‘Adsl başvuru’ Etiketli Yazılar

İNTERNET ÜZERİNDEN ADSL BAŞVURUSU

Yazar: admin | 28 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , ,Ülkemizde art?k hemen hemen her evde bir bilgisayar bulunuyor. Zaman içerisinde ilerleyen teknoloji bilgisayara yatk?nl??? artt?rd? ve yatk?nl???n do?rultusunda dolayl? olarak internet ADSL kullan?mlar? da fazlas? ile artm?? durumdad?r.
Ülkemizde en çok kullan?lan internet firmas? Türk Telekom hizmeti olan TTNet ?nternet’tir. TTNet’e önceleri sadece gidip yetkili Türk Telekom bayilerinden yâda yetkili TTNet sat?? noktalar?ndan ba?vurulabiliyordu ancak art?k teknoloji geli?ti ve Türk Telekom art?k hizmette s?n?r tan?m?yor. ?nternet ba?vurular? art?k Online olarak al?nmaya ba?land? ve ba?vuru konusunda da online dönem ba?lad?.
Bu yöntem ile art?k oturdu?unuz yerden ba?vurabileceksiniz. Öncelikle ‘’ Www.Ttnetbasvurunoktasi.Com’’ adresine girmelisiniz. Bu adreste sizler için her türlü internet kampanyas? yaz?l? olarak kar??n?za ç?kacakt?r. Bunun d???nda Adsl paket ücretleri, kota s?n?rlamalar? ücretleri de kar??n?za ç?kacakt?r.
Yukar? menü çubu?unda ADSL BA?VURU isimli bir buton göreceksiniz. O buton ile bir ekrana yönleneceksiniz. O ekranda Paket Ad?, Kampanya Paketi, Ba?lant? h?z? özellikleri ile verilen fiyatland?rmalar liste halinde görülecektir. Bu listenin her paketinin kar??s?nda BA?VUR isimli butonlar bulunmaktad?r. Bu butona t?klad???n?zda gerekli bilgileri dolduraca??n?z ekrana yönleneceksiniz.
Bu ekranda sizden T.C Kimlik No, Adres, Telefon bilgileri gibi bilgiler isteniyor ve bunlar? dolduruyorsunuz eksiksiz olarak. Kampanya paketini seçtikten sonra i?lemi bitiyorsunuz ve i?leminiz en geç 1 gün içerisinde aktif oluyor. Bu sistem ile TTNet ?nternet’te teknolojinin doruk noktalar?na ula?t? ve sizler için en kolay hizmeti sa?lamaya çal???yor.
TTNet paketlerini ve fiyatlar?n? yukar?da linkini verdi?imiz TTNet sitesinden ö?renebilirsiniz. Detayl? bilgiler de sitede mevcuttur. Türkiye’nin en yayg?n ADSL sistemi TTNet Adsl ile sizler de fark? ya?ayacaks?n?z. 7/24 destek hatt? da sizlere her zaman en iyi ?ekilde yard?mc? olmak için çal???yor. Tavsiye Ediyoruz.

Devamını oku..

İNTERNET ÜZERİNDEN ADSL BAYİ BAŞVURUSU

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel | Yorum Yok »
Etiketler: , , ,Ülkemizde art?k hemen hemen her evde bir bilgisayar bulunuyor. Zaman içerisinde ilerleyen teknoloji bilgisayara yatk?nl??? artt?rd? ve yatk?nl???n do?rultusunda dolayl? olarak internet ADSL kullan?mlar? da fazlas? ile artm?? durumdad?r.
TTNet ?nternet, art?k sizler için farkl? hizmetleri bir arada sunuyor diyebiliriz. Çe?itli kampanya paketleri, h?zl? ve güvenilir ?ekilde sizlere hizmet olarak geri döndürülüyor. TTNet bir Türk Telekom hizmetidir bunu öncelikle belirtmek istiyoruz. Adsl ba?vurusunun 2 farkl? yöntemi bulunmaktad?r.
1-) Türk Telekom yâda Yetkili TTNet Ba?vuru Noktalar?ndan Ba?vuru ??lemi
2-) TTNet Özel Sitesinden Online Ba?vuru ??lemi
Sizler için en kesin ve en h?zl? yöntem hiç ku?kusuz yetkili bayilerden yâda bir Türk Telekom sat?? noktas?ndan ba?vuru yapman?z olacakt?r. Neden diyecek olursan?z; online ba?vuru i?lemi biraz gecikmeli olabiliyor. Herhangi bir yetkili bayiden ba?vuru i?lemi son derece h?zl? gerçekle?ecektir.
Art?k hemen hemen bütün telefon bayileri yada farkl? kurumlardan TTNet ba?vuru yapma imkan?na sahipsiniz. TTNet ba?vurusu yapabilmek için belirli belgeler ile yetkili bayilere gitmelisiniz. Bu Belgeler;
1-) ADSL Ba?lant? Yap?lacak Telefon Belgeleri
2-) Telefon Sahibinin Vergi Kimlik Numaras?
3-) Telefon Sahibinin T.C Kimlik Numaras?
4-) Telefon Sahibinin Kimlik Fotokopisi
Kurumsal ba?vuru yapacak olan ki?iler daha fazla ve farkl? belgeler ile yetkili sat?c? noktas?na gitmelidirler. Bu belgeler;
1-) ?irketin imza sirküleri fotokopisi
2-) Son 6 aya ait ?irketin faaliyet sirküleri fotokopisi
3-) Yetkili ki?inin kimlik fotokopisi
4-) Vergi levhas? fotokopisi
5-) Sicil gazetesi fotokopisi
Bu belgeler ile herhangi bir ba?vuru noktas?na gitti?inizde o ba?vuru noktas?n?n yetkili ki?isi an?nda sizin TTNet internet ba?vuru i?lemini gerçekle?tirir ve bu i?lem en geç 2 i? günü içerisinde tamam? ile bitirilir. Cuma günü yap?lan ba?vurular pazartesi yada sal? gününe sarkabilir. TTNet Adsl ile güvenilir ve h?zl? internet fark?n? ya?ay?n.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.