‘2014 doğalgaz abonelik ücretleri’ Etiketli Yazılar

2014 Doğalgaz Zammı ve ücretleri

Yazar: Admin 2 | 5 Temmuz 2014 | Kategori: Ekonomi | Yorum Yok »
Etiketler: ,bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi kategorisinde ki 2014 Do?algaz Zamm? ve ücretleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Hayat?m?z neredeyse elektri?e ve do?algaza endeksli. Elimiz aya??m?z kadar önemli olan bu iki ayr?nt?, kulland???m?z bir çok üründe hayat?m?z? kolayla?t?r?yor. Ev ve i? yerlerimizde kulland???m?z do?algaz ise arka arkaya yap?lan zamlardan dolay? cebimize dokunuyor. Yaz k?? rahatl?kla kullanabildi?imiz do?algaz? faturas? gelince maalesef rahatl?kla ödeyemiyoruz.

2014 y?l? için bir çok üründe yap?lan fiyat art???n?n do?algazda geçerli olmayaca??n? vurgulayan yetkililer, bu y?l do?algaza zam yap?lmayaca??n? söylüyor. 2014 y?l? içinde do?algaz faturalar?nda geçerli olmayacak zamlar, ?uan için vatanda?? zor durumda b?rakmayacak. Normal ?artlarda ba?ka ülkelere göre çok daha pahal?ya kulland???m?z do?algaz ve elektri?in faturalara olumsuz yans?mas?ndan ?ikayetçi olan vatanda?, ya?am ?artlar?n?n oldukça pahal? olmas?ndan yak?n?yor.

Do?algaz? mutfaklar?m?zda banyolar?m?zda hem ?s?nmak hem de s?cakl???ndan yararlanmak ad?na bir çok alanda rahatl?kla kullanabiliyoruz. Is?nma sistemi sayesinde özellikle k?? aylar?nda hayat?m?za büyük kolayl?k sa?layan do?algaz? neredeyse kullanmayan yoktur. Zaman zaman fiyat yüksekli?inden ?ikayet etsek de hayat?m?za sa?lad??? kolayl?kla tart???lmaz elbette.

Yeni y?l?n ilk günlerinde yap?lan zam aç?klamalar? akla elektrik ve do?algaza da fiyat art??? yap?labilir mi sorular?n? da beraberinde getirdi. Halk aras?nda h?zla yay?lan zam dedikodular? bo? ç?kt?. Bakanl?k taraf?ndan yap?lan aç?klamalar neticesinde bu y?l elektri?e ve do?algaza zam ve fiyat art??? yap?lmayacak. Vatanda?lar yap?lan bu aç?klamalardan sonra derin bir nefes ald?. Özellikle k?? aylar?nda fazla tüketim nedeni ile yüksek oranda gelen faturalar cep yak?yor.

Asgari ücretle geçinmeye çal??an bir ailenin faturalar?n? ödeyebilmekte zorland??? apaç?k ortada. Çocuklar?n masraf?, mutfak masraf?, faturalar ve di?er harcamalar ?ekilde i?in içinden ç?kamayan bir çok aile, yoksulluk s?n?r?n?n alt?nda geçinmeye çal???yor. Böylesine pahal? olan ya?am ko?ullar?nda özellikle de ihtiyaç kullan?m? gere?i gelen yüksek faturalar insanlar?n belini büküyor. Ödemekte zorland?klar? ve ço?u zaman kapanma tehlikesi ile kar?? kar??ya kalan do?algaz faturalar?, insanlar? geçim s?k?nt?s?na dü?ürüyor.

Yap?lacak olan zamlar?n yürürlü?e girmeden önce vatanda??n ne kadar ödeyebilece?i konusunda kamuoyu ara?t?rmas? yap?lmas?nda yarar var. Vatanda?a zam ile ilgili herhangi bir soru soruldu?unda al?nacak cevaplar oldukça korkutucu. Çünkü insanlar, yüksek oranlarda ve gereksiz ödemelerin araya s?k??t?r?ld??? faturalar? tahsil etmekten b?km??. Durum böyle olunca da zam konular? genelde vatanda?tan habersiz yap?l?yor. Ya direkt faturalara yans?t?l?yor, yada bir sonraki ay için haberdar ediliyor. Zamlar farkl? alanlarda da olsa, arka arkaya yap?lmas? oldukça can s?k?c? oluyor. Geçim darl??? ya?ayan herkes zamlarla birlikte biraz daha fazla s?k?nt? ya??yor.

http://www.putur.com/2014-dogalgaz-zammi-ve-ucretleri/

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.