HAMİLEYKEN YEDİKLERİNİZ BEBEĞİN TÜM HAYATINI ETKİLİYOR

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/hamileyken-yedikleriniz-bebegin-tum-hayatini-etkiliyor-50fe22d671eb6.jpg”>Uzmanlar, anne adaylar?n?n hamilelik s?ras?nda beslenmesinin, bebeklerinin DNA’s?nda önemli de?i?iklikler olu?turdu?unu belirtiyor. Bebeklerinin uzun vadeli sa?l?k durumunda etkili oldu?u için annelerin beslenme tavsiyelerini dikkatle izlemesi gerekti?inin alt?n? çizen uzmanlar, genlerimizi de?i?tiremesek bile, ya?am tarz?m?z?n genlerimizin nas?l i?leyece?ini etkileyebildi?ine dikkat çekiyor.Genlerin kendilerinde de?i?iklik olmadan, fonksiyonlar?n? de?i?tirebilen kal?t?msal de?i?imlerden söz eden uzmanlar, genin de?i?medi?ini yapt???m?z baz? ?eylerin, örne?in ya?am tarz?m?z?n, genin nas?l fonksiyon yapaca??n? etkileyebildi?ini ve bunlar?n da kal?t?msal olabildi?ini söylüyor.Epigenetik, bebe?in anne karn?ndaki çevresel ortam?n?n dünyaya geldikten sonraki sa?l???na etkisi olarak tan?mlanabilir. Anne karn?nda iken, annenin ald??? besinler ve alg?lad??? sesler gibi di?er etkenler bebe?in hayat?nda Alzheimer, kalp, ?eker, infertilite gibi hastal?l?klara sebep olabiliyor. Hamileyken yetersiz düzeyde karbonhidrat tüketmek, bebe?in genlerinde baz? unsurlar?n de?i?mesine yol aç?yor.Bu de?i?ikliklerin görüldü?ü bebekler, ya?amlar?n?n ileriki a?amalar?nda daha çok kilo al?yor. Yani anne aday? yetersiz karbonhidratl? bir beslenmeye geçerse, çocu?unun kilo alma riskini art?r?yor. Anne karn?ndayken çocuk yetersiz beslenirse, çocuk ileride ?i?manl?k, ?eker hastal??? gibi risklerle kar??la?abiliyor.Anne baba adaylar? için D vitamini, iyot, Omega 3, B12 vitamini, folik asit, A vitamini ve demir eksikliklerinin giderilmesi büyük önem ta??yor.Yanl?? beslenme, a??r metaller, kimyasal ve biyolojik toksinlere maruz kalan anne karn?nda bebe?in, do?duktan sonra eri?kin dönemde bu olumsuz çevresel ko?ullardan etkilenerek yüksek tansiyon, ?eker hastal???, kalp damar hastal??? gibi sorunlar?n yan?nda zeka gerili?i, otizm ve davran?? bozuklu?u gibi sorunlar ya?amas?na da yol açabiliyor.Çevresel kimyasal kirleticilerden PCB poliklorine bifeniller, dioksinler, kur?un, civa, bisfenol A ve perstisitler gibi endokrin bozucular çocuklarda i?itme ve konu?ma bozukluklar?na, e?itimde ba?ar?s?zl???n yan?nda gebelik s?ras?nda benzer durumlara maruz kal?nd???nda ise ileriki y?llarda bebe?in üreme sorunlar?yla kar??la?ma olas?l???n? artt?rmaktad?r.Anne hamile iken çok k?rm?z? et tüketirse, bebek erkek ise, bu gelecekte sperm say?s?n? olumsuz yönde etkileyebiliyor.Bu nedenle uzmanlar kad?nlar?n, özellikle hamile kad?nlar?n beslenme ve ya?am tarzlar? konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerekti?ini belirtiyor. Bebekler anne karn?nda 30. hafta itibariyle duymaya ba?l?yor. Anne 30. haftadan sonra klasik müzik dinlerken e?er rahats?z oluyorsa, bebek do?duktan sonra klasik müzik duydu?unda huysuzland??? gözlemleniyor.Uzmanlar?n teorisine göre, anne karn?nda geli?imini sürdüren bebek, dünyaya geldi?inde kar??la?aca?? ortama haz?rl?kl? olmaya çal???yor ve DNA’s?nda buna göre de?i?iklikler oluyor. Karbonhidrat? yetersiz bir ortamda geli?en bebek, yeterli besin olmad??? varsay?m?yla vücudunu depolamaya programl?yor. Daha önce hayvanlarda yap?lan çal??malarda da beslenmenin gen i?levlerinde de?i?iklik yaratabildi?i belirlenmi?ti. Buna, Epigenetik de?i?im deniyor. Bu alana e?ilen uzmanlar ise çevre ile genlerin nas?l bir etkile?im içinde oldu?unu anlamaya çal???yor.Uzmanlar bu ara?t?rmalar?n, Epigenetik de?i?imlerin k?smen de olsa ya?am?n ilk dönemleri ile daha sonraki hastal?klar aras?nda ba?lant? olu?turdu?una ili?kin önemli kan?tlar sundu?unu söylerken, bunun kad?nlar?n gelecek nesillerin sa?l???n? iyile?tirebilmek için beslenme konusunda daha fazla deste?e ihtiyac? oldu?unu gösterdi?i görü?ünde.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.