jOBS Filmi yorumları

Yazar: Admin 2 | 19 Eylül 2013 | Kategori: dizi

Uzun bir süredir beklenen jOBS filmi sonunda izleyicileri ile bulu?may? ba?ard?. Sevenleri ve sevmeyenleri bir kenarda dursun, teknolojik alanda insanl?k tarihini tamam? ile de?i?tiren isimlerden biri olan Steve Jobs’un hayat?n? anlatan film, belki de en çok beklenen biyografik yap?mlar aras?nda yer al?yor. Y?llarca ba??nda oldu?u Apple firmas? sayesinde bilgisayar ve mobil cihazlar? insanlar için ihtiyaçtan çok gereklilik haline getirmesi ile ünlenen Jobs, kansere yenik dü?erek hayat?n? kaybetmesine ra?men halen on binlerce ki?iye ilham kayna?? olmay? ba?arabiliyor.

Yönetmenli?ini Joshua Michael Stern’in üstlendi?i jOBS filminde ba?rolü Ashton Kutcher üstleniyor. Ona yard?m eden Dermot Mulroney ve Josh God gibi ba?ar?l? isimler sayesinde de jOBS filmi beklenenden daha ba?ar?l? bir çizgide ilerleyi?ini sürdürüyor.

Steve Jobs’un hayat?n?n son y?llar?nda yapt??? teknolojik ataklardan ve ba?ar?lardan ziyade gençli?inden bahseden jOBS filmi bu aç?dan seyirciye dâhiyi yak?ndan tan?ma ?ans? sunuyor. Dünyan?n hippi y?llar?nda asi, pasakl?, uyu?turucu kullanan, ba??na buyruk bir insan olarak hayat?na devam eden Steve Jobs’un ya?ad??? duygusal bunal?mlar?, a?klar?n? ve hayallerini birincil aç?dan seyirciye sunan film, biyografiye yak???r düzeydeki saydaml??? ile de dikkat çekiyor.

Hayat?n?n geçmi? y?llar? olumlu veya olumsuz yönleri ay?rt edilmeden direkt olarak aktar?lan Steve Jobs, ba?ar?l? düzenleme ve senaryo eklentileri sayesinde seyircisini belgesel niteli?inde s?k?c? yap?mlar gibi bunaltm?yor. Hali haz?rda bilinen özellikleri ve al??kanl?klar?n?n yan?nda ancak ailesi taraf?ndan bilinebilecek gizli yönlerinin de hayranlar? ile bulu?tu?u jOBS filminde izleyiciler ço?u zaman hayallerindeki Steve Jobs’dan oldukça farkl? birisi ile kar??la?malar? neticesinde ?a??rabiliyorlar.

Filmin haz?rlanmaya ba?lamas?ndan önce Ashton Kutcher’?n Steve Jobs karakterini canland?r?p canland?ramayaca?? oldukça büyük bir tart??ma konusu halinde bulunmaktayd?. Genç ya??na ra?men ba?ar? basamaklar?n? h?zla t?rmanan Kutcher bu zor görevi de hakk?yla tamamlam?? durumda. Gerek filmin baz? kesimlerinde gösterilen son hali, gerekse de genelini olu?turan gençlik y?llar?n? ba?ar?l? biçimde seyirciye sunabilen oyuncu, bugüne kadar ald??? tüm olumsuz ele?tirileri sahiplerine iade eder nitelikteki kaliteli oyunculu?u ile takdir almay? ba?ar?yor.

H?rs?, ba??na buyruklu?u ve inatç?l??? sayesinde dünyan?n bugünkü durumuna gelmesinde büyük rol oynayan Steve Jobs, kesinlikle takdiri ve alk??? hak eden bir insan olarak bu dünyadan ayr?ld?. Fakat gerek Apple severler gerekse de teknoloji tutkunlar? taraf?ndan ya?ant?s? örnek al?nmaya ve her zaman bilgiye aç olma yolunda izledi?i hayat tarz? taklit edilmeye devam ediliyor. Bu sayede yeni nesilden birçok insana ilham kayna?? olan dâhi, jOBS filminin yay?nlanmas? ile ?üphesiz daha fazla hayran edinmeye devam edecek. ?nsanlar?n hayatlar?n? kaybettikten sonra bile popülerliklerini kaybetmeleri ancak dünyada geride b?rakt?klar? sayesinde olabilirken, Jobs’un bu denli sevilmesi ve takip edilmesinin de dünyadaki üstün ba?ar?lar?ndan dolay? oldu?unu söylemek yanl?? olmaz.

jOBS filminin dikkat çeken bir taraf? ise filmin genellikle gençlik y?llar?ndan bahsetmesi sebebi ile ikincisinin çekilebilme ihtimali olmas?. Steve Jobs’un modern zamanda gerçekle?tirdi?i yenilikleri de seyretmek isteyen milyonlarca takipçisinin olmas? bu durumun meydana gelebilece?inin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Film yaln?zca 8.5 milyon dolar gibi oldukça dü?ük bir bütçeye haz?rlanm?? olsa da has?lat? ile bu tutar? kat be kat a?aca?? ?imdiden kan?tlanm?? durumda.

jOBS Filmi yorumlar?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.