HAFTALIK BURÇ YORUMUNUZ (5-11 KASIM )

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/haftalik-burc-yorumunuz-5-11-kasim-50fe21e9833ed.jpg”>KOÇBu hafta 5–6 Kas?m tarihlerinde hayalleriniz gerçeklerin önüne geçer gibi olsalar da hayalperest davran??lar?n?z Neptün sayesinde sakinle?ip ortadan kalkacak. 9 Kas?m’da Venüs’ün Neptün ile girdi?i konum hayallerin gerçeklerden ayr?lmas?n? tekrar zorla?t?racak ve size elinizin alt?ndaki zevkleri tan?tacak. ?li?kilere h?zla girebilecek ve çok h?zl? â??k olabileceksiniz ancak sizin sorununuzun â??k olmak de?il a?k? sürdürebilmek oldu?unu unutmamal?s?n?z. BO?ABu hafta 9 Kas?m tarihinde Venüs ve Jüpiter’in alaca?? pozisyon ?akac? olman?z?, romantik ili?kilere girmenizi ve çekicili?inizi artt?rman?z? sa?layacak. Bugün insanlar? etkileme kapasiteniz i? ya?am?n?zda da size yararl? olacakt?r. Adeta bugün insanlar sizin her satt???n?z? almaya raz? mü?teriler gibi davranacaklard?r. Ancak yine de tutmayaca??n?z sözleri vermeyin!?K?ZLERBu hafta 9 Kas?m’da 5. A?k ve E?lence Evinize girecek olan Venüs, Jüpiter ile 120 derecelik aç? yaratarak sorunlar?n?z?n e?lence ile yer de?i?tirmesine neden olacak. Fantezi dünyas?n?n geni?li?i ile tan?nan Venüs-Neptün birlikteli?i sizi hayallerinize inand?racakt?r. Ancak 11 Kas?m tarihinde gerçekçili?i zay?f konu?malar çok sevdi?iniz biriyle ili?kinizi bozabilir.YENGEÇBu hafta 9 Kas?m’da Jüpiter ve Venüs’ün girece?i 120 derecelik aç? sizin hiç beklemedi?iniz bir ki?iden yard?m alman?za neden olabilir. Bugün ayr?ca insanlar?n ve ya?am?n?zdaki di?er ?eylerin gerçek de?erlerini anlaman?za yard?mc? olan içsel sesinizi fark edeceksiniz. Ancak bugün Venüs’ün yapaca?? hareket, merhametinizin gerçeklerin önüne geçmesine neden olabilir. Merhametli olmak ve insanlara yard?m etmek, maliyetini kar??layabildi?iniz sürece güzel bir ?eydir.ASLANBu hafta 9 Kas?m tarihinde Venüs 11. Hedefleriniz Evinde Jüpiter ile bulu?tu?unda rüyalar?n?z gerçek olabilir. Ancak bu tabii ki her istedi?inizin kolayca yerine gelece?i anlam?na gelmez. Neptün ile Venüs önünüzde ula??lmaya haz?r olan hedeflerinize uzanan yolu dolambaçl? hale getirebilir. Siz tam hedeflerinize kilitlendi?inizde hedeflerinizin sizden uzakla?t?klar?na tan?k olabilirsiniz. Mutlu olmak için ula?abilece?iniz hedefler koymal?s?n?z.BA?AKBu hafta vaktinizi heba eden ve kafan?z? dolduran gereksiz ?eylerden kurtularak kendinizi rahatlatmal?s?n?z. Bu gereksiz ?eyler sizi çevresinden yararlanan bir ki?i yerine, sürekli kendisinden veren bir ki?i haline getirmektedirler. 11 Kas?m tarihinde Merkür-Venüs yar?m kare konumlanmas? sizi en küçük ele?tirilere bile tepki verir hale getirebilir. Bu hassas durum ileti?imde yumu?ak olman?z? sa?layacak.TERAZ?Bu hafta 6 Kas?m’da ise 3. ?leti?im Evinizde olacak olan Merkür ya?am?n?zda bekledi?iniz baz? geli?meleri geciktirebilir. Bu gecikme sürecinde eski konu?malar?n?z? ve bunlar?n etkilerini de?erlendirebilirsiniz. Jüpiter’in 9. Seyahat ve E?itim evinize girece?i 9 Kas?m tarihinde fiziksel veya bili?sel olarak sizi bulundu?unuz yerden ba?ka yerlere götürecek ?eylerle ilgileneceksiniz. Bugün büyük hayaller kurmaktan çekinmemelisiniz ve amaçlar?n?za ula?aca??n?zdan emin hareket etmelisiniz.AKREPBu hafta aile büyüklerinizle ayn? günlerde görece?iniz manevi destek kendinize güveninizin olumlu yönde artmas?na neden olacak. A?k hayat?n?zda ili?kinize ara verdiyseniz, yada belirsiz bir ayr?l?k sürecindeyseniz, sürpriz bar??malar ya?ay?p gelece?e dönük do?ru anda do?ru zamanda kararlar alacaks?n?z. YAYBu hafta 6 Kas?m’da Güne?’in Jüpiter ile 7. Di?erleri Evinizde alaca?? konum sizi içinde bulundu?unuz a?k ili?kisinde a??r? iyimser yapabilir. Bu durumda her ?eyi daha büyük ve daha iyi görmeye yatk?n olacaks?n?z. Ancak 9 Kas?m’da Venüs’ün 11. Rüyalar Evinize girmesiyle pozitif dü?ünce tarz?n?z kuvvetlenecek ve amaçlar?n?za ula?mak için gereken kararlar? alabileceksiniz. O?LAKBu hafta 9 Kas?m’da Venüs’ün 10. Kariyer Evinizde olmas?ndan dolay? i?yerinizde zevkle çal??abilirsiniz. Venüs’ün bugün Jüpiter ile alaca?? 120 derecelik aç? size i?inizde gösterdi?iniz çabalardan dolay? takdir kazand?racakt?r. Yaln?z i?inizde bir ki?i veya bir projeyle ilgili olarak objektif bak?? aç?n?z? kaybetmeniz halinde, adil karar verme yetene?inizi de yitirebilirsiniz. Bir i?e ba?lamadan önce ne kadar zaman ve çaba harcaman?z gerekti?ini iyice hesaplay?n ve ona göre söz verin.KOVABu hafta Venüs’ün 9. Uzak Yerler Evinizde 9 Kas?m tarihinde Jüpiter ile alaca?? konum romantizm ufkunuzu çok geni?letecek. Bugün özel zevklerinizde farklar olmas?na ra?men sevgilinize kar?? çok aç?k dü?ünceli olacaks?n?z. Ancak Uranüs ve Satürn’ün 11 Kas?m’da yaratacaklar? 120 derecelik aç? nedeniyle ili?kinizde özgürlük dü?künlü?ünüzü vurgulamaya ba?layacaks?n?z. Bugün ya?am?n?zdaki otoriter biriyle ciddi bir tart??ma da ya?ayabilirsiniz. Tüm kar??la?aca??n?z engel ve zorluklar? ancak yarat?c? yakla??mlar?n?zla çözebileceksiniz.BALIKBu hafta Güne?’in Jüpiter’le 6 Kas?m’da alaca?? konum nedeniyle yutmakta zorlanaca??n?z lokmalar olabilir. ?nsan?n hayalini ve akl?n? geni?letmeye çal??mas? iyi olmakla beraber bugün ula?may? planlad?klar?n?z ?eyler, sizin kapasitenizin çok ötesindedir.Merkür’ün bugün geri çekilme hareketine geçi?i de size yar?m kalm?? i?lerinizi tamamlaman?z gerekti?ini hat?rlatacak. 9 Kas?m’da Venüs ile Jüpiter’in alacaklar? konum nedeniyle piyangoda büyük ikramiyeyi kazanm?? gibi hissedeceksiniz. Ancak kazand?klar?n?z çok çabuk harcamaktan sak?nmal?s?n?z. Neptün-Venüs ikilisinin bugün alaca?? konum, bulundu?u noktaya gelene kadar çekti?iniz zorluklar? ve ödedi?iniz maliyeti size unutturacak. Dolay?s?yla duygusal veya maddi yard?m yapaca??n?z ki?ilerin bu yard?mlara de?er olmalar?na bugün dikkat edin!Kaynak: Nuray Sayar?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.