İnanılmaz Örümcek Adam 2 Filmi

Yazar: Admin 2 | 10 Temmuz 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Sinema kategorisinde ki ?nan?lmaz Örümcek Adam 2 Filmi hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

2012 y?l? Amerikan yap?m? olan serinin ilk filminde Örümcek Adam’?n nas?l bir insandan Örümcek Adam’a dönü?ebildi?ine dair yeni bir kurgu yap?lm??t?. 2001 y?l?nda Örümcek Adam serisi filmleri çekilmi? ancak Sam Raimi’nin ayr?lmas? ve bunun üzerine di?er isimlerden de ayr?lmalar olunca dördüncü film çekilemeden sona ermi?ti. Örümcek Adam serisinde kurgu ve hikaye temel olarak çizgi romandan do?rudan al?nm??t?. Ancak ?nan?lmaz Örümcek Adam 2 ve bu serinin filmlerinde göze çarpan ciddi farkl?l?klar var.

?nan?lmaz Örümcek Adam’da s?radan ve sönük bir tip olarak kar??m?za ç?kan ve daha sonralar? gerçek ailesi ile ilgili gerçekleri ara?t?rmaya çal???rken hayat? bir anda de?i?en liseli çocuk Peter Parker bu kez kar??m?zda çok daha güçlü ve çok daha profesyonel. Seride ön plana ç?kan yetenek ve fiziksel donan?m? zaten filme de inan?lmaz s?fat? ile ismini vermi?ti. ?nan?lmaz Örümcek Adam 2‘de süper kahraman çok daha profesyonel ve güçlü olsa da de?i?meyen baz? ?eyler de var.

De?i?meyen noktalardan biri Gwen’e olan büyük a?k?. Peter Parker Gwen’e kar?? ciddi bir zaafa sahip. Ancak bu konuda ciddi de bir problemleri var. Daha önce Peter Parker Gwen’in babas?na verdi?i bir söz vard?. Babas? k?z?n?n iyili?ini dü?ünüyorsa ondan uzak durmas?, onun için bunu yapmas? gerekti?ini söylemi?ti. Babas?na hak verse de Peter bu konuda ciddi bir ikileme dü?üyor. Ancak kuvvetli hisleri yüzünden ?nan?lmaz Örümcek Adam 2‘de Gwen ve Peter a?k?na dair de geli?meler olacak. De?i?meyen bir di?er ?ey ise Peter’?n okul durumu. Süper kahraman liseden mezun olmay? hala ba?arabilmi? de?il.

Gwen’in zarar görmemesi için bir yandan babas?na verdi?i sözü s?k s?k hat?rlayan Peter bu konuda çaba sarf etse de Electro’nun ortaya ç?kmas? ile birlikte sözünde duramayaca?a benziyor. Bu s?rada Harry Osborn’de geri dönüyor. Bu geli?meler ile durum iyice kar??acak ve i?ler Peter için hiç de kolay olmayacak. Sadece bu kadar de?il. Ailesine dair ö?rendi?i s?rlar?n da bitmemesi, Peter’in geçmi?i ve ailesi hakk?nda yeni yeni ö?rendikleri ile birlikte ?nan?lmaz Örümcek Adam 2‘de her ?ey daha da karma??k bir hal al?yor.

Aksiyon ve maceradan ho?lananlar için iyi bir alternatif olacak olan serinin son filminde tabii ki bunlar?n yan?nda en çok ön plana ç?kan ?ey ise fantastik ö?eler olacak. Marc Webb’in yönetmenli?ini yapt??? ?nan?lmaz Örümcek Adam 2 filmi 25 Nisan 2014 günü vizyona girmeyi bekliyor.

http://www.putur.com/inanilmaz-orumcek-adam-2-filmi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.