İNCE MEMED ROMANI VE İNCELEMESİ

Yazar: Admin 2 | 6 Kasım 2013 | Kategori: Eğitim
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün E?itim kategorisinde ki ?NCE MEMED ROMANI VE ?NCELEMES? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ya?ar Kemal’in Türk roman?nda ayr? bir yeri vard?r. Ça?da? romanc?lar?m?z içinde sadece o eserlerinin zenginli?i ve estetik gücüyle ulussal s?n?rlar?m?z? a?m??t?r. Ya?ar Kemal kendisini Köy romanc?s? olarak niteleyenlere kar?? ç?km??t?r. ?nce Memed belki yazar?n en güzel eseri de?ildir. Ancak yazar ?nce Memed ile daha sonra yazaca?? romanlar?n toplumsal altyap?s?n? ve çerçevesini olu?turmu?tur.

Ya?ar Kemal ?nce Memedi ne zaman yazm??t?r? Roman 1957 y?l?nda ba?layan serüveni 1987 y?l?nda bitmi?tir. Dönem önemlidir. Zira bu zaman diliminde Türkiye pek çok toplumsal dönü?üme u?ram??, özgürlükler zaman zaman ask?ya al?nm??t?r. Ülke geneline hâkim olan hava tedirgin edici ve bo?ucudur. ?nce Memed Nedir? Diye sorulsa verilecek cevap bir ba?kald?r?n?n hikâyesi oldu?udur. ?nce Memed hangi dönemin hikâyesini anlat?lm??t?r? Roman 1980 li y?llarda sona esrede anlatt??? dönem Tek Parti Y?llar?d?r. Burada Kemalizmin sosyolojik bir incelemesi yap?lmaktad?r. ?nce Memed’in mücadelesi sömürü odaklar?n kar??d?r. Ancak o da bu yolun ç?kmaz oldu?unu anlar. Ve En güçlü a?ay? öldürdükten sonra ortadan kaybolur. Yazar?n deyimiyle”?mi timi bellisiz olur.”

?nce Memed Efsanesi, Toroslar?n ete?inde k?raç bir düzlükte hepsi Abdi A?aya ait olan 5 köyün betimlemesi ile ba?lar. Memed ihtiyar anas? ile Abdi A?aya ait olan Demir oluk köyünde ya?amaktad?r. Köydeki töreler ilke bir feodalizmin ürünüdür. Yazar bu gerçekleri rivayet ?eklinde anlat?r.”Diyorlar ki Abdi köylerde sopayla döve döve adam öldürürmü?. Abdi’nin izni olmay?nca kimse evlenemez köyden d??ar? bile ç?kamazm??”Köyde feodal zulme kar?? topluca bir isyan yoktur. Yap?lan sadece açl?k ve zulmün dayan?lmaz hale geldi?i yerde da?a ç?k?p e?k?ya olmakt?r. E?k?yal?k zaten müzmin bir hal alm??t?r. Yeni kurulan Cumhuriyet rejimi bunlar? denetim alt?na almaya çal??sa da ço?u zaman gücü yetmemektedir. Bir k?s?m e?k?ya bir yandan kendi aralar?nda nüfus kavgas? verirken, di?er yandan köylüleri bask? alt?na almaya çal??an a?alara kap?lanmaktad?r. Di?er bir e?k?ya türü ise yaln?z ba??na çal???p uzun sürmeyen soygunlar?ndan sonra jandarma kur?unu ile ölmektedir. Bütün bunlar?n d???nda, kökeni Köro?lu’na kadar uzanan ve halk?n yan?nda olana e?k?ya türü vard?r ki bunlar halk taraf?ndan efsanele?tirilirler.

Abdi A?an?n köylerinde feodal a?al?k düzeni, Abdi A?a’n?n üstünde ki temsilci, Ali Sefa Beyde bulur. Ali Sefa Bey bir e?k?ya çetesi beslemekte, köylüleri birbirine dü?ürerek, terk edilmi? çiftliklere el koyarak ve daha ba?ka yollarla Kurtulu? Sava??’ndan sonra ki toprak ya?mas?na kat?lm?? ve elli bin dönüm araziye sahip olmu? bir Türkmen’dir. Ali Sefa Bey tam bir toprak açl??? içindedir ve gözü art?k Anavarza Ovas?ndad?r.”Anavarza topra?? toprak de?il alt?n.Anavarza Ovas?’nda bir kar?? topra?? yokken çiftliklere sahip olmu?tur.Doymaz.”

Gerek Abdi A?a gerek Ali Sefa Bey, çözülmekte olan feodal ili?kilerinin temsilcileridir Memed her ikisini de öldürüp her seferinde imi timi bellisiz olsa da a?alar bitmez. Bu sefer sahneye Arif Saim Bey ç?kar. Arif Saim Bey di?er her iki a?adan farkl? olarak s?rt?n? siyasal iktidara yaslam??t?r..”Bugün Ankara Hükümeti Demek Saim Bey demektir” Arif Saim Bey Ziraat Fakültesi’nden birini bulur ve ona ?unlar? söyler:”Siz Çukurova’n?n en verimli topra??n? bulacak ve bana göstereceksiniz.Bende oraya Türkiye’nin en büyük çiftli?ini kuraca??m.”Arif Saim Bey vah?i bir kapitalistle?me yolunda her türlü arac? kullanacak ve kapitalizmin içine modern çiftlik fikri gibi ak?lc?l??? da ekleyecektir.Arif Saim Ali Sefa,Abdi A?a sömürünler k?sm?d?r.Bir madalyonun di?er yüzünde sömürülenler vard?r ki,?nce Memed bunlar?n savunucusu ve kahraman?d?r.?nce Memed’in çelimsiz görünü?ü ile eylemlerin büyüklü?ü aras?nda çarp?c? bir çeli?ki buluna romantik bir kahramand?r.Ya?ar Kemal roman?nda toplumsal umutsuzluklar?n, tutunamayanlar?n ve hiç bir ?eyi kalmam?? yoksul kitlelerin nas?l “ermi?” yaratmaya zorland???n?n ipuçlar?n? vermi?tir.?nce Memed efsanesi roman boyunca geli?ecek ve onu sevenler ?nce Memed’in mucizelerine tan?k olacaklard?r.”Bir yal?m yeli gibi De?irmen oluk Köyü’nden uçtun gitti.Sen gidince Ali da?’?n tepesinde,kocaman bir minare boyunda ???k patlad?.Üç gün üç gece boyunca yand?.”

Her ne kadar sevenleri Memed’i bir ermi? seviyesine ç?kar?p ,mucizelerini dilden dile anlatsalar da, ?nce Memed ak?lc? ve gerçekçidir. Abdi A?a öldü?ü zaman ilk olarak toprak reformu ilan eder. Ama A?an?n ölmedi?i duyulunca herkes sus pus olur da??l?rlar. ?nce Memed taraftarlar?n? daha çok kad?nlar aras?nda bulur. Iraz, Hürü, Kamer ana ya??n ve deneyimin getirdi?i cesaretle ön plana ç?karlar. ?nce Memed’in öldü?ü haberi yay?l?nca yedi köyün kad?nlar? toplan?p a??t yakarlar.”?nce Memed Mahmut A?a’n?n kona??nda s?k??t?r?l?nca ak libaslar giymi? kad?nlar da?lardan inerek ?nce Memed’ kurtar?rlar. Köylü erkelerin ikiyüzlülü?ü ve ihaneti zaman zaman Memedi ac? bir siteme ve suçlamaya götürür.”Köylüler Zalim olurlar.?u dünyada ?u köylü milleti kadar zalim millet var m??Hele de zulmü kendi kendine.Ne dostlu?una güveneceksin,ne de dü?manl???na.En çok zulüm görenden korkacaks?n.F?rsat?n? bulursa bin misli zulmeder.”

E?k?yal?kla hiçbir sorun çözülmez. Her öldürülen a?an?n yerini daha vah?i, daha sömürücü bir a?a al?r. Roman?n her bir cildi bir a?an?n öldürülmesi ve akabinde Memed’in da?a ç?kmas?yla sona erer. Hatta Memed bu yolun ç?kar yol olmad???n? anlar ve da?dan ?ehre iner. Bir ev al?r ve yerle?ir. Evine bir Köro?lu, Âdem ile Havva ve Hz Ali resmi al?p asar. Ancak bu durum uzun sürmeyecektir. ?nce Memed’in yazar? Ya?ar Kemal Memed için “Mecbur adam” diyecek ve bunun en çok roman?n son cildinde ortaya ç?kt???n?, ekleyecektir. ”Ben seni az?c?k tan?yorsam, senin içinde ki kurt varken,böyle de depre?ip dururken sen mecbursun Köro?lu da mecburdu.Her insan?n içinde bir mecbur kurdu,bir ?nce Memed’lik bir Köro?luluk kurdu vard?r.”Romanda Sömürülen s?n?flar ço?u kez orta ça? ideolojisi içinde ba?kald?r?lar.?nce Memed’de efsaneler ve hurafeler al?p ba??n? gitmi?tir.Öyle ki Ali Sefa Bey’in soy ka??d? olan at? bile kaçm?? ve ?nce Memed’e gitmi?tir.Böylece Memed’e giden at efsanele?mi?,Köro?lu’nun k?r at?,Hz Ali’nin Düldülü olmu?tur.Efsaneler d???nda çevrede bulunan tekkelerde ?nce Memed’in sava??nda onun yan?nda yer alm??t?r.Memed yaralan?nca Hürü Kad?n onu K?rkgöz Oca??’na Anac?k Sultana götürür.Anac?k Sultan’a:” ?u ?nce Memed’imi bir afsunlay?ver de ona kur?un geçmesin der. “ Ya?ar Kemal ?nce Memed’in efsaneler ve hurafelerle etraf?n? çevirirken Anac?k sultana “Keramet bende de?il, çiçekte,otta, a?açta” dedirterek hurafecili?i reddeder.Sömürülenler efsaneye ,efsuna ,hurafeye ne kadar inan?yorsa kapitalist a?alarda bir o kadar gerçekçidir.Hiçbiri efsanelere veya hurafelere inanmaz.Sürekli bunlarla alay eder.?nce Memed’in sömürenle sömürülen sava??nda devlet memurlar? da yer al?r.Baz?lar? tamamen a?alara ba?l? olup ç?karlar? u?runa her ?eye göz yumarlarken,arada adil demokratik düzenden yana olan yarg?çlar,subaylar ve ö?retmenlerde vard?r.Türk roman?nda oldukça fazla i?lenen,bu küçük burjuva ilericileri ?nce Memed’de en iyi temsilcisini Ö?retmen Zeki Nejad’ta bulur.Zeki Nejad e?k?yalarla birlikte dü?mana kar?? sava??p madalya alan bir yurtseverdir.Sözünü esirgemeyen ve hiç kimseden çekinmeyen bir hali vard?r.A?alar onu Sadece Mustafa Kemal’ hesap verdi?ini dü?ünür.Ancak a?al?k sistemi a??r basm??t?r.Bölgenin en büyük çeltikçisi olan Sahir Bey ,topraklar?n? su alt?nda b?rakt??? köylüleri k??k?rtan Zeki Nejat’? öldürtür.Zeki Nejat’?n öldürülmesi ile birlikte ?nce Memed kötümserli?e kap?l?r.Art?k tek umudu giderek bilinçlenen yanda?lar?ndad?r.?nce Memed kaybolur ama da?larda ?nce Memed müfrezeleri olu?ur.Toros Da?lar? köylerinde ki tüm çocuklar ve delikanl?lar isimlerini de?i?tirerek Memed ad?n? al?rlar.Yazar burada ko?ullar? “uzun yürüyü?” felsefesine götürmü?tür.

Ya?ar Kemal ?nce Memed’i bitirmeden arada iki büyük eser daha yazm??t?r. Da??n Öte Yüzü(Orta Direk-Yer Demir Gök Bak?r-Ölmez Otu),Akças?z?n A?alar?(Yusufçuk Yusuf-Demirciler Çar??s?) Da??n Öte yüzü’nde, ?nce Memed’de rastlad???m?z tüm temalara ve kahramanlara, daha dar boyutlar içinde ancak derinlemesine kar??la??r?z. Roman Çukurova’da kaybolmu? bir köyün umutsuzluk içinde nas?l bir ermi? yaratt???n? anlatmaktad?r.

http://www.putur.com/ince-memed-romani-ve-incelemesi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.