Homeland 3. Sezon ne zaman başlayacak?

Yazar: Admin 2 | 19 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

Homeland 3. sezon için heyecanl? bekleyi? sürüyor. Gelin önceki bölümlerde neler oldu?unu bir gözden geçirelim. Nicholas Brody 2003′ten bu yana kay?p bir deniz subay?d?r. Ailesi, arkada?lar? art?k öldü?üne inanmaktad?r. Faka Brody 8 y?l?n ard?ndan, bir ç?karma s?ras?nda, rastlant? sonucu bir hücrede hapsedilmi? olarak bulunur. Uzun süredir bir ?ey yememi?tir, güne? ????? görmemi?tir ve vücudunda i?kence izleri vard?r. 8 y?l?n ard?ndan bulunmas? ülkede büyük bir yank? uyand?r?r. Brody art?k bir “kahraman” olmu?tur.

Yak?n zamanlarda ise bir CAI ajan? olan Carrie Anderson, ABD askerlerinden birinin saf de?i?tirdi?i ile ilgili bir kayna??ndan bilgi alabilmi?tir. Bu bilgi ile bir deniz subay?n?n y?llar sonra bulunmas? haberinin birbiriyle ilgisi olabilece?ini dü?ünen Carrie, deniz subay?ndan ?üphe eder. Ancak deniz subay? herkes taraf?ndan tam bir kahraman olarak görülmektedir ve Carrie’nin ?üphelerini kale alabilecek kimse yoktur.

Brody’nin kaybolu?unun ard?ndan geçen 8 y?ldan sonra kar?s?, Brody’nin en yak?n arkada?? ile yak?nla?m??t?r. Hatta Brody’nin arkada?? evde bir baba rolünü bile alm??t?r. Kocas?n?n bulunma haberini duyan e?i, heyecanla kocas?n? beklemektedir.Brody döndü?ünde bir kahraman olarak kar??lan?r. Ya?ad??? travman?n ?oku davran??lar?ndan okunmaktad?r. Bas?n deniz subay?n?n dönü?ünü yay?nlamak için yar??makta ve aile beraberce bas?na görüntü vermektedirler.

Carrie, Brody’nin dönü?ünden önce ?üphelerini do?rulamak için, Brody’nin evine kameralar yerle?tirmeye karar verir. Ancak bekledi?i deste?i kimseden görmedi?i için, bunu yasal olmayan yollarda yapmaya karar vermi?tir. Ancak yak?n arkada?? durumu fark eder ve sadece bir kaç haftal?k bir izin al?r. Bir kaç hafta içinde Brody ile ilgili bir kan?t bulmak zorunda olan Carrie, psikolojik aç?dan tam bir ç?kmazdad?r.

Ajan Carrie ya?ad??? olaylar?n da a??rla?t?rd??? psikolojik bir hastal?k geçirmektedir. Sürekli ilaç almas? gerekmekte ancak CIA taraf?ndan bilinmesini istemedi?inden ayn? hastal??? geçirmekte olan babas?n?n ilaçlar?n? kullanmaktad?r. Bu ilaçlar?n her an bitme riski vard?r. Ajan Carrie bir kaç haftal?k izlemeye ra?men hiçbir sonuç elde edemez. Brody ile ilgili duydu?u tüm ?üpheler kar??l?ks?z kalm??t?r. Sürenin sonunda takip biter ve art?k Carrie ba?ka bir yol bulmak zorundad?r. Brody ile tan???r ve onunla yak?nla??r.

Kar?s? taraf?ndan anla??lmad???n? dü?ünen Brody, Carrie ile ortak özellikleri nedeniyle ona yak?nl?kduyar. Ancak Carrie asl?nda O’nu takip etmektedir. Brody’nin bunu fark etmesi uzun sürmez ve Brody masum oldu?una Carrie’yi ikna etse de onunla bir daha görü?mek istemez. Bir kahraman gibi kar??lanan Brody, seçimler için mükemmel bir aday olarak görülür. Brody, bu ?ans? kullanmaya karar verir, çünkü asl?nda ba?kan yard?mc?s?n? öldürme plan? gerçekten vard?r.

Esir dü?tü?ünde küçük bir çocu?a ?ngilizce ö?retmekle görevlendirilen Brody zamanla ona ba?lan?r. Ancak çocuk, bir Amerikan bombard?man? sonucu hayat?n? kaybeder ve Brody bunun için sadece o emri veren ba?kan yard?mc?s?n? suçlamaktad?r. Ayr?ca en yak?n arkada??n? ya?am?n? sürdürmek için öldürdü?üne inanm?? olan Brody, onun ya?ad???n? da ö?renmi?tir. ?ki arkada? asl?nda ayr? ayr? ayn? amaç için yönlendirilmi?tir.

Brody, ba?kan yard?mc?s?yla beraber ülkenin önde gelen insanlar?n?n bulunaca?? yüksek korumal? bir toplant?ya davetlidir. Ancak amac? canl? bomba olmakt?r ve tek istedi?i ba?kan yard?mc?s?n?n ölümünü görmektir. Ancak Carrie, onun toplant?ya kat?lmas?ndan ?üphelenir ve evine giderek k?z?n?n onu aramas?n? sa?lar. Böylece Brody, bombay? patlatmaktan vazgeçer.

Siyasi hayatta gittikçe güçlenen Brody’ye kar??n Carrie psikolojik aç?dan çökmü?tür. Brody taraf?ndan reddedilen ve i?inde ba?ar?s?z oldu?unu dü?ünen Carrie, dengesini kaybetmi?tir. Bu hastal?k nedeniyle i?inden de kovulmu?tur. Ancak bir gün kap?s? CIA taraf?ndan tekrar çal?nacakt?r. Uzun zamand?r arad??? teröristin izi bulunmu?tur ve muhbir sadece Carrie ile konu?abilece?ini söylemektedir. Carrie, CIA’ye geri dönmü?tür ve art?k toparlanm??t?r.

Carrie’nin muhbirinin söyledikleri üzerinde ba?layan çal??malarla, ABD’de gerçekle?ecek bir eylemin ipuçlar? bulunur. Muhbirin öldürülmesi s?ras?nda kolyesinin çal?nmas?, eylemin maddi kayna??n?n bu yolla aktar?ld???n? dü?ündürür. ?zleri kovalayan Carrie’nin yolu yine Brody ile kesi?ir. Brody’nin canl? bomba eyleminden önce kaydetti?i kendi görüntüleri bulunur ve art?k Brody de?ifre edilmi?tir.

Brody ile anla?ma yap?l?r. Terörist örgütü çökertme plan?na dahil olur. Homeland 3. sezon‘da büyük bir patlamadan sa? kurtulabilen Carrie ve Brody’nin, Brody’nin suçsuz oldu?unu ispat etmeye çal??mas?n? izleyece?iz. Homeland 3. sezon birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Patlamay? kim ya da kimler gerçekle?tirdi? CIA içindeki muhbir kim? Brody’yi suçlamaya m? çal???yorlar? Örtbas edilmek istenen ?eyler mi var? Brody aklanabilecek mi? Homeland 3. sezon‘da Brody ve Carrie kavu?abilecek mi? Tüm bu sorular?n cevab?n? bulmak için Homeland 3. sezon‘u heyecanla bekliyoruz.

Homeland 3.sezon Ne zaman ba?l?yor?

Dizinin 3.sezonu 29 Eylül’de Amerika saatiyle ak?am 9 da yay?nlanacak.

Homeland 3.sezon Fragman

Homeland 3. Sezon ne zaman ba?layacak?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.