Kellik önlemleri ve ilacı

Yazar: admin | 6 Ekim 2011 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , ,

KELL?K VE KELL?K SORUNLARI

Birçok insan?n belkide istemeden maruz kald?klar? yâda baz? insanlar?n isteyerek yapt?klar? kellik konusuna de?inmek istiyoruz. Ço?u insan, saçlar?n?n olmas?ndan rahats?zd?r ve kendilerine saçs?z kalman?n daha fazla yak??aca??n? dü?ündükleri için saçlar?n? tamamen kestirirler.

Baz? insanlar ise hastal?k yâda istenmeyen yollardan saçlar? dökülür. Bu duruma kellik denir. ?nsanlar?n, kendilerine kelli?e götüren yollar ve olaylar hakk?nda bilgi edinmesi gerekmektedir ku?kusuz. Kelli?in en önemli sebeplerini s?ralayacak olursak;
•    Stres
•    Yanl?? kozmetik kullan?m?
•    ?laç ( kanser ilaçlar?, fazla A vitamini, vs.)
•    Hormonal bozukluklar
•    Ate?li hastal?klar
•    Anemi
•    Troid hastal???
•    Demir, çinko, protein eksikli?i
•    Genetik kaynakl?

Yukar?daki sayd???m?z sebepler insanlar?n ba?l?ca kellik sebepleri aras?nda yer almaktad?r. Öncelikli olarak en büyük sebep stres ve hastal?klar olarak gösterilmektedir. Asl?nda insanlar?n genellikle gençlik y?llar?nda kulland?klar? Jöle ve Fön sistemi de saçlar?n dökülmesine sebep olarak gösterilebilir.

Bu durumun çözümlerine de?inilecek olursa e?er saç dökülmesini engelleyen çe?itli kimyasal ilaçlar bulunmaktad?r. Bu ilaçlar, saç köklerine i?leyerek saçlar?n?z?n köklerini sertle?tirir ve saçlar?n?z?n dökülmesini engeller. E?er saçlar?n?z çoktan dökülmü? ise saç ç?kmas?n? sa?layan da çe?itli kimyasal maddeler içeren ilaçlarda bulunmaktad?r. Bu ilaçlar?n d???nda ise en popüler sistem saç ektirme sistemidir.

Saçlar? ç?kmayan insanlara genel olarak saç ekme operasyonlar? yapan doktorlar bulunmaktad?r. Bu sistemi kendine uygulatan ilk insanlar aras?nda eski Galatasarayl? futbolcu Suat Kaya gelmektedir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.