I. KOSOVA MEYDAN ZAFERİ

Yazar: admin | 30 Aralık 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: , ,


Ahmed Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli kitab?ndan Kosova Sava?? ile ilgili bölümün k?sa özeti. Kosova Sava??’n?n sebepleri, sonuçlar?. Sava??n geli?imi hakk?nda bilgiler.

Osmanl?lar çok k?sa bir zamanda kurduklar? devleti geni?letmi?ler ve bütün dünya taraf?ndan tan?nm??lard?. Özellikle Rumeli’de Lala ?ahin Pa?a, Timurta? Pa?a Evrenos Bey gibi ileri gelen rical yeni fetihler yaparken Anadolu’da da ilerleme kaydediliyordu. Böylece Osmanl? Devleti bir yandan geni?leme siyaseti güderken bir yandan da dü?manlar?na korkular sal?yordu. ??te endi?eye kap?lan dü?manlar?ndan bir tanesi de S?rp kral? Lazar idi

Osmanl? Devleti’nin gittikçe ilerlemesinden tela?lanan Lazar, öncelikle Osmanl?ya kar?? kom?u devletlerle ili?kiye girmeyi dü?ündü. ?lk önce Macaristan’? yan?na almaya çal??an Lazar, bu iste?i gerçekle?meyince Bosna Kral? ile bir antla?ma imzalayarak Bosna’y? kendi yan?na çekti. Ard?ndan Bulgarlara müracaat eden Lazar, buradan da olumlu yan?t ald?. Lazar böylece sava? haz?rl?klar?na ba?lam?? oluyordu.

S?rp kral?n?n bu haz?rl?klar? Osmanl? padi?ah?n?n kula??na gidince Bursa’da harp meclisi topland?. Bu mecliste S?rbistan’a do?rudan do?ruya bir taarruz harekat?nda bulunulmamas?na karar verildi. Çünkü; S?rbistan’?n co?rafi konumu, do?rudan do?ruya bu ülkenin üzerine yürümeye elveri?li de?ildi.

Sultan I. Murad, mecliste durum de?erlendirmesi yapt?ktan sonra veziriazam Çandarl?zade Ali Pa?aya Rumeli’ye geçmesi ve otuz bin ki?ilik bir ordu ile Bulgaristan’a taarruz etmesi için emir verdi. Kendisi de ordunun büyük k?sm?n? Filibe’de toplayacakt?.

Merkezde bu çal??malar yap?l?rken Ali Pa?a, Bulgaristan’a varm?? bulunuyordu. Burada Yah?i Bey kumandas?ndaki müfreze Perevadi’yi, Ali Pa?a da T?rnova’y? ald?. Böylece ?umnu bölgesi kendili?inden dü?tü. Bu durum da bütün Bulgaristan’? ve dolay?s?yla S?rp kral? Lazar’? da büyük bir tela?a dü?ürdü. Osmanl? taraf?nda ise plan?n birinci k?sm?n? uygulaman?n vermi? oldu?u büyük bir rahatl?k vard?.

Bunun ard?ndan ordusunu Filibe’de toplayan Hazreti padi?ah, Anadolu askerini de silah alt?na ald?. Birkaç gün Filibe’de kalan otuz bin ki?ilik ordu bu s?rada ta?m?? bulunan Meriç nehrinin elveri?li hale gelmesiyle harekete geçti. Bu s?rada ke?if komutan? olan Evrenos Bey, yakalad??? iki S?rpl?y? merkeze gönderdi. Sultan Murad Han, dü?man?n moralini bozmak için bunlara bir geçit resmi yapt?rd?. Bu iki ki?i ise Osmanl? kuvvetinin fazla oldu?unu fakat kendi ordular?n?n bu ordunun üç kat? oldu?unu söylediler. Bunlar?n sözleri Hazreti padi?ah? son derece müteessir etti. Kar??s?ndaki dü?man?n gerçekten kuvvetli oldu?unu anlad?. Bu durum orduya da sirayet etti. Ancak padi?ah, f?traten so?ukkanl? ve fazilet sahibi bir kimse oldu?undan itidalini bozmad?.

Müttefik ordusunun toplad??? harp meclisinde Osmanl?lar?n karanl?ktan istifade ederek geri çekilme ?anslar? bulundu?undan ertesi sabah ?afakla birlikte sald?r?ya geçmeye karar verdiler. Yine bu s?ralarda I. Murad Han ise; dü?man? tam olarak görme f?rsat?n? yakalad? ve ç?kt??? tepeden gördü?ü dü?man askerinin kalabal?kl??? ve intizam? kar??s?nda hayret etti. Fakat ak?am olmaya ba?lad??? s?ralarda kahramanl??? ile tan?nan Y?ld?r?m Bayezid’in etkileyici sözleri ve Ali Pa?a’n?n da bu sözleri tasvip etmesi ile Hazreti Padi?ah biraz rahatlad?. Nitekim Ali Pa?a bir gece önce Kuran’dan tefe’ül etmi?, önce;“Ya Resulallah! Küffar ve münaf?klara kar?? cihad görevini yerine getir!” anlam?ndaki ayet-i kerime, daha sonra da; “ Genellikle çok bir kuvvet, az bir kuvvet taraf?ndan ma?lup edilir.” Mealindeki ayet-i kerime ç?km??t?. Nitekim bu ayet Bedir Sava??’ndan sonra nazil olmu?tu.

O gece gözüne uyku girmeyen Murat Hüdavendigar, geceyi ibadetle geçirip uyand?ktan sonra etraf? inceleyip gece nizam?n? alm?? bulunan orduyu toplatt? ve Osmanl? Harp usulüne göre merkezde yerini ald?. Bu s?rada müttefikler ordusu da sahran?n öbür taraf?nda sava? düzeni alm??t?. Kral Lazar, S?rp ve Hersek askerleriyle merkezde yerini alm??t?. Ard?ndan iki ordu sava?a haz?r hale gelir gelmez, birbirlerine bir ok menzili kadar yana?t?lar. Hazreti padi?ah derhal sava? emrini verdi. O gün Haziran’?n on be?i idi (h. 791 / m. 1389).

Sava? tam be? saat devam etti. Müttefik ordular?n?n askerleri Osmanl? süvarilerinin takibinden kurtulamayarak hezimet içinde firar etmeye ba?lad?lar. S?rp kral? Lazar, esir edilmi?ti.

Hazreti padi?ah, bu ?anl? zaferi kazand?ktan sonra yaral?lar? kontrol etmek için sava? meydan?n? gezdi?i bir s?rada, bir S?rp, padi?aha bir ricas?n?n olaca??n? söyledi. Padi?ah, Milo? Kabiloviç adl? bu S?rpl?n?n ricas?n? kabul etti. Fakat bu hain S?rpl?, padi?aha yakla??r yakla?maz bir hançer ç?kard? ve padi?ah? yaralad?. Hazreti Hüdavendigar, yaras?n?n etkisiyle Rahmet-i Rahman’a kavu?tu ve muzaffer ordusunu matemler içinde b?rakt?.

Osmanl? Devleti tarihinde çok müstesna bir yeri olan bu zaferin parlak bir zaferle sonuçlanmas?, Osmanl? ordusunun düzenli bir ordu olmas?ndan ileri geldi?i gibi, ba?komutanl?k vazifesini üzerine alan I. Murad’?n da bunda büyük pay? vard?r.

Ahmet Refik”in Osmanl? Zaferleri isimli kitab?ndan Kosova Sava?? bölümünün özetidir.

Tarihçi Talha Gönülalan taraf?ndan özetlenmi?tir. www.bildigim.com

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.