‘Apple’ Kategorisi için Arşiv

HTC One Mini

Yazar: Admin 2 | 5 Ağustos 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »Kaynak: HTC One Mini

HTC’nin alüminyum tasar?m?yla be?enilen amiral gemisi One’?n küçük sürümü HTC One Mini’yi masaya yat?rd?k. HTC One Mini’nin ekran? ne kadar iyi? Size beklenen performans? verebilecek mi? Peki ya ultrapixel kameras? HTC One’daki kadar iyi mi?

HTC One Mini’nin gövdesinde kullan?lan malzemelerin HTC One’dakinden bir eksi?i yok. One Mini’yi elimize ald???m?zda bize verdi?i his, onun HTC One kadar kaliteli oldu?uydu. Bununla birlikte HTC One Mini’nin tasar?m?nda baz? farkl?l?klar da var; polikarbonat çerçeve ve seramik optikler gibi. Bu ek özellikler, HTC One Mini’nin kenarlar?n? daha duyarl? bir hale getirmi?.

4.3 inç’lik ekrana sahip telefonu ta??nabilir boyutlar? sayesinde tek elle kullanman?z çok kolay. HTC’nin son sürüm Gorilla Glass 3 ile korudu?u HD çözünürlüklü LCD ekran, laboratuvar?m?zda gerçekle?tirdi?imiz testlerde iyi kontrast, parlakl?k ve renk aral??? de?erleri vermeyi ba?ard?.

HTC One’? güncelleme yoluyla ?u an için en fazla Android 4.2’ye yükseltebiliyorsunuz. HTC One Mini ise kutusundan Android 4.2.2 ile ç?k?yor. Dolay?s?yla cep H?zl? Ayarlar i?levini kutusundan ç?kt??? haliyle sunuyor. Hafif bir arayüz olan Sense 5, Android’i haber beslemesi (BlinkFeed) ve Zoe gibi özel i?levlerle zenginle?tiriyor. BlinkFeed sayesinde birçok web sitesinden al?nan haberleri, bunun yan? s?ra Facebook ve Twitter’daki gönderileri ekranda bir araya getirebiliyorsunuz. Zoe ise etkile?imli albümler olu?turman?za izin veriyor.

Cihaz?n i?lemcisi orta seviye bir i?lemci olan Qualcomm Snapdragon 400. One Mini’nin performans?, a?abeyi One kadar müthi? olmasa da herhangi bir tak?lma ve gecikmeye hiç rastlamad?k. Galaxy S4 Mini’yle yapt???m?z kar??la?t?rmada HTC’nin cebinin biraz daha h?zl? tepki verdi?ini söyleyebiliriz.

Devamını oku..

Facebook Telefon Çıkarıyor !!

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,New York Times’?n haberine göre Facebook ak?ll? telefon donan?m? üretmek için Apple’?n eski mühendislerini ekibine katmaya ba?lad? bile. ?u ana kadar daha önce iPhone üzerinde çal??m?? yar?m düzineden fazla yaz?l?m ve donan?m mühendisi Facebook taraf?ndan i?e al?nd?.

Bu Facebook’un ak?ll? telefon üretimine yönelik üçüncü denemesi olacak. 2010 y?l?nda ba?lat?lan ilk proje rafa kald?r?lm??t?. Daha sonra Facebook’un HTC ile kod ad? “Buffy” olan bir ak?ll? telefon üzerinde birlikte çal??t??? ortaya ç?km??t?. Bu projenin hala devam etti?i bildiriliyor.

?imdi Buffy projesinde çal??an ekip ile Apple tecrübesi olan mühendisler, bir arada geni?letilmi? bir projede çal??acak.

Facebook’un motivasyonu asl?nda oldukça aç?k. Yeni halka aç?lm?? bir ?irket olarak gelir kaynaklar?n? zenginle?tirmeyi, mobil taraf?nda rakiplerinin gerisinde kalmamay? amaçl?yorlar.

Facebook bu projeyi gizli tutmak için büyük çaba sarf etti. ??e al?m sürecini oldukça gizli tuttu. Ancak biz bu haberi kaleme ald???m?za göre bu konuda Apple kadar ba?ar?l? olmad?klar? aç?k.

Peki bir yaz?l?m firmas?, donan?m alan?na geçti?inde ba?ar?l? olabilir mi? Yaz?l?m ve donan?m?n farkl? kültürlerini kar??t?rmak iyi sonuç verir mi? Apple’? bir kenara koyarsak bu alanda elimizde çok fazla iyi örnek oldu?unu söylemek zor.

Telefon üretmeyi deneyip çuvallayan elektronik devlerini de unutmamak gerekiyor. HP bunlardan biriydi. Keza Dell de. Sony hiç bir zaman bu alanda istedi?i noktaya gelemedi.

?lk dört nesil iPhone mühendislerinden olan Hugo Fiennes bunun nedenini özetliyor asl?nda:

“Telefon üretmek hemen üstüne atlayabilece?iniz bir ?ey de?il. Bir ak?ll? telefonda küçücük bir de?i?iklik yapars?n?z ve bu tüm antenlerin çal??ma ?eklini de?i?tirebilir. Belli bir süre bunu yapmadan ö?renmeniz mümkün de?il. Telefon i?ine girmek çok karma??k bir olay”

Facebook da kendi imkanlar?yla ve tecrübesiz bir ekiple donan?m üretemeyece?inin ayr?m?na varm?? gibi görünüyor. Facebook e?er bir ak?ll? telefon ç?karacak ise, bu Apple tecrübesini firmaya getiren mühendislerle olacak.

Facebook’un ba?ka opsiyonlar? da mevcut. Halka arzdan gelen para (16 milyar dolar), piyasa de?eri 6 milyar?n alt?na dü?en Blackberry üreticisi RIM’i almak için fazlas?yla yeterli. Google’?n Motorola’y? almas?na k?zan HTC’nin de 11.5 milyarl?k bir fiyat etiketine sahip oldu?unu ekleyelim.

?lgili Konular ;
– Facebook Telefon

Devamını oku..

Saç Düzleştiricilerinde Formaldehit Tehlikesi

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,Bir çok bayan?n olmazsa olmazlar?n aras?na giren saç düzle?tiricileri sa?l??? tehdit ediyor!

Yap?lan ara?t?rmalarda saç düzle?tiricilerinde belirli kanser tiplerinin geli?imini tetikleyen formaldehit bulundu?u gösteriyor. Paketlerin üzerinde “formaldehit içermez” yazan bazen ürünlerde yine de bu maddenin bulundu?u tespit edildi.

Formaldehite maruz kald???nda insan vücudunda baz? tepkiler meydana geliyor. Bu belirtiler aras?nda ka??nt?, burun kanamas? ve ciltte tahri? yer al?yor.

Formaldehit nedir?

Formaldehit su ile çözünen likit bir gazd?r. Ancak yüksek s?cakl?klarla kar??la?t???nda buharla??r ve solunum yoluyla insan vücuduna girer.

Bilim adamlar? kuaförlerde kullan?lan pek çok ürünün formaldehit içerdi?ini ve toplat?lmas? gerekti?ini belirtiyor. Uzmanlar kulland??? ürünün garantisini verebilecek kuaförlerin tercih edilmesi gerekti?ini vurguluyor.

Devamını oku..

Rowenta Silence Force

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,Rowenta Silence Force

Dünyan?n en sessiz süpürgesi:

Size çal??t???n? bile hissettirmeyen Yeni Rowenta Silence Force Extreme, hem toz torbal? hem de toz torbas?z süpürgelerde dünyan?n en sessizidir.

Kusursuz temizlik performans?:

Çoklu Siklon Teknolojisi, 1 yerine 5 farkl? ve güçlü siklon etkisi yarat?r. Performans?n? asla kaybetmez, kesintisiz ve mükemmel bir temizlik sa?lar.

Tasar?m? ve renk seçenekleri:

??k, teknolojik tasar?m? ve göz al?c? renkleriyle sizi kendine hayran b?rakacak.

Devamını oku..

En Populer Facebook Kapak Fotoğrafları

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,374856_289311407781544_287491991296819_778240_770015175_n

388178_289311441114874_287491991296819_778241_2025580492_n

392323_289311357781549_287491991296819_778238_1455738368_n

395412_289311501114868_287491991296819_778242_1974420605_n


395859_289311377781547_287491991296819_778239_1132963126_n

v1

v2

v3


v4 (1)

v4

v5

v6


v7

v8

v9

v10


v11

v12

v13

v14


v15

v16

v17

v18


v19

v20

v21

v22


v23

v24

v25

v26


v27

v28

v30

v37


v41

v42

v43

v44


v45

v46

v47

v48


v49

v50

v51

v52


v53

v54

v55

v59


v60

v61

v65

v68


v69

v86

v87

v88


v89

v90

v98

v99
Devamını oku..

Kablosuz İnternet Spermleri Öldürüyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkat edin.

Teknolojiyle ha??r ne?ir, notebook kullanan biriyseniz ve ileri de ya da yak?nlarda çocuk sahibi olmay? dü?ünüyorsan?z, dikkatli olun.

Bilim adamalar? n?n ara?t?rmas?na göre 4 saat boyunca Notebook’un Wi-Fi ba?lant?s?na maruz kalan spermler ciddi hasar görüyor.

Ara?t?rmada konuyla ilgili ?öyle deniyor:

“Verilerimiz gösteriyor ki Wi-Fi ile internete ba?l? bir laptop erkek üreme organlar?na yak?n olacak ?ekilde (mesela kucakta) uzun süre durdu?unda sperm kalitesinin ciddi ?ekilde dü?mesine neden oluyor.”

Ara?t?rma henüz çok say?da denekle yap?lmam?? olsa da sonuçlar gösteriyor ki Wi-Fi ile ba?l? dizüstü bilgisayarl? söz konusu ?ekilde uzun süre kullanmak spermlere zarar vermekte ve erke?in üretkenli?ini kötü bir ?ekilde etkilemekte. Ayr?ca dna hasar? riskini art?rmakta ki bu da olas? bir bebe?in Sa?l?k sorunlar? ya?amas?na neden olabilir.

Devamını oku..

Saç Düzleştiriciler Tehlike Saçıyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,Bir çok bayan?n olmazsa olmazlar?n aras?na giren saç düzle?tiricileri sa?l??? tehdit ediyor!

Yap?lan ara?t?rmalarda saç düzle?tiricilerinde belirli kanser tiplerinin geli?imini tetikleyen formaldehit bulundu?u gösteriyor. Paketlerin üzerinde “formaldehit içermez” yazan bazen ürünlerde yine de bu maddenin bulundu?u tespit edildi.

Formaldehite maruz kald???nda insan vücudunda baz? tepkiler meydana geliyor. Bu belirtiler aras?nda ka??nt?, burun kanamas? ve ciltte tahri? yer al?yor.

Formaldehit nedir?

Formaldehit su ile çözünen likit bir gazd?r. Ancak yüksek s?cakl?klarla kar??la?t???nda buharla??r ve solunum yoluyla insan vücuduna girer.

Bilim adamlar? kuaförlerde kullan?lan pek çok ürünün formaldehit içerdi?ini ve toplat?lmas? gerekti?ini belirtiyor. Uzmanlar kulland??? ürünün garantisini verebilecek kuaförlerin tercih edilmesi gerekti?ini vurguluyor

Devamını oku..

Bir kadın olarak spor fotoğrafçılığı Mine Kasapoğlu Puhrer

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,Olimpiyat foto?rafç?l???n?n bilinmeyen yanlar?

Londra Olimpiyatlar?’n?n resmi foto?rafç?s? Mine Kasapo?lu Puhrer, ‘en iyi kare’yi yakalamak için mücadele eden foto?rafç?lar? anlatt?. ‘Olimpik bir spor’ olarak foto?rafç?l???n ince ayr?nt?lar?…

Londra 2012 Olimpiyatlar?’nda resmi foto?rafç?y?m. Görevim Türk Milli Tak?m?’n? takip etmek ve olimpiyatlar?n en heyecanl? anlar?n? görüntülemek. Belki de dünyan?n en büyük spor organizasyonunda foto?raf çekmeye çal???rken bas?n çal??an? ve foto?rafç? olarak bizler de ister istemez bir yar?? içinde oluyoruz. Zamanla, birbirimizle, trafikle, ekipman?m?zla… Olimpiyatlar biz foto?rafç?lar için de bir yar??. E?er foto?rafç?l?k bir ‘olimpik spor’ olsayd?, acaba hangi dallarda madalya verilirdi? Yakalamas? en zor foto?raf, en klasik foto?raf, foto?raflar?n? bas?na en h?zl? veren foto?rafç?, en k?sa zamanda lens/kart/pil de?i?tirme, en a??r ekipmanla ko?u yar??? ?

Olimpiyatlar?n slogan? ‘Citius, Altius, Fortius’ yani ‘daha h?zl?, daha yüksek, daha güçlü’. Olimpizmin en önemli uç de?erleri ise arkada?l?k, mükemmellik ve sayg?. Olimpiyat foto?rafç?lar?na madalya yok tamam ama olimpiyat ruhu ac?s?ndan foto?rafç?l??? bir ele alal?m, bakal?m.

Mine Kasapo?lu Puhrer kimdir ?

Profesyonel foto?rafç?, milli snowboardcu ve snowboard milli tak?m antrenörü. Koç Özel Lisesi’nden 1995 y?l?nda mezun oldu. 1999’da Pennsylvania’da Gettysburg College’den ve 2003’te Paris’te Speos Photographic Institute’ten mezun oldu. 2000 senesinden beri foto?raf çekiyor. 2007’de Apple profesyonel foto?rafç?lar?ndan biri seçildi. Uluslararas? düzeyde spor foto?rafç?l??? yap?yor. 2002 Salt Lake Olimpiyatlar?’nda organizasyon komitesi resmi foto?rafç?s? olarak çal??t?. 2004 Atina, 2006 Torino, 2008 Beijing Olimpiyatlar?’na foto?rafç? olarak kat?ld?.
Vancouver 2010 K?? Olimpiyat Oyunlar?’nda ve ilk defa düzenlenen Singapur 2010 ve 2012 Innsbruck K?? Gençlik Olimpiyat Oyunlar?’nda Uluslararas? Olimpiyat Komitesi’nin foto?rafç? kadrosunda yer ald?. Spor d???nda backstage ve portre de çekiyor. Türkiye ’de en çok Vogue Türkiye dergisi ile çal???yor.
www.minekasapoglu.com

Daha h?zl?: Citius

Benim ilk Olimpiyat?m olan 2002 Salt Lake’te hâlâ ço?u spor foto?rafç?s? film kullan?yordu. Çektikleri filmleri y?kamaya veriyor, saatler sonra geri al?yor ve taray?p yolluyorlard?. 90’larda mail daha yokken posta ile gidermi? gazetelere spor foto?raflar?. Art?k foto?rafç?lar foto?raf? çekiyor, bir dü?meye bas?p foto?raf hakk?nda ses kayd?yla bilgi veriyorlar, kartlar?n? bilgisayarlar?na tak?yorlar, çektikleri foto?raflar?n hepsi neredeyse an?nda bamba?ka ?ehirde olan bir editörün bilgisayar?na geliyor, editör en iyi kareleri seçiyor ve foto?raf altlar?n? yaz?yor ve foto?raflar çekildikten saniyeler sonra gazetelerin ve haber ajanslar?n?n kullanmas?na haz?r oluyor.

Altius

Daha yüksek: Altius

En iyi spor foto?raflar?n? çekebilmek için foto?raf makinenizin teknolojinin en yüksek noktas?nda olmas? gerekir. Makinenizin saniyede çekti?i kare say?s?, nemleme ayarlar?n?n kalitesi ve dü?ük ???kta verdi?i performans çok önemlidir. Uzaktaki aksiyonu yak?nla?t?ran telefoto lensler kullan?r?z. Futbol maçlar?nda kenarda kö?ede bu koca lenslerle çal??an arkada?lar?m? görebilirsiniz. Ben bu sene Canon’un yeni makinesi D1X’i kullan?yorum ve ?u ana kadar kulland???m bütün makinelerden çok farkl?, çok kaliteli. Mesela 100 metre finalinde bu makineyi kullanaca??m. Biti? çizgisinin kars?s?nda olaca??m. Sporcular biti? çizgisine daha gelmeden önce basaca??m deklan?öre. Saniyede 12 kare çekebilece?im.

Daha güçlü: Fortius

Profesyonel spor foto?rafç?l??? maalesef biraz da hamall?k gerektiriyor. Lensler çok a??r ve foto?rafç?lar üzerlerinde minimum üç, dört lens bulundururlar. Lens de?i?tirecek vakitleri olmad???ndan üzerlerinde minimum iki veya üç de gövde ile dola??rlar. Foto?rafç? olmak için de insan?n güçlü olmas? laz?m. Neredeyse 30–40 kg a??rl?kla bütün gün ko?turuyoruz. Hiçbirimizin asistan? yok. Günde defalarca kere bütün o ekipman? güvenlikten geçiriyor, kilometrelerce de yürüyoruz. Çekti?imiz foto?raflar için gerçekten çal???yoruz diyebilirim.

Spor Foto?rafç?l???n?n olmazsa olmazlar?

SAYGI
Foto?rafç?lar aras?nda yaz?l? olmayan çok güzel kurallar var, birbirine sayg? ve dayan??ma var. Kaç senedir büyük spor organizasyonlar?n? foto?rafl?yorum ve ?u ana kadar bir lens kapa??m bile kaybolmad?. Binlerce dolarl?k tak?m öylece yerlerde durur foto?rafç? bir yere kadar gidip gelirken ve kimse dokunmaz. Foto?rafç?lar aras?nda bir de hiyerar?i vard?r ayr?ca. Baz? seçkin haber ajanslar?n?n foto?rafç?lar? ve senelerdir bu i?i yapan foto?rafç?lar sayg? görürler.

ARKADA?LIK
Rekabet içinde olsak da, foto?rafç?n?n derdinden foto?rafç? anlar. Aç?l?? töreninde yepyeni makinemin nemleme ayarlar?nda bir bozukluk oldu. Ne yapaca??m? ?a??rd?m. Neyse ki yan?mda Porto Rikolu bir foto?rafç? durumumu fark edip bana yedek makinesini ödünç verdi. Bütün aç?l??? onun makinesi ile çektim. Bir ?ey gerekti?inde, bir sorum oldu?unda hep yan?mdakilere dan???r?m ve genellikle iyi niyetli cevaplar al?r?m. Olimpiyat ruhu belli ki biz foto?rafç?lar? da etkiliyor.

MÜKEMMELL?K
Foto?rafç?l?k, mükemmel bir kareye do?ru giden uzun bir engeller zinciridir. O engelleri ancak istek, deneyim ve konsantrasyonla tek tek a??p amaca ula?abilirsiniz. Spor foto?rafç?l??? da sporun kendisine çok benzer bu aç?dan. Sonunda o mükemmel kareye ula?mak biz foto?rafç?lara birer alt?n madalya alm???z hissini verir.

Bir kad?n olarak spor foto?rafç?l???
1.5 ya??nda bir k?z?m var. O da benimle Londra’da. Singapur Gençlik Olimpiyatlar?’n? çekerken ona hamileydim. Innsbruck Gençlik K?? Olimpiyatlar?’n? çekerken 11 ayl?kt?. Ben foto?raf çekerken o karlarda oynad?. Londra, ilk gerçek olimpiyat?. Ben foto?raf çekerken bütün gün babas?yla o park senin bu müze benim Londra’y? geziyorlar. Spor foto?rafç?lar?n?n yüzde 99’u erkek. Kad?n olarak bu i?i yapman?n bir dezavantaj?n? görmedim ve bana kal?rsa avantajlar? da var. Boyum k?sa oldu?undan di?er foto?rafç? arkada?lar?n önüne geçebiliyorum mesela. Daha önemlisi seyirciler ve sporcular bence kad?nlara daha çok duygu gösterebiliyorlar diye hissediyorum. Kad?nlar?n foto?rafç?l?ktaki gücü kars?s?ndakinin bir kad?na kendinden daha çok ?ey gösterebilmesi, payla?abilmesi. Bazen bir sporcu ile beraber duygulan?yorum, gözümden ya?lar gelirken çekti?im foto?raflar oluyor. Duygu yüklü bir i?, her?eye de haz?r olmak laz?m. Spor tarihini belgeliyoruz sonuçta.

Mine Kasapo?lu Puhrer

Mine_Kasapoglu_Puhrer

altius

citius


spor_fotografciligi

202538_224531607670366_389225374_o

219865_226602320796628_2000442008_o


259768_227334070723453_877948683_o

278761_225225737600953_1118539117_o

323917_224141417709385_1776702059_o


325058_227698927353634_1388889965_o

329314_226974920759368_1915368151_o

329356_226975134092680_888538243_o


334106_226236670833193_258581959_o

413187_226603387463188_18883954_o

413192_226975344092659_1121032743_o


415495_228329547290572_341341577_o

614698_226236874166506_252093204_o

616647_226236307499896_2137229657_o


616926_224533197670207_792365127_o

620491_227333810723479_362443657_o

621785_224142494375944_1962300003_o


621798_226224197501107_510711367_o

621993_228039280652932_734600150_o


Kaynak : Radikal

Devamını oku..

Microsoft tablet

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Microsoft, bir sürpriz yaparak kendi markas?n? ta??yan tabletini tan?tt?. Fakat halen cevaplanmam?? oldukça fazla soru var. Acaba Windows Surface, yine hüsran m? ya?atacak?

Microsoft, tabletlerinin teknik özellikleri ve aksesuarlar? hakk?nda bilgiler payla?t? fakat as?l sorular?n cevaplar?n? vermedi.

Firman?n 2 hedefi oldu?u çok net; Android ve iPad’e rakip olmas? arzulanan Surface for Windows RT ve kurumsal pazara hitap eden Surface for Windows 8 Pro ile her ikisi pazardan da pay elde etmek. Pay?n? art?rmak demiyoruz çünkü Windows’lu tabletlerin pazarda kayda de?er bir pay? yok. Yani Apple ve Android üreticilerinin birkaç y?ld?r rekabet etti?i bu pazarda Microsoft için her ?ey s?f?rdan ba?l?yor.

Her iki tabletin özelliklerine bakt???m?zda Microsoft’un bir inovasyona imza atmad???n? görüyoruz. Gerek i?lemci, gerek ekran gerekse de boyutlar bak?m?ndan “s?radan” özellikler sunuluyor. Üstelik bu tabletler piyasaya 2012?nin sonlar?nda ç?kacak. Yani o zamana kadar bu donan?m konfigürasyonu daha da eskimi? olacak. Windows Surface modellerini di?er ürünlerden ay?ran tek farkl?l?k i?letim sistemi ve arayüz olacak. Windows 7 dokunmatik ekranlarda öylesine ba?ar?s?zd? ki Windows 8?de bir kayd?rma hareketi bile büyük geli?me anlam? ta??yor. Ancak Metro arayüzü henüz kullan?c?larla bulu?mad? ve iOS-Android rekabetinde kendine yer bulabilece?inden kimse emin de?il.

Devamını oku..

Vob Nedir

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple | Yorum Yok »
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
VOB nedir ? Ne kazan?l?r ? Ne kaybedilir ? Ne kadar sermaye ister ? Nerede hesap aç?lmal?d?r ? Nereden izlenir ? gibi basit ama öz olarak, hiç bilmeyenlerin anlayabilece?i bir dille izah etmeye çal??aca??m. Ayr?ca yeri geldikçe Forex piyasalar? ile farklar?ndan da bahsedece?imden az çok anlam?? olacaks?n?z. VOB yani Vadeli ??lemler Borsas?’n?n nas?l bir?ey oldu?unu. Akl?n?za tak?lan farkl? bir?ey olursa bir e-mail atman?z yeterli olacakt?r. Elimizden geldi?ince bu piyasa hakk?ndaki Pratik bilgilerimizi payla?maya çal??aca??z. Bundan sonras? size kal?yor…

Söze ba?lamadan sizi a?a??ya yazacaklar?m? okumaya zorlayacak bir örnekleme yaparak ba?layay?m. VOB’ta diyelimki 5000TL sermayeniz var ve “UZUN” pozisyon açt?n?z. (UZUN yani LONG demek ALIM YAPMAK Demektir ve borsa yükselirse kazan?rs?n?z. Dü?erse kaybedersiniz. ) Siz LONG yani ALIM yapt?ktan 1 hafta sonra Borsada yükseli?e geçmi? ve 5.000 puan ç?k?? ya?anm?? olsun. Bu durumda VOB denen piyasada Borsa denen piyasa ile göbekten ba?l? oldu?undan, a?a?? yukar? VOB’ta ayn? oranda yükselmi? olsun. Kazanc?n?z bu durumda taaaaam 5.000TL olur.Yani %100 eder buda.Sizde biliyorsunuz ki, Borsa hergün en az?ndan 1000 puana yak?n veya haftada da 4-5000 puanlara yak?n bir tarafa gidebiliyor.

Peki diyelimki ortada Kriz varm?? ve Hisseler kütür kütür dü?üyormu?. Ne al?nsa eller cepler yan?yormu?. Bu durumda tek adres yine VOB olacakt?r. Çünkü VOB’ta Borsa dü?erkende KAZANILAB?L?YOR. Bir üstteki örne?i ayn? oranlarda dü?ü? içinde hesaplayabilirsiniz. Tek yapman?z gereken ” Bu borsa dü?er daha ” diyebilmek ve bunu dedikten sonra VOB’ta SHORT, yani KISA pozisyon açmak olacakt?r. Bu seferde a?a?? 5000 puan borsa ve VOB karde?li?i dü?tü?ü anda kazanc?n?z yine 5.000TL olacakt?r. Ayn? FOREX gibi, hem dü?erken hemde ç?karken kazanma f?rsat?n? Ülkemizde bizlere sunan VOB piyasas?d?r.

Akl?ma gelmi?ken; ?imdi biriniz ç?k?p diyecek ki, bu vob’ta 5000TL ?artm? yani .? Hay?r tabiki de?il. VOB yapabilmek için hesab?n?zda min. 500TL olmas? ?art?ndan ba?ka ko?ul bulunmamaktad?r. Bu durumda siz sadece 1 kontrat pozisyon açabilirsiniz. ( VOB’ta LOT yerine kontrat tabiri kullan?l?r ve lot’larda oldu?u gibi fiyatla alakal? olarak, yok 100 lot ?u kadar, yok bin lot bu kadar gibi olmay?p, VOB fiyat? olarak gördü?ünüz a?a??da verdi?im kod larda yani ?MKB-30 04/02 yazan?n de?erinde 30.000 de dese, 70.000 de dese, sizin 1 kontrat pozisyon açabilmeniz için gereken tutar sabittir ve ?uan 500TL dir.10 kontrat açaca??m derseniz 500TLx10=5.000TL gerekir. 100 kontrat x 500TL =50.000TL gerekir. Bukadar basittir.

Ayn? ?ekilde 100kontrat SHORT açm?? olsayd?n?z ve VOB ile Borsa karde?lerde 5000 puan dü?se idi, sizin kazanc?n?z yine %100 yani 50.000TL KAR olacakt?.

Çok k?sa akl?n?zda kalacak KAR/ZARAR hesap ?eklinide vereyim. VOB fiyatlar? 30.000 iken siz bir kenara ” evet buradan short açt?m ” diyerek not etseniz ve fiyat?n teletexten veya yukar?da verdi?im linkten izlerken a?a?? yönde de?i?ti?ini görürseniz kardas?n?z, ama nekadar karday?m derseniz buyrun ..; 30.000 den 10 kontrat yani 5.000TL lik sanal olarak Satt?m yani short açt?m yani k?sa açt?m dediyseniz ( bu tabirlerin hepsi ayn? kap?ya ç?kar ) ve fiyat 29.900 e dü?mü? ise her 100 puanl?k farkta 100TL kazanm??s?n?z demektir. Çünkü short açt?n?z ve bu borsa dü?er arkada? dediniz. Ç?ksayd? zararda olacakt?n?z. Ancak ?ansa bakki dü?tü ve kazand?n?z.

Hesab? basit olsun diye 10 kontrat yani 5.000TL ile oynanmas? üzerine bir senaryo kuruyorum.

Vob’ta al??/sat?? fark? .25TL lik farklar’la ilerler.Yani al?? 30.100 / Sat?? 30.125 ?eklindedir.

10 kontratta her 25 puanl?k de?i?im, 25TL kar veya zarar ettirir. (

10 kontratta her 100 puanl?k de?i?im 100TL kar veya zarar ettirir.

10 kontratta her 1000 puanl?k de?i?im, 1000 TL’lik kar veya zarar getirir.

VOB, Vadeli i?lem ve Opsiyon Borsas? demektir. ?sminden de anlayaca??n?z gibi Vadeli i?lem diyor. Yani i?lem yapt???n?z yat?r?m arac?n?n bir vadesi vard?r ve vadesi geldi?inde tabiri caizse bozdurulur. Bir üst paragrafta VOB’u izleyebilmeniz için verdi?im yerde ?MKB-30 04/09 isimli ?ey dedi?im isimdeki rakamlara dikkat edin. Bunlar?n anlam?, VOB denen ?eyde bu isimde belirtilen süre sonuna kadar i?lem yapabilirsiniz, Al?r veya satarsan?z en fazla o tarih sonuna dek ta??yabilirsiniz. Hisse gibi alay?m 3-5 ay ta??yay?m gibi ?eyleri yoktur ve siz al?rs?n?z ama isimde belirtilen tarih geldi?inde yani ?MKB-30 sözle?melerinde, 04(4.aya son günü son mesai saatine kadar elinizde tutabilir veya al-satlar yapabilirsiniz, hemde sadece 2009 y?l? içinde, demektir bu isimdeki rakamlar ve k?saltlmalar.

Peki 04 yani 2009 y?l?n?n 4. ay? olan Nisan ay?n?n son günü geldi?inde ne olur.? O günkü uzla?? fiyat?ndan ama ben kafan?z kar??mas?n diye kapan?? fiyatlar? yak?nlar?ndan, siz elinizde unutsan?zda kurumunuz otomatikman pozisyonunuzu kapatacakt?r. Art?k o tarihte karda ya da zararda oldu?unuza bak?lmaz. Çünkü VOB’un süresi sadece 2 ay’d?r ve her 2 ay’da bir kere yeni söle?meler i?lem görmeye ba?lar. Örne?in ?uan ?ubat’?n 23 ündeyiz ve bu ay?n son gününde ?MKB-30 02/09isimli vob sözle?melerinde art?k i?lem yap?lamayacak ve bunun yerine yine ömrü 2 ay olan yenisi devreye girecek ki onunda ad? ?MKB-30 04/09 olacak. Bu böyle sürüp gidecek.. Bunlar hep ayr?nt?d?r. Bunlara tak?lmayan. Her daim en yak?n vadeli VOB sözle?melerinde yo?un i?lem olur.

Buraya kadar san?r?m azda olsa bir?eyler canlanm??t?r akl?n?zda. ?imdi dahada basitle?tirerek gidece?im anlat?m?ma..

VOB denen piyasa Bildi?iniz hisse senetlerinin i?lem gördü?ü hergün duydu?unuz ?MKB100 bugün dü?tü,?ukadar ç?kt? denen Borsaya göbekten ba?l?d?r. ?MKB 100 de?ilde ?MKB30 Borsa endeksine bakar ve aralar?nda sürekli de?i?en oranlarda korelasyon vard?r. Mesela bugün ?MKB30 bildi?iniz Borsa endexinin kapan??? 30.744 ten olmu?. Peki VOB’ta bunu takip etti?ine göre,ama a?a??s?ndan, ama yukar?s?ndan birbirleri ile biryerde yak?nla?acaklard?r. Çünkü yak?n akrabaar zaten. Neyse Bu gün VOB kapan?? fiyat? ise..: 30.625 ten olmu?. Gördü?ünüz gibi çok yak?nlar de?ilmi .?

* Tüm bunlardan ?unu anl?yoruz. VOB demek, Borsa demek gibi bir?eydir. Birinde agresif bir hareket olursa di?eride ona yakla?ma ihitimali içindedir denebilir.

* VOB demek ?MKB hisselerinden en babalar?n? içine alan bir fon gibi bile alg?lanabilir. Öyle de?ildir tabiki ama yap?s? gere?i böyle bir alg?laman?n sak?ncas?da yoktur san?r?m. Sonuçta büyük hisseler dü?üyorsa, Borsada dü?tü?üne göre ve Borsa dü?üyorsa VOB’ta dü?tü?üne göre zincirleme bir etkile?im aralar?nda tabiki vard?r. Ya da tam aksi, VOB yükseliyorsa Borsada bir süre sonra dayanamay?p yükselebilir.

* Siz iyice ö?renene kadar Ben anla??lmas? en kolay olsun diye u?ra??yorum..

* VOB’un en büyük avantaj? dü?ü?lerde de kazanabilme ihtimalidir. Ç?k??larda da avantaj? yüksektir tabiki.

* Hisse senetlerini al?p satt???n?z gibi VOB’tada i?lemlerinizi Bankan?zdan, arac? kurumunuzdan, isterseniz internetten, istersenizde telefon ile an?nda yapabilirsiniz. Gün içinde diledi?iniz kadar LONG diladi?iniz kadarda short pozisyon açabilirsiniz. Diyelim ki borsa ve VOB ç?kacak bugün dediniz ve 10 kontrat yani 5000TL lik LONG ( Uzun ) pozisyon 30.000?den açt?n?z. Fakat VOB aniden dü?meye ba?lad? ve sizde kanaat getirdinizki bugün ç?kmaz ama dü?ermi? me?er. Bu durumda hemen pozisyonunuzu zarar?n?z daha az ike kapat?r ve madem dü?ecekmi? piyasalar, ozaman hemen Short ( K?sa ) pozisyon açars?n?z ve vob 29.000 e dü?tü?ünde yani 1000 puan dü?tü?ünde, tüm borsada k?pk?rm?z?yken, herkes a?la??rken siz cebinize 1.000TL koymu? olursunuz çooooktan .! Bakt?n?z ki, bukadar dü?ü? me?er kand?rmacaym??, hemen orada tekrar long açars?n?z ve vob yine 30.000 e geldi?inde 1000TL daha kazan?rs?n?z. Ancak dikkat edin, yanl?? bir kararda verdi?im oranlarda da zarar edebilirsiniz.

* Al?m sat?m komisyonlar? Kurumdan kurma de?i?im gösterir ancak benim bildi?im oranlar 400kuru? ile 6TL aras?nda de?i?iyor. Yani baz? kurumlar 1 kontrat için sabit 400Kuru?,baz?lar? sabit 1TL baz?lar? sabit 600kuru? ve baz?lar?da 1kontrat için 4-5TL komisyon al?yorlar al?m sat?m i?lemlerinizden. Dolay?s? ile hesap açarken bunlara çok dikkat edin. Çünkü ald???n?z yere geri vererek pozisyonlar?n?z? kapatsan?z bile komisyonlar?n?z yüksek oldu?undan, yüksek zararla günü kapatm?? olabilirsiniz.Bana hangi kurum diye sormay?n ben söyleyemem. Lütfen çevrenizden ara?t?rman?z? kendiniz yap?n. Benden uyarmas? ..!

* VOB’ta i?lem saatleri sabah 09.15 ile 17.15 aras?ndad?r ve ö?len tatili yoktur.

* Ayr?ca VOB Ülkemizdedir. Tüm VOB yapt?ran ve Paralar?n?z? yat?rd???n?z kurumlar SPK yani Sermaye Piyasas? Kurumu taraf?ndan s?k? bir ?ekilde denetlenmektedir.

* Diledi?iniz an paran?z? çekebilirsiniz ve yat?rabilirsiniz. Bir güzelli?ide, Say?n yöneticilerimiz VOB’un te?viki için uzunca bir süredir VOB kazançlar?ndan Vergi almamaktad?rlar. Yani vergiden muaft?r tüm kazançlar.

* ??te tam burada da Otomatik sinyal sistemleri ve expert programlar? devreye giriyor. Sinyal Sistemlerimiz, expertlerimiz, indikatörlerimiz diyerek ana sayfam?zda tan?tt???m?z ve grafiklerle, Sinyal ekran görüntülerini ekledi?imiz resimlerlede detayland?rd???m?z programlar?m?z, tüm VOB ile i?lem yapanlar?n en Büyük yard?mc?lar?d?r.

Hem Yukar? ç?k??larda, hemde a?a?? dü?ü?lerde kazanma ihtimali ve f?rsat? sunan VOB’ta, ayn? zamanda da Zarar etme ihtimalide, kaybetme ihitmali ile neredeyse e?ittir. Dolay?s? ile siz VOB’un yükselece?ini, Gazetelerde, dergilerde veya izledi?iniz sitelerde okudu?unuz çe?itli ki?ilerin yorum ve yaz?lar?na dayanarak vermi? olabilirsiniz. Hatta yak?n?n?zda Borsac? bir dostunuz dahi olabilir ve oda size bu Borsa yükselir xxxx rakam?na kadar diyebilir. Üstüne birde ABD’den, Avrupa’dan, Japon ekonomisinden iyi haberleride duymu? olabilirsiniz. Bu durumda Beyniniz, tüm bu verileri i?leyip sizi ALIM yani VOB’ta LONG yapmak yönünde uyaracakt?r. ?lk f?rsatta LONG pozisyonunuzu açars?n?z ve bir süre sonra Borsada VOB’ta bir bakm??s?n?z a?a?? dü?ü?e geçmi?. Duygular?n?z öyle ön plandad?r ki, asla dü?ü?ün sertle?ebilece?ine ihtimal dahi vermezsiniz. Sab?r ve yo?un stres ile LONG pozisyonunuzu zarar etmenize ra?men, ” bu birazdan yukar? dönecektir ” beklentisi ile kapatmazs?n?z. Neden kapatas?n?z ki; Sürekli takip etti?iniz güvendi?iniz kö?e yazar?, site sahibi ve hatta arkada??n?z dahi ç?kacak demi?ti size.

Ancak tüm bunlar?n yan?nda Geçmi? Performans? yüksek olan bir Sinyal program?n?z olsayd? ve ekran?n?zda canl? olarak çal??arak size sonucu hakk?nda an?nda bilgi verseydi, yani sinyal verseydi, en az?ndan o zarar eden pozisyonunuzu ?srar ile tutmak konusunda yeniden dü?ünmeye sizi te?vik ederdi. Program sinyali demek, kullan?l?rsa kesinlikle kar edilir demek asla de?ildir. Ancak her?eyi daha büyümeden, ç??r?ndan ç?kmadan öngörebilme yetiniz’in geli?mesi demektir. Tüm sinyal expert programlar?’n?n ve indikatörlerin yegane görevi ve kullan?lma amac?da sizlere tarafs?z, duygusuz, dü?üncesiz, yorumsuz ve tamamen matematiksel hesaplamalar sonucunda olu?an robotik sinyalin yönü hakk?nda Bilgi vermektir.. Sonuçta hepsi matematiksel kod’lar dizinidir ve Dünyada kriz varm?? yokmu?, Dow dü?mü? ç?km?? bunlar onu bilmezler. Tek bakt?klar? ?ey o anki rakamlar?n, geçmi?teki rakamlara göre fark?d?r.

Dikkat edin, expert Sinyal Program?’n?n yönü hakk?nda bilgi verir.Piyasan?n yönü hakk?nda bilgi vermezler.

En basit bir örnek ile Hep 100 ile 120 aras?nda gezen bir fiyat aniden 160 lara yükselmi? ise, size yukar? yönde Sinyal üretecektir. Çünkü geçmi?teki fiyatlara göre bir yükseli? hesaplam??t?r ve ba?ka hiçbir?eyi bilmez, bakmaz. Duygusu yoktur, dü?ünemez, yorumlayamaz, bu sinyali pass geçeyim diyemez, ” yok can?m buradan ?imdi dü?er, bu yalanc? ç?k??t?r ” gibi dü?ünceleri yoktur. Hatta Borsada çal??an güvendi?i bir arkada??da yoktur. Rakamlar neyi gösteriyorsa, bunlar sadece onu söyler. Sözleri sinyaldir.

Dolay?s? ile avantaj?da ?udur, siz buradan dü?mez, çünkü haberlerde ?unu dinledim Ekonomi için harika bir haberdi. Ahmet, Mehmet’te böyle söylemi?ti zaten derken, fiyatlar seans içi belli bir oranda gev?edi?inde,duygular?n?z’?n esiri oldu?unuzdan kendinizi tek bir yöne ?artlam??s?n?zd?r.

Sinyal programlar? ise, kendileri için tan?mlanm?? gerekli matematiksel kriterler olu?mu?sa, gözünün ya??na bakmadan sinyalini ekrana yap??t?r?verir. Siz hala dü?mez, döner birazdan dersiniz ama birçok expert, indikatör ve program çoktan sinyalini vermi?tir bile. Sinyalini vermi? olmas? kimi zaman do?ru ç?kmasada, yinede sizi uyarm?? ve objektif bir ?ekilde bilgilendirmi? olmas? çok ama çok önemlidir.

Bu bilgileri al?p de?erlendirmek ise yat?r?mc?lar?n kendi tercihleridir. ??lem yapaca??n?zda ne kadar çok kriteri de?erlendirir ve yard?m al?rsan?z okadar do?ru yola yak?n kal?rs?n?z.

Bir yat?r?mc?’n?n en büyük dü?man? yine kendisidir. Bunu unutmay?n lütfen..!

Sayg?lar?mla

 
Kaynak : VOB Sinyalleri

“”VOB Ekran?n?zda, Sizin ?çin Dü?ünen Bir Program Var Art?k..!””
Okyanusu Hayal et ki, En Az?ndan Gölde Yüzebilesin.

Devamını oku..
  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.