‘Genel’ Kategorisi için Arşiv

Victoria’s Secret Sevgililer Gunu 2012

Yazar: Admin 2 | 22 Ağustos 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »
Etiketler: , , , ,Kaynak: Victoria secret mankenlerinin resimleri

Victoria’s Secret Sevgililer Gunu 2012 videosu. Victoria Secret 2012 Sevgililer gunu videosu. Victoria’s Secret Happy Valentine’s Day 2012 videosu. Victoria Secret mankenlerinin her kutlama oncesi yaptiklari kisa kliplerden en sonuncusu sevgililer gunu icin olani seyirci karsisina cikti. Birbirinden cekici, guzel ve seksi haleriyle kamera karsisina gecen guzeller yine bastan cikartacak.

Devamını oku..

17 Ağustos 2013 Gazetesi oku

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »Kaynak: 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku

Ak?am 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Birgün 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Bugün 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Cumhuriyet 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Dünya 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Fanatik 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Fotomaç 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku EvrenselHaber 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Türk 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Hürriyet 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Milat 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Milli 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Milliyet 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Ortado?u 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Önce Vatan 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku Posta 17 A?ustos 2013 Gazetesi oku

Devamını oku..

Cem Şen ve Hasan “Sonsuz” Çeliktaş ile “Ruhun Kutsal Yolculuğu” Bali’de Başlıyor…

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/cem-sen-ve-hasan-sonsuz-celiktas-ile-ruhun-kutsal-yolculugu-balide-basliyor-50fe22f395f55.jpg”>Bali’nin kadim tap?naklar?ndan, Hindistan’da Budha’n?n alt?nda ayd?nland??? a?aca; Çin’in ölümsüz üstatlar?ndan, Güney Amerika’n?n ?amanlar?na; ya?ayan kadim uygarl?klardan, binlerce y?ll?k gelenekleri ya?atan ?ifac?lara; ruhunuzun en derin noktalar?ndan, hayat?n?z?n hiç farketmedi?iniz alanlar?na uzanan bir “Kendini Tan?ma Yolculu?u”na haz?rlan?n.Pek çok kitab?n yazar? ve tan?nm?? bir Uzakdo?u ö?retileri ustas? Cem ?en’in e?itmenli?inde, derKi.com ve The Wise genel yay?n yönetmeni Hasan “Sonsuz” Çelikta?’?n e?li?inde ve 10 y?l? a?k?n bir süre Uzakdo?u’da ya?am??, hayat?n?n büyük bir bölümünü egzotik ve gizemli destinasyonlarda geçirmi? olan Mural Uzel’in uzmanl???nda spiritüel bir yolculu?a ç?k?yoruz.“Ruhun Kutsal Yolculu?u” ad?n? verdi?imiz bu seyahat serisinde s?ras?yla önce Bali’ye, sonra Hindistan’a, sonras?nda da Çin, TransSibirya-Mo?olistan ve Güney Amerika’ya gidece?iz. Daha daha sonras? m?? Henüz biz de bilemiyoruz, bakal?m Ruh bizleri nerelere yollayacak…“Ruhun Kutsal Yolculu?u”nun ilk dura?? “Tanr?lar?n Adas?” Bali. Bali’ye “Tanr?lar?n Adas?” denmesinin en önemli sebebi, binlerce y?ll?k kadim enerjilerin, bu adada halen ya?ayan bir kültür içinde varl???n? hissettirmesi. Ayn? zamanda belki de günümüzde ya?ayan son Animist, tüm do?an?n canl? oldu?una inanan toplum olmas?. M?s?r’da görüp büyülendi?imiz Tanr?lar ve tap?naklar, burada farkl? ad ve biçimlerde kar??m?za ç?k?yorlar ve M?s?r’?n aksine binlerce y?l önce terkedilmi? de?iller, günlük ya?am?n tam da içindeler; hem de tüm varl?klar?n? hissettirerek…Bali Yolculu?umuzun Plan?22 Ekim 2012 Malezya Havayollar? MH031 Istanbul Kuala Lumpur Kalk?? 15:10 Var?? 06:35 (*)23 Ekim 2012 Malezya Havayollar? MH715 Kuala Lumpur Bali Kalk?? 08:50 Var?? 11:5023 Ekim Sal? – 28 Ekim Pazar: Nusa Dua
Uçu? saatlerimizden görülebilece?i üzere Bali’ye oldukça uzun bir uçak yolculu?undan sonra ula??yoruz. Ekvatoru geçip Güney Yar?küre’ye inece?imiz bu uzun uçu?un ard?ndan yolculu?umuzun ilk alt? gününü üzerimizdeki jetlagi atmak ve Bali enerjisine uyumlanmak ad?na, son derece rahat ve keyifli bir program haz?rlad?k. E?er kadim zamanlara uyum sa?layacaksak, önce gev?emeyi ve keyif almay? unutmamam?z gerekti?ini akl?m?zdan ç?karmad?k. Nusa Dua, Bali’nin e?lence hayat? daha hareketli bir bölgesi. Biz de bölgedeki misafirli?imize aç?l?? partimizle ba?l?yaca??z. Burada Grand Mirage Otel’de okyanus manzaral? odalar?m?zda kal?p, bir yandan üzerimizdeki yorgunlu?u atarken bir yandan da Hint Okyanusu’na veya havuza girip serinleyece?iz. Elbette bölgedeki ünlü Bali tap?naklar?n? ziyaret edece?iz, ak?l almaz güzellikteki Nusa Penida Adas?’na tekne gezisi yapaca??z, her güne yogayla ba?layaca??z ve bol bol e?lenece?iz.29 Ekim Pazartesi – 4 Kas?m Cumartesi: Ubud
Nusa Dua’da dinlendik, enerjimizi Bali’ye uyumlad?k ve hem gev?eyip, hem de enerji dolduk. ??te ?imdi çal??ma zaman?! Dünyada spiritüel ak?m?n yeni ba?kenti kabul edilen Ubud’a geçiyoruz ve bizleri burada rahipler e?li?inde de?erli hocam?z Cem ?en kar??l?yor. Otelimiz Pertiwi Bisma Resort. Yolculu?umuzun bu aya?? tüm bölgedeki spiritüel dünya ile uyumumuzu sa?lamak için Cem ?en’in liderli?inde Hindu rahiplerin düzenleyece?i aç?l?? seramonisi ile ba?l?yor. Yolculu?umuzun Ubud aya?? neredeyse tamamiyle spiritüel çal??malardan olu?uyor. Her güne Cem ?en’in yapt?raca?? çal??malarla ve ya?am enerjimizi geli?tirmemizi ö?retece?i e?itimlerle ba?l?yoruz. Günün program?na göre yerel ?ifac?larla çal???yor, masaj yapt?r?yor, yöredeki geli?mi? yerel sanat merkezlerini geziyor, dünyaca ünlü raw food (çi? besin) ustalar?n?n haz?rlad??? tatlar? deniyor ve kat?lmak isteyen arkada?lar?m?zla bölgenin en güçlü ?aman?n?n kap?s?n? çal?p Cem ?en’in e?li?inde kabul edilmeyi deniyoruz. Ayr?ca yeryüzünün en güçlü yarat?c? enerji noktalar?ndan Kintamani Yanarda??’n? ve bölgedeki tap?naklar? da ziyaret ediyoruz. Buna ek olarak her gece Cem ?en ve Hasan “Sonsuz” Çelikta?’la birlikte felsefi sohbetler yap?yoruz. Yolculu?umuzun sonlar?na yakla??rken, derin vadileri geçerek ula?t???m?z da?lar aras?ndaki kadim bir tap?nakta ?ifac?lar ve rahipler e?li?inde özel ar?nma seramonisinden geçiyoruz. Son olarak, yine rahipler taraf?ndan gerçekle?tirilen kapan?? seramonisi ile u?urlan?yoruz.04 Kas?m MH852 Malezya Havayollar? Bali Kuala Lumpur Kalk?? 19:15 Var?? 22:10
05 Kas?m MH030 Malezya Havayollar? Kuala Lumpur Istanbul Kalk?? 00:30 Var?? 06:00Yolculuk Fiyat?
?ki Ki?ilik Odalarda Ki?i Ba?? 2950€
Tek Ki?ilik Oda Fark? Fark? 950€
?ki Ki?ilik Odalarda Extra Yatak 2650€Yolculu?a Kay?t Yapt?rmak ?çin:
Hasan “Sonsuz” Çelikta? – sonsuz@derki.com / 0 535 827 96 31Fiyata Dahil Olan Hizmetler
• Malezya Havayollar? ile uçu?lar ve Havaalan? Vergileri
• 7 Gece UBUD Pertiwi Bisma Resort konaklama (www.pertiwiresort.com) veya ayn? yüksek kalitede benzeri bir otelde
• 6 Gece NUSA DUA Grand Mirage (www.grandmirage.com) veya ayn? yüksek kalitede benzeri bir otelde konaklama
• Endonezya Vizesi
• Havaalan?nda VIP kar??lama ve özel kontuarda vize i?lemleri
• Tüm transferler
• Tüm Sabah Kahvalt?lar?
• Tüm Ö?le Yemekleri
• 4 Özel Ak?am Yeme?i
• Cem ?en taraf?ndan ö?retilecek özel enerji ve felsefe çal??malar?
• Ho?geldiniz partisi
• Hindu Rahiplerin ekibe özel yapaca?? aç?l?? seramonisi
• Tap?nak ve Çevre Gezileri
• Kintamani Yanarda? Gezisi
• Nusa Pedina Adas? Tekne Gezisi
• Yerel ?ifac?lar ile çal??malar
• Ar?nma seramonileri
• Özel masaj seans?
• Yoga ve Enerji Çal??malar?
• Rahipler ile yap?lacak kapan?? seramonisi
• Kapan?? Partisi
• Tüm Transferler
• Seyahat Sigortas?
• Yurt d??? ç?k?? puluFiyata Dahil Olmayan Hizmetler
• 9 gece ak?am yeme?i
• ?ifac?larla, ki?isel talebe göre, gezimiz dahilinde sunulan temel ?ifa çal??mas? haricinde yap?labilecek ekstra çal??malar
• Bölgenin en güçlü ?aman? ile tan??ma ve talebe göre kendisi taraf?ndan yap?lacak özel güçlendirme (empowerment) ve inisiyasyon ayini.
• ?çecekler
• Ekstra Masaj Seanslar?
• Ki?isel Harcamalar* Bu yolculuk, TURSAB üyesi Cosmo m.i.c.e. ile birlikte düzenlenmi?tir.Ayr?nt?lar: http://www.derki.com/ruhun-kutsal-yolculugu-bali

Devamını oku..

HAMİLEYKEN YEDİKLERİNİZ BEBEĞİN TÜM HAYATINI ETKİLİYOR

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/hamileyken-yedikleriniz-bebegin-tum-hayatini-etkiliyor-50fe22d671eb6.jpg”>Uzmanlar, anne adaylar?n?n hamilelik s?ras?nda beslenmesinin, bebeklerinin DNA’s?nda önemli de?i?iklikler olu?turdu?unu belirtiyor. Bebeklerinin uzun vadeli sa?l?k durumunda etkili oldu?u için annelerin beslenme tavsiyelerini dikkatle izlemesi gerekti?inin alt?n? çizen uzmanlar, genlerimizi de?i?tiremesek bile, ya?am tarz?m?z?n genlerimizin nas?l i?leyece?ini etkileyebildi?ine dikkat çekiyor.Genlerin kendilerinde de?i?iklik olmadan, fonksiyonlar?n? de?i?tirebilen kal?t?msal de?i?imlerden söz eden uzmanlar, genin de?i?medi?ini yapt???m?z baz? ?eylerin, örne?in ya?am tarz?m?z?n, genin nas?l fonksiyon yapaca??n? etkileyebildi?ini ve bunlar?n da kal?t?msal olabildi?ini söylüyor.Epigenetik, bebe?in anne karn?ndaki çevresel ortam?n?n dünyaya geldikten sonraki sa?l???na etkisi olarak tan?mlanabilir. Anne karn?nda iken, annenin ald??? besinler ve alg?lad??? sesler gibi di?er etkenler bebe?in hayat?nda Alzheimer, kalp, ?eker, infertilite gibi hastal?l?klara sebep olabiliyor. Hamileyken yetersiz düzeyde karbonhidrat tüketmek, bebe?in genlerinde baz? unsurlar?n de?i?mesine yol aç?yor.Bu de?i?ikliklerin görüldü?ü bebekler, ya?amlar?n?n ileriki a?amalar?nda daha çok kilo al?yor. Yani anne aday? yetersiz karbonhidratl? bir beslenmeye geçerse, çocu?unun kilo alma riskini art?r?yor. Anne karn?ndayken çocuk yetersiz beslenirse, çocuk ileride ?i?manl?k, ?eker hastal??? gibi risklerle kar??la?abiliyor.Anne baba adaylar? için D vitamini, iyot, Omega 3, B12 vitamini, folik asit, A vitamini ve demir eksikliklerinin giderilmesi büyük önem ta??yor.Yanl?? beslenme, a??r metaller, kimyasal ve biyolojik toksinlere maruz kalan anne karn?nda bebe?in, do?duktan sonra eri?kin dönemde bu olumsuz çevresel ko?ullardan etkilenerek yüksek tansiyon, ?eker hastal???, kalp damar hastal??? gibi sorunlar?n yan?nda zeka gerili?i, otizm ve davran?? bozuklu?u gibi sorunlar ya?amas?na da yol açabiliyor.Çevresel kimyasal kirleticilerden PCB poliklorine bifeniller, dioksinler, kur?un, civa, bisfenol A ve perstisitler gibi endokrin bozucular çocuklarda i?itme ve konu?ma bozukluklar?na, e?itimde ba?ar?s?zl???n yan?nda gebelik s?ras?nda benzer durumlara maruz kal?nd???nda ise ileriki y?llarda bebe?in üreme sorunlar?yla kar??la?ma olas?l???n? artt?rmaktad?r.Anne hamile iken çok k?rm?z? et tüketirse, bebek erkek ise, bu gelecekte sperm say?s?n? olumsuz yönde etkileyebiliyor.Bu nedenle uzmanlar kad?nlar?n, özellikle hamile kad?nlar?n beslenme ve ya?am tarzlar? konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerekti?ini belirtiyor. Bebekler anne karn?nda 30. hafta itibariyle duymaya ba?l?yor. Anne 30. haftadan sonra klasik müzik dinlerken e?er rahats?z oluyorsa, bebek do?duktan sonra klasik müzik duydu?unda huysuzland??? gözlemleniyor.Uzmanlar?n teorisine göre, anne karn?nda geli?imini sürdüren bebek, dünyaya geldi?inde kar??la?aca?? ortama haz?rl?kl? olmaya çal???yor ve DNA’s?nda buna göre de?i?iklikler oluyor. Karbonhidrat? yetersiz bir ortamda geli?en bebek, yeterli besin olmad??? varsay?m?yla vücudunu depolamaya programl?yor. Daha önce hayvanlarda yap?lan çal??malarda da beslenmenin gen i?levlerinde de?i?iklik yaratabildi?i belirlenmi?ti. Buna, Epigenetik de?i?im deniyor. Bu alana e?ilen uzmanlar ise çevre ile genlerin nas?l bir etkile?im içinde oldu?unu anlamaya çal???yor.Uzmanlar bu ara?t?rmalar?n, Epigenetik de?i?imlerin k?smen de olsa ya?am?n ilk dönemleri ile daha sonraki hastal?klar aras?nda ba?lant? olu?turdu?una ili?kin önemli kan?tlar sundu?unu söylerken, bunun kad?nlar?n gelecek nesillerin sa?l???n? iyile?tirebilmek için beslenme konusunda daha fazla deste?e ihtiyac? oldu?unu gösterdi?i görü?ünde.

Devamını oku..

SONBAHARDA TIRNAKLAR

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/sonbaharda-tirnaklar-50fe22d3b8f86.jpg”>Önce t?rnaklardan ba?lar her?ey öyle de?il mi ?
Kad?nlar?n ve erkeklerin en çok sevdi?i ?eydir eller… Eller ve t?rnaklar… ?lk ad?md?r tan?mak için. Sizi ve karakterinizi anlatan, kim oldu?unuzu ilk ad?mda kar?? tarafa anlatan bölgedir eller. Erkeklerde bak?m ve jestlerle yapar bunu ama kad?nlar?n en derin yard?mc?s? t?rnaklard?r. Bak?ml? bir eli ‘daha’ güzel yapman?n da tek yoludur vesselam.Yani manikürden de?il… onun k?yafeti ‘oje’ dünyas?ndan bahsediyorum bu yaz?da.
Tabii ki bu kadar önemli bir noktada durunca da trend belirleme konusunda da öncü olabiliyor t?rnaklar…
??te baz? sonbahar renkleri de t?pk? k?yafetlerimizde, aksesuarlar?m?zda, ?apkalar?m?zda ve rujlar?m?zda, hatta saçlar?m?zda oldu?u gibi ojelerde de kilit noktada bulunuyor bu sene.
Ho? sohbet bir çay saati için muhte?em ‘do?all?klar’, lila renkleri, k?r?k beyazlar yani t?rnaklardaki klasik masumiyetler bu sene oldukça yayg?n. Ya da kendinizi daha di?i göstermek istiyorsan?z ‘bordo’ ve tonlar?n? kullanmak da bir yöntem olabilir. Her zaman masum olmak kim ister öyle de?il mi ?Belki de marjinalli?e kaç?p, daha iddial? olmak için bir partide ‘krom’ renkleri ‘alt?n ve gümü?’ dokular? kullanmak da bir yol olabilir sizin için. Daha yarat?c? bir?eyler istiyor ve sade k?yafetinize tatl?l?k katmak istiyorsan?z ‘retro’ tarz? desenleri kullanmaktan hiç çekinmeyin. Siyah üzerine beyaz çizgiler çekin, k?rm?z? üzerine sar? noktalar koyun, mavi üzerine beyaz daireler olu?turun… tüm nostaljik geçmi?i t?rnaklar?n?za ta??y?n.
Sonbahar tüm farkl? tarzlar?, geni? önerileri ve birbirinden farkl? kad?n karakterlerini yönlendiren düzenleriyle bomba gibi gelirken, Sizler de t?rnaklar?n?zdan ba?lay?n ya?murlu günleri beklemeye.Sonra itiraf edebilirsiniz ‘bu t?rnaklar hiç bu kadar güzel olmam??t?.Zümrüt Tanr?öven 

Devamını oku..

KÜRTAJ HAKKI KADINLARIN YAŞAM HAKKIDIR

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/kurtaj-hakki-kadinlarin-yasam-hakkidir-50fe22d17de4c.jpg”>Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n “Kürtaj cinayettir, sezaryene kar??y?m” aç?klamalar? kad?n örgütlerinden tepki toplamaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birli?i Kad?n Hekimlik ve Kad?n Sa?l??? Kolu da konuyla ilgili bir bas?n aç?klamas? yaparak kürtaj hakk?n?n kad?nlar?n ya?am hakk? oldu?unu savundu.Türk Tabipleri Birli?i (TTB) Kad?n Hekimlik ve Kad?n Sa?l??? Kolu kürtaj ve sezaryenle ilgili tart??malara bir bas?n aç?klamas?yla yan?t verdi. Aç?klamada kad?nlar?n devlete de?il, kendilerine ait oldu?u vurguland?.Aç?klamada ?u görü?lere yer verildi:“AKP’nin kad?n dü?manl??? politikalar?n?n son göstergesi, kürtaj hakk?n?n budanmas? giri?imi olarak somutland?.Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Nüfus ve Kalk?nma Konferans? Eylem Program?’n?n uygulanmas?na ili?kin 2012 Uluslararas? Parlamenterler Konferans? kapan?? oturumunda yapt??? konu?mada “Sezaryenle do?uma kar??y?m. Kürtaj? bir cinayet olarak görüyorum” dedi. Bununla da yetinmeyerek, “Sezeryan ve kürtaja kar??y?m. Bunu söyledi?imde bana kar?? ç?kan bas?n mensuplar?, yat?yorsunuz kalk?yorsunuz Uludere diyorsunuz! Ben de diyorum ki, her kürtaj bir Uludere’dir!” diye buyurdu.Kad?nlar?n kaç çocuk do?uracaklar?n?, nas?l do?uracaklar?n? belirlemeye kadar varm?? olan bask?lar, kad?n mücadelesinin tüm kazan?mlar?na uzanacak gibi görünmektedir. Bu aç?klama; “en az üç çocuk do?urun, o da yetmez be? çocuk” ça?r?s?yla kad?nlar? eve kapatmaya yönelik dayatman?n, gerekirse kürtaj yasa?? ile ve zor yoluyla uygulanmak istedi?inin de göstergesidir.Failleri hala bulunmam?? olan Uludere ile kürtaj aras?nda benzerlik kurulmas?, hem Uludere’de yak?nlar?n? kaybetmi? olanlar?n üzüntüsüne ald?rmamak, hem de hedef sapt?rmak anlam?n? ta??maktad?r. Bu iki durum aras?nda fark görememek mümkün de?ildir.Kad?nlarla erkeklerin e?it olmad???na inanan, bunu her f?rsatta dile getiren iktidar?n amac?, kad?nlar? aile içinde ikincil konuma hapsetmek, sermayeye ucuz, güvencesiz i?gücü olu?turmak, bo?az toklu?una çal??acak binlerce i?siz yaratmakt?r. Gere?inde sava?a sürülecek askerler olarak haz?rlanacak i?sizler ordusunun iyi bir e?itim sistemine ihtiyac? olmayaca??, e?itim sistemindeki de?i?ikliklerle ortaya konmu?tur.Tüm dünyada nüfus politikalar? ataerkil kapitalist sistemin ihtiyaçlar?na uygun biçimde kad?n bedenleri üzerinden, kad?n cinselli?i ve do?urganl??? denetlenerek sürdürülür. Tarih boyunca erkek egemenli?inin tahakküm nesnesi kad?n bedeni olmu?tur. Kad?nlar?n do?urganl?klar?n? kontrol alt?na almak, ailede her zaman cinsiyetçi i? bölümü, hiyerar?i ve bask?y? gerekli k?lm??t?r. Kad?nlar?n ev içinde harcad?klar? kar??l?ks?z emek, hem erkek egemenli?i, hem sermaye aç?s?ndan gerekli oldu?u kadar, do?urganl?klar?n?n kontrolü de nüfus politikalar?n?n vazgeçilmez arac?d?r. Nüfusu azaltma veya artt?rma politikalar? kürtaj?n yasal olmas? ya da k?s?tlanmas? politikalar?yla paralellik ta??maktad?r.Uluslararas? hukukta tan?nm?? tüm haklar, ki?inin tam ve sa?l?kl? olarak dünyaya gelmesi ile ba?lar. Kad?nlar?n kendi varl?klar?n? koruma ve özgürce sürdürme hakk?, potansiyel (henüz olu?mam??) haklara göre daha üstündür.Kürtaj hakk?; kad?nlar?n kendi bedenleri ve do?urganl?klar? üzerinde söz sahibi olmas?n?n ayr?lmaz bir parças?d?r.Gebelikte ve do?umda bedensel riskleri üstlenenler, do?umla birlikte hayatlar? sonsuza dek de?i?ecek olan kad?nlard?r. Hamileli?in bedenlerinde sürmesi bir yana, çocuk bak?m? da cinsiyetçi i? bölümü gere?i kar??l?ks?z bir görev olarak kad?nlara verilmi? durumdad?r.Sa?l?kta Dönü?üm Program? ile sa?l???n bir hak olmaktan ç?kar?l?p ücret kar??l??? elde edildi?i, bireysel bir sorumlulu?a dönü?türüldü?ü ülkemizde, kad?nlar?n sa?l?k, i?, bar?nma güvencelerinin yetersizli?ini görmezden gelerek kürtaj hakk?na k?s?tlama getirilmesi hem kad?nlar?n, hem bebe?in sa?l???n? ve gelece?ini ataerkil kapitalizmin ç?karlar? için feda etmek demektir.Sa?l?kta Dönü?üm Program? ile yap?lan düzenlemeler, kad?nlar?n gebeli?i önleme hizmetlerine ula?mas?n? ve kürtaj hakk?ndan yararlanmas?n? güçle?tirmektedir. Daha önce bu hizmetlerin verildi?i AÇSAP (Aile ve Çocuk Sa?l??? Poliklinikleri) ve TSM (Toplum Sa?l??? Merkezleri) say?ca azalt?lm??t?r. Sa?l???n ticarile?tirilmesi sonucu hastanelerdeki aile planlamas? hizmetleri ücretli hale getirilmi?tir. Birçok devlet hastanesi ve hatta özel hastanede “iste?e ba?l? kürtaj” yasal oldu?u halde yap?lmamaktad?r.Kürtaj?n yasal süresi, pek çok ülkede 12 hafta iken Türkiye’de 10 haftad?r. Ne var ki, sa?l?k kurulu?lar? fiili olarak kürtaj? sekiz haftaya kadar yapmakta ve yasal hak aç?kça devletin sa?l?k hizmetleri kanal? ile ihlal edilmektedir. Uzun süredir fiilen yürürlükte olan kürtaj hakk? gasp?n?n, önümüzdeki süreçte bir yasaklamaya dönü?mesinden endi?e duymaktay?z.Sezaryen ise bir do?um yöntemidir. Do?umun ne yolla yap?laca?? annenin ve çocu?un sa?l??? göz önünde tutularak planlan?r. Bu konuda devletin müdahalesi abesle i?tigaldir. Ba?bakan?n de?erlendirmesi ise bilimsel olmaktan uzakt?r.Bugün dünyada her y?l yakla??k 46 milyon kürtaj yap?ld???, bunun yar?s?n?n yasal olamayan kürtajlar oldu?unu, bunlar?n üçte ikisinin ise uygun olmayan ko?ullarda yap?ld???n? biliyoruz. Gebeli?e ba?l? ölüm oranlar?nda güvensiz ko?ullarda yap?lan kürtaj?n etkisi ilk s?radad?r.Suç olan kürtaj de?il, kad?nlar?n hayatlar?n? riske atacak tehlikelere zorlamakt?r.Kürtaja s?n?rlama getirmek, erkek egemenli?inin, AKP’nin muhafazakar politikalar? yoluyla ev içinde kad?n eme?i üzerindeki bask?lar? artt?raca??n?, kad?nlar?n emeklerine el konmas?n?n yan?nda, bedenlerine de el konarak kad?n dü?manl???n? katmerlendirece?ini göstermektedir.Kürtaj hakk? erke?in /devletin kad?n bedeni üzerindeki vesayetinin kald?r?lmas? hakk?d?r.Do?um kontrol yöntemleri pahal?d?r, ucuz yöntemler ise, kad?nlar?n sa?l?k hakk?n? ve ya?ama hakk?n? riske atmaktad?r. Bu nedenle, daha yüksek standartlarda do?um kontrol yöntemlerine tüm kad?nlar?n ücretsiz ve kolay eri?imi sa?lanmal?d?r.Kürtaj?n yasal bir hak, bir seçim özgürlü?ü olarak savunulmas? kadar, sosyal bir hak olarak savunulmas? da ya?amsald?r. Çünkü kad?nlar için özgür, ücretsiz, ula??labilir, yasal bir kürtaj hakk? ayn? zamanda ya?am hakk?d?r. Kad?nlar devlete de?il, kendilerine aittir!”Kaynak: Uçan Süpürge Haber Merkezihttp://www.ucansupurge.org
28 May?s 2012

Devamını oku..

HAMİLELİKTE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/hamilelikte-yasanan-degisimler-50fe22c122288.jpg”>Hamilelik belirtilerinden ba?layarak, 9 ayl?k hamilelik dönemi boyunca anne aday?n?n vücudunda birçok de?i?iklik ya?anmaktad?r. Ya?anacak de?i?iklikleri önceden bilmek anne adaylar?n? rahatlat?r. Hamilelik boyunca ya?anan 8 önemli de?i?iklik… 1- Adet Gecikmesi
Düzenli adet gören ve düzenli cinsel ili?kisi olan bir kad?n?n adet gecikmesi oldu?unda bunu gebeli?in ilk belirtisi olarak dü?ünmek gerekir. Gebelik olmas?na ra?men, ilk 2-3 ay “üstüne görme” tabir edilen adet kanamas? nadiren ya?anabilir. Fakat bu kanama her zaman normal adet kanamas?ndan daha az miktarda ve daha k?sa süreli olur.2- Hormonal De?i?im
Gebeli?in ilk aylar?ndaki hormonal de?i?imlerle birlikte vücutta s?v? tutulumuna ba?l? ödem gerginlik, kar?nda ?i?lik, kilo art???, bulant?, kusma görülebilir. Yeme al??kanl?klar?n?n gözden geçirilmesi, tuzun azalt?lmas?, hareketlili?in artt?r?lmas? ile bu de?i?imler s?k?nt? olu?turmayacak boyuta getirilebilir. Bulant?lar? az az s?k s?k ya?s?z daha çok kat? g?dalar yiyerek kontrol alt?na almak ço?u kez mümkündür.3- Kans?zl?kla Birlikte Uyku ?ste?i Art?yor
Gebelikle beraber kan?n sulanmas?na ba?l? kans?zl?k tablosu olu?abilir. Bu dönemde yorgunluk hissi ve uykuya meyil atar. Anne aday?n?n, bebek do?duktan sonra olabilecek uykusuzluklar? dü?ünerek bu dönemde bolca uyumas?nda hiçbir sak?nca olmaz.4- Gö?üslerde Hassasiyet Ya?anmas? Normal
?lk üç ayda görülen de?i?imlerden biri de gö?üslerde gerginlik, hassasiyet ve büyümedir. Destekli sutyen kullanarak ve de bu de?i?imleri anne olmak ad?na kabul ederek s?k?nt? hissedilmez.5- Psikolojik De?i?imler Her Annede Farkl? Ya?an?yor
Gebelikte de?i?en hormonal düzenle birlikte anne olmaya bilinçalt?n?n bak?? aç?s?, zihinsel düzeyde gebelik ve annelik hatta do?um alg?lar? anneyi psikolojik olarak negatif veya pozitif yönde etkileyebilir.6- Sa?l?kl? Uyku ?çin Huzurlu Bir Hamilelik
Bilinçalt?nda hamilelik sürecine, kad?nl??a, anneli?e ait negatif ?artlanmalar, kad?n olmayla ilgili s?k?nt?lar varsa gebelik boyunca bulant?, kusma, çe?itli a?r?lar, sinirlilik, huzursuzluk, al?nganl?k, a?lama nöbetleri, yak?n çevre ile ileti?im sorunlar?, uyku bozukluklar? s?kl?kla ya?anmaktad?r. Zihinsel s?k?nt?lar?n bedene yans?mas? olarak ya?anan bu ?ikâyetler zihinsel iyile?me teknikleri ile kontrol alt?na al?nabilir.7- Bel A?r?lar? Ya?amamak ?çin Kiloya Dikkat
Genellikle 5. aydan itibaren i?tahtaki artma kontrol edilmezse h?zl? kilo alma ve buna ba?l? ?eker hastal???, yüksek tansiyon riski ortaya ç?kar. Diyetin düzenlenmesi, gebelikte yap?labilecek egzersizlerin devreye sokulmas? kilo kontrolü ile beraber ilerleyen aylarda ortaya ç?kan bel ve kas?k a?r?lar?n? ortadan kald?r?r.8- Son Aylar? Rahat Geçirmek ?çin Do?um Korkusu Kontrol Edilmeli
Son aylarda özellikle ?ehir annelerindeki en büyük s?k?nt? do?umla ilgili kayg? ve korkulardan kaynaklan?r. Buna ba?l? olarak uyku bozukluklar?, mide, ba??rsak sistemi ?ikâyetleri ortaya ç?kar. Bu dönemi huzurlu geçirip do?umu keyifle ya?ayabilmek ad?na anne do?umun ne olup ne olmad??? konusunda bilinçlenmeli geçmi?ten getirdi?i do?um korkular?n? zihinsel iyile?me teknikleri ile ak?tmal?d?r. Do?um a?r?lar?n?n ö?renilmi? a?r?lar oldu?u bilinciyle, anne keyifli ve a?r?s?z bir do?uma haz?rlanmal?d?r.

Devamını oku..

HAMİLELİKTE EGZERSİZ

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/hamilelikte-egzersiz-50fe22b7952b1.jpg”>?üphesiz ki hamilelik süreci bir kad?n?n hayat?nda geçirdi?i en kutsal zamand?r. Rahminde bir can?n misafirli?ine ev sahipli?i yapan kad?n?n bedeni ve ruhu kutsanm??t?r. ?ncil’de geçen “Beden Ruhun Tap?na??d?r” sözünden örnek alacak olursak, bedenimize ne kadar iyi davran?yorsak, gelen misafiri o kadar rahat ettirmi? oluruz. Hamilelik döneminde beden sa?l???na dikkat etmemiz ayn? zamanda do?acak bebe?imize duydu?umuz sayg?n?n göstergesidir. 
Hamilelikte bedenin geçirdi?i de?i?imlere ba?l? olarak düzgün bir diyet program? uygulamak ku?kusuz önemlidir. Daha az çal??mak, daha çok dinlenmek ve uzun, yorucu i?lerden uzak durmak… Fakat bilinçli egzersizler yaparak hamilelik ve do?um sürecimizi daha sa?l?kl? hale getiremez miyiz?Her kad?n hamilelik sürecini farkl? geçirir. Bilinenin aksine hamilelik büyük a?r?lar, ac?lar, s?k?nt? ve depresyonlarla geçmek zorunda de?ildir. Öncelikle bu tarz ko?ullanmalar?n bedenimize daha fazla stres yükledi?ini göz önünde bulundurmal?y?z. Hamilelik ayn? zamanda tad?n? ç?kartabilece?imiz bir zaman olmal?d?r. Hamilelikte mutlulu?uu artt?rmak, beden sa?l???n? korumak için yapabilecek pek çok ?ey var.
Öncelikle her zaman yatar pozisyondan kalkarken mutlaka yan dönerek kalkmay? al??kanl?k edinin. Böylece belimiz zorlanmam?? olur. Yan yatar pozisyondayken bacaklar?n aras?nda bir yast?k bulundurmak her zaman için rahatlat?c?d?r. Pelvis-Taban kaslar?n? çal??t?ran egzersizler do?um sürecinde de büyük fayda sa?layacakt?r.Omurgaya binen yükün artmas?yla birlikte özellikle s?rt kaslar?m?z her zamankinden fazla zorland??? için ço?u kad?nda ilerleyen aylarda bel a?r?s? ?ikayetleri olu?ur. Ayr?ca dola??m sorunlar?, ödem, siyatik a?r?lar? da hamilelik döneminde kar??la??lan problemlerden baz?lar?d?r. Bu nedenle –mutlaka doktorunuza dan??arak- hafif egzersiz programlar? uygulamak hamilelikte bedeninizin geçirdi?i de?i?imlere uyum sa?laman?z? kolayla?t?racakt?r. Her gün yapaca??n?z hafif tempolu yürüyü?ler özellikle bacaklardaki dola??m bozukluklar?n? azalt?r.

Devamını oku..

DOĞUM SONRASI BİLİNMESİ GEREKENLER

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/dogum-sonrasi-bilinmesi-gerekenler-50fe22ab96ab8.jpg”>Bebek sahibi olma fikri anneler ve babalar için çok önemli bir karard?r. Olumlu veya olumsuz bir karara var?l?rken pek çok konunun dikkatli bir ?ekilde de?erlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle ekonomik ko?ullar?n uygun olmas?, yo?un i? temposunda ailenin yeni ferdine ihtiyaç duydu?u bak?m?n verilebilmesi ve duygusal geli?imi ad?na yeterli ilginin gösterilmesi gerekti?i unutulmamal?d?r. Bu ve benzeri pek çok önemli konu üzerinde dü?ünülüp tart???ld?ktan sonra, anne-baba bebek sahibi olmaya haz?r olduklar?n? hissediyorsa ve önlerinde herhangi bir fiziksel engel de yoksa, her iki tarafa da büyük sorumluluklar?n dü?tü?ü do?um süreci ba?lar. Anne do?uma kadar bebe?i ve kendi sa?l??? için doktorunun gözetiminde gereken önlemleri al?p uygularken, baba da her a?amada onun yan?nda olarak e?ine destek vermelidir. Uzun ve sanc?l? do?um sürecinin ard?ndan bebe?in dünyaya gelmesi ailede bir yandan büyük bir mutlulu?a sebep olurken, di?er yandan anne ve bebek aç?s?ndan sorularla dolu yepyeni bir dönemin ba?lang?c?d?r.  Bu dönemde de annenin en büyük destekçisi hiç ?üphesiz babad?r. Anneler bebeklerini büyütürken bir uzman?n yard?m?n? almaktan çekinmemelidir. Bebe?in beslenmesinden, hijyene her türlü konuda ak?lda kalan sorulara do?ru yan?tlar? alman?n en iyi yolu budur.Unutulmamal?d?r ki anne ve baban?n hayat?nda, al??kanl?klar?nda büyük de?i?ikliklere neden olan bu süreç, çocu?un ileriki ya?ant?s?n?n nas?l olaca?? konusunda belirleyici bir faktördür.Do?um ve do?um sonras? süreçte annelerin s?kl?kla kar?? kar??ya kald??? çe?itli sorular.Bebe?im süt ememiyor (erken do?an bir bebek). Ne yapmal?y?m?Cevap: Bebek erken do?du?u için güçsüz olabilir. Bu yüzden anne sütüne daha fazla ihtiyac? vard?r. Anne sütü gö?üsten sa??l?r ve bebe?e biberonla veya ka??kla verilir.Emzirme gö?üslerimi bozar m??Cevap: Kesin bir sonuca varmak güçtür. Baz? doktorlara göre, gö?üsleri bozan emzirmeden çok hamileliktir. Hamilelik döneminde dengeli beslenerek, 3. ay?ndan itibaren ve do?um sonras?nda gö?üs kremleri kullanarak bozulmas? önlenir. Böylece çatlaklar engellenmi? olur.Bebe?imi emzirmeden önce gö?üs temizli?ini nas?l sa?layabilirim, gö?üs ucu bak?m?n? nas?l yapabilirim?Cevap: Gö?üs ucu temizleme pedleri kullanabilirsiniz.Emzirme döneminde meme uçlar?ndaki a?r?y? nas?l azaltabilirim bu ürünlerin bebe?ime zarar? olur mu?Cevap: Ac?y? azaltmaya yard?mc? ürünler kullanabilirsiniz.Gebelik lekelerini nas?l engelleyebilirim?Cevap: Gebelik döneminde salg?lanan hormonlar nedeni ile cildinizin baz? bölgelerinde kahverengi lekeler olabilir. Bu lekeler güne? ???klar?ndan kaç?narak engellenebilinir. Bu nedenle anne adaylar? yaz aylar?nda güne?te fazla kalmamal? ve yüksek faktörlü güne? koruma ürünü kullanmal?d?rlar.Bebeklerde olu?an konak için ne yapabilirim?Cevap: Bebe?in ba??nda konak olu?abilir. Bu özellikle yeni do?an bebeklerde görülür. Eczanelerde özel konak ?ampuanlar? vard?r.Bu ürünleri kullanabilirsiniz.Bebe?imde son zamanlarda uykusuzluk problemi var, ne kullanabilirim?Cevap: Rahatlat?c? banyo ya??n? y?kama suyuna kat?p uygulayabilirsiniz. Tatl? portakal?n rahatlat?c? ve sakinle?tirici, yaban mersininin gev?etici, ye?il mandalinan?n da yat??t?r?c? etkisi vard?r.Yeni do?an bebe?imin hijyeni ve pi?ik sorunu için ne kullanabilirim?Cevap: Yeni do?an bebeklerin alt temizli?i için ?slak mendiller vard?r. ?çinde özel bitkisel ya?lar bulunan ürünler, bebe?in cildini tahri? etmeden mükemmel bir ?ekilde nemli tutar. Pi?ik sorunu varsa iyice temizlendikten sonra pi?ik kremi ile tedavi edebilirsiniz.K?z çocu?unun saçlar? uzun ve du?tan sonra çok dola??yor. Acaba ne kullanabilirim?Cevap: Organik bitkiler içeren ürünler, saç?n daha rahat taranmas?n? sa?lar, p?r?l p?r?l bir görünüm verir.Maman?n su yerine sütle haz?rlanmas? daha besleyici olmaz m??Cevap: Mamalar kesinlikle sütle haz?rlanmamal?d?r. Mama zaten süt formüllüdür. Bu çok yanl?? olur.Rezene çay? nas?l bir çayd?r? Faydalar? nelerdir?Cevap: Rezene çay? gaz sanc?s? ve kar?n a?r?s?na iyi gelen, bebe?i rahatlatan do?al bir bitki çay?d?r.Bebek, mamas?n? almak istemiyor. ?eker veya ba?ka bir tatland?r?c? ile tatland?rabilir miyim?Cevap: Mamalar (özellikle 0-4 ay aras? kullan?lanlar) çay ?ekeri (sakkaroz) içermemelidir. Çünkü anne sütü sakkaroz içermez. Çocuk bu sefer de anne sütünü istemeyebilir.Nikotin ve ilaçlar anne sütüne geçer mi? Çay ve kahve ne kadar tüketebilirim?Cevap: ?laç kullan?m?n? mutlaka doktorunuza dan??mal?s?n?z. Ayr?ca nikotin de anne sütüne geçer. Çay kahve türü içecekler günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir.Hamilelik durumunda sivilcelerimden nas?l kurtulabilirim?Cevap: Hamilelik s?ras?nda artan baz? hormonlara ba?l? olarak sivilcelerde art??, ciltte ya?lanma ve k?llanma görülebilir. Hamilelik s?ras?nda sivilcelerin tedavisi hamile olmayanlara göre farkl?l?k gösterir. Cildin temizlik ve bak?m? yap?lmal?d?r. Özellikle a??zdan al?nan bir tak?m ilaçlar?n (tetrasiklin, isotretiotin, retinoid gibi) bebek üzerinde olumsuz etkisi (sakatl?k gibi) vard?r ve kesinlikle kullan?lmamal?d?r. Bu dönemde tavsiye edilen ilaç veya kremleri mutlaka doktorunuza dan??arak kullan?n.Elbette söz konusu olan bebek bak?m? ve sa?l??? oldu?unda cevap aranan sorular bunlarla bitmiyor. Bebe?in nas?l tutulaca??ndan, ne kadar uyuyaca??na, nas?l y?kanmas? gerekti?inden neden kab?z oldu?una ve tuvalet e?itimine kadar pek çok konu, kimi zaman önemsenmemesine ya da sa?dan soldan duyulan yalan yanl?? bilgilerle hareket edilmesine ra?men büyük önem ta??yor. Sevgili anneler ve babalar, bebe?inizi büyütürken birbirinize verece?iniz sonsuz deste?in yan?nda, akl?n?za tak?lan ve merak etti?iniz her türlü ayr?nt?y? doktorunuza dan??may? ihmal etmeyin. Çünkü can?n?zdan çok sevdi?iniz bebe?iniz her ?eyin en iyisini hak ediyor

Devamını oku..

BAYRAMDA TATLIYA YÜKLENMEYİN

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel | Yorum Yok »src=”/wp-content/uploads/bayramda-tatliya-yuklenmeyin-50fe229dd576e.jpg”>Bayramla birlikte normal beslenme düzenine geçi? zaman? geldi . Uzmanlar , bir ayl?k oruçtan sonra a??r yemeklerden kaç?n?lmas? gerekti?ini vurguluyor . Uzmanlar , bayramda baklava yerine ayva tatl?s?n? , ?eker yerine de hurman?n tercih edilmesini tavsiye ediyor
Uzmanlar, Ramazan ay? ve oruç sonras?nda , a??r yiyeceklerle sindirim sistemine fazla yüklenmemiz sonucunda k?sa sürede reflü, mide yanmas?, a??r? gaz ve ?i?kinlik, çarp?nt , halsizlik, gündüz uyku basmas? veya tersine gece uykunun kaçmas?, yüksek tansiyon, kar?n kramplar? gibi pek çok sorunla kar??la?t???m?z? belirtiyor.
Bir ay boyunca dinlenmeye al??m?? bedeni, yava? yava? çal??maya al??t?rman?n sa?l???m?z aç?s?ndan daha iyi olaca??n? söylüyor.SIVI KAYBINI MADENSUYU ?LE G?DER?N
Uzmanlar Ramazan Bayram?nda dikkat edilmesi gerekenleri ?öyle aç?klad?: ” En önemli madde öncelikli olarak bol bol ?l?k veya s?ca?a yak?n su içmektir. Bununla birlikte su, en ucuz en do?al ve en iyi detoks yoludur. Ayr?ca do?al maden suyu içmeniz de önemlidir. Maden suyu hem su gereksiniminizi kar??lar hem de iyon ve mineral dengenizi sa?lamaya yard?mc? olur. Fazla tatl? yendi?inde yükselen kan ?ekerine ba?l? olarak idrar at?l?m? da artar. Bu durum, sadece s?v? kayb?na de?il, beraberinde potasyum, sodyum, klor ba?ta olmak üzere çe?itli minerallerin at?l?m?n? da beraberinde getirir.
Vücutta kas yorgunlu?u, halsizlik, kramplar, dü?ük tansiyon gibi pek çok yak?nma ba? gösterebilir. ??te maden suyu bu iyon ve mineralleri de geri kazand?rarak fazla tatl? yemenin olu?turdu?u olumsuzluklann dengelenmesine yard?mc? olur”REFLÜ HASTALARI D?KKAT
Özellikle reflü hastal???na sahip olan ki?ilerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekti?ini belirten uzmanlar, “Bayramda baklava, börek, past?rma ve sucuk gibi g?dalardan kesinlikle kaç?n?lmas?n?, kola, s?k?lm?? portakal suyu, domates suyunu tüketmemesini, bunlar?n yerine komposto tercih edilmesini, ayr?ca ayn? anda fazla miktarda al?nan su, mide hacmini ve mide bas?nc?n? art?rarak var reflüyü a??rla?t?r?r. Bu nedenle özellikle çok tatl? g?dalar tükettikten sonra ayn? anda fazla miktarda su al?nmamas?n? önerdi.B?R D?L?M BAKLAVA TAM 215 KALOR?
Bir dilim baklava üç ince dilim ekmek kadar 215 kalori içeriyor. 30 dakika ko?ar ad?m yürüyü?te ancak 150 kalori yak?l?yor. Uzmanlar spor yapmadan üç günlük bayram boyunca, günde 2 porsiyon baklava yenildi?inde kesinlikle kilo al?naca??n? hat?rlat?yor.GELEN HER M?SAF?RLE YEMEY?N
?erbetli tatl?, çikolata gibi yiyecekler konusunda mutlaka ölçülü davran?lmas? gerekti?ini vurgulayan uzmanlar, ziyarete gelen misafirlerin her biri ile kar??l?kl? yemek yemekten ve ?ekerli içecekler tükekmekten kaç?n?lmas? uyar?s?nda bulundu.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.