‘Sağlık’ Kategorisi için Arşiv

Ahududunun Mucizevi Faydaları

Yazar: Admin 2 | 31 Mayıs 2016 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: , ,bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Sa?l?k kategorisinde ki Ahududunun Mucizevi Faydalar? konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ahududunun insan sa?l???na oldukça faydas? bulunmaktad?r. Halk aras?nda a?aççile?i olarak da adland?r?lan ahududu ayn? zamanda sultan bö?ürtleni olarak da adland?r?lmaktad?r. Bu bitki çal? ?eklindedir. Dikenlidir ve kümeler halinde bulunmaktad?r. A?açl?k olan bölgelerde yeti?en bu bitkinin baz? bahçelerde dikiminin yap?ld??? bilinmektedir. Duta benzeyen ahududunun mucizevî faydalar? vard?r.[ad]

Sulu ve güzel kokulu olan ahududu meyvesi k?rm?z?, sulu ve etli bir meyvedir. Hem taze yenebilir hem de kurutularak rahatl?kla tüketilebilir. Özellikle temmuz ve a?ustos aylar?nda meyvesi olgunla?an bu bitki yaz?n ilk ba?lar?nda çiçek açmaktad?r. Ahududunun butun faydalar? aras?nda insana ferahl?k hissi vermesi ba?ta gelmektedir. Bunun yan?nda kalp hastal?klar?n? önledi?i bilinmektedir. Söz konusu meyve ayn? zamanda ishali durdurma özelli?ine sahiptir. Damar t?kan?kl?klar?n? önleyen ve ate? dü?ürücü etkisi bulunan bu meyve yüksek tansiyonu olan hastalar? oldukça olumlu etkileyecektir.

Ahududunun faydalar? aras?nda biri dola??m sistemini düzenlemesidir. Bunun yan?nda yüksek tansiyon hastalar? için de faydal? olan ahududu bo?az a?r?lar?nda ve basit iltihap durumlar?nda da olumlu etkiye sahiptir. Kab?z yap?c? özelli?i olan ahududu kan? da temizlemektedir. Pek çok insan ahududuyu kesikler üzerinde kullanmaktad?r. Bu ?ekilde kan?n p?ht?la?mas?na da yard?mc? olmaktad?r.

Ahududunun diger faydalar?na de?inirken çiçeklerinden bahsetmek de faydal? olacakt?r. Çiçekler su ile kaynat?ld?ktan sonra gargara yap?labilir. Bu sayede bo?az, di?eti ve bademcik iltihaplar?na da iyi gelecektir.

http://www.putur.com/ahududunun-mucizevi-faydalari/

Devamını oku..

Acupuncture Tedavisi

Yazar: Admin 2 | 21 Nisan 2016 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün Sa?l?k kategorisinde ki Acupuncture Tedavisi konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Akupunkturun ne oldu?unu az çok biliyorsunuzdur peki ya Acupuncture? O da ?ngilizcesi :)

Çin tarihin yaz?l? döneminden çok eskilere dayand??? öne sürülmektedir. ??nelerin kullan?m?ndan çok önce bian denilen keskin kenarl? ta?lar?n kullan?lmakta oldu?u Han Hanedanl??? döneminde (M.Ö.206-M.S.220) kaleme al?nm?? olan Shuo Wen Jie Za adl? kitapta ifade edilmektedir. Zamanla bian ta?lar?n?n yerine kemik veya bambudan yap?lan i?neler kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Shang Hanedanl??? (M.Ö. 16.yüzy?ldan 11.yüzy?la kadar) döneminde bronz döküm tekni?i geli?tirildi?inde bronz i?ne kullan?m imkân? ortaya ç?km?? ve metal i?nelerin kullan?m? önem kazanm??t?r. Akupunkturun uygulan??? hakk?ndaki en geni? ilk bilgi Çin’de Sava?an Eyaletler Döneminde (M.Ö. 475-221) yaz?lan Huangdi Nei Jing adl? t?bbi risalede verilmektedir. Eserde hem dönemde uygulanan teknikler hem de kadim dönemden aktar?lan bilgiler yer almaktad?r.

Acupuncture (from Latin, acus (needle) and punctura (to puncture)[1]) is a form of alternative medicine[2] and a key component of traditional Chinese medicine (TCM)[3]involving thin needles inserted into the body at acupuncture points.[4] It can be associated with the application of heat, pressure, or laser light to these same points.[4]Acupuncture is commonly used for pain relief,[5][6] though it is also used for a wide range of other conditions.[3] Clinical practice varies depending on the country.[7] There is a diverse range of acupuncture approaches, involving different philosophies.[8] The method used in TCM is likely the most widely adopted in the US;[2] it is rarely used alone but rather as an adjunct to other forms of treatment.[9] TCM theory and practice are not based upon scientific knowledge,[10] and acupuncture has been described as a type of pseudoscience.[11][12]

Holistic medicine

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kS1CxGrI9K_k
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kHHPWT2Rozjw
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kAwuUSiDXi2I
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kFlC7lQv9pdk
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z2RQTMeYkKSw.kqw8-aEEEz5U
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.khjeFwTi02Uc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kdEBmgtLjFuk
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.kxDKqETDVxTU
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zcb-B_nq19Gk.k7j5zQa0NlLY

Wellness

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.khJcHNBwlAVQ
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kWtprqrxxMVE
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.ko6hsou8zesU
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kBvEnbASw_Mk
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kxLAiy_p0m88
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.k0V4XGJHHHLY
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kg6MBy3tcL_o
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kmsnYsPRVNA8
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zr0sfcIQ24K8.kSVcOd1eB4_U

Acupuncture Austin Clarksville

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kAHTPX8LLJy8
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kMRh5JAMxCHI
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kQ0o8dDxriyc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kUoUq1dALCZc
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kagUelSAqpXs
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.k6WIiSaUDO4M
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.kHmvwV9hgwiM
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.k-WkCpkM86Sg
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z5rtN8wNzfsc.khS5d7-l361E

http://www.putur.com/acupuncture-tedavisi/

Devamını oku..

Yumurtlama Dönemi (Tarihi) Hesaplama

Yazar: Admin 2 | 13 Kasım 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sa?l?k kategorisinde ki Yumurtlama Dönemi (Tarihi) Hesaplama hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ülkemizdeki e?lerin birço?u çocuk sahibi olamamaktan ?ikâyetçi olmaktad?rlar. Özellikle son y?llarda artan bu sorun yüzünden birçok alternatif yöntem geli?tirilmi? ancak bunlarda çocuk sahibi olmada yeteri kadar ba?ar?l? olamam??t?r. Bu yöntemlerin baz?lar? birçok insana çözüm sunsa da çözüm bulamayan ki?iler ise umudunu kaybetmi?tir. Ço?u zaman çocuk sahibi olamamak vücuttan kaynaklanan bir sorun de?il de sadece zamandan kaynaklanan bir sorundur. ??te sizin bu zaman? do?ru olarak hesaplayabilmeniz için baz? programlar geli?tirilmi?tir. Yumurtlama dönemi hesaplama program? da bunlardan bir tanesidir.

Bir hamilelikte en önemli olan ?eylerden bir tanesi Yumurtlama Dönemi (Tarihi) Hesaplama i?lemidir. Çünkü bu hesaplama sayesinde hamileli?in en uygun zaman? çok kolay bir ?ekilde hesaplanabilir. Birçok ki?i hamile kalamad???ndan ?ikâyetçi olmaktad?r. E?er sizde hamile kalam?yorsan?z ve bu durumdan ?ikâyetçiyseniz bu durumda yumurtlama dönemini hesap etmeniz gerekir. Bu dönemde yap?lacak olan cinsel ili?kiler sonras?nda hamile kalma olas?l??? di?er zamanlara göre çok daha fazlad?r.

Bayanlarda yumurtlama i?lemi adetten yakla??k olarak 14 gün önce ba?lamaktad?r. E?er bayanlar?n yumurtlama dönemi düzenliyse bu durumda yumurtlaman?n adetten 14 gün önce ba?lad???n? anlayabilirsiniz. Bu yumurtlama dönemini tespit etmenin en kolay yoludur. Bu hesaba göre adet süresi 28 gün süren bir bayan?n yumurtlama zaman? ise adetin 14.gününde ba?lar. Hamile kalma olas?l???n? art?rmak içinse bu dönemden yakla??k olarak 2-3 gün önce ba?lanarak 1 hafta boyunca 2-3 günde bir cinsel ili?kiye girilmelidir. Bu sayede de hamile kalma olas?l??? daha da art?r?lm?? olunacakt?r. K?sacas? adet ba?lamadan yakla??k olarak 17-18 gün önce cinsel ili?kiye girilmeye ba?lanmal? ve bu da 2-3 günde bir tekrar edilerek 1 hafta sürdürülmelidir. Böylece hamile kalma ?ans? ayn? di?er günlerine göre çok daha fazla olacakt?r.

Birçok ki?i hamile kalma olas?l???n? art?rmak için her gün ili?kiye girmeyi dü?ünebilir. Bu asl?nda ilk dü?ünüldü?ü zaman mant?kl? gelebilir. Ancak her gün ili?kiye girdi?iniz zaman vücuttaki sperm say?s?n?n azalaca??n?z dü?ünecek olursan?z bu nedenle vücudunuzun tekrar sperm yapabilmesi için dinlenmesine izin vermelisiniz. Bu nedenle de uzmanlar 2-3 günde bir ili?kiye girmenin daha sa?l?kl? olaca??n? dü?ünmektedirler.

Sitemizde yumurtlama dönemini hesaplayabilece?iniz birçok program bulunmaktad?r. Bu programlar sayesinde sizde yumurtlama zamanlar?n?z? hesaplayabilir ve hamile kalma olas?l???n?z? daha da art?rabilirsiniz. Özellikle hamile kalamamaktan ?ikâyetçi olanlar için bu program oldukça i?e yarayacakt?r. Bu program sayesinde sizde birçok ki?iden daha kolay bir ?ekilde hamile kalabilirsiniz.

http://www.putur.com/yumurtlama-donemi-tarihi-hesaplama/

Devamını oku..

Zinde Kalmak İçin Beslenme Önerileri

Yazar: Admin 2 | 26 Eylül 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler: ,Beslenme pek çok farkl? anlamda oldukça önemlidir. Zinde kalmak için beslenme önerileri oldukça çe?itlidir. Bunlardan biri dengeli beslenmektir. Özellikle dengeli kahvalt? yapmak kesinlikle oldukça önemlidir. Ayn? zamanda ara ö?ünler arlanmamal?d?r. Kalori konusunda dikkatli davranmak gerekmektedir. Az kalorili olan besinleri tüketmek faydal? olacakt?r. Ak?am yeme?i olu?turulurken de pek çok besinin oldu?u ama kalori düzeyi dü?ük olan besinler tercih edilmelidir.

Zinde kalmak için beslenme önerileri de?erlendirilirken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktad?r. TV kar??s?nda ya da bilgisayar ba??nda at??t?rma yapmaktan kaç?nmak oldukça önemlidir. Bu sayede yemek yeme oldukça k?sa bir sürede tamamlanm?? olacakt?r.

Yemek yemek ac?k?ld??? için olmal?d?r. Zevk için yemek yemek kesinlikle ?i?manl??a neden olacakt?r. Hemen hemen her ülkede ziyafet vermek bir gelenektir. Bu tarz durumlarda insanlar aç olmasa bile yemek yemek durumunda kalabilmektedir. Dolay?s?yla bu yeme biçimlerinden kaç?nmak gerekmektedir. Gerçekten aç oldu?u için yemek yiyen ki?i do?rusunu yapmaktad?r. Bunun yan?nda zinde kalmak için beslenme önerileri aras?nda küçük porsiyonlar tüketmek de bulunmaktad?r.

Bol bol su içmek, tatl?lar? mümkün oldu?u kadar az yemek, egzersiz yapmak ve açl??? kontrol etmek gibi pek çok ?ey zinde kalman?z? sa?layacakt?r. Küçük porsiyonlarda yemek yemenin ileriki a?amas?nda tabakta yemek b?rakmak gelecektir. Egzersiz yapmak da zinde kalmay? sa?layacakt?r. Beslenme ile birlikte de?erlendirilmelidir.

Zinde Kalmak ?çin Beslenme Önerileri

Devamını oku..

Nargile Zararlı mı?

Yazar: Admin 2 | 22 Eylül 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »
Etiketler:Nargile Türk kültürünün y?llard?r vazgeçilmez parçalar? aras?nda bulunuyor. Nargile tiryakisi olan ço?u ki?i ba??ml? olmad?klar?n? sadece zevk için nargile içtiklerini belirtseler de, nargile de en az sigara kadar ba??ml?l?k yap?yor ve vücuda sigara kadar zarar veriyor.

Nargile; Balkanlar, Ortado?u ve Güney Asya’ya özgü bir tütün içme aletidir. Farsça’da “hindistancevizi” anlam?na gelen “ nargil “ sözcü?ünden türetilmi?tir. Hindistancevizinin içinin bo?alt?lmas? ile bir kam?? vas?tas? ile hintkeneviri içme al??kanl???ndan geli?mi?tir. Nargile bir hortum vas?tas? ile sudan geçen tütünün duman?n?n nargileyi içen ki?inin içine çekmesi mant???na dayan?r.

Halk aras?nda tütünün duman? sudan geçti?i için nargilenin sigaraya göre çok daha az zararl? oldu?u dü?üncesi vard?r. Ancak nargilede en az sigara kadar insan sa?l???na zararl?d?r ve ba??ml?l?k yapar. Nargilenin zararlar? yap?lan bilimsel çal??malar ile net bir ?ekilde ortaya ç?km??t?r.

Nargilenin içerisinde bulunan su bir nevi filtre görevi gördü?ü için nargile kullanan ki?iler sigara içen ki?ilere göre daha az risk ta??d?klar?na inan?yorlar. Yap?lan ara?t?rmalara göre nargilenin içerisindeki su filtre görevi görüyor ancak kullan?lan tütün özel bir tütün oldu?u için içerisinde sigara tütününe göre 10 kat daha fazla nikotin bar?nd?r?yor. Bu yüksek nikotin oran? da ba??ml?l?k oran?n? artt?r?yor.

Nargile içen ki?iler duman ile birlikte yanan kömürü de ci?erlerine çekmektedirler. Nargile duman?nda kömür ve a??r metaller de bulunmaktad?r ve nargileyi içen ki?i duman ile beraber bu zararl? maddeleri de ci?erlerine çekmektedir. Nargile içen bir ki?inin ci?erlerine çekti?i krom, kur?un, arsenik gibi metaller sigara içen bir ki?iye oranla çok daha fazlad?r. Ortalama bir saatlik bir nargile içimi, 5 paket sigaraya e? de?erdir. Bu da asl?nda az içildi?i ve su kullan?ld??? için çok zararl? olmad??? dü?ünülen nargilenin sigaraya göre çok daha fazla zarara sahip oldu?unu gösterir. ?ngiltere’de yap?lan bir ara?t?rmaya göre sigara ba??ml?s? bir ki?inin solu?unda ölçülen karbondioksit miktar?, nargile içen bir ki?iye oranla yar? yar?ya daha az oldu?u görülmü?tür.

Nargile duman?n?n insan sa?l???na zararlar?n?n yan? s?ra cafelerde içildi?i zaman bir günde birden çok ki?iye sunulan nargileler ayn? zamanda bula??c? hastal?k riski de ta??maktad?r. Kullan?m s?kl??? sigaraya oranla çok daha az olan nargileyi tüketiyor iseniz, sosyal ortamlarda içti?iniz nargileler çok steril olmad??? için bula??c? bir hastal?k kapma riski ile kar?? kar??yas?n?z demektir. Bat?da bula??c? hastal?k riski olmas? konusunda bilinçli davranan ki?iler bulunduklar? ortamlarda içebilmek için kendilerine özel nargileler sat?n almaktad?rlar. Böylece en az?ndan yabanc? bir ki?inin kulland??? nargileyi kullanarak bir hastal?k kapma ihtimallerini ortadan kald?rmak istemektedirler.

Sigara içme ya??n?n oldukça dü?mesi ile birlikte nargile içme ya?? da dü?mü?tür. Özellikle liseli gençler cafelerde otururken fazla zararl? olmad???n? dü?ündükleri nargileyi tüketmektedirler. Nargile tütününün ac? tad? son zamanlarda üretilen aromal? tütünler ile bast?r?ld??? için bu ac? tad? almayan gençler aromal? tütünler nedeni ile nargile içmeye özenmektedirler. ?çtikleri aromal? nargileler nedeni ile tütünün zararlar?n? alg?layamayan gençler, aileleri taraf?ndan nargilenin zararlar? konusunda bilinçlendirilmeli ve uyar?lmal?d?rlar. Nargile içilen kahvelere ise gençlerin al?nmas? yasaklanmal?d?r.

Nargile Zararl? m??

Devamını oku..

HSP70i Vitiligo Tedavisi

Yazar: Admin 2 | 30 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »Etraf?m?zda s?kl?kla olmasa da nadiren kar??la?t???m?z ve çevremizde beyaz leke olarak da adland?r?lan …

 

Kaynak: HSP70i Vitiligo Tedavisi

Devamını oku..

DÜZENSİZ ADET GÖRMENİN ZARARLARI

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »Kaynak:DÜZENS?Z ADET GÖRMEN?N ZARARLARI NELERD?R?

Adet (regl) düzensizli?i çok çe?itli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu altta yatan nedene göre zararl? sonuçlar? olabilir veya stres, depresyon, a??r? kilo alma, a??r? zay?flama, ilaç kullan?m? gibi nedenlerden olu?an zarars?z bir adet düzensizli?i de olabilir. Bu tür durumlarda adet düzensizli?inden çok buna sebep olan stres, kilo gibi durumlar hastaya zarar verebilir. Bu sebeplerin düzenlemnmesi gerekir. Ancak adet düzensizli?inin sebepleri aras?nda myom, polip, hormon düzensizli?i, yumurtlama bozuklu?u gibi durumlar varsa bunlar da zararl? olabilir. Bu tür durumlar?n netle?tirilmesi,  ilaçla veya gerekli ise ameliyatla tedavileri gerekir. E?er sebep erken te?his edilmezse ve tedavi geciktirirse örne?in adet düzensizli?ine neden olan bir myomun büyümesi ileride daha fazla s?k?nt?lara yol açabilir. Adet düzensizli?i olan hastalar?n bir k?sm?nda yumurtlama düzensizli?i vard?r bu da hamile kalmay? engelleyici veya geciktirici etki gösterebilir.

Adet düzensizli?i her zaman zararl? bir durum de?ildir hatta baz? hallerde adet düzenszili?i normaldir. Örne?in adet görmeye ba?lanan ilk y?llarda (15-17 ya?larda), emziren annelerde, korunma i?nesi kullananlarda adet düzensizli?i normal ve beklenen bir durumdur.

Devamını oku..

AĞRILI ADET GÖRME

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »Kaynak: A?RILI ADET GÖRME (D?SMENORE) NED?R?

Dismenore (Sanc?l? adet görme)

Kad?nlar?n yar?s?ndan fazlas?nda adet kanamas? döneminde az veya çok a?r? olmaktad?r. Bu adet sanc?s?, kanaman?n normal s?n?rlarda kalmas?n? sa?lamak amac?yla ortaya ç?kan rahim kas?lmalar?n?n a?r? olarak alg?lanmas? sonucu ortaya ç?kmaktad?r. Bu tür bir a?r? kad?n?n günlük ya?am?n? etkilemez ve basit a?r? gidericilerle kontrol alt?na al?nabilir.

Yakla??k 10 kad?ndan birinde ise durum farkl?d?r: Adet kanamalar?n?n ba?lamas?yla beraber ortaya ç?kan a?r? oldukça ?iddetlidir ve günlük ya?am olumsuz etkilenir. Kad?n Hastal?klar? ve Do?um kliniklerine yap?lan acil ba?vurular?n?n yakla??k %10’u adet sanc?s? nedeniyle olmaktad?r.

Dismenore, yani a?r?l? adet görme gerekli incelemeler sonras? etkili bir ?ekilde tedavi edilebilen ve bu nedenle kad?n?n gereksiz yere katland??? bir a?r?d?r.
Adet kanamalar? esnas?nda neden a?r? olur?

Sanc?l? adet görme asl?nda normal adet görme mekanizmas?n?n önemli bir parças? olan rahim kas?lmalar?n?n kad?n taraf?ndan a?r? ?eklinde hissedilmesidir. Bu rahim kas?lmalar?n?n amac? rahim iç tabakas?n?n at?larak yenilenmesi esnas?nda olu?an kanama miktar?n? en az seviyede tutmakt?r.

Bu kas?lmalar esnas?nda rahimde bölgesel olarak prostaglandin ad? verilen baz? maddeler salg?lan?r. A?r?ya yol açan olay?n bu prostaglandinlerin ya a??r? miktarda salg?lanmas? veya kad?nda prostaglandinlere a?r? ?eklinde bir a??r? duyarl?l?k cevab? olu?mas? oldu?u kabul edilmektedir. Prostaglandin salg?s? özellikle yumurtlamal? bir adet döngüsünde gerçekle?ebildi?inden adet görmeden k?sa süre önce ba?layan ve kanama bittikten sonra tümüyle kaybolan adet sanc?s? bir önceki adet döngüsünde yumurtlama oldu?unun en güvenilir belirtilerinden biridir.

R?A (“spiral”) kad?nlar?n bir k?sm?nda önceden var olmayan adet sanc?lar?n?n ortaya ç?kmas?na neden olabilmektedir. Esasen R?A uygulamalar?ndan sonra kad?nlar?n bir k?sm?n?n R?A’lsr?n? ç?kartt?rmak istemelereinin en önemli nedenlerinden biri budur.

R?A>>

Sanc?l? adet görmenin nadir görülen bir nedeni de rahima?z? giri?inin kürtaj, enfeksiyon gibi nedenlere ba?l? olarak daralm?? olmas? ve buna ba?l? olarak adet kan?n?n “zorlukla at?lmas?d?r”.

Endometriyozis sanc?l? adet görmenin di?er bir nedenidir ve ilgili bölümde ayr?nt?l? olarak ele al?nm??t?r.
Ne gibi belirtiler olu?ur?

Adet sanc?s? genellikle adet görmeden önceki ilk 24 saat içinde ba?lar, adet görmekle beraber ?iddeti k?sa süreli olarak artar ve adet döneminin bitmesine kadar giderek hafifler.

Bulant?-kusma, halsizlik, ishal, kramplara ek olarak ?iddetli bela?r?s? ve ba?a?r?s? sanc?yla beraber s?k görülen di?er belirtilerdir. A?r?n?n çok ?iddetli oldu?u durumlarda bay?lma bile ortaya ç?kabilir.
Ne zaman jinekolojik de?erlendirme gerekir?

Adet sanc?lar? a?r? kesicilerle kontrol alt?na al?nabiliyorsa ve ba?ka bir jinekolojik belirti yoksa jinekolojik muayene gerekli degildir. Ancak adet sanc?lar? çok ?iddetli olup genel iyilik halini etkilemeye ba?lam??sa veya günlük ya?am? etkiliyorsa mutlaka jinekolojik de?erlendirme yap?lmal? ve etkili bir tedavi uygulanmal?d?r.

Jinekolojik de?erlendirmenin çok önemli bir amac? vard?r: Endometriyozis (rahim iç tabakas?n?n normald??? bölgelerde bulunmas?, adenomiyozis, kronik enfeksiyon, kar?n içi yap???kl?klar, yumurtal?k kistleri, miyomlar ve di?er baz? jinekolojik hastal?klar kendilerine özgü belirtiler vermeleri d???nda yaln?zca adet sanc?s? ?eklinde de belirti verebilmektedirler. Yap?lan jinekolojik muayene bu durumlar?n varl???n?n ortaya ç?kar?lmas? ve etkili bir ?ekilde tedavi edilebilmesi aç?s?ndan son derece önemlidir.
Nas?l tedavi edilir?

Jinekolojik muayenede adet sanc?s?n?na neden olabilecek bir sorun saptanmas? durumunda öncelikle bu sorunun giderilmesi, ba?ar? ?ans?n?n yükselmesi aç?s?ndan çok önemlidir. Yetersiz bir de?erlendirme sonucu yap?lan tedavinin ba?ar?l? olma ?ans? dü?üktür.

Jinekolojik muayenede hiç bir jinekolojik sorun saptanmad???nda ilk basamak tedavi a?r? kesicilerdir. Kullan?lacak a?r? kesiciler “nonsteroid anti inflamatuar analjezikler” ad? alt?nda grupland?r?lan a?r? kesicilerdir. Bu ilaçlar a?r?y? kesmeleri d???nda prostaglandin üretimini de azaltarak çift yönlü tedavi yaparlar. Adet kanamas? ba?lamadan 24 saat öncesinde doktor önerisine göre de?i?en dozlarda ilaçlar kullan?l?r ve sanc? devam etti?i sürece ilaçlar al?nmaya devam edilir.

A?r? kesici ilaçlara yan?t al?namayan durumlarda ikinci basamak tedavi ço?u durumda do?um kontrol haplar?d?r. Adet sanc?s? ile yumurtlama aras?nda yak?n bir ili?ki sözkonusu oldu?undan yumurtlaman?n do?um kontrol haplar?yla ortadan kald?r?lmas? a?r?lar? ço?u durumda etkili bir ?ekilde kontrol alt?na al?r.

?kinci basamak tedaviden de fayda görülememesi ileri inceleme gerektiren bir durumdur. Bu amaçla gerekli ön haz?rl??? takiben laparoskopi ad? verilen yöntemle kar?n bo?lu?u incelenir. Bu incelemede genellikle saptanan sorun endometriyozistir.

A?r?, özellikle de nedeni bulunamayan a?r? her zaman psikolojik bir sorunu ça?r??t?r?r. Bu nedenle sanc?l? adet görme durumunda psikiyatri konsultasyonu gerekebilir.

Yoga, transandantal meditasyon, biofeedback, gev?eme egzersizi gibi yöntemler usulüne uygun olarak uyguland?klar?nda adet sanc?s?n? gidermede faydal? olabilir.

Devamını oku..

ADET GECİKMESİ NEDİR?

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »Kaynak: ADET GEC?KMES? NED?R?

Uzmanlar adet gecikmesinin üç ay devam etmesinin normal olmad???n? belirtiyor.

Normal adet döngüsü (siklüs) bir kad?nda 21-35 gün aras?nda de?i?mektedir. Bir adet siklüsünün 35 günden uzun sürmesi durumunda adet gecikmesinden bahsediliyor. Ancak çok s?k kar??la??lan bir durum olan adetlerin birkaç gün gecikmesinin bir sorun olarak alg?lanmamas? gerekiyor. Anadolu Sa?l?k Merkezi’nden Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Op. Dr. Ebru Füsun I??k, y?lda bir iki kez adet gecikmesi olabilece?ini beliterek, adet düzensizli?inin iki üç ay devam etmesi durumunda hekime ba?vurulmas? gerekti?ine dikkat çekti.
Adet gecikmesinin bir çok nedeni olabilir. Hormonal faktörler, üreme organlar? ile ilgili hastal?klar, stres gibi ya?am ko?ullar?, a??r egzersiz veya a??r? kilo al?p verme adet gecikmesine neden olabilir. Op. Dr. I??k, adet gecikmesinin nedenleri aras?nda en s?k görülenin yumurtan?n geli?ti?i folikülün çatlamamas? oldu?u söyleyerek ?u bilgileri verdi:
“Asl?nda kad?nlar?n birço?u y?lda bir siklüs yumurtan?n çatlamamas? gibi sorunlar ya?ayabilirler. Fizyolojik olan bu durum pek çok kez birkaç günlük adet gecikmesine yol açt??? için kad?nlar taraf?ndan fark edilmez. Adet gecikmesinde ilk olarak akla gelmesi gereken ?ey ise gebeliktir. Adet gecikmesi fizyolojik olan bu durumlar d???nda yumurtal?klarda geli?ebilecek endometriozis kistleri, yumurtal?klar?n iyi ve kötü huylu tümörleri gibi patolojik kistik olu?umlarda da görülebilir. Baz? hormonal denge bozukluklar?nda da ilk belirti adet gecikmesi ?eklinde olabilir. Bu grup hastal?klar çok çe?itlidir ve karma??k bir yap? içerisinde olabilirler. Bunlar içerisinde en s?k rastlananlar? ise polikistik over sendromu, tiroid bezi fonksiyon bozukluklar? ve süt hormonu olarak bilinen prolaktin hormonu salg? bozukluklar?d?r. Bu hormon bozukluklar? aras?nda adet düzensizliklerine en s?k yol açan durumu ise polikistik over sendromu olu?turuyor.”

Tan? ve tedavi önemli
Adet düzensizlerinde tan?, kad?n hastal?klar? ve do?um uzman? taraf?ndan muayene ve ultrasonografi yöntemi ile konuyor. Ayr?nt?l? olarak yap?lacak olan hormon profili analizi de tan?n?n en önemli parças?n? olu?turuyor. Baz? hormon metabolizmas? bozukluklar?nda hekim ilave birtak?m tahlillere ve testlere ba?vurabiliyor. Hatta röntgen filmi ve bilgisayar tomografi de tan? için gerekebiliyor.

Op. Dr. I??k, tedavi yöntemleri ve tedavi edilmemesi durumunda ortaya ç?kabilecek riskler konusunda da ?unlar? söyledi:
“Tedavi ?ekli, bulunan patolojiye göre de?i?ir. Tiroid hormonu yetersizli?ine ba?l? durumlarda tiroid hormonu verilir. Prolaktin hormonunun yüksek düzeyde salg?land??? durumlarda, salg?lamay? kesici ilaçlar verilir. Polikistik over sendromunda ise sadece kilo vermeyle bile adetler düzene girebilir. Ayr?ca progesteron hormonu veya do?um kontrol haplar?yla da tedavi mümkün olabiliyor. Sürekli östrojen hormonu etkisi alt?nda kalan rahim içini dö?eyen endometrium tabakas? her ay düzenli dökülüp adet kanamas? ?eklinde at?lmad??? için sürekli kal?nla??r. Uzun y?llar içersinde bu durum rahim kanseri olu?umu riskini art?r?r. Ayr?ca adet gecikmeleri tedavi edilmezse gebelik olu?umu gecikir veya gerçekle?mez. Adet gecikmesine neden olan yumurtal?kta kistik bir durum sözkonusu ise tedavisi gecikmi? olur.”

Devamını oku..

KURDEŞEN BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık | Yorum Yok »Kaynak: KURDE?EN NED?R? BEL?RT?LER? VE TEDAV?S? NASIL YAPILIR?

Farkl? nedenler, farkl? alerjik durumlara neden olabilir. Halk aras?nda kurde?en olarak bilinen alerjik durumlardan ÜRT?KER bak?n neymi??
29.09.09 00:27

Alerji… Bu kelimeyi pek s?k duyar olduk son y?llarda. Güne? alerjisi… Çilek alerjisi…
Alerjik nezle… Alerjik ast?m…

—Güne?te kald?m her taraf?m k?zard?, kabard?.
—Çilek yedim, ka??nt?dan duram?yorum.
—Dondurma m?, aman beni peri?an ediyor.
—Hap??rmaktan gözlerimi açm?yorum.

Ürtiker “?s?rgan otu döküntüsü” ve kurde?en gibi bilinen alerjik bir deri döküntüsüdür. ?ki farkl? tipi vard?r: Akut Ürtiker s?k olarak alerji yapan bir madde taraf?ndan olu?turulur ve birkaç saat ile hafta aras?nda devam eder. Alt? haftadan uzun devam ederse art?k ad? Kronik Ürtiker olur.

Nedenleri Nelerdir?
Akut Ürtiker’e en s?k neden olanlar;
—Evcil hayvanlar( kediler, köpekler, atlar)
—Deniz mahsulleri(bal?klar, kabuklu deniz hayvanlar?)
—Kuruyemi?, meyve Süt ürünleridir
—Bal ar?s? veya e?ek ar?s? sokmas? Ürtiker’e neden olabilir
—Antibiyotikler gibi alerjen ilaçlar, aspirin.

Yüksek Ate? veya Hepatit B gibi belirli viral enfeksiyonlar ve kan nakilleri ve a??lar da neden olabilir. Belirli parazitlerin meydana getirdi?i infeksiyonlar, tansiyon ilaçlar? veya stres tetikleyebilir. Kronik Ürtiker’in ço?unlu?unun tan?mlamas? zordur.

—Belli Paraziter hastal?klar,
—Tansiyon ilaçlar? veya stres tetikleyicidir.
—Kronik Hastal?klar (idrar yolu enfeksiyonlar?, sinüzit, akci?er hastal?klar?)

Kronik ürtiker; derinin ?s?ya maruz kalmas?, so?uk, güne? ?????, titreme veya bas?nç gibi fiziksel faktörler taraf?ndan da tetiklenebilir. Baz? ki?iler o kadar hassas cilde sahiptir ki herhangi bir ovalama dahi dermografizm diye adland?r?lan ve deriden kabar?k k?rm?z? çizgilere neden olan kabart?lara sebep olabilir. Buda bir çe?it ürtikeryal olu?umdur.

—Tiroit hastal?klar?
—Kanser
—LUPUS gibi ba????kl?k sistemini tutan hastal?klar Ürtiker’i tetikleyebilir.

Belirtileri Nelerdir?
Döküntüye ba?l? bir say?da k?rm?z? çevrilmi? cilt lezyonlar?. Bu vücuduna yay?lmaya meyillidir. Kronik olgularda ka??nt?l? uykusuz gecelere neden olur bu durum depresyona bile neden olabilir. Hastal???n bulgular? aras?nda ka??nt?l?, deriden kabar?k, k?zar?k 0,5cm ila çok büyük ölçülerde deride plaklar bulunur. Bu plaklar?n baz?lar? birle?me e?ilimindedir. Plaklar?n s?n?rlar?n? net olarak çizmek her zaman mümkün olmaz. Lezyonlar genellikle birkaç saat içerisinde solar, yerine ba?ka alanlarda yenileri ç?kabilir. Ancak ortamda hastal?k gibi, ilaç gibi bir tetikleyici faktör varl???nda stres ve aspirin al?m? takiben aniden tekrar ortaya ç?kabilir.

Nedeni Nas?l Te?his Edilir?
Hastalarda iyi bir hastal?k öyküsü sonras?, alerji testlerini içeren ara?t?rmalar yan?nda di?er bahsi geçen hastal?klar?n ara?t?rmalar? yap?lmal?d?r. Altta yatan hastal???n tedavisi sonucunda genel olarak ürtiker kendili?inden geçer ve tekrar etmez. Ancak sebebi bilinmeyen ürtiker hastalar?nda antialerjik ilaçlardan faydalan?l?r. Bu hastalarda klasik olarak sabahlar? sedatif olmayan antialerjikler, ak?amlar? sedatif antiallerjikler ve H2 reseptör blokerleri birlikte kullan?l?r. H2 reseptör blokerleri as?l itibari ile mide asiditesini azaltmak için kullan?lan ilaçlard?r. Ancak derideki histamin reseptörlerinin % 20 kadar? H2 tipinde oldu?u için bu tür ilaçlar bu hastalarda faydal? olmaktad?r. Bunun d???nda bunlara cevap vermeyen hastalarda kortizon dahi kullan?labilir.

Al?nmas? gereken Önlemler Nelerdir?
Tetikleyici faktörler kaç?n?n.
Bu nedenle:
—Cildinizi serin tutun, egzersizden sak?n?n ve ?l?k du? al?n,
—Cildinizi sakinle?tirmesi için mentol krem uygulay?n,
—Tüm Aspirin ve Kodein içeren ilaçlardan kaç?n?n,
—?u anda kulland???n?z herhangi bir ilac?n yan etkilerinin listesini okuyun,
—Sodyum benzoat gibi koruyucular ve Tartrazine gibi g?da tatland?r?c?lar?ndan kaç?n?n,

Antihistaminiklerin yüksek dozlarda uygulamas? alt? haftaya kadarki uzun dönemlerde gerekli olabilir. Di?er alta yatan hastal?klar? aç??a ç?karmak için özel ara?t?rmalar gerekli olabilir.

Alerji Testi yapt?rmal? m?y?m?
E?er gözlem ile sebep ayd?nlat?lamazsa doktorunuz dü?ündü?ü sebeplere ili?kin tahliller isteyecektir. Gerek görülürse Prick Test de yap?lacakt?r. Her hastan?n yapt?rmas?na gerek yoktur. Özellikle çocuk yas grubunun (5 yas

Sonuç olarak,
Tedavi sorumlu etkenin ortadan kald?r?lmas? ile ba?lamal?d?r. Bununla beraber a??zdan alerji ilaçlar? (antihistaminik) ile tedavi söz konusudur. Tedaviye yetersiz yan?t?n söz konusu oldu?u durumlarda kortizonlu ilaçlarla a??zdan tedavi uygulanabilir.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.