Kadınlar Şiddete Karşı Etkili Yasa İstiyor

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/kadinlar-siddete-karsi-etkili-yasa-istiyor-50fe224e252f6.jpg”>Yakla??k bir y?ld?r kad?na yönelik ?iddete kar?? ç?kar?lacak yasan?n haz?rl?k çal??malar?yla ilgili, ba?ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? olmak üzere çok say?da kurum ve ki?iyle görü?melerini sürdüren 237 kad?n örgütünün olu?turdu?u ?iddete ?on Platformu, sanki tüm bu müzakereler olmam?? gibi, onaylamad?klar? bir yasa metninin meclise sevk edilmesine tepkili.
Hükümetin kad?nlara verdi?i sözleri unutarak meclise sundu?u bu tasar?y? sahiplenmediklerini belirten kad?n örgütleri, ?iddete kar?? kal?c? çözüm getirmekten, kad?nlar?n ihtiyaçlar?na yan?t vermekten uzak olan bu tasar?n?n uluslararas? siyasi arenada ve AB nezdinde prestij malzemesi olarak kullan?lmas?na da kar?? olduklar?n? belirtiyorlar.HER KEL?MES? KADIN HAYATINI ?LG?LEND?R?YOR
Hükümet taraf?ndan 8 Mart 2012 tarihinde yasala?t?r?lmas? istendi?inden gereksiz bir tela?la ele al?nan bu yasadaki her bir kelimenin, kad?n hayat?n? yak?ndan ilgilendirdi?ini ve hata kald?rmayaca??n? bir kez daha hat?rlatan örgütler, dan??ma merkezlerinde, kad?n cinayeti ve tacizi davalar?nda, s???nma evlerinde bire bir edindikleri deneyimlerin kad?nlar lehine olacak ?ekilde yasaya aktar?lmas?n? istiyor.
Ak Parti’nin mevcut kazan?mlar? bile geri alan bir tav?r içinde oldu?una dikkat çeken örgütler, özellikle belli illerde tecavüz kriz merkezlerinin aç?lmas?, illerde önleme izleme merkezlerinin kurulmas? gibi uygulamalar?n art?k adeta bir cins katliam?na dönü?mü? olan kad?n cinayetlerini önlemek aç?s?ndan ya?amsal nitelikte oldu?u belirtiyor.KADIN HAYATINI A?LEN?N KORUNMASINA FEDA ETMEY?N
Kad?n örgütlerine göre, taslaktaki ?iddeti uygulayan ve ma?dur aras?nda arabuluculuk öneren mekanizman?n, kad?nlar?n katileriyle bar??t?r?ld??? bir sürece varmas? kaç?n?lmaz. Oysa ?iddet müzakere edilemeyecek bir ihlal. ?iddete Son Platformu bu nedenlerle Meclis’i kad?nlar? ?iddeti önleme niyetini aç?kça ortaya koyan, kad?nlar?n ya?am?n? ailenin korunmas?na feda etmeyen bir adaletten yana tav?r almaya ça??r?yor.
237 kad?n örgütünün talepleri ?öyle:
* 1 Mart Per?embe günü itibar?yla, TBMM Kad?n Erkek F?rsat E?itli?i Komisyonu ve Adalet Komisyonu’nda tart???lan bu tasar?yla ilgili olarak Say?n Bakan Fatma ?ahin’in, verdi?i sözü tutmas?,
* Bakanlar Kurulu’nun tasar?n?n ad?ndan ba?layarak tüm içeri?ine yapt??? müdahalenin geri al?nmas?,
* Kad?n örgütlerinin talepleri do?rultusunda bir ?iddet yasas? ç?kart?lmas?…

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.