unuz naylon torbay? havluyla sard?ktan sonra gergin olan kaslar?n veya a?r?yan bölgenin üzerinde 5 dakika bekletin. Veya, havluyu s?cak suya bat?rd?ktan sonra iyice s?karak da kompres yapabilirsiniz. Bu yöntemler a?r?n?n alg?lanma ?iddetini azalt?yor. Siz siz olun, cildinize ispirto kompresi yapmay?n. Çünkü içinde metil alkol olan ispirto, ciltten h?zla emilerek kal?c? körlü?e yo açabiliyor.

Zay?flay?n

– Ald???n?z her fazla kilonun beliniz ve eklemlerinize ilave bir yük olu?turaca??n?, bunun da vücudunuzun biyomekani?ini olumsuz yönde etkiledi?ini unutmay?n. Bu nedenle, fazla kilolar?n?z varsa, beslenme ve diyet uzman?ndan yard?m al?n. Uzmanlara göre; sadece 5 kilo vermeniz bile eklem a?r?lar?n?n azalmas?nda etkili oluyor.

Bitki çaylar?

– Özellikle ba? a?r?lar?n?z?n giderilmesinde ?ifal? bitkilerle haz?rlanan çaylar da etkili oluyor. Günde 2 fincan melissa veya adaçay? içmek a??r?n?z? hafifletecektir.

Egzersiz yap?n…

– Vücudumuz egzersiz s?ras?nda, do?al a?r? kesiciler olarak bilinen endorfin? maddesi üretiyor. Siz de a?r?lar?n?z?n hafiflemesi için düzenli olarak yürüyü? yapabilir, yüzebilir veya aerobik egzersizleri uygulayabilirsiniz. E?er a?r?lar?n?z ?iddetliyse, sizin için en uygun egzersiz program?n?n belirlenmesi için fizik tedavi uzman?na ba?vurun.

Yemek saatiniz kaçmas?n…

– Özellikle de migreniniz varsa, stresli oldu?unuz anlarda ya da yolculuk s?ras?nda ö?ünlerinizi atlamamaya özen gösterin. Ayr?ca a?r?n?z? tetikleyen besinlerden uzak durun. (Kahve, çay vb)

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.