İddda Maç Skoru, Sistem, Handikap Nasıl Oynanır?

Yazar: Admin 2 | 13 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

Ülkemizde sevenleri ile bulu?tu?u ilk günden beri resmi spor bahislerini ba?ar?l? ?ekilde yürüten ?ddda, pek çok amatör bahisçi taraf?ndan hayallerin gerçek olmas? için kullan?lmas?n?n yan? s?ra, profesyonellerin de ciddi hesap ve ara?t?rmalar ile kazanç elde etmeye çal??t?klar? bir sistemdir. ?lk ba?ta yaln?za maç sonucunun tahmin edilmesi üzerine olan ?ddaa sistemi zamanla geli?erek oyuncunun pek çok ayr?nt? üzerine bahis yapmas?na olanak sa?lar duruma gelmi?tir. Kazand?rd??? oranlar ve oynanma yüzdeleri birbirinden farkl? ve de?i?ken olsa da, bahisçilerin günümüz dünyas?nda en ufak de?i?kenlere göre fikirlerini de?i?tirip karma kuponlar yapabileceklerini bilen geli?tiriciler gün geçtikçe daha yeni alanlara yönelmektedirler.

Maç skoru tahmin etme oyunu bu eklentiler aras?nda en çok kazand?ranlardan birisidir. Kimin kazanaca??n? veya beraberlik olana??n? tahmin etmekten çok daha dü?ük bir ihtimali bulunan maç skorunun kazanc? haliyle daha yüksek olmaktad?r. Programdaki tüm maçlar bu oyuna dahil olmasa da büyük bir ço?unlu?unun skor tahmini yap?labilmektedir. Golsüz e?itlikten ba?layarak be? gole kadar tüm ihtimallerin üzerine oynanabilecek bu oyunda be? gol ve fazlas? da birbiri ile ayn? say?lmaktad?r. ?ddaa maç skoru nas?l oynan?r sorusunun cevab? ise oldukça basittir. Kupon üzerinde maç skoru oynanmak için özel olarak haz?rlanan bölgede öncelikle maç?n kodunu i?aretleyen oyuncu daha sonra üst k?sma ev sahibi tak?m?n, alt k?sma ise misafir tak?m?n ataca?? golü i?aretleyerek tahmini gerçekle?tirir.  Maç skoru oyununda minimum bahis say?s? 1 olarak belirlenmi?tir. Arzu etmeniz durumunda tek bir maç?n bile skoruna oynayabilece?iniz gibi genel kuponunuza da ek yapabilirsiniz.

Bir di?er ba?ar?l? oyun ?ekli ise sistemli kuponlard?r. Özellikle banko olarak de?erlendirilmeyen ve maçlardan birinin veya birkaç?n?n do?ru tahmin edilmemi? olmas? ihtimali bulundu?unda oyuncular sistem kuponlar? yaparak kuponun tamam?n?n olmasa da belirli bir miktar?n?n kazanmas?n? sa?lam?? olurlar. Bu oyun basitçe minimum bahis say?s?n?n üzerindeki tüm ihtimalleri birle?tirerek bir kuponda birden çok kupon oynamak olarak aç?klanabilmektedir. ?ddaa sistem nas?l oynan?r sorusunun cevab? bir miktar kar???kt?r. Özetle minimum bahis say?s?n?n dört oldu?u bir durumda 5 maç? sistemli biçimde oynayan oyuncu, be? maç aras?nda dörtlü olas?l?klar?n hepsine ayr? birer kupon ve son olarak be? maç?n hepsini bir kupon olarak oynamakta ve bir maç?n do?ru tahmin edilmemi? olma olas?l???nda bile alt kuponlar?ndan birisini kazanarak yat?rd??? ücreti telafi etmektedir. Kuponunu normal bir ?ekilde oynad?ktan sonra sistem k?sm?nda arzu eti?i olas?l?k ?ekilleri seçen oyuncu, tekrar edilmesini istemedi?i yani kesin do?ru tahmin etti?ini dü?ündü?ü maçlar? ise banko olarak i?aretlemekte ve yat?raca?? ücreti dü?ürebilmektedir.

Handikapl? oyun türü ise bahis miktar? çok dü?ük olan ve garanti tabir edilen maçlara bir miktar heyecan ve kazanç katmak için kullan?lmaktad?r. Örne?in A tak?m?n?n kazanmas?na 1’e 1.2 verilen bir bahiste, A tak?m?n?n 2 farkla kazanmas?na verilen ödül miktar? 1’e 1.6’ya kadar ç?kabilmektedir. Bu ?ekilde oyuncular ev sahibi veya konuk tak?m?n performanslar?n? tartarak arada olu?acak farka göre yorum yapabilmektedirler. Handikap oranlar? ?ddaa bülteninde belirtildi?i gibi ayarland???ndan ki?inin kendi arzusuna göre belirli bir handikap seviyesi belirleme ?ans? bulunmamaktad?r. ?ddaa handikap nas?l oynan?r sorusuna cevap ise kupon üzerinde rahatl?kla görülebilmektedir.

?ddda Maç Skoru, Sistem, Handikap Nas?l Oynan?r?

“İddda Maç Skoru, Sistem, Handikap Nasıl Oynanır?” yazısı için 1 Yorum

Fuat Karlı

Ortak çalışma için lütfen iletişime geçin.

15 Eylül 2013 saat 12:54 | #9928

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.