İstihare nedir, İstihare’ye yatmak nedir

Yazar: Admin 2 | 22 Aralık 2015 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki ?stihare nedir, ?stihare’ye yatmak nedir hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

?stihare hakk?nda bir yaz? payla?mak istiyordum uzun zamand?r. ?nternette bulabildi?im en bilgilendiri kayna?? sizlerle payla?mak istiyorum. Hayrettin Karaman’a gelen sorular ve cevaplar?:

Kimi insanlar her konuda istihare yapman?n yanl?? karar almam?za engel olaca??n? dü?ünüyorlar, istiharede olumlu görürsek o ?ekilde hareket etmenin olabilecek olumsuzluklara engel olaca??n? söylüyorlar bu ne derece do?rudur? Bu zamanda hiç kimseye güvenemiyoruz; ister i? hayat?nda isterse evlilik hayat?nda olsun karar vermek eskisi gibi de?il, çok zor oldu, insanlar gerçek ki?iliklerini sergilemiyorlar, ara?t?rmalar vs. bir yere kadar oluyor, istihare yaparak Cenab-? Hakka dan??mak do?rudur diyorlar, peki istiharede nelere dikkat edece?iz; yani bu zamanda rüyan?n tevilini herkes yapamaz, kimi zaman rüyada bize Cenâb-? Hak ince ip uçlar? verse dahi biz bunu tabir edemedi?imiz için anlayam?yoruz, yada rüyam?z? hat?rlayam?yoruz, yani ne rüyas? gördü?ümüzü bilmiyoruz, görülmeyen rüyay? olumluya m? yoraca??z, olumsuza m?? Kimileri görülmeyen rüya olumsuza yorulur diyorlar ne derece do?rudur? ?stiharede Kâbe’yi görmek ne manaya gelir, normal bir rüyada Kâbe’yi görmek ne demektir? ?stihare bir sünnettir bunu kesin yapmam?z gerekmez öyle de?il mi? ?stiharede olumsuz görürsek buna ra?men o i?e girersek yanl?? m? yapm?? oluruz? istiharede renk görme zorunlulu?u var m?d?r? Rüyay? kime nas?l tabir ettirece?iz?

Cevap:

?stihare kelimesinin kökü hay?r ve h?yar olup birincisi iyilik, ikincisi tercih etmek, seçmektir. Terim olarak istihare ise iki rek’at özel (istihare niyetiyle) namaz k?ld?ktan veya vakit namaz?n? eda ettikten sonra özel duay? (istihare duas?n?)yapmaktan ibarettir. Bu duada Allah’tan, O’nun kat?nda, O’na göre tercihe lay?k ve öncelikli olan? kuluna da seçtirmesi, kulun da onu tercih ederek gerçekle?tirmeye yöneltmeyi, hay?rl? de?ilse ondan vazgeçmeyi istemesi vard?r (a?a??da dua örne?i gelecektir).
?stihare güven derecesi bak?m?ndan isti?areden sonra gelmekle beraber sünnettir. Müminlere her konuda isti?are, yani güvenilir kimselere dan??ma, onlarla konuyu müzakere etme emredilmi?tir. Güvenilir kimselerin verecekleri bilgi ve gösterecekleri yol, istihareden sonra kalbin bir tarafa meyletmesinden daha güvenilir bulunmu?tur; çünkü insan?n kalbinin meyletmesi, e?ilim göstermesi, çe?itli saiklerle olabilece?i için daima güvenilir de?ildir.
?stihare konusunda sahih hadisler vard?r; bunlardan birinin meali ?öyledir:
Allah Resulü bize, bütün i?lerde istihareyi, Kur’an’dan bir sure ö?retir gibi ö?retir (ve ?öyle buyururdu): Biriniz bir i?e yöneldi?i, önemli bir ?ey yapmak istedi?i zaman önce iki rek’at -farz olmayan- namaz k?ls?n, sonra ?öyle desin: “Allah’?m senin ilminle seçmeyi, do?ru seçim yapmay? diliyorum, senin kudretini istiyor, senin büyük lutfundan niyaz ediyorum; çünkü sen kadirsin benim gücüm yetmez, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlilerin tamam?n? bilensin! E?er ?u i? benim dünya hayat?m ve dinim için hay?rl? ise onu bana yaz ve gerçekle?tir, dünyam ve ahiretim için kötü ise onu benden beni ondan uzakla?t?r, hakk?mda hay?rl? olan ne ise onu nasip et ve ondan ho?nut olmam? lütfeyle”
Peygamberimiz, “Bunu dedikten sonra istedi?i, dile?i ne ise onu ifade etsin ve sonra ilk akl?na geleni ve gönlüne yatan? yaps?n” buyurmu?tur.
Nas?l yap?l?r?
?stiharenin nas?l yap?laca?? konusunu hadislere bakarak aç?klayan f?k?hç?lara göre birkaç uygulama ?ekli vard?r.
a) Namaz k?lmadan yukar?da geçen duay? yapmak.
b) Herhangi bir namaz? k?ld?ktan sonra duay? yapmak.
c) Özellikle istihareye niyet ederek iki rek’at namaz k?lmak (ba?ka âyet ve sureleri okumak da caiz olmakla beraber birinci rekatta kâfirûn, ikince rekatta ihlas surelerini okumak tavsiye edilmi?tir), sonra k?bleye dönük olarak istihare duas?n? okumak.
?stiharenin sonucu:
?stiharenin sonucu nas?l al?nacakt?r, niyet edilen i?in iyi mi kötü mü oldu?u, yapma veya yapmama ??klar?ndan birinin nas?l tercih edilece?i konusu üzerinde de durulmu?tur. Hadislerde “sonra ilk olarak hangisi akl?na geliyor ve içine yat?yorsa onu yaps?n” buyuruldu?u için “farkl? davran?? biçimleri ve ??klardan hangisine insan?n gönlü daha çok yat?yor, meylediyorsa onu yapmal? ve onu hay?rl? bilmelidir” denilmi?tir.
Tereddüt devam ederse birden fazla istihare yapmak da caizdir.
?stihareyi ba?kas?na yapt?rma konusunda hadislerde aç?klama yoktur; bu yüzden baz? alimler çekimser kalm??lar, ço?unluk ise ba?kas?na da yapt?r?labilir demi?lerdir.
?stihare ve rüya:
Türkçe’de “istihare yapmak” tan çok “istihareye yatmak” ifadesi kullan?lmakta ve uygulamada çok kere yukar?da anlat?lan namaz ile duadan sonra uykuya yat?lmakta, görülen rüyaya göre karara var?lmaktad?r. Hadislerde ve ilgili kaynaklarda uyku ve rüyadan hiç söz edilmemi?tir. Peygamberimiz’in (s.a.) ö?retti?i uyku ve rüya de?il, “namaz, dua ve sonra akla ilk geleni, gönüle yatan? tercihtir”. Rüya konusunu istihare ile birle?tirmek do?ru de?ildir. Rüyan?n sad?k (gerçe?e uygun) olan? da vard?r, kâzib (gerçe?e ters veya ilgisiz) olan? da vard?r. Bu sebeple rüya belirleyici bir bilgi vas?tas? de?ildir.
Önce isti?are (dan??mak, ara?t?r?p soru?turmak, güvenilir kaynaklardan bilgi almak), sonra istihare ve sonra Allah’a güvenip/s???n?p karar vererek uygulamak; i?te müminlerin tercih edecekleri yol budur.

 

Karaman, Hayrettin, “?stihare”, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0264.htm (03 Ocak 2013).

http://www.putur.com/istihare-nedir-istihareye-yatmak-nedir/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.