İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

Yazar: Admin 2 | 2 Kasım 2013 | Kategori: Eğitim
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün E?itim kategorisinde ki ?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Tarihçe

Bu bölüm Ankara ?lahiyat Fakültesi kuruldu?u zamanlarda, böyle bir bölüm amaçlar aras?nda yer almazken sonradan do?an ihtiyaçlar do?rultusunda. 1972 y?l?ndan itibaren mesleki e?itim dersleri de fakültede verilmeye ba?lanm??t?r.1997-1998 y?l?ndan itibaren e?itim 8 y?l olarak zorunlu hale getirilmi? ve okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de zorunlu k?l?nm??t?r. Bu ihtiyaçtan dolay? böyle bir bölümün aç?l?p uzman ö?retmenlerin yeti?tirilmesi karar?na var?lm??t?r.

Amac?

Sosyal birliktelik, maneviyat?n önemi,  kültürel duyarl?l?k ve iyi ahlak gibi konularda bireyin kendini gerçekle?tirmesi hedef al?narak sosyal bir bilim olarak din ö?retim anlay??? benimsenmi?. Bundan dolay? din ö?retimi anlay???n? yapabilme yetisini kazanm??, insan haklar?na sayg?l?, demokratik, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranan e?itmenler yeti?tirmek program?n amaçlar? aras?ndad?r.

Nas?l ?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmeni Olabilirim ?

Üniversite s?nav?nda YGS-4 yani Türkçe – Sosyal a??rl?kl? puan türünden üniversiteler Din Kültürü Bölümüne ö?renci almakta. Ancak ekstradan kesinlikle matematik yapman?z gerekmekte aksi taktirde bu bölüme gitmeniz imkans?z hale gelir.

 

Üniversitede Din Kültürü Ö?retmenli?i Okuyanlar Hangi Dersleri Görüyor?

Y.Ö.K dersleri ?nkilap Tarihi, Türk Dili ve ?ngilizce ve her dönem 1 tane görece?iniz formasyon dersleri d???nda alan dersleri olarak üniversitelerde

 • Arapça; dil bilgisi kurallar?n?, fiil çekimlerini, cümle kurmay? ö?renecek Arapça dersinde ö?renmi? oldu?unuz birçok konu da Kur’an-? Kerim dersinde de i?e yarayacakt?r.
 • Kur’an Okuma Bilgi ve Becerisi ; dersinde tecvid kurallar?n? ö?renerek, Kura’an? do?ru düzgün ve kurallar?na uygun bir ?ekilde okuyabileceksiniz. Dualar? ve sureleri tecvidli ezberleyerek s?navlarda sorumlu olacaks?n?z.
 • Hadis, Hz. Peygamberimize isnad edilen ve kendisinin de?i?ik olaylar ve sorunlar kar??s?nda veya Kur’an ayetlerini aç?klamak için söylendi?ine inan?l söz ve fiiller bütünüdür. Hadis dersinde birçok hadisi Arapça olarak göreceksiniz ve bunlar? Türkçe’ye çevirip yorumlama yetene?i kazanacaks?n?z.
 • Kelam/Akaid , imanla ilgili sorulara akli deliller sunarak ispat getirme amac?yla geli?tirilmi?tir. Derste farkl? farkl? mezheplerden bilgiler okuyup, hangi mezhep bu dini olaya ne demi? gibi dini konularda bilgiler ö?reneceksiniz.
 • ?badet, Allah’a yönelik yap?lan eylemlerin tümüdür. Derste ibadetin türlerini ve ibadetin nas?l ve hangi kurallar çerçevesinde yap?laca??n? ö?reneceksiniz.
 • F?k?h, bir ?eyin köküne inerek inceliklerini kavramak anlam?nda kullan?lmaktad?r. F?k?h?n kayna?? olan Kur’an ve Hadis derslerinde ö?rendiklerinizi bu derste kullanarak dini olay?n özünü anlayacak ve onu deliliyle birlikte sunmay? ö?reneceksiniz.
 • Tefsir, Kur’an ayetlerinin aç?klanmas?, yorumlanmas?na denir. Bu dersi alarak Kur’an ayetlerini yorumlamay? ö?renmeye çal??acaks?n?z.
 • Siyer, Hz. Muhammed’in hayat? anlam?na gelen bu derste Hz. Muhammed’e dair her ?eyi ö?reneceksiniz.
 • ?slam Tarihi, dünya üzerinde hangi beylikler, devletler ?slamiyet’i benimsemi?, ?slamiyet u?runa yap?lan sava?lar? göreceksiniz.
 • Din Psikolojisi ; dini inançlar? psikolojik bak?mdan aç?klayan bir bilimdir.

 

Gibi dersleri göreneceksiniz ve ö?reneceksiniz.

 

 

 

HANG? ÜN?VERS?TELERDE D?N KÜLTÜRÜ Ö?RETMENL??? VAR ?

 • Marmara Üniversitesi ( ?stanbul )
 • ?stanbul Üniversitesi (?stanbul )
 • Ankara Üniversitesi ( Ankara )
 • Uluda? Üniversitesi ( Bursa )
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi ( Konya )
 • Dokuz Eylül Üniversitesi ( ?zmir )
 • Çukurova Üniversitesi ( Adana )
 • Osmangazi Üniversitesi (Eski?ehir )
 • Erciyes Üniversitesi ( Kayseri )
 • Sakarya Üniversitesi ( Sakarya )
 • ?nönü Üniversitesi ( Malatya )
 • 19 May?s Üniversitesi ( Samsun )
 • Harran Üniversitesi   ( ?anl?urfa )
 • Dicle Üniversitesi ( Diyarbak?r )
 • Abant ?zzet Baysal Üniversitesi ( Bolu )
 • 18 Mart Üniversitesi ( Çanakkale )
 • Atatürk Üniversitesi  ( Erzurum )
 • F?rat Üniversitesi ( Elaz?? )
 • Kilis 7 Aral?k Üniversitesi ( Kilis )
 • Bülent Ecevit Üniversitesi ( Zonguldak )
 • Kastamonu Üniversitesi ( Kastamonu )
 • Recep Tayyip Erdo?an Üniversitesi (Rize )
 • Bart?n Üniversitesi ( Bart?n )
 • Bayburt Üniversitesi (Bayburt )
 • Mu? Alparslan Üniversitesi ( Mu? )
 • Ardahan Üniversitesi ( Ardahan )
 • ?brahim Çeçen Üniversitesi ( A?r? )
 • Hakkari Üniversitesi ( Hakkari )
 • Kafkas Üniversitesi (Kars)
 • Gaziosmanpa?a Üniversitesi ( Tokat )
 • Süleyman Demirel Üniversitesi ( Isparta )
 • Yüzüncü Y?l Üniversitesi ( Van )
 • Ad?yaman Üniversitesi ( Ad?yaman )
 • Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin )
 • Cumhuriyet Üniversitesi ( Sivas )

 

Gibi üniversitelerde ?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i bulunmaktad?r. 2012 – 2013 YGS 4 puan? dikkate al?nd???nda Marmara Üniversitesi 412.977 taban puan? ve 52.800 taban s?ralamas?yla en yüksek puanl? üniversitedir. En dü?ük ise 364.597 taban puan? ve 149.000 taban s?ralamas? ile Van Yüzüncü Y?l Üniversitesi’dir.

Dipnot : ?lahiyat fakültesi mezunlar? da ö?retmenlik mesleki bilgiyi kazand?ran ek bir e?itim almalar? halinde liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmeni olarak görev yapabilirler. ?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenleri ise sadece ilkokulda çal???rlar.

 

?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmeni Hangi S?n?flara Girer ?

?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenleri 4, 5, 6, 7 ve 8. S?n?flar?n derslerine girmek ile sorumludurlar.

 

Din Kültürü Ö?retmenli?i Atama Puanlar? ?

Son atama olan 2013 Eylül atamas?nda 3.953 kontenjan aç?larak en çok ihtiyaç duyulan 2. Ö?retmenlik konumunda. Ba?vuran ki?i say?s? 1865, atanan ki?i say?s? ise 1756 olmakla birlikte son atanan ki?ini puan? 60.007’ dir. ( Bu atamada minimum ba?vuru puan? 60 )

Bu nedenlerden ötürü son y?llarda alan zorunlulu?unun kalkmas? ile birlikte Din Kültürü Ö?retmenli?i atama puan?n?n dü?ük olmas? nedeni ile üniversite puanlar? yükseli?e geçmi?, ö?rencilerin büyük ço?unlu?u Anadolu ve Anadolu ö?retmen liselerinden mezun olan ö?rencilerdir.

Din Kültürü Ö?retmenli?i ?? Olanaklar? ?

 • Bu bölümü bitirenler, ilkö?retim okullar?nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmeni olarak göreve ba?layabilirsiniz.
 • Diyanet ??leri Ba?kanl??? taraf?ndan düzenlenen e?itim – ö?retim programlar?nda görev alabilirler.
 •  Yurt içi ve yurt d???nda din e?itimi vermekte olan özel veyahut resmi kurumlarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmeni olarak görev alabilirler.

Niçin ?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i Atama Puan? Dü?ük ?

?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i her üniversitede olmad??? için KPSS atama puan? dü?üktür. Bunun yan? s?ra okudu?unuz ilkö?retim, ortaokul ve liselerde müdür, müdür yard?mc?lar?na bakt???n?zda genelinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenleri taraf?ndan olu?turuldu?unu görecekseniz bu da ayr? bir etkendir.

Kamu Personel Seçme S?navlar?nda en dü?ük puanla atanan bölümlerden biri olan ?lkö?retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö?retmenli?i son zamanlarda büyük bir ilgi görmekte. Ö?renciler bunun fark?nda olup Anadolu Ö?retmen Liselerinden dahi bu bölüme talep oldukça artm?? ve YGS – 4 puan? ile alan bu bölümün üniversite puanlar? ciddi derecede art?? göstermi?tir.

Mesle?inizi seçerken lütfen dikkatli bir ?ekilde kimseyi dinlemeden ve isteyerek seçin çünkü seçti?iniz meslek ile ömür boyu içli d??l? olacaks?n?z e?er mesle?inizi sevmezseniz ö?rencilerinize bilgi aktar?m? konusunda ba?ar?l? olamazs?n?z.

http://www.putur.com/ilkogretim-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-ogretmenligi/

Yorum Yap

 • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.