HAMİLELİKTE EGZERSİZ

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/hamilelikte-egzersiz-50fe22b7952b1.jpg”>?üphesiz ki hamilelik süreci bir kad?n?n hayat?nda geçirdi?i en kutsal zamand?r. Rahminde bir can?n misafirli?ine ev sahipli?i yapan kad?n?n bedeni ve ruhu kutsanm??t?r. ?ncil’de geçen “Beden Ruhun Tap?na??d?r” sözünden örnek alacak olursak, bedenimize ne kadar iyi davran?yorsak, gelen misafiri o kadar rahat ettirmi? oluruz. Hamilelik döneminde beden sa?l???na dikkat etmemiz ayn? zamanda do?acak bebe?imize duydu?umuz sayg?n?n göstergesidir. 
Hamilelikte bedenin geçirdi?i de?i?imlere ba?l? olarak düzgün bir diyet program? uygulamak ku?kusuz önemlidir. Daha az çal??mak, daha çok dinlenmek ve uzun, yorucu i?lerden uzak durmak… Fakat bilinçli egzersizler yaparak hamilelik ve do?um sürecimizi daha sa?l?kl? hale getiremez miyiz?Her kad?n hamilelik sürecini farkl? geçirir. Bilinenin aksine hamilelik büyük a?r?lar, ac?lar, s?k?nt? ve depresyonlarla geçmek zorunda de?ildir. Öncelikle bu tarz ko?ullanmalar?n bedenimize daha fazla stres yükledi?ini göz önünde bulundurmal?y?z. Hamilelik ayn? zamanda tad?n? ç?kartabilece?imiz bir zaman olmal?d?r. Hamilelikte mutlulu?uu artt?rmak, beden sa?l???n? korumak için yapabilecek pek çok ?ey var.
Öncelikle her zaman yatar pozisyondan kalkarken mutlaka yan dönerek kalkmay? al??kanl?k edinin. Böylece belimiz zorlanmam?? olur. Yan yatar pozisyondayken bacaklar?n aras?nda bir yast?k bulundurmak her zaman için rahatlat?c?d?r. Pelvis-Taban kaslar?n? çal??t?ran egzersizler do?um sürecinde de büyük fayda sa?layacakt?r.Omurgaya binen yükün artmas?yla birlikte özellikle s?rt kaslar?m?z her zamankinden fazla zorland??? için ço?u kad?nda ilerleyen aylarda bel a?r?s? ?ikayetleri olu?ur. Ayr?ca dola??m sorunlar?, ödem, siyatik a?r?lar? da hamilelik döneminde kar??la??lan problemlerden baz?lar?d?r. Bu nedenle –mutlaka doktorunuza dan??arak- hafif egzersiz programlar? uygulamak hamilelikte bedeninizin geçirdi?i de?i?imlere uyum sa?laman?z? kolayla?t?racakt?r. Her gün yapaca??n?z hafif tempolu yürüyü?ler özellikle bacaklardaki dola??m bozukluklar?n? azalt?r.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.