Kim milyoner olmak ister soruları ve cevapları 1 şubat

Yazar: Admin 2 | 1 Şubat 2012 | Kategori: dizi
Etiketler:

A?a??da 1 ?ubatta yay?nlanm?? olan Kim milyoner olmak ister sorular? ve cevaplar?‘n? payla?t?m. E?er sizlerde program? kaç?rd?ysan?z yada kendinizi s?namak istiyorsan?z, a?a??daki sorular? cevaplayabilir ve emin olmad?klar?n?z? bize sorarak ö?renebilirsiniz.

 

1- “Ne içindeyim zaman?n, ne de büsbütün d???nda” dizeleri hangi edebiyatç?n?n mezar ta??nda yazmaktad?r?
a) Cahit S?tk? Taranc?
b) Ahmet Hamdi Tanp?nar
c) Tevfik Fikret
d) Ahmet Ha?im

2- Güzel koku anlam?nda kullan?lan söz hangisidir?
a)Billur
b)Reyiha
c)Armoni
d)Elvan

3- Kanuni Esasi’nin 18. maddesinde yer alan ve devlet görevlilerinin bilmek zorunda oldu?u dil hangisidir?
a)Arapça
b)Farsça
c)Türkçe
d)Frans?zca

4- ?eker portakal? roman?n?n ba?kahraman?n ad? nedir?
a)Mary Poppins
b)Peter Pan
c)Zeze
d)Tenten

5- Çöreklenmek sözü hangi hayvan?n bir hareketini ifade eder?
a)Deve
b)Y?lan
c)Akbaba
d)Çekirge

6- Latinceden dilimize geçen “engizisyon” sözcü?ünün kelime anlam? nedir?
a) Günah
b) ?nfaz
c) Suçlama
d) Soru?turma

7- Gözün renkli tabakas?na ad?n? veren “iris” ne tanr?ças?d?r?
a) I??k
b) Karanl?k
c) Gökku?a??
d) Çiçek

8- “Matematik” kelimesinin sözlük anlam? nedir?
a) Bilinecek
b) Hesaplanacak
c) Anlamland?r?lacak
d) Kan?tlanacak

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.