HAMİLELİKTE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/hamilelikte-yasanan-degisimler-50fe22c122288.jpg”>Hamilelik belirtilerinden ba?layarak, 9 ayl?k hamilelik dönemi boyunca anne aday?n?n vücudunda birçok de?i?iklik ya?anmaktad?r. Ya?anacak de?i?iklikleri önceden bilmek anne adaylar?n? rahatlat?r. Hamilelik boyunca ya?anan 8 önemli de?i?iklik… 1- Adet Gecikmesi
Düzenli adet gören ve düzenli cinsel ili?kisi olan bir kad?n?n adet gecikmesi oldu?unda bunu gebeli?in ilk belirtisi olarak dü?ünmek gerekir. Gebelik olmas?na ra?men, ilk 2-3 ay “üstüne görme” tabir edilen adet kanamas? nadiren ya?anabilir. Fakat bu kanama her zaman normal adet kanamas?ndan daha az miktarda ve daha k?sa süreli olur.2- Hormonal De?i?im
Gebeli?in ilk aylar?ndaki hormonal de?i?imlerle birlikte vücutta s?v? tutulumuna ba?l? ödem gerginlik, kar?nda ?i?lik, kilo art???, bulant?, kusma görülebilir. Yeme al??kanl?klar?n?n gözden geçirilmesi, tuzun azalt?lmas?, hareketlili?in artt?r?lmas? ile bu de?i?imler s?k?nt? olu?turmayacak boyuta getirilebilir. Bulant?lar? az az s?k s?k ya?s?z daha çok kat? g?dalar yiyerek kontrol alt?na almak ço?u kez mümkündür.3- Kans?zl?kla Birlikte Uyku ?ste?i Art?yor
Gebelikle beraber kan?n sulanmas?na ba?l? kans?zl?k tablosu olu?abilir. Bu dönemde yorgunluk hissi ve uykuya meyil atar. Anne aday?n?n, bebek do?duktan sonra olabilecek uykusuzluklar? dü?ünerek bu dönemde bolca uyumas?nda hiçbir sak?nca olmaz.4- Gö?üslerde Hassasiyet Ya?anmas? Normal
?lk üç ayda görülen de?i?imlerden biri de gö?üslerde gerginlik, hassasiyet ve büyümedir. Destekli sutyen kullanarak ve de bu de?i?imleri anne olmak ad?na kabul ederek s?k?nt? hissedilmez.5- Psikolojik De?i?imler Her Annede Farkl? Ya?an?yor
Gebelikte de?i?en hormonal düzenle birlikte anne olmaya bilinçalt?n?n bak?? aç?s?, zihinsel düzeyde gebelik ve annelik hatta do?um alg?lar? anneyi psikolojik olarak negatif veya pozitif yönde etkileyebilir.6- Sa?l?kl? Uyku ?çin Huzurlu Bir Hamilelik
Bilinçalt?nda hamilelik sürecine, kad?nl??a, anneli?e ait negatif ?artlanmalar, kad?n olmayla ilgili s?k?nt?lar varsa gebelik boyunca bulant?, kusma, çe?itli a?r?lar, sinirlilik, huzursuzluk, al?nganl?k, a?lama nöbetleri, yak?n çevre ile ileti?im sorunlar?, uyku bozukluklar? s?kl?kla ya?anmaktad?r. Zihinsel s?k?nt?lar?n bedene yans?mas? olarak ya?anan bu ?ikâyetler zihinsel iyile?me teknikleri ile kontrol alt?na al?nabilir.7- Bel A?r?lar? Ya?amamak ?çin Kiloya Dikkat
Genellikle 5. aydan itibaren i?tahtaki artma kontrol edilmezse h?zl? kilo alma ve buna ba?l? ?eker hastal???, yüksek tansiyon riski ortaya ç?kar. Diyetin düzenlenmesi, gebelikte yap?labilecek egzersizlerin devreye sokulmas? kilo kontrolü ile beraber ilerleyen aylarda ortaya ç?kan bel ve kas?k a?r?lar?n? ortadan kald?r?r.8- Son Aylar? Rahat Geçirmek ?çin Do?um Korkusu Kontrol Edilmeli
Son aylarda özellikle ?ehir annelerindeki en büyük s?k?nt? do?umla ilgili kayg? ve korkulardan kaynaklan?r. Buna ba?l? olarak uyku bozukluklar?, mide, ba??rsak sistemi ?ikâyetleri ortaya ç?kar. Bu dönemi huzurlu geçirip do?umu keyifle ya?ayabilmek ad?na anne do?umun ne olup ne olmad??? konusunda bilinçlenmeli geçmi?ten getirdi?i do?um korkular?n? zihinsel iyile?me teknikleri ile ak?tmal?d?r. Do?um a?r?lar?n?n ö?renilmi? a?r?lar oldu?u bilinciyle, anne keyifli ve a?r?s?z bir do?uma haz?rlanmal?d?r.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.