HAFTALIK BURÇ YORUMUNUZ (29 EKİM – 4 KASIM )

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/haftalik-burc-yorumunuz-29-ekim–4-kasim-50fe225ee48bc.jpg”>KOÇBu hafta 29 Ekim tarihinde kozmik enerjiniz en üst noktaya varacak ve heyecan?n?z artacak ancak ayn? gün Neptün belli ölçüde dü?üncelerinizi kar??t?rabilir. Sa?duyulu davran??lar?n?z ba?lad???n?z i?leri bitirmeniz için yeterli zaman, para ve enerji sahibi olman?z? sa?layabilir. 1 Kas?m tarihinde Mars’?n Satürn ile 8. Payla??m Evinizde dik aç? yapmas?yla bir ki?inin planlar?n?za müdahalesi sizi sinirlendirebilir. Ancak 3 Kas?m tarihinde Venüs ve Uranüs’ün yapaca?? hareketler bir dost veya sevdi?inizin planlar?n?z?n yoluna girmesini sa?lamas?na yol açacaklar. 4 Kas?mda kozmik â??klar Mars ve Venüs’ün anla?malar?yla planlar?n?z muhte?em sonuçlar verecek. BO?ABu hafta 29 Ekim tarihinde ortaya ç?kacak olan Bo?a Dolunay’? ve Merkür’ün aniden Terazi Dönencesi’ne giri?i, sözlerinizi bekledi?inizden çok daha etkili hale getirecektir. Zarif Venüs’ün s?ra d??? Uranüs ile 1 Kas?m tarihinde kar??la?mas? sizi maddi ya?am?n?zda sürprizlerle kar??la?t?rabilir veya de?i?ik insanlara ilgi duyman?z? sa?layabilir. Sonuçlar? göz önüne ald???n?z sürece yeni deneyimler ya?amak size zarar vermeyecektir. 3 Kas?m tarihinde Venüs-Plüton kar??la?mas? uygunsuz davran??lar?n?z?n faturas?n? ç?karacakt?r. Ancak bu süreçte çok farkl? biri veya bir ?ey olmaks?z?n ya?ayamayaca??n?z? dü?ünmeniz halinde, maliyetini göze almal?s?n?z.?K?ZLERBu hafta 29 Ekim tarihinde biri gerçekleri sapt?rarak sizi do?ru yoldan ç?karabilir. Yani dikkatli olun! Ancak inatç? Bo?a Yeni Ay’?n?n Plüton ile olu?turaca?? 120 derecelik aç? sayesinde karar?n?z? vermeniz ve ona sad?k kalman?z halinde yoldan ç?kmayacak ve hedeflerinize daha yakla?m?? olacaks?n?z. 1 Kas?m tarihinde bir i? arkada??n?z?n can?n?z? s?kmas? halinde ters davran??lar?n?z size zarar verir. Böyle davranmak yerine bugün gerçekle?ecek olan Venüs-Uranüs birlikteli?ini iyi kullan?n ve yarat?c? çözümlerle ortaya ç?k?n. 3 Kas?m’da Venüs ile Plüton’un yarataca?? dik aç? sayesinde olumlu ve yarat?c? davran??lar?n?z ile çevrenizdeki herkesi ?a??rtabilirsiniz.YENGEÇBu hafta 29 Ekim’de Merkür’ün ileri görü?lü Yay Dönencesi’nde Neptün ile dik aç? yaratacak olmas?, sizi zor gerçekle?tirece?iniz sözler vermeye yönlendirebilir. Bu dönemde ba?ar? veya ba?ar?s?zl?k arkada? ve dostlar?n?z?n size verecekleri deste?e ba?l?d?r. 1 Kas?m’da Venüs’ün de?i?ken Uranüs ve 3 Kas?m’da ise diktatör Plüton ile girece?i konumlar ev ya?am?n?zda f?rt?nalara hatta patlamalara neden olabilir. Bugünlerde çabuk adaptasyon gerektiren ani de?i?iklikler kar??s?nda ?a??racak hatta ?oka gireceksiniz. Ancak i? ya?am? dâhil olmak üzere ili?kilerde ya?anan çalkant?lar, insan?n gereksinimlerini tespit etmesine ve bunlar? gerçekle?tirmek için gerekli planlar? yapmas?na yol açarlar.ASLANBu hafta 29 Ekim’de Merkür’ün Yay Dönencesi’ne girerek Neptün ile dik aç? yapacak olmas? sizi belirsizliklerden kurtarabilir ve daha güvende hissedebilirsiniz. Bugün gerçekle?ecek olan Bo?a Dolunay’? kafan?z? kar??t?ran fikirleri filtreleyece?inden, dü?üncelerinizi daha kararl? savunabileceksiniz. Mars-Satürn yar?m kare konumu sizi 1 Kas?m tarihinde evdeki sorumluluklar?n?z? ihmal etmeye zorlasa bile, e?lenceye dalmadan evdeki i?lerinizi tamamlamal?s?n?z. Bugün sevimli Venüs ve dayan?lmaz Uranüs’ün 3. ?leti?im Evinizde ortaya ç?karacaklar? durum, arzular?n?z? kontrol edemez hale getirebilir. 3 Kas?m tarihinde duygular?n?z? d??a vurman?z, kar??la?aca??n?z baz? problemleri ortadan kald?rsa da Plüton-Venüs dik aç?s? çevrenizden beklemedi?iniz bir tepkiye neden olabilir. Bugün diplomatik davranmay? göze alarak, zor görünen ili?kileri yoluna koyabileceksiniz.BA?AKBu hafta 29 Ekim’de fikirler aras?ndaki ufak farklar büyük tart??malara yol açabilir, dikkatli olun! Ancak bugün Bo?a Dolunay’? 9. Büyük Fikirler Evinizde oldu?undan, gerçekçi ve gururlu davranabileceksiniz. 1 Kas?m’da 2. Kaynaklar Evinizde bulunan Venüs’ün Uranüs kar??s?nda alaca?? konum maddi durumunuzun sars?lmas?na neden olabilir. Bugün orta??n?z bir hata yapabilir veya siz parlak sand???n?z bir alana yat?r?m yapabilirsiniz. 3 Kas?m’da bu hata sizi Venüs ve Plüton’un dik aç?ya girmesiyle zor duruma sokabilir, dikkatli olun!TERAZ?Bu hafta 29 Ekim’de olu?acak olan Bo?a Dolunay’? Satürn’e kar?? konum alarak sizin önceliklerinize odaklanman?z? sa?layacak. Mars-Neptün konumu 1 Kas?m tarihinde hedefleriniz hakk?nda büyük fikirlere sahip olman?z? sa?layacakt?r. 2 Kas?m’da sizde stres yaratan bir ili?kiden kurtulacak ve enerji ve huzur sa?layacak yeni bir ba?lant? içine gireceksiniz. 3 Kas?m’da Venüs-Plüton dik aç?s? sizi d??a vurmakta zorlanaca??n?z stresli duygular içine sokabilir. Bu nedenle dikkatli olmal?s?n?z. Bugün gergin bir ki?iyle u?ra?mak durumunda kalsan?z bile Venüs’ün burcunuzda olmas? sizin sakin kalman?z? sa?layacak.AKREPBu hafta 29 Ekim’de macerac? Merkür’ün Yay Dönencesi’nde Neptün ile yapaca?? dik aç? sizi ya?am?n?zdan kaç?p kurtulma iste?ine itebilir. Bugün hayaller ve gerçekler kafan?zda kar??abilir. Buna kar??n 7. Di?erleri Evinizde olu?acak Bo?a Dolunay’?n?n etkisi dü?ünüldü?ünde kafan?zdaki kar???kl???n büyük boyutlarda olmayaca??n? dü?ünebiliriz. Ayr?ca bugün Plüton’un Dolunay ile yarataca?? 120 derecelik aç? ili?kilerinizdeki risk faktörünü azaltarak size uzun vadeli ve sa?l?kl? ili?kiler f?rsat? sa?layacak. 3 Kas?m tarihinde duyaca??n?z güvensizlik duygusu Plüton-Venüs dik aç?s?ndan kaynaklanacakt?r. Bu tarihte ili?kilerinizde pi?manl?k ve k?skançl?k duygular?, sizi bu ili?kileri gözden geçirmeye zorlayabilir. Yine de 4 Kas?m tarihinde olu?acak olan Venüs-Mars bar??? hafta sonunda bozulan ili?kilerinizi tamir edebilir ve sevdi?inizle güzel zaman geçirmenizi sa?layabilir. YAYBu hafta 29 Ekim’de ise Merkür sizin dü?ünmeden harekete geçme huyunuzu körükleyebilir. Zararlardan uzak kalmak için bu huyunuzdan vazgeçin. H?zl? hareket etmek ancak planlar önceden yap?ld???nda insana getiri sa?lar. Bugün kendinize dikkat etmedi?iniz sürece tüm adrenalin rezervlerinizi tüketebilirsiniz. Enerjinizi toplamaya gayret sarf etmelisiniz ve bu k?ymetli enerjiyi bo? yere veya geçici amaçlara harcamamal?s?n?z. Venüs-Uranüs ikilisi sizi zevk alaca??n?z faaliyetlere te?vik edecekler. Bu faaliyetlere kat?lmay? çok arzu etseniz de 3 Kas?m’da Venüs’ün Plüton ile yarataca?? dik aç? size zevke dalman?z halinde ba??n?z?n belaya girece?iniz gösterecek. 4 Kas?m’da yard?mlar? ile çevrenizde ne oldu?unu net görecek ve duygular?n?z? kontrol alt?na alabileceksiniz. O?LAKBu hafta 30 Ekim’de size güç katacak olan Güne?-Plüton ikilisi özgüveninizi artt?racak. Arkada?lar?n?z? kolayl?kla motive etmeniz sizi do?al lider haline getiriyor. Sizin net belirlenmi? olan öncelikleriniz, nerede durdu?unuzu ve nereye gidece?inizi iyi bilmenizi sa?l?yor.  Ya?amda önceliklerini iyi ayarlam?? bireylerin ba?ar?l? olmalar? kaç?n?lmazd?r. Mars’?n sizi dü?ünmeden harekete zorlayaca?? 1 Kas?m günü ya?amda ne yapmak istedi?inize ve bulundu?unuz konuma odaklanmal?s?n?z. Enerji dolu Mars’?n bugün Satürn ile girece?i yar?m kare konumu sizin takip etmek istedi?iniz rotada engellerin ç?kmas?na neden olabilir. Engelleri a?mak için duygular?n?za ve fiziksel enerjinize sahip ç?kmal? ve kontrolü elden b?rakmamal?s?n?z. Venüs’ün Plüton ile dik aç? yarataca?? 3 Kas?m günü ya?am?n?zdaki bu f?rt?nan?n sonuçlar?n? göreceksiniz.KOVABu hafta 29 Ekim tarihinde çok h?zl? veya çok ileri gitmeniz halinde Bo?a Dolunay’? size çok sert kar??l?k verebilir. Dolay?s?yla dü?üncesiz davran??lardan kaç?n?n. Bugün sakin olmal?, hedef daraltmal?, hedefinize iyi odaklanmal? ve en önemli yeteneklerinizi bir tek alanda kullanmal?s?n?z. 1 Kas?m’da Venüs’ün yönetici gezegeniniz Uranüs’e kar?? alaca?? konum, ya?am?n?zda ani de?i?iklikler ç?karabilir. Bugün beklenmedik bir a?k ili?kisi ba?layabilir veya ya?am?n?zda çok önemli gördü?ünüz bir yap? çökebilir. Venüs’ün Plüton ile dik aç? yarataca?? 3 Kas?m günü ya?am?n?zdaki bu f?rt?nan?n sonuçlar?n? göreceksiniz.BALIKBu hafta 29 Ekim tarihinde Merkür’ün Neptün’le yarataca?? dik aç? dü?üncelerinizi kar??t?rsa bile bu gezgen konumlanmas? ya?am?n?za heyecan katacak. Bugün Bo?a Dolunay’? sizin hedeflerinize ula?man?za çok yard?mc? olacak. Biraz yava?layarak önceliklerinizi düzenlemeniz size zaman kaybettirmekle beraber uzun vadede büyük kazanç sa?layacakt?r. Bu dönemi ba?ar?ya ula?mak için gerekli enerji ve kaynaklar? kalbinizin derinliklerinde bulacaks?n?z.Kaynak: Nuray Sayar?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.